Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1185

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185 van de Commissie van 20 april 2017 tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van de Verordeningen (EU) nr. 1307/2013 en (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aan de Commissie te melden informatie en documenten en tot wijziging en intrekking van diverse verordeningen van de Commissie (Voor de EER relevante tekst. )

C/2017/2427

OJ L 171, 4.7.2017, p. 113–130 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj

4.7.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 171/113


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1185 VAN DE COMMISSIE

van 20 april 2017

tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van de Verordeningen (EU) nr. 1307/2013 en (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aan de Commissie te melden informatie en documenten en tot wijziging en intrekking van diverse verordeningen van de Commissie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (1), en met name artikel 67, lid 3,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (2), en met name de artikelen 126 en 151 en artikel 223, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij de Verordeningen (EU) nr. 1307/2013 en (EU) nr. 1308/2013 zijn respectievelijk de Verordeningen (EG) nr. 73/2009 (3) en (EG) nr. 1234/2007 (4) van de Raad ingetrokken en vervangen. De Verordeningen (EU) nr. 1307/2013 en (EU) nr. 1308/2013 en de op basis van die verordeningen vastgestelde handelingen bevatten een breed scala aan verplichtingen om informatie en documenten aan de Commissie te melden. Die verordeningen machtigen de Commissie ook om in dit verband gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen vast te stellen. Om ervoor te zorgen dat de lidstaten informatie en documenten op probleemloze wijze aan de Commissie kunnen melden, moeten bij dergelijke handelingen bepaalde voorschriften worden vastgesteld. Die handelingen moeten de voorschriften van Verordening (EG) nr. 792/2009 van de Commissie (5), die is ingetrokken bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1183 van de Commissie (6), vervangen.

(2)

Bepaald moet worden op welke wijze de informatie en documenten moeten worden gemeld die nodig zijn om te voldoen aan de meldingsverplichtingen van de Verordeningen (EU) nr. 1307/2013 en (EU) nr. 1308/2013, als aangevuld bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1183, en ook moeten de uitzonderingen op die wijze van melding worden gespecificeerd.

(3)

Om ervoor te zorgen dat de documenten als geldig kunnen worden erkend voor de doelstellingen van de Commissie, moeten de authenticiteit, de integriteit en de leesbaarheid van de documenten en de bijbehorende metagegevens kunnen worden gewaarborgd tijdens de gehele periode waarin zij moeten worden bewaard.

(4)

De documenten moeten worden beheerd overeenkomstig de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. Daartoe moeten de algemene voorschriften van de Uniewetgeving, en met name Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (7), de Verordeningen (EG) nr. 45/2001 (8) en (EG) nr. 1049/2001 (9) van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad (10) van toepassing zijn en moet worden voorzien in verdere voorschriften die als leidraad dienen voor de lidstaten.

(5)

Het is van belang dat de gemelde informatie relevant is voor de betrokken markt en nauwkeurig en volledig is, en de lidstaten moeten regelingen invoeren die zulks waarborgen, met inbegrip van de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat marktdeelnemers hun tijdig de vereiste informatie verstrekken.

(6)

Ter vereenvoudiging en beperking van de administratieve lasten moet de Commissie, wanneer een lidstaat geen melding heeft verzonden, dit interpreteren als een nihil-melding van de lidstaat.

(7)

De lidstaten mogen naast hetgeen in deze verordening is voorgeschreven, aanvullende informatie melden die voor de markt van belang is. De Commissie stelt via het informatiesysteem het benodigde formulier voor de toezending van dergelijke informatie beschikbaar.

(8)

Voor de monitoring, de analyse en het beheer van de markt voor landbouwproducten en voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 1308/2013 is informatie vereist over productprijzen, de productie en de markt. Bijgevolg moet worden voorzien in voorschriften voor de melding van deze informatie.

(9)

Om de toegang tot de voorschriften inzake de meldingsverplichtingen te vereenvoudigen en te vergemakkelijken, moeten in deze verordening de bepalingen worden opgenomen die betrekking hebben op de door de lidstaten aan de Commissie te melden gegevens over landbouwmarkten, en met name over de prijzen, de productie en de balans; deze bepalingen maken momenteel deel uit van de Verordeningen (EG) nr. 315/2002 (11) , (EG) nr. 546/2003 (12) , (EG) nr. 1709/2003 (13) ; (EG) nr. 2336/2003 (14) , (EG) nr. 2095/2005 (15) , (EG) nr. 952/2006 (16), (EG) nr. 1557/2006 (17) , (EG) nr. 589/2008 (18), (EG) nr. 826/2008 (19) , (EG) nr. 1249/2008 (20) , (EG) nr. 436/2009 (21), (EU) nr. 1272/2009 (22) en (EU) nr. 479/2010 (23) van de Commissie en Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 543/2011 (24) , (EU) nr. 1288/2011 (25) , (EU) nr. 1333/2011 (26) en (EU) nr. 807/2013 (27) van de Commissie. Die meldingsverplichtingen moeten worden bijgewerkt in het licht van de opgedane ervaring en met het oog op een doeltreffender beheer van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

(10)

Om een volledig beeld te krijgen van de gemelde prijsgegevens en om de trends te kunnen volgen, moet worden voorgeschreven dat elke prijzenreeks moet worden gedefinieerd.

(11)

De lidstaten die de euro niet hebben ingevoerd, moeten prijsinformatie in hun nationale munteenheid opgeven.

(12)

De Unie is verplicht om bepaalde meldingen aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te doen overeenkomstig artikel 18, lid 2, van de WTO-overeenkomst inzake de landbouw (28), zoals nader uitgewerkt in deel 4 van WTO-document G/AG/2 van 30 juni 1995 en in de bijlage bij het ministerieel WTO-besluit van 19 december 2015 inzake uitvoerconcurrentie (WT/MIN(15)/45-WT/L/980). Om aan die eisen te voldoen, heeft de Unie bepaalde informatie van de lidstaten nodig, en met name informatie over binnenlandse steun en uitvoerconcurrentie. Daarom moeten bepalingen worden vastgesteld voor de meldingen die de lidstaten in dit verband aan de Commissie moeten doen.

(13)

De meldingsbepalingen voor de suikersector moeten met ingang van 1 oktober 2017 van toepassing zijn zodat er sprake zal zijn van vloeiende overgang wanneer er een einde komt aan het quotastelsel.

(14)

De Verordeningen (EG) nr. 315/2002, (EG) nr. 952/2006, (EG) nr. 589/2008, (EG) nr. 826/2008, (EG) nr. 1249/2008, (EG) nr. 436/2009, (EU) nr. 1272/2009, (EU) nr. 479/2010 en de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 543/2011, (EU) nr. 1333/2011 en (EU) nr. 807/2013 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd. De Verordeningen (EG) nr. 546/2003, (EG) nr. 1709/2003, (EG) nr. 2336/2003, (EG) nr. 2095/2005 en (EG) nr. 1557/2006 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1288/2011 moeten worden ingetrokken.

(15)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor rechtstreekse betalingen en het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

GRONDSLAGEN EN VEREISTEN VAN HET INFORMATIESYSTEEM

Artikel 1

Informatiesysteem van de Commissie en wijze van melding

1.   De melding van informatie en documenten die krachtens de meldingsverplichtingen van de Verordeningen (EU) nr. 1307/2013 en (EU) nr. 1308/2013 en van de op basis van die verordeningen vastgestelde handelingen vereist is, wordt gedaan via een IT-systeem dat de Commissie aan de lidstaat ter beschikking stelt.

De informatie en documenten worden opgesteld en gemeld overeenkomstig:

a)

de procedures van het informatiesysteem;

b)

de toegangsrechten die het in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1183 bedoelde centrale verbindingsorgaan heeft verleend, en

c)

de formulieren die aan de gebruikers ter beschikking zijn gesteld in het informatiesysteem.

2.   In afwijking van lid 1, eerste alinea, mogen de lidstaten de vereiste informatie per post, per telefax, per e-mail of persoonlijk aan de Commissie beschikbaar stellen:

a)

indien de Commissie geen IT-middelen voor een bepaalde meldingsverplichting beschikbaar heeft gesteld;

b)

bij overmacht of in uitzonderlijke situaties waardoor de lidstaat het in lid 1 bedoelde informatiesysteem niet kan gebruiken.

Artikel 2

Integriteit en langdurige leesbaarheid

Het door de Commissie ter beschikking gestelde informatiesysteem is van dien aard dat de integriteit van de gemelde en bewaarde documenten wordt beschermd. Met name:

a)

kan het elke gebruiker op ondubbelzinnige wijze identificeren en bevat het doeltreffende controlemaatregelen met betrekking tot de toegangsrechten om bescherming te bieden tegen illegale, kwaadwillige of niet-toegestane toegang, vernietiging, wijziging of verplaatsing van documenten, dossiers en metagegevens;

b)

is het uitgerust met systemen die fysieke bescherming bieden tegen indringing en milieuongevallen, en met software die bescherming biedt tegen mogelijke cyberaanvallen;

c)

voorkomt het ongeoorloofde wijzigingen en beschikt het over integriteitsmechanismen waarmee kan worden nagegaan of een document in de loop van de tijd is gewijzigd;

d)

bewaart het een auditspoor voor elke essentiële procedurefase;

e)

bewaart het opgeslagen gegevens in een omgeving die zowel fysiek als wat de software betreft, veilig is, overeenkomstig punt b);

f)

biedt het betrouwbare procedures voor formaatconversie en migratie zodat gewaarborgd is dat documenten gedurende de gehele vereiste opslagperiode leesbaar en toegankelijk zijn;

g)

beschikt het over voldoende gedetailleerde en bijgewerkte functionele en technische documentatie over de werking en kenmerken van het systeem en is die documentatie te allen tijde toegankelijk voor de organisatorische entiteiten die voor de functionele en/of technische specificaties verantwoordelijk zijn.

Artikel 3

Authenticiteit van documenten

De authenticiteit van een document dat overeenkomstig de onderhavige verordening via een informatiesysteem is gemeld of wordt bewaard, wordt erkend als de persoon die het document heeft verzonden, naar behoren is geïdentificeerd en als het document overeenkomstig de onderhavige verordening is opgesteld en gemeld.

Artikel 4

Bescherming van persoonsgegevens

1.   De onderhavige verordening is van toepassing onverminderd Richtlijn 95/46/EG, Verordening (EG) nr. 45/2001, Verordening (EG) nr. 1049/2001 en Richtlijn 2002/58/EG en de bepalingen die op basis daarvan zijn vastgesteld.

2.   De lidstaten zetten de nodige stappen om de vertrouwelijkheid van de van marktdeelnemers ontvangen gegevens te beschermen.

3.   Wanneer aan de Commissie gemelde informatie is ontvangen van minder dan drie marktdeelnemers of wanneer informatie van één marktdeelnemer goed is voor meer dan 70 % van het kwantum van dergelijke gemelde informatie, dan maakt de betrokken lidstaat dit bij de melding van de informatie kenbaar aan de Commissie.

4.   De Commissie maakt informatie niet zodanig bekend dat deze kan worden herleid tot een individuele marktdeelnemer. Wanneer een dergelijk risico bestaat, maakt de Commissie zulke informatie alleen in geaggregeerde vorm bekend.

Artikel 5

Standaardmelding

Tenzij anders bepaald in de in artikel 1 bedoelde handelingen, wordt in gevallen waarin een lidstaat de vereiste informatie of documenten niet binnen de termijn aan de Commissie heeft gemeld („geen respons”), de lidstaat geacht het volgende aan de Commissie te hebben gemeld:

a)

bij kwantitatieve informatie: een nulwaarde;

b)

bij kwalitatieve informatie: er is niets te rapporteren.

HOOFDSTUK II

MELDINGEN VAN INFORMATIE OVER DE PRIJZEN, DE PRODUCTIE EN DE MARKT EN MELDINGEN DIE OP GROND VAN INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN VEREIST ZIJN

AFDELING 1

Melding van informatie over de prijzen, de productie en de markt

Artikel 6

Melding over de prijzen, de productie en de marktsituatie

De melding van informatie over de prijzen die krachtens de meldingsverplichting van artikel 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1183 vereist is, wordt gedaan overeenkomstig de bijlagen I en II.

De melding van de productie en markten die krachtens de meldingsverplichting van artikel 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1183 vereist is, wordt gedaan overeenkomstig bijlage III.

Artikel 7

Integriteit van informatie

1.   De lidstaten zetten de nodige stappen om ervoor te zorgen dat de gemelde informatie voor de betrokken markt van belang is en nauwkeurig en volledig is. De lidstaten zorgen ervoor dat de gemelde kwantitatieve gegevens een consistente statistische reeks vormen. Als een lidstaat reden heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie wellicht niet van belang is of niet nauwkeurig of niet volledig is, maakt hij dit bij de melding van de informatie kenbaar aan de Commissie.

2.   De lidstaten melden de Commissie alle belangrijke nieuwe informatie die waarschijnlijk tot een substantiële verandering van al gemelde informatie leidt.

3.   De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de betrokken marktdeelnemers hun tijdig de vereiste informatie verstrekken. Marktdeelnemers verstrekken de lidstaten de informatie die nodig is om te voldoen aan de informatievereisten van de onderhavige verordening.

Artikel 8

Aanvullende informatie

Via het in artikel 1 bedoelde informatiesysteem kunnen de lidstaten naast de in de bijlagen I, II en III gevraagde informatie aanvullende informatie verstrekken wanneer dergelijke informatie door de betrokken lidstaat van belang wordt geacht. Dergelijke meldingen worden gedaan via een formulier dat de Commissie in het systeem beschikbaar heeft gesteld.

Artikel 9

Prijsdefinitie

1.   Bij elke op grond van deze afdeling vereiste prijsmelding melden de lidstaten ook de bron en methodiek op basis waarvan de geleverde prijzen zijn bepaald. Dergelijke meldingen bevatten informatie over de door de lidstaten bepaalde representatieve markten en de bijbehorende wegingscoëfficiënten.

2.   De lidstaten melden wijzigingen in de overeenkomstig lid 1 verstrekte informatie aan de Commissie.

3.   De lidstaten zorgen ervoor dat de Commissie het recht heeft om gegevens bekend te maken die zij aan de Commissie melden, zulks onverminderd artikel 4.

Artikel 10

Rapportage van prijzen in de officiële munteenheid

Tenzij anders bepaald in de bijlagen I, II en III, melden de lidstaten prijsinformatie in hun officiële munteenheid, exclusief btw.

Artikel 11

Wekelijkse prijsmonitoring

Tenzij anders gespecificeerd in bijlage I, melden de lidstaten de Commissie elke woensdag om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) de in die bijlage bedoelde wekelijkse prijsinformatie voor de voorgaande week.

Artikel 12

Niet-wekelijkse prijsinformatie- en productiemonitoring

De lidstaten melden de Commissie binnen de vastgestelde termijnen:

a)

de niet-wekelijkse prijsinformatie als bedoeld in bijlage II bij deze verordening, en

b)

de productie- en marktinformatie als bedoeld in bijlage III bij deze verordening.

AFDELING 2

Meldingen die op grond van internationale overeenkomsten vereist zijn

Artikel 13

WTO-gegevens over binnenlandse steun

1.   De lidstaten melden de Commissie elk jaar uiterlijk op 31 oktober gegevens over de nationale begrotingsuitgaven, inclusief de gederfde inkomsten, die betrekking hebben op de nationale steunmaatregelen ten behoeve van de landbouwproducenten voor het voorgaande begrotingsjaar van de Unie. De melding bevat ook gegevens over de uit de Uniebegroting medegefinancierde maatregelen, uitgesplitst naar nationale en Uniecomponent van de financiering. De melding bestrijkt geen maatregelen die volledig uit de Uniebegroting zijn gefinancierd.

2.   De in het kader van lid 1 vereiste gegevens komen overeen met die welke in WTO-document G/AG/2 inzake binnenlandse steun zijn vermeld, en worden gemeld in het in dat document opgenomen formaat.

Artikel 14

WTO-gegevens over uitvoerconcurrentie

1.   De lidstaten melden de Commissie elk jaar uiterlijk op 28 februari gegevens voor het voorgaande kalenderjaar over de volgende door hen toegepaste uitvoerconcurrentiemaatregelen:

a)

uitvoerfinancieringssteun (uitvoerkredieten, uitvoerkredietgaranties of -verzekeringsprogramma's);

b)

internationale voedselsteun;

c)

agrarische uitvoerende staatshandelsondernemingen.

2.   De in het kader van lid 1 vereiste gegevens komen overeen met die welke in de bijlage bij het ministerieel WTO-besluit van 19 december 2015 inzake uitvoerconcurrentie zijn vermeld, en worden gemeld in het in die bijlage opgenomen formaat.

HOOFDSTUK III

SLOTBEPALINGEN

Artikel 15

Wijzigingen in diverse verordeningen en overgangsbepalingen

1.   Artikel 1 van Verordening (EG) nr. 315/2002 wordt geschrapt.

2.   De artikelen 12, 13, 14, 14 bis, 15 bis, 20, 21 en 22 van Verordening (EG) nr. 952/2006 worden met ingang van 1 oktober 2017 geschrapt. Die bepalingen blijven van toepassing voor de resterende meldingen in het kader van het suikerquotastelsel.

3.   Artikel 31 van Verordening (EG) nr. 589/2008 wordt geschrapt.

4.   Punt A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 826/2008 wordt geschrapt.

5.   Artikel 16, lid 8, artikel 17, artikel 25, lid 3, artikel 27, leden 1 en 2, artikel 34, lid 2, en artikel 36 van Verordening (EG) nr. 1249/2008 worden geschrapt.

6.   Artikel 19 van Verordening (EG) nr. 436/2009 wordt geschrapt, met uitzondering van lid 1, onder b), iii), en lid 2, die van toepassing blijven tot en met 31 juli 2017.

7.   In artikel 56 van Verordening (EU) nr. 1272/2009 worden de leden 3 en 4 geschrapt.

8.   De artikelen 1 bis, 2 en 3 van Verordening (EU) nr. 479/2010 worden geschrapt.

9.   Artikel 98 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 wordt geschrapt.

10.   Artikel 11 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1333/2011 wordt geschrapt.

11.   Artikel 4, leden 2 en 3, en artikel 7 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 807/2013 worden geschrapt.

Artikel 16

Intrekking

De volgende verordeningen worden ingetrokken:

Verordening (EG) nr. 546/2003,

Verordening (EG) nr. 1709/2003,

Verordening (EG) nr. 2336/2003,

Verordening (EG) nr. 2095/2005,

Verordening (EG) nr. 1557/2006,

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1288/2011.

Artikel 17

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Punt 1 van bijlage II en punt 2 van bijlage III zijn van toepassing met ingang van 1 oktober 2017.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 april 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 608.

(2)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(3)  Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PB L 30 van 31.1.2009, blz. 16).

(4)  Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (integrale-GMO-verordening) (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1).

(5)  Verordening (EG) nr. 792/2009 van de Commissie van 31 augustus 2009 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de kennisgeving door de lidstaten aan de Commissie van de informatie en de documenten ter uitvoering van de gemeenschappelijke marktordening, de regeling voor rechtstreekse betalingen, de afzetbevordering voor landbouwproducten en de regelingen voor de ultraperifere gebieden en de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee (PB L 228 van 1.9.2009, blz. 3).

(6)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1183 van de Commissie van 20 april 2017 tot aanvulling van de Verordeningen (EU) nr. 1307/2013 en (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aan de Commissie te melden informatie en documenten (zie bladzijde 100 van dit Publicatieblad).

(7)  Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).

(8)  Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

(9)  Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43).

(10)  Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

(11)  Verordening (EG) nr. 315/2002 van de Commissie van 20 februari 2002 betreffende de constatering van de prijzen voor verse of gekoelde geslachte schapen op de representatieve markten in de Gemeenschap (PB L 50 van 21.2.2002, blz. 47).

(12)  Verordening (EG) nr. 546/2003 van de Commissie van 27 maart 2003 betreffende bepaalde mededelingen van gegevens in verband met de toepassing van de Verordeningen (EEG) nr. 2771/75, (EEG) nr. 2777/75 en (EEG) nr. 2783/75 van de Raad in de sectoren eieren en slachtpluimvee (PB L 81 van 28.3.2003, blz. 12).

(13)  Verordening (EG) nr. 1709/2003 van de Commissie van 26 september 2003 inzake de oogst- en voorraadaangiften voor rijst (PB L 243 van 27.9.2003, blz. 92).

(14)  Verordening (EG) nr. 2336/2003 van de Commissie van 30 december 2003 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 670/2003 van de Raad tot vaststelling van specifieke maatregelen betreffende de markt voor ethylalcohol uit landbouwproducten (PB L 346 van 31.12.2003, blz. 19).

(15)  Verordening (EG) nr. 2095/2005 van de Commissie van 20 december 2005 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2075/92 van de Raad met betrekking tot de mededeling van gegevens over tabak (PB L 335 van 21.12.2005, blz. 6).

(16)  Verordening (EG) nr. 952/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad, wat betreft het beheer van de interne suikermarkt en het quotastelsel (PB L 178 van 1.7.2006, blz. 39).

(17)  Verordening (EG) nr. 1557/2006 van de Commissie van 18 oktober 2006 houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1952/2005 van de Raad met betrekking tot de registratie van de contracten en de mededeling van de gegevens in de sector hop (PB L 288 van 19.10.2006, blz. 18).

(18)  Verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor eieren (PB L 163 van 24.6.2008, blz. 6).

(19)  Verordening (EG) nr. 826/2008 van de Commissie van 20 augustus 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake de verlening van steun voor de particuliere opslag van bepaalde landbouwproducten (PB L 223 van 21.8.2008, blz. 3).

(20)  Verordening (EG) nr. 1249/2008 van de Commissie van 10 december 2008 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de communautaire indelingsschema's voor runder-, varkens- en schapenkarkassen en voor de mededeling van de prijzen daarvan (PB L 337 van 16.12.2008, blz. 3).

(21)  Verordening (EG) nr. 436/2009 van de Commissie van 26 mei 2009 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad met betrekking tot het wijnbouwkadaster, de verplichte opgaven en de samenstelling van gegevens voor het volgen van de markt, de begeleidende documenten voor het vervoer van producten en de bij te houden registers in de wijnsector (PB L 128 van 27.5.2009, blz. 15).

(22)  Verordening (EU) nr. 1272/2009 van de Commissie van 11 december 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de aankoop en de verkoop van landbouwproducten in het kader van de openbare interventie (PB L 349 van 29.12.2009, blz. 1).

(23)  Verordening (EU) nr. 479/2010 van de Commissie van 1 juni 2010 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad met betrekking tot de kennisgevingen van de lidstaten aan de Commissie in de sector melk en zuivelproducten (PB L 135 van 2.6.2010, blz. 26).

(24)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft (PB L 157 van 15.6.2011, blz. 1).

(25)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1288/2011 van de Commissie van 9 december 2011 betreffende de mededeling van groothandelsprijzen voor bananen in het kader van de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (PB L 328 van 10.12.2011, blz. 42).

(26)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1333/2011 van de Commissie van 19 december 2011 tot vaststelling van handelsnormen voor bananen, voorschriften inzake de controle op de naleving van die handelsnormen en voorschriften betreffende de mededelingen in de sector bananen (PB L 336 van 20.12.2011, blz. 23).

(27)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 807/2013 van de Commissie van 26 augustus 2013 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad met betrekking tot de constatering van de prijzen voor sommige categorieën runderen op de representatieve markten van de Unie (PB L 228 van 27.8.2013, blz. 5).

(28)  Multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) — Bijlage 1 — Bijlage 1A — Overeenkomst inzake de landbouw (WTO-GATT 1994) WTO-„GATT 1994” (PB L 336 van 23.12.1994, blz. 22).


BIJLAGE I

Vereisten inzake de wekelijkse prijsmeldingen als bedoeld in artikel 11

1.   Granen

Inhoud van de melding: representatieve marktprijzen voor elke soort en kwaliteit granen die van belang worden geacht voor de Uniemarkt, per ton product.

Betrokken lidstaten: alle lidstaten.

Overige: de prijzen verwijzen met name naar de kwaliteitskenmerken, de plaats van notering van elk product en het handelsstadium.

2.   Rijst

Inhoud van de melding: representatieve marktprijzen voor alle rijstvariëteiten die van belang worden geacht voor de Uniemarkt, per ton product.

Betrokken lidstaten: de rijstproducerende lidstaten.

Overige: de prijzen verwijzen met name naar het verwerkingsstadium, de plaats van notering van elk product en het handelsstadium.

3.   Olijfolie

Inhoud van de melding: de gemiddelde prijzen die zijn genoteerd op de belangrijkste representatieve markten, en de nationale gemiddelde prijzen voor de in deel VIII van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 vermelde categorieën olijfolie, per 100 kg product.

Betrokken lidstaten: de lidstaten die in de jaarperiode van 1 oktober tot en met 30 september meer dan 20 000 ton olijfolie produceren.

Overige: de prijzen komen overeen met olijfolie in bulk, af olijfperserij voor olijfolie van de eerste persing en af fabriek voor de overige categorieën. De representatieve markten bestrijken ten minste 70 % van de nationale productie van het betrokken product.

4.   Groenten en fruit

Inhoud van de melding: een enkele gewogen gemiddelde prijs van de in deel A van bijlage XV bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 vermelde typen en variëteiten groenten en fruit die voldoen aan de in deel A van bijlage I bij die verordening vermelde handelsnorm, of van klasse I voor producten die onder een specifieke handelsnorm vallen, per 100 kg nettogewichtproduct.

Betrokken lidstaten: de in bijlage XV bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 genoemde lidstaten, indien gegevens beschikbaar zijn.

Overige: De prijzen zijn af verpakkingsstation van gesorteerde, verpakte en eventueel op pallets aangeboden producten.

5.   Bananen

Inhoud van de melding: groothandelsprijzen van gele bananen van GN-code 0803 90 10, per 100 kg product.

Betrokken lidstaten: alle lidstaten die meer dan 50 000 ton gele bananen per kalenderjaar afzetten.

Overige: de prijzen worden gemeld per groep van landen van oorsprong.

6.   Vlees

Inhoud van de melding: de prijzen van runder-, varkens- en schapenkarkassen en bepaalde levende runderen, kalveren en biggen volgens de indeling van runder-, varkens- en schapenkarkassen en de rapportage van marktprijzen overeenkomstig de Unieregelgeving van Verordening (EU) nr. 1308/2013.

Betrokken lidstaten: alle lidstaten.

Overige: wanneer er naar het oordeel van de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat onvoldoende aantallen karkassen of levende dieren te melden zijn, kan deze lidstaat voor de periode in kwestie besluiten om de notering van de prijzen van dergelijke karkassen of levende dieren op te schorten, en meldt hij de Commissie de reden van zijn besluit.

7.   Melk en zuivelproducten

Inhoud van de melding: de prijzen van weipoeder, mageremelkpoeder, vollemelkpoeder, boter en commoditykazen, per 100 kg product.

Betrokken lidstaten: de lidstaten waarvan de nationale productie goed is voor ten minste 2 % of van de Unieproductie, of, in het geval van commoditykazen, de lidstaten waar de kaassoort goed is voor ten minste 4 % van de totale nationale kaasproductie.

Overige: de prijzen worden gemeld voor producten die van de fabrikant zijn betrokken, exclusief overige kosten (transport, lading, handling, opslag pallets, verzekeringen etc.) op basis van contracten voor levering binnen drie maanden.

8.   Eieren

Inhoud van de melding: groothandelsprijzen van kooi-eieren van klasse A (gemiddelde van de categorieën L en M), per 100 kg product.

Betrokken lidstaten: alle lidstaten.

Overige: de prijzen worden gemeld voor producten in pakstations. Wanneer de productie in kooien niet meer representatief is, meldt de betrokken lidstaat de groothandelsprijs van volière-eieren van klasse A, per 100 kg.

9.   Pluimveevlees

Inhoud van de melding: gemiddelde groothandelsprijs van hele braadkuikens van klasse A („kippen 65 %”), per 100 kg product.

Betrokken lidstaten: alle lidstaten.

Overige: de prijzen worden gemeld voor producten van slachterijen of zoals genoteerd op representatieve markten. Wanneer een andere aanbiedingsvorm van braadkuikens of specifieke delen ervan van belang zijn voor de marktstructuur, kan de betrokken lidstaat naast de gemiddelde groothandelsprijs van hele braadkuikens van klasse A („kippen 65 %”) ook de groothandelsprijs melden van een andere aanbiedingsvorm of van delen van klasse A-kwaliteit, met vermelding van de desbetreffende aanbiedingsvorm of delen waarnaar de prijs verwijst, per 100 kg.


BIJLAGE II

Vereisten inzake de niet-wekelijkse prijsmeldingen als bedoeld in artikel 12, onder a)

1.   Suiker

Inhoud van de melding

a)

de gewogen gemiddelden van de volgende suikerprijzen, per ton suiker, alsmede de totale overeenkomstige hoeveelheden en de gewogen standaardafwijkingen:

i)

voor de voorgaande maand: de verkoopprijs;

ii)

voor de lopende maand: de geraamde verkoopprijs in het kader van contracten of andere transacties;

b)

de gewogen gemiddelde prijs van suikerbieten in het voorgaande verkoopseizoen, per ton bieten, alsmede de totale overeenkomstige hoeveelheden.

Betrokken lidstaten

a)

voor de suikerprijzen: alle lidstaten waarin meer dan 10 000 ton suiker wordt geproduceerd uit suikerbieten of uit ruwe suiker;

b)

voor de suikerbietenprijzen: alle lidstaten waarin suikerbieten worden geproduceerd.

Meldingsperiode

a)

voor de suikerprijzen: uiterlijk aan het eind van elke maand;

b)

voor de suikerbietenprijzen: elk jaar uiterlijk op 30 juni.

Overige

De prijzen worden vastgesteld overeenkomstig de door de Commissie gepubliceerde methodiek en hebben betrekking op het volgende:

a)

voor suiker van de in bijlage III, onder B, II, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 gedefinieerde standaardkwaliteit: de prijzen van onverpakte witte suiker, af fabriek, die bij suikerproducerende ondernemingen en suikerraffinaderijen is verzameld;

b)

voor suikerbieten van de in bijlage III, onder B, I, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 gedefinieerde standaardkwaliteit: de prijs van suikerbieten die door de suikerproducerende ondernemingen aan de producenten is betaald. De bieten en de daaruit gewonnen suiker worden toegerekend aan hetzelfde verkoopseizoen.

2.   Vlasvezel

Inhoud van de melding: de gemiddelde prijzen, af fabriek, van de voorgaande maand, zoals genoteerd op de voornaamste representatieve markten voor lange vlasvezel, per ton product.

Betrokken lidstaten: alle lidstaten waarin lange vlasvezels worden geproduceerd op een beplant areaal van meer dan 1 000 ha vezelvlas.

Meldingsperiode: uiterlijk op de 25e van elke maand, voor de voorgaande maand.

3.   Wijn

Inhoud van de melding: voor de wijnen als bedoeld in deel II, punt 1, van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013:

a)

een overzicht van de prijzen van de voorgaande maand, per hectoliter wijn, met vermelding van de betrokken volumes, of

b)

uiterlijk op 31 juli 2017, de publiekelijk beschikbare informatiebronnen die geloofwaardig worden geacht voor het constateren van de prijzen.

Betrokken lidstaten: de lidstaten waarin de wijnproductie in de afgelopen vijf jaar gemiddeld meer dan 5 % van de totale wijnproductie in de Unie bedroeg.

Meldingsperiode: uiterlijk op de 15e van elke maand voor de voorgaande maand.

Overige: de prijzen hebben betrekking op een onverpakt product af bedrijf van de producent. Voor de onder a) en b) bedoelde prijzen kiezen de betrokken lidstaten de acht meest representatieve markten die zullen worden gevolgd, waarvan ten minste twee markten betrekking hebben op wijnen met een beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding.

4.   Melk en zuivelproducten

a)   Melk

Inhoud van de melding: de prijs voor rauwe melk, en de geraamde prijs voor leveringen in de lopende maand, per 100 kg product op basis van het reële vet- en eiwitgehalte.

Betrokken lidstaten: alle lidstaten.

Meldingsperiode: uiterlijk aan het eind van elke maand, voor de voorgaande maand.

Overige: het gaat om de prijs die op het grondgebied van de lidstaat gevestigde eerste kopers betalen.

b)   Zuivelproducten

Inhoud van de melding: de prijzen van andere kazen dan de in punt 7 van bijlage I bedoelde commoditykazen, per 100 kg product.

Betrokken lidstaten: alle lidstaten waarin de diverse soorten kazen van belang zijn voor de nationale markt.

Meldingsperiode: uiterlijk op de 15e van elke maand voor de voorgaande maand.

Overige: de prijzen hebben betrekking op kaas die van de fabrikant is betrokken, exclusief overige kosten (transport, lading, handling, opslag pallets, verzekeringen etc.) op basis van contracten voor levering binnen drie maanden.


BIJLAGE III

Vereisten inzake de meldingen van productie- en marktinformatie als bedoeld in artikel 12, onder b)

1.   Rijst

Inhoud van de melding: voor elke soort rijst als bedoeld in deel I, punten 2 en 3, van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1308/2013:

a)

het beplante areaal, de agronomische opbrengst, de productie van padie in het oogstjaar en het rendement bij de bewerking;

b)

de rijstvoorraden (in volwitterijstequivalent) van producenten en rijstverwerkingsbedrijven op 31 augustus van elk jaar, uitgesplitst naar in de Europese Unie geproduceerde rijst en ingevoerde rijst.

Meldingsperiode: jaarlijks uiterlijk op 15 januari voor het voorgaande jaar.

Betrokken lidstaten

a)

voor de productie van padie: alle rijstproducerende lidstaten;

b)

voor de rijstvoorraden: alle rijstproducerende lidstaten en lidstaten met rijstverwerkingsbedrijven.

2.   Suiker

A.   Bietenarealen

Inhoud van de melding: suikerbietenareaal voor het lopende verkoopseizoen en een raming voor het daaropvolgende verkoopseizoen.

Meldingsperiode: jaarlijks uiterlijk op 31 mei.

Betrokken lidstaten: alle lidstaten met een beplant areaal van meer dan 1 000 ha suikerbieten in het jaar in kwestie.

Overige: de cijfers worden uitgedrukt in hectare en uitgesplitst naar areaal dat bestemd is voor de productie van suiker en areaal dat bestemd is voor de productie van bio-ethanol.

B.   Productie van suiker en van bio-ethanol

Inhoud van de melding: de productie van suiker en de productie van bio-ethanol van elke onderneming in het voorgaande verkoopseizoen en een raming van de productie van suiker van elke onderneming in het lopende verkoopseizoen.

Meldingsperiode: jaarlijks uiterlijk op 30 november voor de productie van het voorgaande verkoopseizoen en jaarlijks uiterlijk op 31 maart (30 juni voor de Franse departementen Guadeloupe en Martinique) voor de productie van het lopende verkoopseizoen.

Betrokken lidstaten: alle lidstaten waarin meer dan 10 000 ton suiker wordt geproduceerd.

Overige

a)

Onder „suikerproductie” wordt verstaan: de totale hoeveelheid, als volgt in ton witte suiker uitgedrukt, van:

i)

witte suiker, zonder rekening te houden met kwaliteitsverschillen;

ii)

ruwe suiker, op basis van het rendement dat is bepaald overeenkomstig bijlage III, onder B, III, bij Verordening (EU) nr. 1308/2013;

iii)

invertsuiker, naar gewicht;

iv)

sacharosestroop of invertsuikerstroop die van suikerbieten is gemaakt en een zuiverheid van ten minste 70 % heeft, op basis van het gehalte aan winbare suiker of op basis van het werkelijke rendement;

v)

sacharosestroop of invertsuikerstroop die van suikerriet is gemaakt en een zuiverheid van ten minste 75 % heeft, op basis van het suikergehalte;

b)

de suikerproductie omvat geen witte suiker die uit een van de onder a) bedoelde producten is verkregen of in het kader van de regeling actieve veredeling is geproduceerd;

c)

de suiker die is gewonnen uit de in een bepaald verkoopseizoen gezaaide suikerbieten, wordt toegerekend aan het volgende verkoopseizoen. De lidstaten mogen echter besluiten om de suiker die is gewonnen uit de in de herfst van een bepaald verkoopseizoen gezaaide suikerbieten, toe te rekenen aan hetzelfde verkoopseizoen, maar moeten dan uiterlijk op 1 oktober 2017 aan de Commissie melden dat zij daartoe hebben besloten;

d)

de cijfers worden uitgesplitst per maand. Voor het lopende verkoopseizoen gaat het tot februari om voorlopige cijfers en voor de resterende maanden van het verkoopseizoen om ramingen;

e)

de productie van bio-ethanol omvat alleen bio-ethanol die uit een van de onder a) bedoelde producten is verkregen, en wordt uitgedrukt in hectoliter.

C.   Productie van isoglucose

Inhoud van de melding

a)

de hoeveelheden eigen productie van isoglucose die door elke producent in het voorgaande verkoopseizoen zijn verzonden;

b)

de hoeveelheden eigen productie van isoglucose die door elke producent in de voorgaande maand zijn verzonden.

Meldingsperiode: jaarlijks uiterlijk op 30 november voor het voorgaande verkoopseizoen en uiterlijk op de 25e van elke maand voor de voorgaande maand.

Betrokken lidstaten: alle lidstaten waarin isoglucose wordt geproduceerd.

Overige: onder „productie van isoglucose” wordt verstaan: de totale producthoeveelheid die uit glucose of glucosepolymeren is verkregen en ten minste 41 gewichtspercenten fructose bevat, berekend op de droge stof, uitgedrukt in ton ongeacht het werkelijke fructosegehalte boven de grens van 41 %. De jaarlijkse productie wordt per maand uitgesplitst.

D.   Suiker- en isoglucosevoorraden

Inhoud van de melding

a)

de geproduceerde hoeveelheden suiker die aan het eind van elke maand door suikerproducerende ondernemingen en suikerraffinaderijen zijn opgeslagen;

b)

de geproduceerde hoeveelheden isoglucose die aan het eind van het voorgaande verkoopseizoen door isoglucoseproducenten zijn opgeslagen.

Meldingsperiode: voor suiker: uiterlijk aan het eind van elke maand voor de voorgaande maand in kwestie; voor isoglucose: uiterlijk op 30 november.

Betrokken lidstaten

a)

voor suiker: alle lidstaten waar suikerproducerende ondernemingen of suikerraffinaderijen zijn en meer dan 10 000 ton wordt geproduceerd;

b)

voor isoglucose: alle lidstaten waar isoglucose wordt geproduceerd.

Overige: de cijfers hebben betrekking op producten die in het vrije verkeer op het grondgebied van de Unie zijn opgeslagen, en op de productie van suiker en de productie van isoglucose als omschreven onder B en C.

Voor suiker geldt het volgende:

de cijfers hebben betrekking op hoeveelheden die de onderneming of de raffinaderij in eigendom heeft of waarvoor een warrant geldt;

de cijfers geven voor de aan het einde van de maanden juli, augustus en september opgeslagen hoeveelheden aan hoeveel afkomstig is van de suikerproductie in het kader van het volgende verkoopseizoen;

in het geval van opslag in andere lidstaten dan de lidstaat die de informatie aan de Commissie meldt, informeert de laatstbedoelde lidstaat de betrokken lidstaten vóór het einde van de maand die volgt op die van de melding aan de Commissie, over de opgeslagen hoeveelheden en de opslagplaatsen op hun grondgebied.

Voor isoglucose gaat het om de hoeveelheden die de producent in eigendom heeft.

3.   Vezelgewassen

Inhoud van de melding

a)

het vezelvlasareaal voor het lopende verkoopseizoen en een raming voor het volgende verkoopseizoen, in ha;

b)

de productie van lange vlasvezels in het voorgaande verkoopseizoen en een raming voor het lopende verkoopseizoen, in ton;

c)

het met katoen beplante areaal voor het voorgaande gewasjaar en een raming voor het lopende gewasjaar, in ha;

d)

de productie van niet-geëgreneerde katoen voor het voorgaande gewasjaar en een raming voor het lopende gewasjaar, in ton;

e)

de aan katoenproducenten betaalde gemiddelde prijs van niet-geëgreneerde katoen voor het voorgaande gewasjaar, in ton product.

Meldingsperiode

a)

voor het vezelvlasareaal: jaarlijks uiterlijk op 31 juli;

b)

voor de productie van lange vlasvezels: jaarlijks uiterlijk op 31 oktober;

c), d) en e)

voor katoen: jaarlijks uiterlijk op 15 oktober.

Betrokken lidstaten

a) en b)

voor vlas: alle lidstaten waarin lange vlasvezels worden geproduceerd op een beplant areaal van meer dan 1 000 ha vezelvlas;

c), d) en e)

voor katoen: alle lidstaten waarin ten minste 1 000 ha katoen is ingezaaid.

4.   Hop

Inhoud van de melding: totaalcijfers, waarbij de onder b), c) en d) bedoelde informatie wordt uitgesplitst naar de twee hopsoorten (bittere en aromatische hop), van het volgende:

a)

aantal landbouwers die hop telen;

b)

met hop beplant areaal, in hectare;

c)

hoeveelheid in ton en gemiddelde prijs af bedrijf, in kg hop die in het kader van een termijncontract is verkocht en die welke zonder een dergelijk contract is verkocht;

d)

alfazuurproductie in ton en gemiddeld alfazuurgehalte (in percent).

Meldingsperiode: uiterlijk op 30 april van het jaar dat volgt op de hopoogst.

Betrokken lidstaten: lidstaten met een beplant areaal van meer dan 200 ha hop in het voorgaande jaar.

5.   Olijfolie

Inhoud van de melding

a)

gegevens over de eindproductie, het totale binnenlandse verbruik (inclusief de verwerkende industrie) en de totale eindvoorraden van de voorgaande jaarperiode van 1 oktober tot en met 30 september;

b)

een raming van de maandproductie en ramingen van de totale productie, het totale binnenlandse verbruik (inclusief de verwerkende industrie) en de totale eindvoorraden van de lopende jaarperiode van 1 oktober tot en met 30 september.

Meldingsperiode

a)

voor de voorgaande jaarperiode: jaarlijks uiterlijk op 31 oktober;

b)

voor de lopende jaarperiode: uiterlijk op 31 oktober, en van november tot en met juni: uiterlijk op de 15e van elke maand.

Betrokken lidstaten: de olijfolieproducerende lidstaten.

6.   Bananen

Inhoud van de melding

a)

de gemiddelde verkoopprijzen op de lokale markten van groene bananen die in de productieregio zijn afgezet, in 100 kg product en bijbehorende hoeveelheden;

b)

de gemiddelde verkoopprijzen van groene bananen die buiten de productieregio zijn afgezet, in 100 kg product en bijbehorende hoeveelheden.

Meldingsperiode

voor de voorgaande periode van 1 januari tot en met 30 april: jaarlijks uiterlijk op 15 juni;

voor de voorgaande periode van 1 mei tot en met 31 augustus: jaarlijks uiterlijk op 15 oktober;

voor de voorgaande periode van 1 september tot en met 31 december: jaarlijks uiterlijk op 15 februari.

Betrokken lidstaten: de lidstaten met een productieregio. Het gaat om de volgende regio's:

a)

de Canarische Eilanden,

b)

Guadeloupe,

c)

Martinique,

d)

Madeira en de Azoren,

e)

Kreta en Laconië,

f)

Cyprus.

Overige: de prijzen van groene bananen die in de Unie buiten de productieregio ervan worden afgezet, zijn de prijzen bij de eerste loshaven (ongelost).

7.   Tabak

Inhoud van de melding: voor elke soortengroep van ruwe tabak:

i)

het aantal landbouwers;

ii)

het areaal in hectare;

iii)

de geleverde hoeveelheid in ton;

iv)

de aan de landbouwers betaalde gemiddelde prijs, exclusief belastingen en andere heffingen, per kg product.

Meldingsperiode: uiterlijk op 31 juli van het jaar dat volgt op het oogstjaar.

Betrokken lidstaten: lidstaten met een beplant areaal van meer dan 3 000 ha tabak voor de voorgaande oogst.

Overige: de soortengroepen van ruwe tabak zijn:

groep I

:

flue-cured: tabak die is gedroogd in ovens waarin de luchtcirculatie, de temperatuur en de vochtigheidsgraad worden beheerst, met name Virginia;

groep II

:

light air-cured: tabak die onder een afdak op natuurlijke wijze is gedroogd en die niet gefermenteerd is, met name Burley en Maryland;

groep III

:

dark air-cured: tabak die onder een afdak natuurlijk is gedroogd en die op natuurlijke wijze gefermenteerd is vóór hij in de handel wordt gebracht, met name Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta en Pulawski;

groep IV

:

fire-cured: tabak die boven een vuur is gedroogd, met name Kentucky en Salento;

groep V

:

sun-cured: tabak die in de zon is gedroogd, ook „oriënttabak” genoemd, met name Basmas, Katerini en Kaba-Koulak.

8.   Producten van de wijnsector

Inhoud van de melding

a)

ramingen van de productie van wijnproducten (inclusief tot wijn verwerkte en niet tot wijn verwerkte druivenmost) op het grondgebied van de lidstaat in het lopende wijnjaar;

b)

het definitieve resultaat van de in artikel 9 van Verordening (EG) nr. 436/2009 bedoelde productieopgaven, alsmede een raming van de producten die niet onder zulke opgaven vallen;

c)

een overzicht van de in artikel 11 van Verordening (EG) nr. 436/2009 bedoelde opgaven van de voorraden op 31 juli van het voorgaande wijnjaar;

d)

de eindbalans van het voorgaande wijnjaar met onder meer volledige informatie over de beschikbaarheid (beginvoorraden, productie, invoer), de bestemming (menselijke consumptie, industrieel verbruik, bewerking, uitvoer en verliezen) en de eindvoorraden.

Meldingsperiode

a)

jaarlijks uiterlijk op 30 september: de productieramingen;

b)

jaarlijks uiterlijk op 15 maart: het definitieve resultaat van de productieopgaven;

c)

jaarlijks uiterlijk op 31 oktober: het overzicht van de voorraadopgaven;

d)

jaarlijks uiterlijk op 15 januari: de eindbalans.

Betrokken lidstaten: lidstaten die overeenkomstig artikel 145, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 een bijgewerkt wijnbouwkadaster bijhouden.

9.   Melk en zuivelproducten

Inhoud van de melding: de totale hoeveelheid rauwe koeienmelk, in kilogram op basis van het reële vetgehalte.

Meldingsperiode: uiterlijk op de 25e van elke maand.

Betrokken lidstaten: alle lidstaten.

Overige: de hoeveelheden hebben betrekking op de melk die in de voorgaande maand aan de op het grondgebied van de lidstaat gevestigde eerste kopers is geleverd. De lidstaten zorgen ervoor dat alle op hun grondgebied gevestigde eerste kopers bij de bevoegde nationale autoriteit aangeven hoeveel rauwe melk maandelijks tijdig en op accurate wijze aan hen is geleverd, teneinde aan dit vereiste te voldoen.

10.   Eieren

Inhoud van de melding: het aantal eierproductie-inrichtingen, uitgesplitst naar houderijmethode als bedoeld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 589/2008, en met vermelding van de maximumcapaciteit van de inrichting (aantal gelijktijdig aanwezige leghennen).

Meldingsperiode: jaarlijks uiterlijk op 1 april.

Betrokken lidstaten: alle lidstaten.

11.   Ethylalcohol

Inhoud van de melding: voor alcohol uit landbouwproducten, in hectoliter zuivere alcohol:

a)

de productie door middel van gisting en distillering, uitgesplitst naar landbouwgrondstof waaruit de alcohol is geproduceerd;

b)

de volumes die door alcoholproducenten of importeurs zijn overgedragen voor verwerking of verpakking, uitgesplitst naar gebruikscategorie (voedingsmiddelen en dranken, brandstoffen, industrieel/overige).

Meldingsperiode: jaarlijks uiterlijk op 1 maart voor het voorgaande kalenderjaar.

Betrokken lidstaten: alle lidstaten.


Top