Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1419

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1419/2013 van de Commissie van 17 december 2013 met betrekking tot de erkenning van producenten- en brancheorganisaties, de uitbreiding van de door de producenten- en brancheorganisaties vastgestelde voorschriften en de bekendmaking van drempelprijzen, als vastgesteld in Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten

OJ L 353, 28.12.2013, p. 43–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1419/oj

28.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 353/43


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1419/2013 VAN DE COMMISSIE

van 17 december 2013

met betrekking tot de erkenning van producenten- en brancheorganisaties, de uitbreiding van de door de producenten- en brancheorganisaties vastgestelde voorschriften en de bekendmaking van drempelprijzen, als vastgesteld in Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten (1), en met name de artikelen 21, 27 en 32,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 1379/2013 voorziet in de erkenning van producenten- en brancheorganisaties, de uitbreiding van de door de producenten- en brancheorganisaties vastgestelde voorschriften en de vastlegging van de drempelprijzen voor toepassing van het opslagmechanisme.

(2)

Het is noodzakelijk de termijnen, de procedures en het formaat voor de aanvragen tot erkenning en intrekking van de erkenning van producenten- en brancheorganisaties te bepalen, alsook het formaat, de termijnen en de procedures die de lidstaten in acht moeten nemen wanneer zij hun besluiten tot verlening of intrekking van de erkenning aan de Commissie meedelen.

(3)

Het is noodzakelijk te bepalen volgens welk formaat en welke procedure de lidstaten de Commissie in kennis moeten stellen van de voorschriften van producenten- en brancheorganisaties die zij voornemens zijn verbindend te verklaren voor alle producentenorganisaties of marktdeelnemers van één of meer specifieke sectoren.

(4)

Het is noodzakelijk te bepalen volgens welk formaat de lidstaten de drempelprijzen bekendmaken die op hun grondgebied erkende producentenorganisaties dienen toe te passen.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het onderzoekscomité voor visserij- en aquacultuurproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende definities:

a)   „producentenorganisaties”: producentenorganisaties voor visserij- en aquacultuurproducten en verenigingen daarvan die zijn opgericht overeenkomstig de artikelen 6 en 9 van Verordening (EU) nr. 1379/2013;

b)   „brancheorganisaties”: organisaties van marktdeelnemers die zijn opgericht overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EU) nr. 1379/2013.

Artikel 2

Termijnen, procedures en formaat voor de aanvragen tot erkenning van producenten- en brancheorganisaties

1.   Binnen drie maanden na ontvangst van een aanvraag tot erkenning op grond van de artikelen 14 en 16 van Verordening (EU) nr. 1379/2013 stelt de betrokken lidstaat de producentenorganisatie of de brancheorganisatie schriftelijk in kennis van zijn besluit. Indien erkenning wordt geweigerd, vermeldt de lidstaat de redenen voor de weigering.

2.   Het formaat voor de aanvragen tot erkenning van producenten- en brancheorganisaties wordt vastgesteld in bijlage I.

Artikel 3

Termijnen en procedure voor de intrekking van de erkenning van producenten- en brancheorganisaties

Wanneer een lidstaat van plan is de erkenning van een producenten- of brancheorganisatie overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1379/2013 in te trekken, stelt deze de betrokken organisatie in kennis van dat voornemen, met vermelding van de redenen voor de intrekking. De lidstaat stelt de producenten- of brancheorganisatie in de gelegenheid haar opmerkingen binnen twee maanden te doen toekomen.

Artikel 4

Formaat, termijnen en procedures voor meedelen van besluiten tot verlening of intrekking van een erkenning

1.   Het formaat dat de lidstaten gebruiken om de Commissie in kennis te stellen van hun besluiten tot verlening of intrekking van een erkenning van producenten- of brancheorganisaties overeenkomstig de artikelen 14, 16 en 18 van Verordening (EU) nr. 1379/2013 wordt vastgesteld in bijlage II.

2.   De lidstaten zenden de mededeling van een besluit als bedoeld in lid 1 binnen twee maanden na de datum van dat besluit toe.

3.   Mededelingen worden toegezonden in de vorm van een XML-bestand (één bestand per mededeling). Het XML-bestand wordt in de vorm van een aanhangsel naar de volgende functionele mailbox van de Commissie gezonden: MARE-B2@ec.europa.eu met als onderwerp: „mededeling inzake PO’s/IBO’s”.

Artikel 5

Formaat en procedure voor de kennisgeving door de lidstaten van de voorschriften die zij voornemens zijn verbindend te verklaren voor alle producenten of marktdeelnemers

1.   Het formaat dat de lidstaten gebruiken om de Commissie in kennis te stellen van de voorschriften van producenten- of brancheorganisaties die zij voornemens zijn verbindend te verklaren voor alle producenten of marktdeelnemers van één of meer specifieke sectoren, zoals bedoeld in de artikelen 22 en 23 van Verordening (EU) nr. 1379/2013, wordt vastgesteld in bijlage III.

2.   De lidstaten doen de kennisgeving ten minste twee maanden vóór de beoogde datum van inwerkingtreding van de uitbreiding van de voorschriften aan de Commissie toekomen.

3.   Elke geplande wijziging van de voorschriften die verbindend zijn verklaard voor alle producenten of marktdeelnemers, wordt overeenkomstig de leden 1 en 2 meegedeeld.

Artikel 6

Formaat voor de bekendmaking van drempelprijzen

Het formaat dat de lidstaten gebruiken om de in artikel 31, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1379/2013 bedoelde drempelprijzen bekend te maken, wordt vastgesteld in bijlage IV bij de onderhavige verordening.

Artikel 7

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2014.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  Zie blz. 1 van dit Publicatieblad.


BIJLAGE I

FORMAAT VOOR DE AANVRAGEN TOT ERKENNING

Gegevens die moeten worden opgenomen in de aanvragen tot erkenning van producenten- en brancheorganisaties:

a)

de statuten van de producenten- of brancheorganisatie;

b)

de regels voor de interne werking overeenkomstig de beginselen van artikel 17 van Verordening (EU) nr. 1379/2013;

c)

de namen van de personen die bevoegd zijn om op te treden namens en voor rekening van de producenten- of brancheorganisatie;

d)

bewijs dat de producenten- of brancheorganisatie voldoet aan de voorwaarden van respectievelijk artikel 14, lid 1, en artikel 16, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1379/2013;

e)

een nadere omschrijving van de activiteiten die de producenten- of brancheorganisatie verricht, met inbegrip van de sector waarin zij actief is en de visserij- en aquacultuurproducten waarvoor erkenning wordt aangevraagd.


BIJLAGE II

FORMAAT VAN DE MEDEDELING VAN BESLUITEN TOT VERLENING OF INTREKKING VAN EEN ERKENNING

Gegevens die moeten worden opgenomen in de mededeling waarmee de lidstaten de Commissie in kennis stellen van hun besluiten tot verlening of intrekking van een erkenning

Naam van het veld

Naam element (1)

Maximum aantal tekens

Definitie en opmerkingen

Lidstaat

MS

3

Lidstaat (drieletterige ISO-code) die het besluit tot verlening of intrekking van de erkenning meedeelt

Type organisatie

TO

3

PO: producentenorganisatie; APO: vereniging van producentenorganisaties; IBO: brancheorganisatie

Registratienummer

RN

Nummer waaronder de organisatie is ingeschreven

Naam van de organisatie

NO

Naam van de PO, APO of IBO waaronder de organisatie is ingeschreven

Contactgegevens

CO

100

Vrije tekst. De contactgegevens van de organisatie moeten voldoende duidelijk zijn: postadres, telefoon- en fax, e-mailadres, website

Sector waarin de organisatie actief is

AA

N: nationaal T: transnationaal (vermeld de andere betrokken lidstaten aan de hand van hun drieletterige ISO-code)

Bevoegdheidsgebied

AC

100

Specificeer een of meer van de volgende gebieden:

 

Voor PO’s: mariene aquacultuur, zoetwateraquacultuur; kustvisserij, met inbegrip van kleinschalige visserij; visserij op volle zee en visserij op lange afstand; andere (specificeer)

 

Voor IBO’s: productie (visserij of aquacultuur); verwerking; afzet; andere (specificeer)

Datum erkenning

DR

10

jjjj-mm-dd

Datum intrekking erkenning

DW

10

jjjj-mm-dd indien van toepassing


(1)  Deze elementen worden binnen het kernelement ORG geplaatst, onder de naam urn:xeu:mare:grant-withdrawal-recognition-organisation:v1


BIJLAGE III

FORMAAT VAN DE KENNISGEVING VAN DE UITBREIDING VAN DE VOORSCHRIFTEN

Gegevens die moeten worden opgenomen in de kennisgeving waarmee de lidstaten de Commissie in kennis stellen van de voorschriften die zij voornemens zijn uit te breiden:

a)

naam en postadres van de betrokken producenten- of brancheorganisatie;

b)

alle informatie die nodig is om aan te tonen dat de producenten- of brancheorganisatie representatief is in overeenstemming met respectievelijk artikel 22, lid 2, artikel 22, lid 3, en artikel 23, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 1379/2013;

c)

de voorschriften die moeten worden uitgebreid;

d)

de motivering van de uitbreiding van de voorschriften, gestaafd met de nodige gegevens en andere relevante informatie;

e)

het gebied of de gebieden waar zij de voorschriften verbindend wenst te maken;

f)

de toepassingsperiode van de uitbreiding van de voorschriften;

g)

de datum van inwerkingtreding.


BIJLAGE IV

FORMAAT VOOR BEKENDMAKING VAN DE DREMPELPRIJZEN

Gegevens die moeten worden opgenomen in de bekendmaking door de lidstaten van de op hun grondgebied toe te passen drempelprijzen:

a)

de toepassingsperiode van de drempelprijzen;

b)

de betrokken lidstaat;

c)

in voorkomend geval, de naam van de regio of regio’s waar de drempelprijs van toepassing is, gevolgd door hun NUTS-codes overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad (1);

d)

de naam van de visserijproducten waarvoor de vaststelling van drempelprijzen geldt, samen met de FAO-drielettercode van elke soort;

e)

voor elke soort, de toepasselijke drempelprijs per gewicht;

f)

de gebruikte valuta.


(1)  Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).


Top