EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0831

2014/831/EU: Besluit van de Raad van 7 november 2014 tot vaststelling van het namens de Europese Unie in het kader van de betrokken comités van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties in te nemen standpunt over de voorstellen tot wijziging van de VN-Reglementen nrs. 4, 6, 11, 13, 13H, 19, 25, 34, 37, 43, 44, 48, 53, 70, 96, 98, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 121 en 128, over het nieuwe mondiaal technische reglement van de VN inzake banden en over een wijziging van Gemeenschappelijke Resolutie nr. 1

OJ L 341, 27.11.2014, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/831/oj

27.11.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 341/11


BESLUIT VAN DE RAAD

van 7 november 2014

tot vaststelling van het namens de Europese Unie in het kader van de betrokken comités van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties in te nemen standpunt over de voorstellen tot wijziging van de VN-Reglementen nrs. 4, 6, 11, 13, 13H, 19, 25, 34, 37, 43, 44, 48, 53, 70, 96, 98, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 121 en 128, over het nieuwe mondiaal technische reglement van de VN inzake banden en over een wijziging van Gemeenschappelijke Resolutie nr. 1

(2014/831/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig Besluit 97/836/EG van de Raad (1) is de Unie toegetreden tot de Overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen („herziene overeenkomst van 1958”).

(2)

Overeenkomstig Besluit 2000/125/EG van de Raad (2) is de Unie toegetreden tot de Overeenkomst betreffende de vaststelling van mondiale technische reglementen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen („parallelle overeenkomst”).

(3)

Bij Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) zijn de goedkeuringssystemen van de lidstaten vervangen door een goedkeuringsprocedure van de Unie en is een geharmoniseerd kader vastgesteld met bestuursrechtelijke bepalingen en algemene technische voorschriften voor alle nieuwe voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden. Met die richtlijn zijn de VN-reglementen als voorschriften voor de typegoedkeuring of als alternatieven voor de wetgeving van de Unie in het EU-typegoedkeuringssysteem opgenomen. Sinds de vaststelling van die richtlijn hebben VN-reglementen de wetgeving van de Unie in het kader van de EU-typegoedkeuring steeds meer vervangen.

(4)

Gezien de opgedane ervaring en de technische ontwikkelingen moeten de voorschriften voor bepaalde elementen of kenmerken die onder de VN-Reglementen nrs. 4, 6, 11, 13, 13H, 19, 25, 34, 37, 43, 44, 48, 53, 70, 96, 98, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 121 en 128 vallen, worden aangepast.

(5)

Om de relevante veiligheidsvoorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen te harmoniseren, moet het nieuwe mondiaal technische reglement van de VN inzake banden worden aangenomen. Tevens moet een wijziging van Gemeenschappelijke Resolutie nr. 1 worden aangenomen om rekening te houden met de technische vooruitgang.

(6)

Het is derhalve wenselijk het standpunt te bepalen dat namens de Unie in het Administratief Comité van de herziene overeenkomst van 1958 en in het Uitvoerend Comité van de parallelle overeenkomst moet worden ingenomen over het aannemen van die VN-handelingen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Tijdens de zittingen van het Administratief Comité van de herziene overeenkomst van 1958 en het Uitvoerend Comité van de parallelle overeenkomst die van 11 tot en met 14 november 2014 plaatsvinden, zal de Europese Unie voor de in de bijlage bij dit besluit opgenomen VN-handelingen stemmen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 7 november 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

P. C. PADOAN


(1)  Besluit 97/836/EG van de Raad van 27 november 1997 inzake de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de Overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken, en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen („herziene overeenkomst van 1958”) (PB L 346 van 17.12.1997, blz. 78).

(2)  Besluit 2000/125/EG van de Raad van 31 januari 2000 betreffende de sluiting van de Overeenkomst betreffende de vaststelling van mondiale technische reglementen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen („parallelle overeenkomst”) (PB L 35 van 10.2.2000, blz. 12).

(3)  Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (kaderrichtlijn) (PB L 263 van 9.10.2007, blz. 1).


BIJLAGE

Voorstel voor supplement 18 op Reglement nr. 4 (achterkentekenplaatverlichting)

ECE/TRANS/WP.29/2014/54

Voorstel voor supplement 26 op wijzigingenreeks 01 van Reglement nr. 6 (richtingaanwijzers)

ECE/TRANS/WP.29/2014/55

Voorstel voor wijzigingenreeks 04 van Reglement nr. 11 (deursluitingen en deurbevestigingsonderdelen)

ECE/TRANS/WP.29/2014/71

Voorstel voor supplement 12 op wijzigingenreeks 11 van Reglement nr. 13 (remsysteem zware voertuigen)

ECE/TRANS/WP.29/2014/45/Rev.1

Voorstel voor supplement 16 op Reglement nr. 13H (remmen van voertuigen van de categorieën M1 en N1)

ECE/TRANS/WP.29/2014/46/Rev.1

Voorstel voor supplement 7 op wijzigingenreeks 04 van Reglement nr. 19 (mistvoorlichten)

ECE/TRANS/WP.29/2013/75/Rev.1

Voorstel voor supplement 1 op wijzigingenreeks 04 van Reglement nr. 25 (hoofdsteunen)

ECE/TRANS/WP.29/2014/72

Voorstel voor wijzigingenreeks 03 van Reglement nr. 34 (brandpreventie)

ECE/TRANS/WP.29/2014/65

WP.29-164-06

Voorstel voor supplement 43 op wijzigingenreeks 03 van Reglement nr. 37 (gloeilampen)

ECE/TRANS/WP.29/2014/56

Voorstel voor supplement 3 op wijzigingenreeks 01 van Reglement nr. 43 (veiligheidsruiten)

ECE/TRANS/WP.29/2014/66

Voorstel voor supplement 3 op wijzigingenreeks 01 van Reglement nr. 43 (veiligheidsruiten)

ECE/TRANS/WP.29/2014/67

Voorstel voor supplement 9 op wijzigingenreeks 04 van Reglement nr. 44 (kinderbeveiligingssystemen)

ECE/TRANS/WP.29/2014/73

Voorstel voor supplement 14 op wijzigingenreeks 04 van Reglement nr. 48 (installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen)

ECE/TRANS/WP.29/2014/57

Voorstel voor supplement 7 op wijzigingenreeks 05 van Reglement nr. 48 (installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen)

ECE/TRANS/WP.29/2014/58

Voorstel voor supplement 5 op wijzigingenreeks 06 van Reglement nr. 48 (installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen)

ECE/TRANS/WP.29/2014/59

Voorstel voor supplement 16 op wijzigingenreeks 01 van Reglement nr. 53 (installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen voor L3-voertuigen)

ECE/TRANS/WP.29/2014/60

Voorstel voor supplement 9 op wijzigingenreeks 01 van Reglement nr. 70 (achtermarkeringsplaten voor zware en lange voertuigen)

ECE/TRANS/WP.29/2014/61

Voorstel voor supplement 1 op wijzigingenreeks 04 van Reglement nr. 96 (dieselemissies (landbouwtrekkers))

ECE/TRANS/WP.29/2014/75

Voorstel voor supplement 5 op wijzigingenreeks 01 van Reglement nr. 98 (koplampen met gasontladingslichtbronnen)

ECE/TRANS/WP.29/2013/90/Rev.1

Voorstel voor supplement 8 op Reglement nr. 104 (retroflectoren)

ECE/TRANS/WP.29/2014/62

Voorstel voor supplement 2 op wijzigingenreeks 05 van Reglement nr. 105 (voor het vervoer van gevaarlijke stoffen bestemde voertuigen)

ECE/TRANS/WP.29/2014/68

Voorstel voor supplement 11 op Reglement nr. 106 (luchtbanden voor landbouwvoertuigen en aanhangwagens daarvan)

ECE/TRANS/WP.29/2014/50/Rev.1

Voorstel voor supplement 2 op wijzigingenreeks 05 van Reglement nr. 107 (voertuigen van categorie M2 en M3)

ECE/TRANS/WP.29/2014/69

Voorstel voor supplement 1 op wijzigingenreeks 06 van Reglement nr. 107 (voertuigen van categorie M2 en M3)

ECE/TRANS/WP.29/2014/70

Voorstel voor supplement 5 op wijzigingenreeks 01 van Reglement nr. 112 (koplampen die asymmetrisch dimlicht uitstralen)

ECE/TRANS/WP.29/2013/92/Rev.1

Voorstel voor supplement 4 op wijzigingenreeks 01 van Reglement nr. 113 (koplichten met symmetrisch dimlicht)

ECE/TRANS/WP.29/2014/63

Voorstel voor supplement 4 op wijzigingenreeks 01 van Reglement nr. 113 (koplichten met symmetrisch dimlicht)

ECE/TRANS/WP.29/2013/93/Rev.1

Voorstel voor wijzigingenreeks 01 van Reglement nr. 121 (identificatie van bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters)

ECE/TRANS/WP.29/2012/30

ECE/TRANS/WP.29/2012/30/Corr.1

Voorstel voor supplement 3 op Reglement nr. 128 (ledlichtbronnen)

ECE/TRANS/WP.29/2014/64


Voorstel voor een nieuw ontwerp voor een mondiaal technisch reglement inzake banden

ECE/TRANS/WP.29/2013/63

ECE/TRANS/WP.29/2014/83

ECE/TRANS/WP.29/2013/122

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/15

WP.29-164-04


Voorstel voor wijzigingen van Gemeenschappelijke Resolutie nr. 1 (G.R.1)

ECE/TRANS/WP.29/2014/89


Top