EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0612

Verordening (EU) 2015/612 van de Raad van 20 april 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 314/2004 inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

PB L 102 van 21.4.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/612/oj

21.4.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 102/1


VERORDENING (EU) 2015/612 VAN DE RAAD

van 20 april 2015

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 314/2004 inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De maatregelen van de Unie tot uitvoering van Besluit 2011/101/GBVB van de Raad (1), waaronder de bevriezing van tegoeden en economische middelen van bepaalde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen, zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 314/2004 (2).

(2)

In bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 314/2004 worden de personen en entiteiten vermeld waarvoor de bevriezing van de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden geschorst.

(3)

Op 19 februari 2015 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2015/277 (3) vastgesteld, waarbij de namen van vijf overleden personen worden geschrapt uit de bijlagen I en II bij Besluit 2011/101/GBVB.

(4)

Deze maatregel valt onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, met name om de uniforme toepassing ervan in alle lidstaten te verzekeren.

(5)

Op 19 februari 2015 zijn bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/275 van de Commissie (4) de namen van deze vijf overleden personen geschrapt uit bijlage III bij Verordening (EG) nr. 314/2004.

(6)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 314/2004 dient daarom dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 314/2004 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 20 april 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

F. MOGHERINI


(1)  Besluit 2011/101/GBVB van 15 februari 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (PB L 42 van 16.2.2011, blz. 6).

(2)  Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad van 19 februari 2004 inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (PB L 55 van 24.2.2004, blz. 1).

(3)  Besluit (GBVB) 2015/277 van de Raad van 19 februari 2015 houdende wijziging van Besluit 2011/101/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (PB L 47 van 20.2.2015, blz. 20).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/275 van de Commissie van 19 februari 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad betreffende bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (PB L 47 van 20.2.2015, blz. 15).


BIJLAGE

In bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 314/2004 worden de namen van de volgende natuurlijke personen geschrapt uit het deel „I. Personen”:

I.   Personen

 

Naam (en eventuele aliassen)

 

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

 

Karakadzai, Mike Tichafa

 

Sakupwanya, Stanley Urayayi

 

Sekeramayi, Lovemore

 

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa


Top