Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0813

Besluit (EU) 2017/813 van de Raad Van 12 oktober 2015 betreffende het namens de Europese Unie in het Associatiecomité EU-Chili in te nemen standpunt over de vervanging van aanhangsel II van bijlage III bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds

OJ L 127, 18.5.2017, p. 1–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/813/oj

18.5.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 127/1


BESLUIT (EU) 2017/813 VAN DE RAAD

Van 12 oktober 2015

betreffende het namens de Europese Unie in het Associatiecomité EU-Chili in te nemen standpunt over de vervanging van aanhangsel II van bijlage III bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 38 van bijlage III bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds (1) („de Overeenkomst”), kan het Associatiecomité EU-Chili („het Associatiecomité”) besluiten de bepalingen van de genoemde bijlage te wijzigen.

(2)

Op 4 november 2014 is de Speciale Commissie voor douanesamenwerking en oorsprongsregels, ingesteld bij artikel 81 van de Overeenkomst, overeengekomen aan het Associatiecomité wijzigingen aan te bevelen van aanhangsel II van bijlage III bij de Overeenkomst, die inhouden dat er een lijst wordt opgesteld van de bewerkingen of processen die moeten worden uitgevoerd op niet van oorsprong zijnde materialen zodat het gefabriceerde product de status van van oorsprong zijnde product verkrijgt („de productspecifieke regels”), teneinde dit aanhangsel in overeenstemming te brengen met de laatste versie van het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen (GS).

(3)

Het GS wordt iedere vijf jaar geactualiseerd; de laatste actualisering vond plaats in 2012. Aangezien de productspecifieke regels in de Overeenkomst zijn gebaseerd op een niet-actuele versie van het GS, namelijk het GS 2002, moeten ze worden aangepast aan het GS 2012.

(4)

De productspecifieke regels moeten onveranderd blijven voor de producten die opnieuw zijn ingedeeld in het GS 2012. Wanneer producten naar een ander hoofdstuk of post moeten worden verplaatst, gaan de productspecifieke regels met deze producten mee wanneer de regels in het nieuwe hoofdstuk of de nieuwe post verschillen van die in het voormalige hoofdstuk of de voormalige post.

(5)

De productspecifieke regels voor een aantal producten van hoofdstuk 72 van het GS moeten worden gewijzigd om een weergave te vormen van de ontwikkelingen in het technologische proces van de productie van staal.

(6)

Omwille van de duidelijkheid en gezien het aantal wijzigingen dat moet worden aangebracht in aanhangsel 2 van bijlage III bij de Overeenkomst, moet dat aanhangsel in zijn geheel worden vervangen.

(7)

Het standpunt van de Unie in het Associatiecomité moet worden gebaseerd op het aangehechte ontwerpbesluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Het namens de Unie in het Associatiecomité in te nemen standpunt ten aanzien van de vervanging van aanhangsel II van bijlage III bij de Overeenkomst, waarin de productspecifieke regels worden vastgesteld, wordt gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van het Associatiecomité.

2.   Kleine wijzigingen van het ontwerpbesluit van het Associatiecomité kunnen zonder nader besluit van de Raad worden goedgekeurd door de vertegenwoordigers van de Unie in het Associatiecomité.

Artikel 2

Het besluit van het Associatiecomité wordt na de vaststelling ervan bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 12 oktober 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

F. MOGHERINI


(1)  PB L 352 van 30.12.2002, blz. 3.


ONTWERP-

BESLUIT Nr. … VAN HET ASSOCIATIECOMITÉ EU-CHILI

van

tot vervanging van aanhangsel II van bijlage III bij de Overeenkomst waarbij een associatie wordt opgericht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, betreffende de productspecifieke regels

HET ASSOCIATIECOMITÉ EU-CHILI,

Gezien de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds (1), en met name artikel 38 van bijlage III,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In de nomenclatuur waarop het Verdrag over het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen („het geharmoniseerde systeem”) betrekking heeft, werden wijzigingen aangebracht die vanaf 1 januari 2007 en 1 januari 2012 geldig zijn.

(2)

Daar de wijzigingen in het geharmoniseerd systeem niet ten doel hebben de oorsprongsregels te wijzigen, zorgen zij niet voor aanzienlijke wijzigingen in de Overeenkomst waarbij een associatie wordt opgericht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds („de Overeenkomst”).

(3)

Om rekening te houden met deze wijzigingen in de Overeenkomst, moet aanhangsel II van bijlage III van de Overeenkomst worden gewijzigd.

(4)

Gezien het aantal wijzigingen dat in aanhangsel II van bijlage III moet worden aangebracht, verdient het aanbeveling deze, omwille van de duidelijkheid, in zijn geheel te vervangen.

(5)

Het wordt noodzakelijk geacht de oorsprongsregels te wijzigen voor een aantal producten van hoofdstuk 72 van het geharmoniseerde systeem teneinde rekening te houden met de ontwikkelingen in het technologisch proces van de productie van staal,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Aanhangsel II van bijlage III bij de Overeenkomst die de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen bevat, wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking 90 dagen na de dag van de laatste kennisgeving waarbij de partijen meedelen dat de noodzakelijke binnenlandse wettelijke procedures zijn afgerond.

Gedaan te …,

Voor het Associatiecomité EU-CHILI

De voorzitter


(1)  PB L 352 van 30.12.2002, blz. 3.


BIJLAGE

„Aanhangsel II

LIJST VAN OORSPRONGVERLENENDE BE- OF VERWERKINGEN, VERRICHT TEN AANZIEN VAN NIET VAN OORSPRONG ZIJNDE MATERIALEN, DIE DEZE MATERIALEN OORSPRONG VERLENEN

GS-post

Omschrijving van het product

Be- of verwerkingen waardoor niet van oorsprong zijnde materialen de oorsprong verkrijgen

Hoofdstuk 1

Levende dieren

Alle dieren van hoofdstuk 1 moeten geheel en al verkregen zijn

 

Hoofdstuk 2

Vlees en eetbare slachtafvallen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van de hoofdstukken 1 en 2 geheel en al verkregen zijn

 

Hoofdstuk 3

Vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3 volledig zijn verkregen

 

ex hoofdstuk 4

Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhoning; eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 4 volledig zijn verkregen

 

0403

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao

Vervaardiging waarbij:

alle gebruikte materialen van hoofdstuk 4 geheel en al verkregen zijn;

alle gebruikte vruchtensappen (met uitzondering van vruchtensappen van ananassen, lemmetjes, pompelmoezen of pomelo’s) bedoeld bij post 2009 van oorsprong zijn, en

de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex hoofdstuk 5

Andere producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 5 volledig zijn verkregen

 

ex 0502

Bereid haar van varkens of van wilde zwijnen

Reinigen, ontsmetten, sorteren en rechtstrijken van haar

 

Hoofdstuk 6

Levende planten en producten van de bloementeelt producten van producten van de bloementeelt

Vervaardiging waarbij:

alle gebruikte materialen van hoofdstuk 6 geheel en al verkregen zijn, en

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

Hoofdstuk 7

Groenten, planten, wortels en knollen, voor voedingsdoeleinden

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 7 volledig zijn verkregen

 

Hoofdstuk 8

Fruit; schillen van citrusvruchten en van meloenen

Vervaardiging waarbij:

alle gebruikte vruchten geheel en al verkregen zijn, en

de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex hoofdstuk 9

Koffie, thee, maté en specerijen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 9 volledig zijn verkregen

 

0901

Koffie, cafeïnevrije koffie daaronder begrepen, ook indien gebrand; bolsters en schillen van koffie; koffiesurrogaten die koffie bevatten, ongeacht de mengverhouding

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post

 

0902

Thee, ook indien gearomatiseerd

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post

 

ex 0910

Kruidenmengsels

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post

 

Hoofdstuk 10

Granen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 10 volledig zijn verkregen

 

ex hoofdstuk 11

Producten van de meelindustrie; mout; zetmeel; inuline; tarwegluten; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte granen, groenten en planten voor voedingsdoeleinden, knollen en wortels van post 0714 of vruchten geheel en al verkregen zijn

 

ex 1106

Meel, gries en poeder van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post 0713

Drogen en malen van peulgroenten van post 0708

 

Hoofdstuk 12

Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden, zaaigoed en vruchten; planten voor industrieel en voor geneeskundig gebruik; stro en voeder

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 12 volledig zijn verkregen

 

1301

Gomlak (schellak); gommen, harsen, gomharsen en oleoharsen (bijvoorbeeld balsems), van natuurlijke oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 1301 niet hoger is 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

1302

Plantensappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten en pectaten; agar-agar en andere uit plantaardige producten verkregen plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd:

 

 

plantenslijmen en bindmiddelen, gewijzigd, verkregen uit plantaardige producten

Vervaardiging uit ongewijzigde plantenslijmen en bindmiddelen

 

andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

Hoofdstuk 14

Plantaardige grondstoffen; plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 14 volledig zijn verkregen

 

ex hoofdstuk 15

Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten daarvan; bewerkt spijsvet; was van dierlijke of van plantaardige oorsprong; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

1501

Varkensvet (reuzel daaronder begrepen) en vet van gevogelte, ander dan dat bedoeld bij post 0209 of 1503

 

 

beendervet of afvalvet

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen bedoeld bij post 0203, 0206 of 0207 of van beenderen bedoeld bij post 0506

 

andere

Vervaardiging uit vlees of eetbare slachtafvallen van varkens bedoeld bij post 0203 of 0206 of uit vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee van post 0207

 

1502

Rund-, schapen- of geitenvet, ander dan dat bedoeld bij post 1503:

 

 

beendervet of afvalvet

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen bedoeld bij post 0201, 0202, 0204 of 0206 of van beenderen bedoeld bij post 0506

 

andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 2 volledig zijn verkregen

 

1504

Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:

 

 

vaste fracties

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 1504

 

andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van de hoofdstukken 2 en 3 geheel en al verkregen zijn

 

ex 1505

Geraffineerde lanoline

Vervaardiging uit ruw wolvet van post 1505

 

1506

Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:

 

 

vaste fracties

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 1506

 

andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 2 volledig zijn verkregen

 

1507 tot en met 1515

Plantaardige vette oliën en fracties daarvan:

 

 

sojaolie, grondnotenolie, palmolie, kokosolie (kopraolie), palmpittenolie, babassunotenolie, tungolie, aleuritisolie, oiticicaolie, myricawas, japanwas, fracties van jojobaolie en oliën voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

vaste fracties, met uitzondering van die van jojobaolie

Vervaardiging uit andere materialen van de posten 1507 tot en met 1515

 

andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte plantaardige materialen geheel en al verkregen zijn

 

1516

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd, doch niet verder bereid

Vervaardiging waarbij:

alle gebruikte materialen van hoofdstuk 2 geheel en al verkregen zijn, en

alle gebruikte plantaardige materialen geheel en al verkregen zijn. Wel mogen materialen van de posten 1507, 1508, 1511 en 1513 worden gebruikt.

 

1517

Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan, bedoeld bij post 1516:

Vervaardiging waarbij:

alle gebruikte materialen van hoofdstukken 2 en 4 geheel en al verkregen zijn, en

alle gebruikte plantaardige materialen geheel en al verkregen zijn. Wel mogen materialen van de posten 1507, 1508, 1511 en 1513 worden gebruikt.

 

Hoofdstuk 16

Bereidingen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren

Vervaardiging:

uit dieren van hoofdstuk 1, en/of

waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3 geheel en al verkregen zijn

 

ex hoofdstuk 17

Suiker en suikerwerk; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex 1701

Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, in vaste vorm, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

 

1702

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd; karamel:

 

 

chemisch zuivere maltose en chemisch zuivere fructose

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 1702

 

andere suiker, in vaste vorm, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

 

andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van oorsprong zijn

 

ex 1703

Melasse verkregen bij de extractie of de raffinage van suiker, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

 

1704

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen)

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

 

Hoofdstuk 18

Cacao en bereidingen daarvan

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

 

1901

Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van goederen bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 5 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen

 

 

moutextract

Vervaardiging uit granen van hoofdstuk 10

 

andere

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

 

1902

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op andere wijze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni; koeskoes, ook indien bereid

 

 

bevattende niet meer dan 20 gewichtspercenten vlees, eetbare slachtafvallen, vis, schaal- of weekdieren

Vervaardiging waarbij alle gebruikte granen en graanderivaten (met uitzondering van harde tarwe en derivaten daarvan) geheel en al verkregen zijn

 

bevattende meer dan 20 gewichtspercenten vlees, eetbare slachtafvallen, vis, schaal- of weekdieren

Vervaardiging waarbij:

alle gebruikte granen en graanderivaten (met uitzondering van harde tarwe en derivaten daarvan) geheel en al verkregen zijn, en

alle materialen van de hoofdstukken 2 en 3 geheel en al verkregen zijn

 

1903

Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van aardappelzetmeel van post 1108

 

1904

Graanpreparaten verkregen door poffen of roosteren (bijvoorbeeld cornflakes); granen (andere dan maïs) in de vorm van korrels of in de vorm van vlokken of van andere bewerkte korrels (met uitzondering van meel, gries en griesmeel), voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van post 1806

waarbij het gebruikte graan of meel (met uitzondering van harde tarwe en maïs van de soort Zea indurata, en derivaten daarvan) geheel en al verkregen zijn, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

 

1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten van meel of van zetmeel

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen bedoeld bij hoofdstuk 11

 

ex hoofdstuk 20

Bereidingen van groenten, van vruchten en van andere plantendelen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte groenten en vruchten geheel en al verkregen zijn

 

ex 2001

Broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantendelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex 2004 en ex 2005

Aardappelen in de vorm van meel, gries of vlokken, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

2006

Groenten, vruchten, vruchtenschillen en andere plantendelen, gekonfijt met suiker (uitgedropen, geglaceerd of uitgekristalliseerd)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

 

2007

Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken of stoven verkregen, met of zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex 2008

Noten, zonder toegevoegde suiker of alcohol

Vervaardiging waarbij de waarde van alle van oorsprong zijnde gebruikte noten en oliehoudende zaden, bedoeld bij de posten 0801, 0802 en 1202 tot en met 1207, meer bedraagt dan 60 % van de prijs af fabriek van het product

 

Pindakaas; mengsels op basis van granen; palmharten; maïs

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

andere, met uitzondering van vruchten (noten daaronder begrepen), anders gekookt dan in water of stoom, zonder toegevoegde suiker, bevroren

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

 

2009

Ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen) en ongegiste groentesappen, zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

 

 

Sap van citrusvruchten

Vervaardiging waarbij:

alle gebruikte citrusvruchten volledig moeten zijn verkregen,

de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

 

andere

Vervaardiging waarbij:

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product,

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex hoofdstuk 21

Diverse producten voor menselijke consumptie; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

2101

Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van maté en preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie, van thee of van maté; gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij alle gebruikte cichorei geheel en al verkregen is

 

2103

Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd:

 

 

Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product Mosterdmeel en bereide mosterd mogen evenwel worden gebruikt.

 

Mosterdmeel en bereide mosterd

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post

 

ex 2104

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon;

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van groenten, bereid of verduurzaamd, van de posten 2002 tot en met 2005

 

2106

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex hoofdstuk 22

Dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn; met uitzondering van:

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij alle gebruikte druiven of van druiven afkomstige materialen geheel en al verkregen zijn

 

2202

Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, andere dan de vruchten- en groentesappen bedoeld bij post 2009

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product.

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product, en

waarbij alle gebruikte vruchtensappen (met uitzondering van vruchtensappen van ananassen, lemmetjes, pompelmoezen of pomelo’s) van oorsprong zijn

 

2207

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van 80 % vol of meer; ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte

Vervaardiging:

uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van post 2207 of 2208; en

waarbij alle druiven of de van druiven afkomstige materialen geheel en al verkregen zijn of waarbij, indien alle andere gebruikte materialen reeds van oorsprong zijn, arak gebruikt mag worden tot ten hoogste 5 % vol

 

2208

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van minder dan 80 % vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten

Vervaardiging:

uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van post 2207 of 2208; en

waarbij alle druiven of de van druiven afkomstige materialen geheel en al verkregen zijn of waarbij, indien alle andere gebruikte materialen reeds van oorsprong zijn, arak gebruikt mag worden tot ten hoogste 5 % vol

 

ex hoofdstuk 23

Resten en afval van de voedselindustrie; bereid voedsel voor dieren; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex 2301

Walvismeel; meel, poeder en pellets van vis of van schaaldieren, weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van de hoofdstukken 2 en 3 geheel en al verkregen zijn

 

ex 2303

Afvallen van maïszetmeelfabrieken (met uitzondering van ingedikt zwelwater), met een gehalte aan proteïnen, berekend op de droge stof, van meer dan 40 gewichtspercenten

Vervaardiging waarbij alle gebruikte maïs geheel en al verkregen is

 

ex 2306

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van olijfolie, met een gehalte aan olijfolie van meer dan 3 %

Vervaardiging waarbij alle gebruikte olijven geheel en al verkregen zijn

 

2309

Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren

Vervaardiging waarbij:

alle gebruikte granen, suiker of melasse, vlees of melk van oorsprong zijn, en

alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3 geheel en al verkregen zijn;

 

ex hoofdstuk 24

Tabak en tot verbruik bereide tabakssurrogaten; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 24 volledig zijn verkregen

 

2402

Sigaren, cigarillo’s en sigaretten, van tabak of van tabakssurrogaten

Vervaardiging waarbij ten minste 70 gewichtspercenten van de ruwe en niet tot verbruik bereide tabak of afvallen van tabak van post 2401 van oorsprong zijn

 

ex 2403

Rooktabak

Vervaardiging waarbij ten minste 70 gewichtspercenten van de ruwe en niet tot verbruik bereide tabak of afvallen van tabak van post 2401 van oorsprong zijn

 

ex hoofdstuk 25

Zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en cement; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex 2504

Natuurlijk kristallijn grafiet, met koolstof verrijkt, gezuiverd en gemalen

Verrijking van het koolstofgehalte, het zuiveren en malen van ruw kristallijn grafiet

 

ex 2515

Marmer, enkel gesneden door zagen, splijten en dergelijke, in blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, met een dikte van niet meer dan 25 cm

Zagen, splijten of dergelijke van marmer (ook indien al gezaagd) met een dikte van meer dan 25 cm

 

ex 2516

Graniet, porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, in blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, enkel gesneden door zagen, splijten of op dergelijke wijze, met een dikte van niet meer dan 25 cm

Zagen, splijten of dergelijke van natuursteen (ook indien al gezaagd) met een dikte van meer dan 25 cm

 

ex 2518

Dolomiet, gesinterd of gebrand

Sinteren of branden van niet gesinterd of gebrand dolomiet

 

ex 2519

Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet), fijngemaakt, in hermetisch gesloten recipiënten, en magnesiumoxide, ook indien zuiver, met uitzondering van gesmolten magnesia of doodgebrande magnesia (gesinterd)

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet) mag evenwel worden gebruikt

 

ex 2520

Tandtechnisch gips

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex 2524

Asbestvezels

Vervaardiging uit asbestmineralen (asbestconcentraat)

 

ex 2525

Micapoeder

Malen van mica of van afval van mica

 

ex 2530

Verfaarden, gebrand of fijngemaakt

Branden of malen van verfaarden

 

Hoofdstuk 26

Ertsen, slakken en assen

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex hoofdstuk 27

Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten daarvan; bitumineuze stoffen; minerale was; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex 2707

Oliën waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische bestanddelen overtreft, zijnde soortgelijke producten als minerale oliën verkregen bij het distilleren van hoge-temperatuur-steenkoolteer, die voor 65 % of meer van hun volume overdistilleren bij een temperatuur van 250 oC of minder (mengsels van benzol en van benzine daaronder begrepen), bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als andere brandstof

Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen (1)

of

andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product zijn ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 2709

Ruwe oliën uit bitumineuze mineralen

Droge distillatie van bitumineuze mineralen

 

2710

Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie

Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen (2)

of

andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product zijn ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

2711

Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen

Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen (2)

of

andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product zijn ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

2712

Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, „slack wax”, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd

Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen (2)

of

andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product zijn ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

2713

Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze materialen

Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen (1)

of

andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product zijn ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

2714

Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumineus zand; asfaltiet en asfaltsteen

Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen (1)

of

andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product zijn ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

2715

Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek (bijvoorbeeld bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt („cut-back”))

Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen (1)

of

andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product zijn ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex hoofdstuk 28

Anorganische chemische producten; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, van radioactieve elementen, van zeldzame aardmetalen en van isotopen met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 2805

„Mischmetall”

Vervaardiging door elektrolytische of thermische behandeling waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 2811

Zwaveltrioxide

Vervaardiging uit zwaveldioxide

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 2833

Aluminiumsulfaat

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex 2840

Natriumperboraat

Vervaardiging uit dinatriumtetraboraatpentahydraat

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 2852

Kwikverbindingen van inwendige ethers, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post De waarde van alle gebruikte materialen van post 2909 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Kwikverbindingen van nucleïnezuren en zouten daarvan, al dan niet chemisch welbepaald; andere heterocyclische verbindingen

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post De waarde van de gebruikte materialen van de posten 2852, 2932, 2933 en 2934 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

-Kwikverbindingen van chemische producten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke producten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

Kwikverbindingen van reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager, alsmede bereide reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, al dan niet op een drager, andere dan die bedoeld bij post 3002 of 3006; gecertificeerde referentiematerialen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex hoofdstuk 29

Organische chemische producten; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 2901

Acyclische koolwaterstoffen bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als andere brandstof

Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen (1)

of

andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product zijn ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 2902

Cycloalkanen en cycloalkenen (andere dan azulenen), benzeen, tolueen, xylenen, bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als andere brandstof

Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen (1)

of

andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product zijn ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 2905

Metaalalcoholaten van alcohol bedoeld bij deze post en van ethanol

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 2905 Metaalalcoholaten van deze post mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

2915

Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren; halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van deze producten

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post. De waarde van alle gebruikte materialen van de posten 2915 en 2916 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 2932

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post. De waarde van alle gebruikte materialen van post 2909 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

2933

Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer stikstofatomen als heteroatoom

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post. De waarde van alle gebruikte materialen van de posten 2932 en 2933 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

2934

Nucleïnezuren en zouten daarvan, al dan niet chemisch welbepaald; andere heterocyclische verbindingen

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post. De waarde van de gebruikte materialen van de posten 2932, 2933 en 2934 mag evenwel niet meer bedragen dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 2939

Concentraten van papaverbolkaf met een gehalte aan alkaloïden van 50 gewichtspercenten of meer

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex hoofdstuk 30

Farmaceutische producten; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

 

3002

Menselijk bloed; dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor het stellen van diagnosen; sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties en immunologische producten, al dan niet verkregen door middel van biotechnologische processen; vaccins, toxinen, culturen van micro-organismen (andere dan gist) en dergelijke producten:

 

 

Producten bestaande uit twee of meer bestanddelen die voor therapeutisch of profylactisch gebruik zijn vermengd of ongemengde producten voor dit gebruik, aangeboden in afgemeten hoeveelheden of gereed voor de verkoop in het klein

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 3002 De materialen van deze omschrijving mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

 

andere

 

 

 

— —

menselijk bloed

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 3002 De materialen van deze omschrijving mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

 

— —

Dierlijk bloed, bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 3002 De materialen van deze omschrijving mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

 

— —

Bloedfracties, andere dan sera van geïmmuniseerde dieren of personen, hemoglobine, bloedglobuline en serumglobuline

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 3002 De materialen van deze omschrijving mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

 

 

— —

Hemoglobine, bloedglobuline en serumglobuline

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 3002 De materialen van deze omschrijving mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

 

— —

andere

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 3002 De materialen van deze omschrijving mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

 

3003 en 3004

Geneesmiddelen (andere dan de producten bedoeld bij de posten 3002, 3005 en 3006):

 

 

Verkregen uit amikacine bedoeld bij post 2941

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product Materialen van post 3003 of 3004 mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

 

andere

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van post 3003 of 3004 mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex 3006

Farmaceutische afvallen, bedoeld bij aantekening 4 k) op dit hoofdstuk

Het product behoudt de oorspronkelijke indeling

 

Steriele barrièremiddelen tegen het verkleven, voor de chirurgie of voor de tandheelkunde, ook indien zij door het lichaam kunnen worden geabsorbeerd

 

 

van kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

van weefsels

Vervaardiging uit (3):

natuurlijke vezels,

synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet

gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

of

chemische stoffen of textielmassa

 

Hulpmiddelen die herkenbaar zijn voor gebruik in de stomazorg

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex hoofdstuk 31

Meststoffen; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3105

Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten; andere meststoffen; producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg, met uitzondering van:

natriumnitraat

calciumcyaanamide (kalkstikstof)

kaliumsulfaat

magnesiumkalium-sulfaat

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 32

Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; pigmenten en andere kleur- en verfstoffen; verf en vernis; mastiek; inkt; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3201

Tannine (looizuur), alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan

Vervaardiging uit looi-extracten van plantaardige oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

3205

Verflakken; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, op basis van verflakken (4)

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van de materialen van de posten 3203, 3204 en 3205. Materialen van post 3205 mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 33

Etherische oliën en harsaroma’s; parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

3301

Etherische oliën (ook indien daaruit de terpenen zijn afgesplitst), vast of vloeibaar; harsaroma’s; door extractie verkregen oleoharsen; geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, in vette oliën, in was of in dergelijke stoffen, verkregen door enfleurage of door maceratie; terpeenhoudende bijproducten, afgesplitst uit etherische oliën; gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische oliën

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van materialen van een andere „groep” (5) van deze post. Materialen van dezelfde groep als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 34

Zeep, organische tensioactieve producten; wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke artikelen, modelleerpasta’s, tandtechnische waspreparaten en tandtechnische preparaten op basis van gebrand gips; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3403

Smeermiddelen, minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattende

Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen (1)

of

andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product zijn ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

3404

Kunstwas en bereide was:

 

 

Op basis van paraffine, van was uit aardolie of uit bitumineuze mineralen, uit „slack wax” of uit „scale wax”

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

Andere

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van:

gehydrogeneerde oliën die het karakter hebben van was van post 1516,

chemisch niet welbepaalde vetzuren of industriële vetalcoholen met het karakter van was van post 3823, en

materialen van post 3404

Deze materialen mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 35

Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; enzymen; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

3505

Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (bijvoorbeeld voorgegelatineerd of veresterd zetmeel); lijm op basis van zetmeel, van dextrine of van ander gewijzigd zetmeel:

 

 

Door ethervorming of door verestering gewijzigd zetmeel

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 3505

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Andere

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen bedoeld bij post 1108

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3507

Bereidingen van enzymen, elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

Hoofdstuk 36

Kruit en springstoffen; pyrotechnische artikelen; lucifers; vonkende legeringen; sommige ontvlambare stoffen

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 37

Producten voor fotografie of cinematografie; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

3701

Fotografische platen en vlakfilm, lichtgevoelig, onbelicht, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; vlakfilm voor „direct klaar”-fotografie, lichtgevoelig, onbelicht, ook indien in cassette:

 

 

Film voor „direct klaar”-kleurenfotografie, in cassette

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van materialen bedoeld bij post 3701 of 3702. Materialen van post 3702 mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Andere

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van materialen bedoeld bij post 3701 of 3702. Materialen van post 3701 of 3702 mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

3702

Fotografische film, lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; film voor „direct klaar”-fotografie, op rollen, lichtgevoelig, onbelicht

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van materialen bedoeld bij post 3701 of 3702.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

3704

Fotografische platen, film, papier, karton en textiel, belicht doch niet ontwikkeld

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen bedoeld bij de posten 3701 tot en met 3704

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 38

Diverse producten van de chemische industrie; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3801

Colloïdaal grafiet, gedispergeerd in olie; semicolloïdaal grafiet; koolstofpasta’s voor elektroden

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

grafiet in de vorm van pasta’s, bestaande uit een mengsel van meer dan 30 gewichtspercenten grafiet en minerale olie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 3403 niet hoger is 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3803

Geraffineerde tallolie

Raffineren van ruwe tallolie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3805

Sulfaatterpentijnolie, gezuiverd

Zuivering, inhoudende het distilleren of het raffineren van ruwe sulfaatterpentijnolie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3806

gomesters

Vervaardiging uit harszuren

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3807

Houtteerpek

Distillatie van houtteer

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

3808

Insectendodende middelen, rattenbestrijdingsmiddelen, schimmelwerende middelen, onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen om het kiemen tegen te gaan, middelen om de plantengroei te regelen, desinfecteermiddelen en dergelijke producten, opgemaakt in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel voorkomend als bereidingen of in de vorm van artikelen zoals zwavelbanden, zwavellonten, zwavelkaarsen en vliegenvangers

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

3809

Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bijvoorbeeld preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, in de papierindustrie, in de lederindustrie of in dergelijke industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

3810

Preparaten voor het beitsen van metalen; vloeimiddelen en andere hulpmiddelen voor het solderen en het lassen van metalen; soldeer- en laspoeder en soldeer- en laspasta’s, samengesteld uit metaal en andere stoffen; preparaten van de soort gebruikt voor het bekleden of het vullen van elektroden en van soldeer- en lasstaafjes

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

3811

Dopes (antiklopmiddelen, oxidatievertragers, peptisatiemiddelen, middelen ter verbetering van de viscositeit, corrosievertragers en dergelijke preparaten), voor minerale olie (benzine daaronder begrepen) of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie;

 

 

Bereide additieven voor smeerolie, bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 3811 niet hoger is 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

Andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

3812

Bereide rubbervulkanisatieversnellers; weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor kunststof, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereide antioxidanten en andere stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling, voor rubber of voor kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

3813

Preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten; brandblusbommen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

3814

Organische oplosmiddelen en verdunners, van gemengde samenstelling, elders genoemd noch elders onder begrepen; preparaten voor het verwijderen van verf en vernis

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

3818

Chemische elementen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden, in de vorm van schijven, plaatjes of dergelijke vormen; chemische verbindingen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

3819

Remvloeistoffen en andere vloeibare preparaten voor hydraulische krachtoverbrenging, die geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

3820

Antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex 3821

Bereide voedingsbodems voor het cultiveren of in stand houden van micro-organismen (met inbegrip van virussen en dergelijke organismen) of van planten-, menselijke of dierlijke cellen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

3822

Reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager, alsmede bereide reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, al dan niet op een drager, andere dan die bedoeld bij post 3002 of 3006; gecertificeerde referentiematerialen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

3823

Industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils; industriële vetalcoholen:

 

 

industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

industriële vetalcoholen

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 3823

 

3824

Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische producten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke producten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen:

 

 

De volgende producten van deze post:

— —

Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen, op basis van natuurlijke harshoudende producten

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

— —

nafteenzuren, niet in water oplosbare zouten van nafteenzuren en esters van nafteenzuren

— —

sorbitol, andere dan die bedoeld bij post 2905

— —

petroleum-sulfonaten, met uitzondering van petroleum-sulfonaten van alkalimetalen, ammonium of ethanolaminen; thiofeen-houdende sulfonzuren van oliën uit bitumineuze mineralen, alsmede zouten daarvan

— —

ionenwisselaars

— —

gasbinders (getters) voor elektrische lampen en buizen

— —

ammoniak-waters en gaszuiverings-massa, verkregen bij het zuiveren van lichtgas

— —

sulfonafteen-zuren en niet in water oplosbare zouten daarvan; esters van sulfonafteen-zuren

— —

foezelolie en dippelolie

— —

mengsels van zouten met verschillende anionen

— —

kopieerpasta’s op basis van gelatine, ook indien op een onderlaag van papier of textiel

 

Andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

3826

Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattend

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

3901 tot en met 3915

Kunststof in primaire vormen, resten en afval van kunststof; met uitzondering van de producten van de posten ex 3907 en 3912 waarvoor de regels hierna worden uiteengezet:

 

 

toegevoegde homopolymerisatieproducten waar in één enkel monomeer voor meer dan 99 gewichtspercenten van het totale polymeergehalte aanwezig is

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product, en

binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de alle gebruikte materialen bedoeld bij hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product (6)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

Andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product (6)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3907

Copolymeer, vervaardigd uit polycarbonaat en acrylonitril-butadieen-styreencopolymeer (ABS)

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product (6)

 

Polyester

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij hoofdstuk 39 niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product en/of vervaardiging uit tetrabroompolycarbonaat (bisfenol A)

 

3912

Cellulose en chemische derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire vormen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle materialen van dezelfde post als het gebruikte product niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

 

3916 tot en met 3921

Halffabricaten en artikelen van kunststof; met uitzondering van de producten bedoeld bij de posten ex 3916, ex 3917, ex 3920 en ex 3921, waarvoor de regels hieronder worden gegeven:

 

 

platte producten, verder bewerkt dan alleen aan het oppervlak of in andere dan rechthoekige of vierkante vorm gesneden; andere producten, verder bewerkt dan alleen aan het oppervlak

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij hoofdstuk 39 niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

 

andere

 

 

— —

toegevoegde homopolymerisatieproducten waar in één enkel monomeer voor meer dan 99 gewichtspercenten van het totale polymeergehalte aanwezig is

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product, en

binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de alle gebruikte materialen bedoeld bij hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product (6)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

— —

andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product1

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3916 en ex 3917

Profielen en buizen

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product, en

binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3920

ionomeervellen of -foliën

Vervaardiging uit een thermoplastisch partieel zout, een copolymeer van ethyleen en metacrylzuur, gedeeltelijk geneutraliseerd met metaalionen, voornamelijk zink en natrium

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vellen van geregenereerde cellulose, van polyamiden of van polyethyleen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle materialen van dezelfde post als het gebruikte product niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 3921

Kunststoffolie, gemetalliseerd

Vervaardiging uit zeer transparant polyesterfolie met een dikte van minder dan 23 micron (7)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

3922 tot en met 3926

Artikelen van kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex hoofdstuk 40

Rubber en werken daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex 4001

Gelamineerde platen van crêperubber voor zolen

Lamineren van vellen natuurlijke crêperubber

 

4005

Bereide rubber, niet gevulkaniseerd, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen, met uitzondering van natuurlijke rubber, niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

4012

Gebruikte of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber; massieve of halfmassieve banden, loopvlakken voor banden en velglinten, van rubber:

 

 

luchtbanden, massieve of halfmassieve banden, van rubber, voorzien van een nieuw loopvlak

Van een nieuw loopvlak voorzien van gebruikte banden

 

andere

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen bedoeld bij post 4011 of 4012.

 

ex 4017

Werken van geharde rubber

Vervaardiging uit geharde rubber

 

ex hoofdstuk 41

Onthaarde huiden en vellen (andere dan pelterijen), alsmede leder; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex 4102

Onthaarde huiden en vellen van schapen, ongelooid

Schapenhuiden en -vellen ontdoen van hun wol

 

4104 tot en met 4106

Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet afgewerkt leder („crust”), alsmede gelooide huiden en vellen en niet afgewerkt leder („crust”) van niet-behaarde dieren, ook indien gesplit, maar niet verder bewerkt

Herlooien van voorgelooid leder

of

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

4107, 4112 en 4113

Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van niet-behaarde dieren, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van de posten 4104 tot en met 4113

 

ex 4114

Lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen; gemetalliseerd leder

Vervaardiging uit leder van de posten 4104 tot en met 4107, 4112 of 4113 op voorwaarde dat de waarde ervan niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

Hoofdstuk 42

Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex hoofdstuk 43

Pelterijen en bontwerk; namaakbont; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex 4302

Pelterijen, gelooid of anderszins bereid, samengevoegd:

 

 

banen, zakken, vierkanten, kruisen en dergelijke vormen

Bleken of verven, naast snijden en samenvoegen van niet-samengevoegde, gelooide of anderszins bereide pelterijen

 

andere

Vervaardiging uit niet-samengevoegde, gelooide of anderszins bereide pelterijen

 

4303

Kleding, kledingtoebehoren en andere artikelen, van bont

Vervaardiging uit niet- samengevoegde, gelooide of anderszins bereide pelterijen van post 4302

 

ex hoofdstuk 44

Hout, houtskool en houtwaren; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex 4403

Hout, enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd

Vervaardiging uit hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ruw behakt of enkel ruw bewerkt

 

ex 4407

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, geschaafd, geschuurd of met stuikverbinding, met een dikte van meer dan 6 mm

Schaven, schuren of aaneenvoegen door middel van een stuikverbinding

 

ex 4408

Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen) en platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout, met een dikte van niet meer dan 6 mm, met verbinding aan de randen, alsmede ander hout, overlangs gezaagd dan wel gesneden of geschild, met een dikte van niet meer dan 6 mm, geschaafd, geschuurd of met stuikverbinding

Aaneenvoegen door verbinding aan de randen, schaven, schuren of aaneenvoegen door middel van een stuikverbinding

 

ex 4409

Hout waarvan ten minste één zijde of uiteinde is geprofileerd, ook indien geschaafd, geschuurd of met stuikverbinding:

 

 

geschuurd of met stuikverbinding

Schuren of aaneenvoegen door middel van een stuikverbinding

 

Staaflijsthout

In profiel frezen of vormen

 

ex 4410 t/m ex 4413

Staaflijst van hout, met inbegrip van plinten en dergelijk lijstwerk

In profiel frezen of vormen

 

ex 4415

Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, van hout

Vervaardiging uit niet op maat gezaagde planken

 

ex 4416

Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout

Vervaardiging uit duighout, ook indien gezaagd op beide hoofdvlakken, doch niet verder bewerkt

 

ex 4418

schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, van hout

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Panelen met cellenstructuur en dakspanen („shingles” en „shakes”) mogen evenwel worden gebruikt

 

Staaflijsthout

In profiel frezen of vormen

 

ex 4421

Hout geschikt gemaakt voor de vervaardiging van lucifers; houten schoenpinnen

Vervaardiging uit hout van om het even welke post, met uitzondering van houtdraad van post 4409

 

ex hoofdstuk 45

Kurk en kurkwaren; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

4503

Werken van natuurkurk

Vervaardiging uit natuurkurk van post 4501

 

Hoofdstuk 46

Vlechtwerk en mandenmakerswerk

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

Hoofdstuk 47

Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval)

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex hoofdstuk 48

Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex 4811

Papier en karton, enkel gelijnd, gelinieerd of geruit

Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier van hoofdstuk 47

 

4816

Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van doorslagen en overdrukken (ander dan dat van post 4809), complete stencils en offsetplaten, van papier, ook indien verpakt in dozen

Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier van hoofdstuk 47

 

4817

Enveloppen, postbladen, briefkaarten (andere dan prentbriefkaarten) en correspondentiekaarten, van papier of van karton; assortimenten van papierwaren voor correspondentie in dozen, in omslagen en in dergelijke verpakkingen, van papier of van karton

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex 4818

Toiletpapier

Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier van hoofdstuk 47

 

ex 4819

Dozen, zakken, hoezen en andere verpakkingsmiddelen van papier, van karton, van cellulosewatten of van vliezen van cellulosevezels

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex 4820

Blocnotes

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex 4823

Ander papier en karton, alsmede andere cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, op maat gesneden

Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier van hoofdstuk 47

 

ex hoofdstuk 49

Artikelen van de uitgeverij, van de pers of van een andere grafische industrie; geschreven of getypte teksten en plannen; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

4909

Prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten; gedrukte kaarten met persoonlijke wensen of mededelingen, ook indien geïllustreerd of met garneringen, al dan niet met enveloppe

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van materialen bedoeld bij post 4909 of 4911.

 

4910

Kalenders van alle soorten, gedrukt, kalenderblokken daaronder begrepen:

 

 

„eeuwigdurende” kalenders en kalenders met een verwisselbaar blok op voetstuk van andere stoffen dan papier of karton

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

andere

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van materialen bedoeld bij post 4909 of 4911.

 

ex hoofdstuk 50

Zijde; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex 5003

Afval van zijde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), gekaard of gekamd

Kaarden of kammen van afval van zijde

 

5004 t/m ex 5006

Garens van zijde of van afval van zijde

Vervaardiging uit (3):

ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd, of anderszins bewerkt voor het spinnen,

andere natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

chemische stoffen of textielmassa, of

materialen voor het vervaardigen van papier

 

5007

Weefsels van zijde of van afval van zijde:

 

 

voorzien van rubberdraad

Vervaardiging uit eendraadsgaren (3)

 

andere

Vervaardiging uit 1 :

kokosgaren,

natuurlijke vezels,

synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

chemische stoffen of textielmassa, of

papier,

of

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5  % van de prijs af fabriek van het product

 

ex hoofdstuk 51

Wol, fijn haar en grof haar; garens en weefsels van paardenhaar (crin); met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

5106 tot en met 5110

Garens van wol, van fijn haar of grof haar, of van paardenhaar (crin)

Vervaardiging uit (3):

ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd, of anderszins bewerkt voor het spinnen,

natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

chemische stoffen of textielmassa, of

materialen voor het vervaardigen van papier

 

5111 tot en met 5113

Weefsels van wol, van fijn haar of grof haar, of van paardenhaar (crin):

 

 

voorzien van rubberdraad

Vervaardiging uit eendraadsgaren (3)

 

andere

Vervaardiging uit 1 :

kokosgaren,

natuurlijke vezels,

synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

chemische stoffen of textielmassa, of

papier,

of

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5  % van de prijs af fabriek van het product

 

ex hoofdstuk 52

Katoen; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

5204 tot en met 5207

Garens van katoen

Vervaardiging uit (3):

ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd, of anderszins bewerkt voor het spinnen,

natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

chemische stoffen of textielmassa, of

materialen voor het vervaardigen van papier

 

5208 tot en met 5212

Weefsels van katoen:

 

 

voorzien van rubberdraad

Vervaardiging uit eendraadsgaren (3)

 

andere

Vervaardiging uit 1 :

kokosgaren,

natuurlijke vezels,

synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

chemische stoffen of textielmassa, of

papier,

of

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5  % van de prijs af fabriek van het product

 

ex hoofdstuk 53

Andere plantaardige textielvezels; papiergarens en weefsels daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

5306 tot en met 5308

Garens van andere plantaardige textielvezels; papiergarens

Vervaardiging uit (3):

ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd, of anderszins bewerkt voor het spinnen,

natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

chemische stoffen of textielmassa, of

materialen voor het vervaardigen van papier

 

5309 tot en met 5311

Weefsels van andere plantaardige textielvezels; weefsels van papiergarens:

 

 

voorzien van rubberdraad

Vervaardiging uit eendraadsgaren (3)

 

andere

Vervaardiging uit 1 :

kokosgaren,

garens van jute,

natuurlijke vezels,

synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

chemische stoffen of textielmassa, of

papier,

of

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5  % van de prijs af fabriek van het product

 

5401 tot en met 5406

Garens, monofilamenten en draad van synthetische of kunstmatige filamenten

Vervaardiging uit (3):

ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd, of anderszins bewerkt voor het spinnen,

natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

chemische stoffen of textielmassa, of

materialen voor het vervaardigen van papier

 

5407 en 5408

Weefsels van synthetische of kunstmatige filamentgarens:

 

 

voorzien van rubberdraad

Vervaardiging uit eendraadsgaren (3)

 

andere

Vervaardiging uit (3):

kokosgaren,

natuurlijke vezels,

synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

chemische stoffen of textielmassa, of

papier,

of

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5  % van de prijs af fabriek van het product

 

5501 tot en met 5507

Synthetische of kunstmatige stapelvezels

Vervaardiging uit chemische materialen of textielmassa

 

5508 tot en met 5511

Garens en naaigarens van synthetische of kunstmatige stapelvezels

Vervaardiging uit (3):

ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd, of anderszins bewerkt voor het spinnen,

natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

chemische stoffen of textielmassa, of

materialen voor het vervaardigen van papier

 

5512 tot en met 5516

Weefsels van synthetische of kunstmatige stapelvezels:

 

 

voorzien van rubberdraad

Vervaardiging uit eendraadsgaren (3)

 

andere

Vervaardiging uit (3)

:

kokosgaren,

natuurlijke vezels,

synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

chemische stoffen of textielmassa, of

papier,

of

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5  % van de prijs af fabriek van het product

 

ex hoofdstuk 56

Watten, vilt en gebonden textielvlies; speciale garens; bindgaren, touw en kabel, alsmede werken daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging uit (3):

kokosgaren,

natuurlijke vezels,

chemische stoffen of textielmassa, of

materialen voor het vervaardigen van papier

 

5602

Vilt, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen:

 

 

naaldgetouwvilt

Vervaardiging uit (3):

natuurlijke vezels,

chemische stoffen of textielmassa

Evenwel:

polypropyleenfilamentgarens van post 5402,

polypropyleenvezels van post 5503 of 5506, of

polypropyleenkabels van post 5501,

waarvan de titer in alle gevallen van één enkel filament of vezel minder dan 9 decitex bedraagt, mogen worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

 

andere

Vervaardiging uit (3):

natuurlijke vezels,

uit caseïnevezels vervaardigde kunstmatige stapelvezels of

chemische stoffen of textielmassa

 

5604

Draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel; textielgarens, alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber of met kunststof:

 

 

draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel

Vervaardiging uit niet-omwoelde of -omvlochten draad en koord, van rubber

 

andere

Vervaardiging uit 1 :

natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

chemische stoffen of textielmassa, of

materialen voor het vervaardigen van papier

 

5605

Metaalgarens, ook indien omwoeld, bestaande uit textielgarens of uit strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, verbonden met metaaldraad, -strippen of -poeder, dan wel bedekt met metaal

Vervaardiging uit (3):

natuurlijke vezels,

synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

chemische stoffen of textielmassa, of

materialen voor het vervaardigen van papier

 

5606

Omwoeld garen, alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, omwoeld, andere dan die bedoeld bij post 5605 en andere dan omwoeld paardenhaar (crin); chenillegaren; kettingsteekgaren (zogeheten chainettegaren)

Vervaardiging uit 1 :

natuurlijke vezels,

synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

chemische stoffen of textielmassa, of

materialen voor het vervaardigen van papier

 

Hoofdstuk 57

Tapijten:

 

 

van naaldgetouwvilt

Vervaardiging uit (3):

natuurlijke vezels,

chemische stoffen of textielmassa

Evenwel:

polypropyleenfilamentgarens van post 5402,

polypropyleenvezels van post 5503 of 5506, of

polypropyleenkabels van post 5501,

waarvan de titer in alle gevallen van één enkel filament of vezel minder dan 9 decitex bedraagt, mogen worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Juteweefsel mag als rug worden gebruikt.

 

 

van ander vilt

Vervaardiging uit (3):

natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of

chemische stoffen of textielmassa

 

andere

Vervaardiging uit (3):

kokos- of jutegaren,

synthetisch of kunstmatig filamentgaren,

natuurlijke vezels, of

synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen

Juteweefsel mag als rug worden gebruikt.

 

ex hoofdstuk 58

Speciale weefsels; getufte textielstoffen; kant; tapisserieën; passementwerk; borduurwerk; met uitzondering van:

 

 

voorzien van rubberdraad

Vervaardiging uit eendraadsgaren (3)

 

andere

Vervaardiging uit 1 :

natuurlijke vezels,

synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of

chemische stoffen of textielmassa

of

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5  % van de prijs af fabriek van het product

 

5805

Tapisserieën, met de hand geweven (zoals gobelins, Vlaamse tapisserieën, aubussons, beauvais en dergelijke) of met de naald vervaardigd (bijvoorbeeld halve kruissteek, kruissteek), ook indien geconfectioneerd

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

5810

Borduurwerk, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

5901

Weefsels bedekt met lijm of met zetmeelachtige stoffen, van de soort gebruikt voor het boekbinden, voor het kartonneren, voor foedraalwerk of voor dergelijk gebruik; calqueerlinnen en tekenlinnen; schilderdoek; stijflinnen (buckram) en dergelijke weefsels van de soort gebruikt voor steunvormen van hoeden

Vervaardiging uit garen

 

5902

Bandenkoordweefsel („type cord fabric”) van garens met een hoge sterktedraad, van nylon of van andere polyamiden, van polyesters of van viscoserayon:

 

 

bevattende niet meer dan 90 gewichtspercenten textielmaterialen

Vervaardiging uit garen

 

andere

Vervaardiging uit chemische materialen of textielmassa

 

5903

Weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van kunststof, andere dan die bedoeld bij post 5902

Vervaardiging uit garen

of

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5  % van de prijs af fabriek van het product

 

5904

Linoleum, ook indien in bepaalde vorm gesneden; vloerbedekking, bestaande uit een deklaag of een bekleding op een drager van textiel, ook indien in bepaalde vorm gesneden

Vervaardiging uit garen (3)

 

5905

Wandbekleding van textielstof:

 

 

geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van rubber, kunststoffen of andere materialen

Vervaardiging uit garen

 

andere

Vervaardiging uit (3):

kokosgaren,

natuurlijke vezels,

synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of

chemische stoffen of textielmassa

of

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5  % van de prijs af fabriek van het product

 

5906

Gegummeerde weefsels, andere dan die bedoeld bij post 5902:

 

 

Brei- en haakwerk aan het stuk

Vervaardiging uit (3):

natuurlijke vezels,

synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of

chemische stoffen of textielmassa

 

andere weefsels, vervaardigd uit synthetische filamentgarens, bevattende meer dan 90 gewichtspercenten textielstoffen

Vervaardiging uit chemische materialen

 

andere

Vervaardiging uit garen

 

5907

Weefsels, anderszins geïmpregneerd, bekleed of bedekt; beschilderd doek voor theatercoulissen, voor achtergronden van studio’s of voor dergelijk gebruik

Vervaardiging uit garen

of

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), mits de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5  % van de prijs af fabriek van het product

 

5908

Kousen, pitten en wieken, voor lampen, voor komforen, voor aanstekers, voor kaarsen en dergelijke, geweven, gevlochten of gebreid; gloeikousjes en rond gebreide buisjes voor het vervaardigen van gloeikousjes, ook indien geïmpregneerd:

 

 

gloeikousjes, geïmpregneerd

Vervaardiging uit rond gebreide buisjes

 

andere

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

5909 tot en met 5911

Artikelen voor technisch gebruik, van textielstoffen:

 

 

polijstschijven, andere dan die van vilt bedoeld bij post 5911

Vervaardiging uit garen of uit afval van weefsels of lompen en vodden van post 6310

 

al dan niet vervilte weefsels, van de soort gewoonlijk gebruikt voor papiermachines of voor ander technisch gebruik, ook indien geïmpregneerd of bekleed, rondgeweven of eindloos met enkelvoudige of meervoudige ketting en/of inslag, dan wel plat geweven met meervoudige ketting en/of inslag bedoeld bij post 5911

Vervaardiging uit (3):

kokosgaren,

de volgende materialen:

— —

garen van polytetrafluorethyleen (8),

— —

polyamidegaren, getwijnd en bedekt, geïmpregneerd of met fenolhars bedekt,

— —

aromatisch polyamidegaren verkregen door polycondensatie van metafenyleendiamine en isoftaalzuur,

— —

monofilament van polytetrafluorethyleen (8),

 

 

 

— —

garen van synthetische textielvezels in poly(p-fenyleentereftalamide),

— —

garens van glasvezel, met fenoplasthars bedekt en met acrylvezels omwoeld (8),

— —

monofilament van copolyester van een polyester, een tereftaalzuurhars, 1,4 -cyclohexaandiëthanol en isoftaalzuur,

— —

natuurlijke vezels,

— —

synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of

— —

chemische stoffen of textielmassa

 

 

andere

Vervaardiging uit (3):

kokosgaren,

natuurlijke vezels,

synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of

chemische stoffen of textielmassa

 

Hoofdstuk 60

Brei- en haakwerk aan het stuk

Vervaardiging uit 1 :

natuurlijke vezels,

synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of

chemische stoffen of textielmassa

 

Hoofdstuk 61

Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk:

 

 

verkregen door aaneennaaien of op andere wijze samenvoegen van twee of meer stukken brei- of haakwerk die hetzij op maat zijn gesneden hetzij direct in vorm zijn verkregen

Vervaardiging uit garen (3)  (9)

 

andere

Vervaardiging uit 1 :

natuurlijke vezels,

synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of

chemische stoffen of textielmassa

 

ex hoofdstuk 62

Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van brei- of haakwerk; met uitzondering van:

Vervaardiging uit garen (3)  (9)

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 en ex 6211

Dames-, meisjes- en babykleding, alsmede ander geconfectioneerd kledingtoebehoren voor baby’s, geborduurd

Vervaardiging uit garen2

of

vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel, op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte niet-geborduurde weefsel niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product 2

 

ex 6210 en ex 6216

Vuurbestendige uitrustingen van weefsel bedekt met een folie van met aluminium verbonden polyester

Vervaardiging uit garen (9)

of

vervaardiging uit weefsel zonder deklaag, op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte weefsel zonder deklaag niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product 1

 

6213 en 6214

Zakdoeken, sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen:

 

 

geborduurd

Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren (3)  (9)

of

vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel, op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte niet-geborduurde weefsel niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product 2

 

 

andere

Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren (3)  (9)

of

confectie gevolgd door bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de totale waarde van de gebruikte niet-bedrukte goederen bedoeld bij de posten 6213 en 6214 niet meer bedraagt dan 47,5  % van de prijs af fabriek van het product

 

6217

Andere geconfectioneerde kledingtoebehoren; delen (andere dan die bedoeld bij post 6212) van kleding of van kledingtoebehoren:

 

 

geborduurd

Vervaardiging uit garen (9)

of

vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel, op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte niet-geborduurde weefsel niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product 1

 

Vuurbestendige uitrustingen van weefsel bedekt met een folie van met aluminium verbonden polyester

Vervaardiging uit garen 1

of

vervaardiging uit weefsel zonder deklaag, op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte weefsel zonder deklaag niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product 1

 

 

tussenvoeringen voor kragen en omslagen, uitgesneden

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

andere

Vervaardiging uit garen (9)

 

ex hoofdstuk 63

Andere geconfectioneerde artikelen van textiel; stellen of assortimenten; oude kleren en dergelijke; lompen en vodden; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

6301 tot en met 6304

Dekens, beddenlinnen en dergelijke; gordijnen en dergelijke; andere artikelen voor stoffering:

 

 

van vilt of gebonden textielvlies

Vervaardiging uit (3):

natuurlijke vezels, of

chemische stoffen of textielmassa

 

andere

 

 

— —

geborduurd

Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren (9)  (10)

of

vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel (ander dan van brei- of haakwerk), op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte niet-geborduurde weefsel niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

— —

andere

Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren 2 3

 

6305

Zakken voor verpakkingsdoeleinden

Vervaardiging uit (3):

natuurlijke vezels,

synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of

chemische stoffen of textielmassa

 

6306

Dekkleden en zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke; tenten; zeilen voor schepen, zeilplanken, zeilwagens en zeilsleden; kampeerartikelen:

 

 

van gebonden textielvlies

Vervaardiging uit 1  (9)

natuurlijke vezels, of

chemische stoffen of textielmassa

 

andere

Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren 1  (9)

 

6307

Andere geconfectioneerde artikelen, patronen voor kleding daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

6308

Stellen of assortimenten, bestaande uit weefsel en garen, ook indien met toebehoren, voor de vervaardiging van tapijten, van tapisserieën, van geborduurde tafelkleden en servetten of van dergelijke artikelen van textiel, opgemaakt voor de verkoop in het klein

Elk artikel in het assortiment moet beantwoorden aan de regel die ervoor zou gelden indien het niet in het assortiment was opgenomen. Niet van oorsprong zijnde artikelen mogen evenwel in het stel of het assortiment worden opgenomen tot een totale waarde van ten hoogste 15 % van de prijs af fabriek van het stel of het assortiment.

 

ex hoofdstuk 64

Schoeisel, beenkappen en dergelijke artikelen; delen daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van samenvoegingen van bovendelen met een binnenzool of met andere binnendelen, bedoeld bij post 6406.

 

6406

Delen van schoeisel (daaronder begrepen bovendelen, al dan niet voorzien van zolen, andere dan buitenzolen); inlegzolen, hielkussens en dergelijke artikelen; slobkousen, beenkappen en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex hoofdstuk 65

Hoofddeksels en delen daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

6505

Hoeden en andere hoofddeksels, van brei- of haakwerk of vervaardigd van kant, van vilt of van andere textielproducten (aan het stuk, maar niet in stroken), ook indien gegarneerd; haarnetjes, ongeacht van welke stof, ook indien gegarneerd

Vervaardiging uit garen of textielvezels (9)

 

ex hoofdstuk 66

Paraplu’s, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

6601

Paraplu’s en parasols (wandelstokparaplu’s, tuinparasols en dergelijke artikelen daaronder begrepen)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

Hoofdstuk 67

Geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren of van dons; kunstbloemen; werken van mensenhaar

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex hoofdstuk 68

Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex 6803

Werken van leisteen of van samengekit leigruis

Vervaardiging uit bewerkte leisteen

 

ex 6812

Werken van asbest; werken van mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post

 

ex 6814

Werken van mica, geagglomereerd of gereconstitueerd mica daaronder begrepen, op een drager van papier, van karton of van andere stoffen

Vervaardiging uit bewerkt mica (met inbegrip van geagglomereerd of gereconstitueerd mica)

 

Hoofdstuk 69

Keramische producten

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex hoofdstuk 70

Glas en glaswerk; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex 7003, ex 7004 en ex 7005

Glas met niet-reflecterende lagen

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7001

 

7006

Glas bedoeld bij post 7003, 7004 of 7005, gebogen, met schuin geslepen randen, gegraveerd, van gaten voorzien, geëmailleerd of op andere wijze bewerkt, doch niet omlijst noch met andere stoffen verbonden:

 

 

platen van glas (substraten), bekleed met een diëlektrische metaallaag, halfgeleidend volgens de normen van SEMII (11)

Vervaardiging uit platen van glas (substraten) van post 7006

 

andere

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7001

 

7007

Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplaten

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7001

 

7008

Meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7001

 

7009

Spiegels van glas, ook indien omlijst, achteruitkijkspiegels daaronder begrepen

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7001

 

7010

Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes, ampullen en andere bergingsmiddelen, van glas, voor vervoer of voor verpakking; weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

of

slijpen van glaswerk, mits de waarde van het ongeslepen glaswerk niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

7013

Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik (ander dan bedoeld bij post 7010 of 7018)

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

of

slijpen van glaswerk, mits de waarde van het ongeslepen glaswerk niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

of

versieren met de hand (met uitzondering van zijdezeefdruk) van met de hand geblazen glaswerk, op voorwaarde dat de totale waarde van het gebruikte met de hand geblazen glaswerk niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex 7019

Werken (andere dan garen) van glasvezels

Vervaardiging uit:

ongekleurde lonten, rovings en garens, ook indien gesneden, of

glaswol

 

ex hoofdstuk 71

Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; munten; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex 7101

Echte of gekweekte parels, gesorteerd en tijdelijk aaneengeregen met het oog op het vervoer

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex 7102, ex 7103 en ex 7104

Bewerkte natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen

Vervaardiging uit onbewerkte edelstenen of halfedelstenen

 

7106, 7108 en 7110

Edele metalen:

 

 

ruw

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van materialen bedoeld bij post 7106, 7108 of 7110

of

Elektrolytische, thermische of chemische scheiding van edele metalen bedoeld bij post 7106, 7108 of 7110

of

Legering van edele metalen bedoeld bij post 7106, 7108 of 7110, onderling of met onedele metalen

 

halfbewerkt of in poedervorm

Vervaardiging uit onbewerkte edele metalen

 

ex 7107, ex 7109 en ex 7111

Metalen geplateerd met edele metalen, halfbewerkt

Vervaardiging uit metalen geplateerd met edele metalen, onbewerkt

 

7116

Werken van echte of gekweekte parels, van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

7117

Fancybijouterieën

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

of

vervaardiging uit delen van onedel metaal, niet geplateerd of bedekt met edele metalen, op voorwaarde dat de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex hoofdstuk 72

Gietijzer, ijzer en staal; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

7207

Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 of 7206

 

7208 tot en met 7216

Gewalste platte producten, walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

Vervaardiging uit ingots, andere primaire vormen of halffabricaten, bedoeld bij de posten 7206 of 7207

 

7217

Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal

Vervaardiging uit halffabrikaten van ander gelegeerd staal bedoeld bij post 7207

 

7218 91 en

7218 99

Halffabrikaten van roestvrij staal

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 of onderverdeling 7218 10

 

7219 tot en met 7222

Gewalste platte producten, walsdraad, staven en profielen, van roestvrij staal

Vervaardiging uit ingots, andere primaire vormen of uit halffabricaten, bedoeld bij post 7218

 

7223

Draad van roestvrij staal

Vervaardiging uit halffabrikaten van ander gelegeerd staal bedoeld bij post 7218

 

7224 90

Halffabrikaten van ander gelegeerd staal

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 of onderverdeling 7224 10

 

7225 tot en met 7228

Gewalste platte producten, walsdraad, staven en profielen; holle staven voor boringen, van gelegeerd of niet-gelegeerd staal

Vervaardiging uit ingots of andere primaire vormen of halffabricaten, bedoeld bij post 7206, 7207, 7218 of 7224

 

7229

Draad van ander gelegeerd staal

Vervaardiging uit halffabrikaten van ander gelegeerd staal bedoeld bij post 7224

 

ex hoofdstuk 73

Werken van gietijzer, van ijzer en van staal; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex 7301

Damwandprofielen

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7206

 

7302

Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7206

 

7304, 7305 en 7306

Buizen, pijpen en holle profielen, van ijzer (ander dan gietijzer) of van staal

Vervaardiging uit materialen van post 7206, 7207, 7218 of 7224

 

ex 7307

Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (ISO nr. X5CrNiMo 1712), bestaande uit verschillende delen

Draaien, boren, ruimen, draadsnijden, afbramen en zandstralen van gesmede onbewerkte stukken met een totale waarde van niet meer dan 35 % van de prijs af fabriek van het product

 

7308

Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, andere dan de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product Gelaste profielen bedoeld bij post 7301 mogen evenwel niet worden gebruikt

 

ex 7315

Sneeuwkettingen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 7315 niet hoger is 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex 7321

Kook- of braadtoestellen en bordenwarmers:

 

 

voor gas of voor gas en andere brandstof

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 74

Koper en werken van koper; met uitzondering van:

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

7401

Kopersteen of ruwsteen; cementkoper (neergeslagen koper)

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

7402

Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het elektrolytisch raffineren

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

7403

Geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw:

 

 

geraffineerd koper

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

koperlegeringen en geraffineerd koper dat andere elementen bevat

Vervaardiging uit geraffineerd koper, ruw, of uit resten en afval van koper

 

7404

Resten en afval, van koper

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

7405

Toeslaglegeringen van koper

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex hoofdstuk 75

Nikkel en werken van nikkel; met uitzondering van:

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

7501 tot en met 7503

Nikkelmatte, nikkeloxidesinters en andere tussenproducten van de nikkelmetallurgie; ruw nikkel; resten en afval, van nikkel

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex hoofdstuk 76

Aluminium en werken van aluminium; met uitzondering van:

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

7601

Ruw aluminium

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

of

Vervaardiging door thermische of elektrolytische behandeling, uit niet-gelegeerd aluminium of uit resten en afval van aluminium

 

7602

Resten en afval, van aluminium

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex 7616

Werken van aluminium andere dan metaaldoek (metaaldoek zonder eind daaronder begrepen), metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad, en plaatgaas, verkregen door het uitrekken van plaat- of bandaluminium

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product Metaaldoek (metaaldoek zonder eind daaronder begrepen), metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad, en plaatgaas, verkregen door het uitrekken van plaat- of bandaluminium mogen echter worden gebruikt; en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

Hoofdstuk 77

Gereserveerd voor een eventueel toekomstig gebruik in het GS

 

 

ex hoofdstuk 78

Lood en werken van lood; met uitzondering van:

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

7801

Ruw lood:

 

 

geraffineerd lood

Vervaardiging uit werklood

 

andere

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product Resten en afval bedoeld bij post 7802 mogen evenwel niet worden gebruikt

 

7802

Resten en afval, van lood

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex hoofdstuk 79

Zink en werken van zink; met uitzondering van:

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

7901

Ruw zink

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product Resten en afval bedoeld bij post 7902 mogen evenwel niet worden gebruikt

 

7902

Resten en afval, van zink

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex hoofdstuk 80

Tin en werken van tin, met uitzondering van:

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

8001

Ruw tin

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product Resten en afval bedoeld bij post 8002 mogen evenwel niet worden gebruikt

 

8002 en 8007

Resten en afval, van tin; andere werken van tin

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

Hoofdstuk 81

Andere onedele metalen; cermets; werken van deze stoffen:

 

 

andere onedele metalen, bewerkt; werken van deze stoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle materialen van dezelfde post als het gebruikte product niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

andere

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex hoofdstuk 82

Gereedschap; messenmakerswerk, lepels en vorken, van onedel metaal; delen van deze artikelen van onedel metaal; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

8206

Stellen, bestaande uit gereedschap van twee of meer van de posten 8202 tot en met 8205, opgemaakt voor de verkoop in het klein

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen bedoeld bij de posten 8202 tot en met 8205 Gereedschap bedoeld bij de posten 8202 tot en met 8205 kan evenwel in het stel worden opgenomen tot een totale waarde van 15 % van de prijs af fabriek van het stel.

 

8207

Verwisselbaar gereedschap voor al dan niet mechanisch handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen (bijvoorbeeld voor het stampen, stansen, draadtappen, draadsnijden, boren, ruimen, kotteren, frezen, draaien, vastschroeven), daaronder begrepen trekstenen of trekmatrijzen en pers- of extrusiematrijzen voor het bewerken van metalen, alsmede grond- en gesteenteboren

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

8208

Messen en snijbladen, voor machines en voor mechanische toestellen

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex 8211

Messen (andere dan die bedoeld bij post 8208), ook indien getand, zaksnoeimessen daaronder begrepen

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product Lemmeten en handvatten van onedel metaal mogen evenwel worden gebruikt

 

8214

Ander messenmakerswerk (bijvoorbeeld tondeuses, hakmessen en dergelijke slagers- en keukenmessen, briefopeners); gereedschap (nagelvijltjes daaronder begrepen) voor manicure of voor pedicure, ook indien in stellen

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product Handvatten van onedel metaal mogen evenwel worden gebruikt

 

8215

Lepels, vorken, pollepels, schuimspanen, taartscheppen, vismessen en botermesjes, suikertangen en dergelijke artikelen

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product Handvatten van onedel metaal mogen evenwel worden gebruikt

 

ex hoofdstuk 83

Allerlei werken van onedele metalen; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

ex 83 02

Andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen, voor gebouwen, en automatische deursluiters en deurdrangers

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product Andere materialen bedoeld bij post 8302 mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex 8306

Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen van onedel metaal

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product Andere materialen bedoeld bij post 8306 mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex hoofdstuk 84

Kernreactoren, stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen, alsmede delen daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex 8401

Splijtstofelementen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

 

8402

Stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan ketels voor centrale verwarming die zowel heet water als lagedrukstoom kunnen produceren; ketels voor oververhit water

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8403 en ex 8404

Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij post 8402 en hulptoestellen voor ketels voor centrale verwarming

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen bedoeld bij post 8403 en 8404

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8406

Stoomturbines en andere dampturbines

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

8407

Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

8408

Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi-dieselmotoren)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

8409

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor motoren bedoeld bij post 8407 of 8408

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

8411

Turbinestraalmotoren, schroefturbines en andere gasturbines

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8412

Andere motoren en andere krachtmachines

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex 8413

Roterende verdringerpompen

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

ex 8414

Ventilatoren, blowers en dergelijke, voor industrieel gebruik

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8415

Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten, bestaande uit een door een motor aangedreven ventilator en elementen voor het wijzigen van de temperatuur en de vochtigheid van de lucht, die waarmee de vochtigheid van de lucht niet afzonderlijk kan worden geregeld daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

8418

Koelkasten, vrieskasten en andere machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek, al dan niet elektrisch werkend; warmtepompen, andere dan machines en apparaten voor de regeling van het klimaat bedoeld bij post 8415:

 

 

Koelkast-vrieskastcombinaties, voorzien van afzonderlijke buitendeuren, koelkasten voor huishoudelijk gebruik, andere kisten, kasten, vitrines, toonbanken en dergelijke koel- of vriesmeubelen; andere koel- en vrieskasten en andere koel- of vriesuitrusting

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

vrieskasten en compressiemachines waarvan de condensor bestaat uit een warmtewisselaar

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product.

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product en

waarbij de waarde van alle gebruikte, niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

 

Meubelen ingericht om van een koeltechnische inrichting te worden voorzien

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

Andere delen van koelkasten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 35 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex 8419

Machines voor de hout-, papierstof-, papier en kartonindustrie

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8420

Kalanders en walsmachines, andere dan voor metalen of voor glas, alsmede cilinders daarvoor

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8423

Weegtoestellen en weeginrichtingen, tel- en controletoestellen waarvan de werking op weging berust daaronder begrepen, doch met uitzondering van precisiebalansen met een gevoeligheid van 5 cg of beter; gewichten voor weegtoestellen van alle soorten

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8425 tot en met 8428

Hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen, alsmede andere machines en toestellen voor het hanteren van goederen

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 8431 niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8429

Bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers), laadschoppen, wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines, met eigen beweegkracht:

 

 

wegwalsen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

andere

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 8431 niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8430

Andere machines en toestellen voor het afgraven, egaliseren, schrapen, delven, aanstampen of boren van of in grond, mineralen of ertsen; heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen; sneeuwruimers

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 8431 niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex 8431

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor wegwalsen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

8439

Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen of voor het vervaardigen of afwerken van papier of van karton

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8441

Andere machines en toestellen voor de bewerking van papierstof, van papier of van karton, snijmachines van alle soorten daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex 8443

Afdrukkers, voor kantoormachines (bijvoorbeeld automatische gegevensverwerkende machines, tekstverwerkende machines enz.)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

8444 tot en met 8447

Machines van deze posten, bestemd om te worden gebruikt in de textielindustrie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex 8448

Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 8444 of 8445

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

8452

Naaimachines, andere dan de naaimachines voor het boekbindersbedrijf bedoeld bij post 8440; meubelen, onderstellen en kappen, speciaal ontworpen voor naaimachines; naalden voor naaimachines:

 

 

naaimachines die uitsluitend stiksteken kunnen vormen, waarvan de kop zonder de motor niet meer dan 16 kg of met de motor niet meer dan 17 kg weegt

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen die bij het monteren van de kop (zonder motor) zijn gebruikt, niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong, en

de gebruikte draadspannings-, haak- en zigzagmechanismen al van oorsprong zijn

 

andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

8456 tot en met 8466

Gereedschapswerktuigen en machines en hun delen en toebehoren, bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8466, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex 8456 en ex 8466

waterstraalsnijmachines;

delen en toebehoren van waterstraalsnijmachines

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8469 tot en met 8473

Kantoormachines en -toestellen (zoals schrijfmachines, rekenmachines, automatische gegevensverwerkende machines, duplicators, hechtmachines), alsmede delen en toebehoren daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

8480

Vormkasten voor gieterijen; modelplaten voor gietvormen; modellen voor gietvormen; gietvormen en andere vormen voor metalen (andere dan gietvormen voor ingots), voor metaalcarbiden, voor glas, voor minerale stoffen, voor rubber of voor kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex 8481

Kranen en dergelijke artikelen (reduceerventielen en thermostatisch werkende kleppen daaronder begrepen), voor leidingen, voor ketels, voor reservoirs, voor bakken of voor dergelijke bergingsmiddelen:

 

 

andere artikelen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

8482

Kogellagers, rollagers, naaldlagers en dergelijke lagers

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8484

Metalloplastische pakking; stellen of assortimenten van pakkingringen en andere pakkingstukken, van verschillende samenstelling, in zakjes, in enveloppen of in dergelijke bergingsmiddelen; mechanische afdichtingen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex 8486

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van ongeacht welke stof waarbij materiaal wordt weggenomen met behulp van laser- of andere licht- of fotonenstralen, ultrasone trillingen, van elektro-erosie (vonkerosie), van elektrochemische procedés, van elektronenstralen, van ionenstralen of van plasmastralen, alsmede delen en toebehoren daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

gereedschapswerktuigen (persen daaronder begrepen) voor het buigen, vouwen, strekken of vlakken van metaal, alsmede delen en toebehoren daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

 

gereedschapswerktuigen voor het bewerken van steen, van keramische producten, van beton, van asbestcement en van dergelijke minerale stoffen, alsmede voor het koud bewerken van glas, alsmede delen en toebehoren daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

gereedschapswerktuigen (machines voor het spijkeren, nieten, lijmen of op andere wijze samenvoegen daaronder begrepen) voor het bewerken van hout, van kurk, van been, van geharde rubber, van harde kunststof en van dergelijke harde stoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

aftekeninstrumenten, zijnde patroongeneratoren van de soort gebruikt voor het vervaardigen van maskers of systeemrasters („reticles”) op substraten voorzien van een lichtgevoelige laag; delen en toebehoren daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

vormen, voor het spuitgieten of persgieten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

 

hijs-, hef- en transportwerktuigen

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 8431 niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8487

Delen van machines of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk en niet voorzien van elektrische verbindingsstukken, van elektrisch geïsoleerde delen, van spoelen, van contacten of van andere elektrotechnische delen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex hoofdstuk 85

Elektrische machines, apparaten, uitrustingsstukken, alsmede delen daarvan; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, toestellen voor het opnemen of het weergeven van beelden en geluid voor televisie, alsmede delen en toebehoren van deze toestellen; met uitzondering van:

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8501

Elektromotoren en elektrische generatoren, andere dan generatoraggregaten

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 8503 niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8502

Elektrische generatoraggregaten en roterende omvormers

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van de posten 8501 of 8503 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex 8504

Elektrische voedingseenheden van de soort gebruikt voor automatische gegevensverwerkende machines

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex 8509

Stofzuigers, daaronder begrepen stofzuigers voor het opzuigen van droge stoffen en vloeistoffen; boenmachines;

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

8517

Telefoontoestellen, daaronder begrepen telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor andere draadloze netwerken

Andere toestellen voor het zenden of ontvangen van spraak, beelden of van andere gegevens, daaronder begrepen toestellen voor de overdracht in een draadloos netwerk (zoals een lokaal netwerk of een uitgestrekt netwerk), andere dan die bedoeld bij de posten 8443, 8525, 8527 en 8528

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

ex 8518

Microfoons en statieven daarvoor; luidsprekers, ook indien gemonteerd in een klankkast; elektrische audiofrequentversterkers; elektrische geluidsversterkers

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8519

Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8521

Video-opname- en videoweergaveapparaten, ook indien met ingebouwde videotuner

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8522

Delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk zijn bestemd voor de toestellen en apparaten bedoeld bij de posten 8519 of 8521

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

8523

Platen, banden, niet-vluchtige geheugens op basis van halfgeleiders, „intelligente kaarten” en andere dragers voor het opnemen van geluid of voor dergelijke doeleinden, waarop al dan niet is opgenomen, galvanische vormen en matrijzen voor het maken van platen daaronder begrepen, andere dan de goederen bedoeld bij hoofdstuk 37.

 

 

 

Niet-opgenomen grammofoonplaten, banden en niet-vluchtige geheugens op basis van halfgeleiders en andere dragers voor het opnemen van geluid en voor dergelijke doeleinden, andere dan de goederen bedoeld bij hoofdstuk 37;

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

 

Opgenomen grammofoonplaten, banden en niet-vluchtige geheugens op basis van halfgeleiders en andere dragers voor het opnemen van geluid en voor dergelijke doeleinden, andere dan de goederen bedoeld bij hoofdstuk 37

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 8523 niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

matrijzen en zogenaamde „masters” voor het maken van schijven, andere dan de goederen bedoeld bij hoofdstuk 37

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

naderingskaarten en „smart cards” met twee of meer elektronisch geïntegreerde schakelingen

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

„smartcards” met een elektronisch geïntegreerde schakeling

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij de posten 8541 en 8542 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8525

Zendtoestellen voor radio-omroep of televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid;

televisiecamera’s; digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen;

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8526

Radartoestellen, toestellen voor radionavigatie en toestellen voor radioafstandsbediening

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8527

Ontvangtoestellen voor radio-omroep, ook indien in dezelfde kast gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of met een uurwerk

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8528

Monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel voor televisie; ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of weergeven van geluid of van beelden

 

 

 

monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel voor televisie, van de soort die uitsluitend of niet hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem als bedoeld bij post 8471

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

andere monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel voor televisie; Ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of van beelden;

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8529

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij de posten 8525 tot en met 8528:

 

 

uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor video-opname- en videoweergaveapparaten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel voor televisie, van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem als bedoeld bij post 8471

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

andere

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8535

Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom, voor een spanning van meer dan 1 000  V

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 8538 niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8536

Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom, voor een spanning van niet meer dan 1 000  V; verbindingsstukken voor optische vezels, optischevezelbundels of optischevezelkabels

 

 

 

toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom, voor een spanning van niet meer dan 1 000  V

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 8538 niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

verbindingsstukken voor optische vezels, optischevezelbundels of optischevezelkabels

 

 

— —

van kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

— —

van keramische stoffen

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

 

— —

van koper

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

 

8537

Borden, panelen, kasten en dergelijke, voorzien van twee of meer toestellen bedoeld bij post 8535 of 8536, voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom, ook indien voorzien van instrumenten of toestellen bedoeld bij hoofdstuk 90, alsmede toestellen voor numerieke besturing, andere dan de schakelapparaten bedoeld bij post 8517

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 8538 niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex 8541

Dioden, transistors en dergelijke halfgeleiderelementen, met uitzondering van nog niet tot chips gesneden wafers

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8542

Elektronische geïntegreerde schakelingen

 

 

 

Monolithische geïntegreerde schakelingen

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij de posten 8541 en 8542 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

multichips die deel uitmaken van machines, van apparaten of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

 

— —

andere

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij de posten 8541 en 8542 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

 

8544

Draad, kabels (coaxiale kabels daaronder begrepen) en andere geleiders van elektriciteit, geïsoleerd (ook indien gevernist of gelakt — zogenaamd emaildraad — of anodisch geoxideerd), ook indien voorzien van verbindingsstukken; optischevezelkabel bestaande uit individueel omhulde vezels, ook indien elektrische geleiders bevattend of voorzien van verbindingsstukken

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

8545

Koolelektroden, koolborstels, koolspitsen voor lampen, koolstaven voor elementen of batterijen en andere artikelen van grafiet of andere koolstof, ook indien verbonden met metaal, voor elektrisch gebruik

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

8546

Isolatoren voor elektriciteit, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

8547

Isolerende werkstukken, geheel van isolerend materiaal dan wel voorzien van daarin bij het gieten, persen enz. aangebrachte eenvoudige metalen verbindingsstukken (bijvoorbeeld nippels met schroefdraad), voor elektrische machines, toestellen of installaties, andere dan de isolatoren bedoeld bij post 8546; isolatiebuizen en verbindingsstukken daarvoor, van onedel metaal, inwendig geïsoleerd

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

8548

resten en afval, van elektrische elementen, van elektrische batterijen en van elektrische accumulatoren; gebruikte elektrische elementen, gebruikte elektrische batterijen en gebruikte elektrische accumulatoren; elektrische delen van machines, van apparaten of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk

 

 

 

Elektronische microassemblages

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij de posten 8541 en 8542 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

 

— —

andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex hoofdstuk 86

Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen, alsmede delen daarvan; rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen, alsmede delen daarvan; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal- en waarschuwingstoestellen voor het verkeer; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

8608

Vast materieel voor spoor- en tramwegen; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor havens en voor vliegvelden; delen daarvan

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 87

Automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen voor vervoer over land, alsmede delen en toebehoren daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

8709

Transportwagens met eigen beweegkracht, niet voorzien van een hefsysteem, van de soort gebruikt in fabrieken, in opslagplaatsen, op haventerreinen of op vliegvelden, voor het vervoer van goederen over korte afstanden; trekkers van de soort gebruikt voor het trekken van perronwagentjes; delen daarvan

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8710

Gevechtswagens en pantserauto’s, ook indien met bewapening; delen daarvan

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8711

Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met zijspan; zijspanwagens:

 

 

Met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud van:

 

 

— —

niet meer dan 50 cm3

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

— —

meer dan 50 cm3

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

 

andere

Vervaardiging waarbij:

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex 87 12

Tweewielige rijwielen zonder kogellagers

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen bedoeld bij post 8714.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8715

Kinderwagens en delen daarvan

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8716

Aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder eigen beweegkracht; delen daarvan

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 88

Luchtvaart en ruimtevaart; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 8804

Rotochutes

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 8804

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8805

Lanceertoestellen voor luchtvaartuigen; deklandingstoestellen en dergelijke; toestellen voor vliegoefeningen op de grond; delen daarvan

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

Hoofdstuk 89

Scheepvaart

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product Scheepsrompen bedoeld bij post 8906 mogen evenwel niet worden gebruikt

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 90

Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en toestellen, voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; delen en toebehoren daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

9001

Optische vezels en optische vezelbundels; optische vezelkabels, andere dan die bedoeld bij post 8544; platen of bladen van polariserende stoffen; lenzen (contactlenzen daaronder begrepen), prisma’s, spiegels en andere optische elementen, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, niet gemonteerd, andere dan die van niet-optisch bewerkt glas

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

9002

Lenzen, prisma’s, spiegels en andere optische elementen, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, gemonteerd, voor instrumenten, apparaten en toestellen, andere dan die van niet-optisch bewerkt glas

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

9004

Brillen (voor de verbetering van de gezichtsscherpte, voor het beschermen van de ogen en andere) en dergelijke artikelen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

ex 9005

Binocles, verrekijkers, andere optische telescopen, alsmede onderstellen daarvoor, met uitzondering van astronomische refractietelescopen en onderstellen daarvoor

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product.

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product en

waarbij de waarde van alle gebruikte, niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex 9006

Fototoestellen; flitstoestellen en flitslampen en -buizen, voor de fotografie, andere dan flitslampen met elektrische ontsteking

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product.

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product en

waarbij de waarde van alle gebruikte, niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

9007

Filmcamera’s en filmprojectietoestellen, ook indien met ingebouwde geluidsopname- en -weergavetoestellen

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product.

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product en

waarbij de waarde van alle gebruikte, niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

9011

Optische microscopen, toestellen voor fotomicrografie, cinefotomicrografie en microprojectie daaronder begrepen

Vervaardiging:

uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product.

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product en

waarbij de waarde van alle gebruikte, niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex 9014

Andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de navigatie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

9015

Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geodesie, voor de topografie, voor het landmeten, voor de fotogrammetrie, voor de hydrografie, voor de oceanografie, voor de hydrologie, voor de meteorologie of voor de geofysica, andere dan kompassen; afstandmeters

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

9016

Precisiebalansen met een gewichtsgevoeligheid van 5 cg of beter, ook indien met gewichten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

9017

Tekeninstrumenten, aftekeninstrumenten en rekeninstrumenten (bijvoorbeeld tekenmachines, pantografen, gradenbogen, passerdozen, rekenlinialen, rekenschijven); handinstrumenten voor lengtemeting (bijvoorbeeld maatstokken, micrometers, schuifmaten, kalibers), niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

 

9018

Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geneeskunde, voor de chirurgie, voor de tandheelkunde of voor de veeartsenijkunde, daaronder begrepen scintigrafische en andere elektromedische apparaten en toestellen, alsmede apparaten en toestellen voor onderzoek van het gezichtsvermogen:

 

 

tandarts