Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2077

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2077 van de Commissie van 18 november 2015 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten van de Unie voor de invoer van eieren, eierproducten en albumine van oorsprong uit Oekraïne

OJ L 302, 19.11.2015, p. 57–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2077/oj

19.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 302/57


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2077 VAN DE COMMISSIE

van 18 november 2015

betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten van de Unie voor de invoer van eieren, eierproducten en albumine van oorsprong uit Oekraïne

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 187, onder a), c) en d),

Gezien Verordening (EU) nr. 510/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1216/2009 en (EG) nr. 614/2009 van de Raad (2), en met name artikel 9, onder a), b), c) en d), en artikel 16, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Besluit 2014/668/EU van de Raad (3) heeft de Raad machtiging gegeven voor de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds („de overeenkomst”). Op grond van de overeenkomst worden de douanerechten voor de invoer van goederen van oorsprong uit Oekraïne afgeschaft overeenkomstig bijlage I-A bij hoofdstuk I van de overeenkomst. In het aanhangsel bij bijlage I-A zijn invoertariefcontingenten voor eieren, eierproducten en albumine opgenomen.

(2)

In afwachting van de inwerkingtreding van de overeenkomst zijn voor 2014 en 2015 krachtens Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad (4) tariefcontingenten voor de invoer van eieren, eierproducten en albumine geopend en beheerd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2014 van de Commissie (5).

(3)

De overeenkomst zal met ingang van 1 januari 2016 voorlopig van toepassing zijn. Daarom dienen met ingang van 1 januari 2016 jaarlijkse invoertariefcontingentperioden te worden geopend. Om terdege rekening te houden met de voorzieningsbehoeften van de bestaande en opkomende productie-, verwerkings- en consumptiemarkt van de Unie, wat het concurrentievermogen en de voorzieningszekerheid en -continuïteit betreft, en met de noodzaak die markt in evenwicht te houden, is het passend dat deze contingenten door de Commissie worden beheerd overeenkomstig artikel 184, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en artikel 14, lid 3, onder b), van Verordening (EU) nr. 510/2014.

(4)

De betrokken invoertariefcontingenten moeten worden beheerd aan de hand van invoercertificaten. Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie (6) moet daarop van toepassing zijn, onverminderd aanvullende voorwaarden in de onderhavige verordening.

(5)

Bij Verordening (EG) nr. 376/2008 van de Commissie (7) zijn gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen vastgesteld inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten. Behoudens afwijkingen moeten de in het kader van de onderhavige verordening afgegeven invoercertificaten voldoen aan die verordening.

(6)

Met het oog op een adequaat beheer van de tariefcontingenten moet de met de invoercertificaten verbonden zekerheid worden gesteld bij de indiening van de certificaataanvraag.

(7)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1001/2013 van de Commissie (8) is een aantal GN-codes in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (9) vervangen door nieuwe GN-codes met als gevolg dat deze nu verschillen van de codes in het aanhangsel van bijlage I-A bij hoofdstuk I van de overeenkomst. De nieuwe GN-codes moeten derhalve worden vermeld in bijlage I bij de onderhavige verordening.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Opening en beheer van tariefcontingenten

1.   Bij deze verordening worden met ingang van 2016 jaarlijkse invoertariefcontingenten voor de in bijlage I genoemde producten geopend en beheerd die lopen van 1 januari tot en met 31 december.

2.   De producthoeveelheid waarvoor de in lid 1 bedoelde contingenten gelden, het toepasselijke douanerecht en de volgnummers worden vastgesteld in bijlage I.

3.   De in lid 1 bedoelde invoertariefcontingenten worden beheerd aan de hand van invoercertificaten.

4.   De Verordeningen (EG) nr. 1301/2006 en (EG) nr. 376/2008 zijn van toepassing tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald.

5.   Voor de toepassing van de onderhavige verordening wordt het gewicht van de eierproducten omgerekend in equivalent eieren in de schaal overeenkomstig de forfaitaire opbrengstpercentages in bijlage 69 bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie (10).

6.   Voor de toepassing van deze verordening wordt het gewicht van de lactoalbumine volgens de in bijlage 69 bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 vastgestelde omrekeningsbeginselen in equivalent eieren in de schaal omgerekend overeenkomstig het forfaitaire opbrengstpercentage 7,00 voor gedroogde lactoalbumine (GN-code 3502 20 91) en 53,00 voor andere lactoalbumine (GN-code 3502 20 99).

Artikel 2

Invoertariefcontingentperioden

De producthoeveelheid van het jaarlijkse invoertariefcontingent voor elk van de in bijlage I opgenomen volgnummers, wordt als volgt opgesplitst over vier deelperioden:

a)

25 % voor de deelperiode van 1 januari tot en met 31 maart;

b)

25 % voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni;

c)

25 % voor de deelperiode van 1 juli tot en met 30 september;

d)

25 % voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december.

Artikel 3

Invoercertificaataanvragen en invoercertificaten

1.   De hoeveelheden waarvoor in het kader van de in artikel 1, lid 1, bedoelde invoertariefcontingenten rechten tot invoer zijn toegekend, mogen pas na het overleggen van een invoercertificaat in het vrije verkeer worden gebracht.

2.   Bij het indienen van een invoercertificaataanvraag stelt de marktdeelnemer een zekerheid van 20 EUR per 100 kg.

3.   Op de invoercertificaataanvraag wordt slechts één volgnummer vermeld. De aanvraag mag betrekking hebben op verscheidene producten die onder verschillende GN-codes vallen. In dat geval worden alle GN-codes in vak 15 en de desbetreffende omschrijvingen in vak 16 van de invoercertificaataanvraag en het certificaat vermeld. Voor het in bijlage I opgenomen tariefcontingent 09.4275 wordt de totale hoeveelheid omgerekend in equivalent eieren in de schaal.

4.   De invoercertificaataanvraag en het certificaat bevatten de volgende vermeldingen:

a)

in vak 8, de naam „Oekraïne” als land van oorsprong, en een kruisje bij het vak „ja”;

b)

in vak 20, één van de in bijlage II opgenomen vermeldingen.

5.   Op elk certificaat wordt de hoeveelheid per GN-code vermeld.

6.   Invoercertificaataanvragen worden ingediend gedurende de eerste zeven dagen van de maand vóór elke in artikel 2 genoemde deelperiode.

7.   De invoercertificaataanvraag heeft betrekking op ten minste 1 ton en ten hoogste 10 % van de hoeveelheid die voor het betrokken contingent beschikbaar is in de betrokken deelperiode.

8.   De lidstaten melden uiterlijk op de veertiende dag van de maand waarin de aanvragen worden ingediend, aan de Commissie voor welke totale hoeveelheden, ook als deze nul bedragen, aanvragen zijn ingediend, en drukken deze hoeveelheden voor de in bijlage I genoemde tariefcontingenten, uitgesplitst naar volgnummer, uit in kilogram equivalent eieren in de schaal voor tariefcontingent 09.4275 en in kilogram productgewicht voor tariefcontingent 09.4276.

9.   De invoercertificaten worden afgegeven met ingang van de drieëntwintigste dag van de maand waarin aanvragen zijn ingediend, tot en met de laatste dag van die maand.

10.   De Commissie stelt zo nodig de hoeveelheid vast waarvoor geen certificaataanvragen zijn ingediend en die automatisch aan de voor de volgende deelperiode vastgestelde hoeveelheid wordt toegevoegd.

Artikel 4

Geldigheid van de invoercertificaten

In afwijking van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 376/2008 zijn de invoercertificaten 150 dagen geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode waarvoor ze zijn afgegeven. De invoercertificaten verstrijken evenwel uiterlijk op 31 december van elke invoertariefcontingentperiode.

Artikel 5

Meldingen aan de Commissie

1.   In afwijking van artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 melden de lidstaten uiterlijk op de tiende dag na de maand waarin aanvragen zijn ingediend, aan de Commissie voor welke hoeveelheden, ook als deze nul bedragen, zij certificaten hebben afgegeven.

2.   In afwijking van artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 delen de lidstaten aan de Commissie de hoeveelheden mee, ook als deze nul bedragen, waarvoor de betrokken invoercertificaten of gedeelten daarvan niet zijn gebruikt en die overeenstemmen met het verschil tussen de op de achterzijde van de invoercertificaten vermelde hoeveelheden en de hoeveelheden waarvoor die invoercertificaten zijn afgegeven:

a)

samen met de in artikel 3, lid 8, van de onderhavige verordening bedoelde meldingen inzake de certificaataanvragen die voor de laatste deelperiode zijn ingediend;

b)

uiterlijk op 30 april na afloop van elke invoertariefcontingentperiode, voor hoeveelheden die ten tijde van de eerste, onder a) bedoelde melding nog niet zijn meegedeeld.

3.   Uiterlijk op 30 april na afloop van elke invoertariefcontingentperiode delen de lidstaten de Commissie de producthoeveelheden mee die tijdens die invoertariefcontingentperiode daadwerkelijk in het vrije verkeer zijn gebracht.

4.   De op grond van de leden 1, 2 en 3 gemelde hoeveelheid wordt voor de in bijlage I genoemde tariefcontingenten, uitgesplitst naar volgnummer, uitgedrukt in kilogram equivalent eieren in de schaal voor tariefcontingent 09.4275 en in kilogram productgewicht voor tariefcontingent 09.4276.

Artikel 6

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 november 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  PB L 150 van 20.5.2014, blz. 1.

(3)  Besluit 2014/668/EU van de Raad van 23 juni 2014 inzake de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, wat titel III (met uitzondering van de bepalingen betreffende de behandeling van onderdanen van derde landen die legaal werken op het grondgebied van de andere partij) en de titels IV, V, VI en VII, alsmede de desbetreffende bijlagen en protocollen daarvan betreft (PB L 278 van 20.9.2014, blz. 1).

(4)  Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot verlaging of afschaffing van douanerechten op goederen van oorsprong uit Oekraïne (PB L 118 van 22.4.2014, blz. 1).

(5)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2014 van de Commissie van 23 april 2014 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten van de Unie voor de invoer van eieren, eierproducten en albumine van oorsprong uit Oekraïne (PB L 121 van 24.4.2014, blz. 32).

(6)  Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13).

(7)  Verordening (EG) nr. 376/2008 van de Commissie van 23 april 2008 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (PB L 114 van 26.4.2008, blz. 3).

(8)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1001/2013 van de Commissie van 4 oktober 2013 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 290 van 31.10.2013, blz. 1).

(9)  Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

(10)  Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1).


BIJLAGE I

Onverminderd de bepalingen voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de goederen slechts als indicatief beschouwd, aangezien in het kader van deze bijlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen.

Volgnummer

GN-code

Omschrijving

Invoerperiode

Hoeveelheid in ton

Geldend recht

(in EUR/t)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Eieren van pluimvee in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt; vogeleieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, geschikt voor menselijke consumptie; ovoalbumine en lactoalbumine, geschikt voor menselijke consumptie

Jaar 2016

1 500

(equivalent eieren in de schaal)

0

Jaar 2017

1 800

(equivalent eieren in de schaal)

Jaar 2018

2 100

(equivalent eieren in de schaal)

Jaar 2019

2 400

(equivalent eieren in de schaal)

Jaar 2020

2 700

(equivalent eieren in de schaal)

Vanaf jaar 2021

3 000

(equivalent eieren in de schaal)

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Eieren van pluimvee in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt

 

3 000 (uitgedrukt in nettogewicht)

0


BIJLAGE II

In artikel 3, lid 4, onder b), bedoelde vermeldingen

In het Bulgaars: Регламент за изпълнение (ЕC) 2015/2077

In het Spaans: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2077

In het Tsjechisch: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2077

In het Deens: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077

In het Duits: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2077

In het Ests: Rakendusmäärus (EL) 2015/2077

In het Grieks: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2077

In het Engels: Implementing Regulation (EU) 2015/2077

In het Frans: Règlement d'exécution (UE) 2015/2077

In het Kroatisch: Provedbena uredba (EU) 2015/2077

In het Italiaans: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077

In het Lets: Īstenošanas regula (ES) 2015/2077

In het Litouws: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2077

In het Hongaars: (EU) 2015/2077 végrehajtási rendelet

In het Maltees: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2077

In het Nederlands: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2077

In het Pools: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2077

In het Portugees: Regulamento de Execução (UE) 2015/2077

In het Roemeens: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077

In het Slowaaks: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2077

In het Sloveens: Izvedbena uredba (EU) 2015/2077

In het Fins: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2077

In het Zweeds: Genomförandeförordning (EU) 2015/2077


Top