EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0216

Verordening (EU) nr. 216/2013 van de Raad van 7 maart 2013 betreffende de elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie

OJ L 69, 13.3.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 7 - 9

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/216/oj

13.3.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 69/1


VERORDENING (EU) Nr. 216/2013 VAN DE RAAD

van 7 maart 2013

betreffende de elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 352,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement,

Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 297 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) betreft de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie (hierna het „Publicatieblad” genoemd) en de inwerkingtreding van de rechtshandelingen van de Unie.

(2)

Verordening nr. 1/1958 (1), met inbegrip van de latere wijzigingen daarvan, stelt de officiële talen van de instellingen van de Europese Unie vast.

(3)

Momenteel is de gedrukte editie van het Publicatieblad, die in alle officiële talen van de instellingen van de Unie beschikbaar is, de enige juridisch bindende publicatie, hoewel het ook online beschikbaar wordt gesteld.

(4)

Krachtens Besluit 2009/496/EG, Euratom van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 26 juni 2009 betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie (2) biedt het Publicatiebureau de instellingen de mogelijkheid hun verplichtingen inzake het bekendmaken van regelgevende teksten na te komen.

(5)

In het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-161/06, Skoma-Lux sro/Celní ředitelství Olomouc (3) is gesteld dat rechtshandelingen van de Unie niet jegens individuen ten uitvoer kunnen worden gebracht, indien zij niet op passende wijze zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad en dat het online beschikbaar maken van dergelijke handelingen op het internet niet kan worden gelijkgesteld met een naar behoren verrichte bekendmaking in het Publicatieblad, aangezien het uniale recht daarin niet voorziet.

(6)

Als bekendmaking in het Publicatieblad in elektronische vorm rechtsgeldig zou zijn, zou de toegang tot het uniale recht sneller en goedkoper zijn. De burgers moeten echter over de mogelijkheid blijven beschikken om bij het Publicatiebureau een gedrukte versie van het Publicatieblad te verkrijgen.

(7)

De Commissie benadrukt in haar mededeling „Een digitale agenda voor Europa” dat onlinetoegang tot juridische informatiebronnen bevorderlijk is voor de ontwikkeling van een digitale interne markt, hetgeen economische en sociale voordelen oplevert.

(8)

Derhalve dienen er regels te worden vastgesteld die de authenticiteit, integriteit en onveranderbaarheid van de elektronische publicatie van het Publicatieblad waarborgen.

(9)

Deze verordening dient ook regels vast te leggen die toepasselijk zijn in gevallen waar, omwille van onvoorziene en uitzonderlijke omstandigheden, het niet mogelijk is om de elektronische editie van het Publicatieblad uit te geven en beschikbaar te stellen.

(10)

Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (4) bepaalt de rechtsgevolgen van elektronische handtekeningen als authenticatiemiddel. Ter verzekering van de authenticiteit, integriteit en onveranderbaarheid van de elektronische editie van het Publicatieblad, biedt een geavanceerde elektronische handtekening die overeenkomstig die richtlijn op een gekwalificeerd certificaat is gebaseerd en met een veilig middel is aangemaakt, het publiek voldoende waarborgen. Het moet mogelijk zijn de elektronische handtekening van het Publicatieblad met gemakkelijk beschikbare middelen te verifiëren.

(11)

De EUR-Lex-website moet toegankelijk worden gemaakt met inachtneming van de verbintenissen inzake de bescherming van personen met een handicap, overeenkomstig Besluit 2010/48/EG van de Raad van 26 november 2009 betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (5).

(12)

Overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie vervatte evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan wat nodig is om alle Europese burgers de mogelijkheid te bieden zich te beroepen op de elektronische editie van het Publicatieblad, aangezien zij er alleen toe strekt deze editie authentiek te maken, zoals momenteel de gedrukte editie authentiek is.

(13)

Het VWEU voorziet voor de vaststelling van deze verordening niet in andere bevoegdheden dan die van artikel 352,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Overeenkomstig deze verordening wordt het Publicatieblad uitgegeven in elektronische vorm, in de officiële talen van de instellingen van de Europese Unie.

2.   Alleen het in elektronische vorm uitgegeven Publicatieblad (hierna „de elektronische editie van het Publicatieblad” genoemd) is authentiek en heeft rechtsgevolgen; deze bepaling laat evenwel artikel 3 onverlet.

Artikel 2

1.   De elektronische editie van het Publicatieblad wordt voorzien van een geavanceerde elektronische handtekening die overeenkomstig Richtlijn 1999/93/EG op een gekwalificeerd certificaat is gebaseerd en met een veilig middel is aangemaakt. Het gekwalificeerde certificaat en de vernieuwingen daarvan worden gepubliceerd op de EUR-Lex-website, zodat het publiek de geavanceerde elektronische handtekening en de authenticiteit van de elektronische editie van het Publicatieblad kan verifiëren.

2.   De elektronische editie van het Publicatieblad vermeldt zijn publicatiedatum.

3.   De elektronische editie van het Publicatieblad wordt in een niet-obsoleet formaat en voor onbeperkte duur op de EUR-Lex-website ter beschikking van het publiek gesteld. Aan de raadpleging zijn geen kosten verbonden.

Artikel 3

1.   Indien het door een onvoorziene en uitzonderlijke verstoring van het informatiesysteem van het Publicatiebureau onmogelijk is de elektronische editie van het Publicatieblad te publiceren, wordt het informatiesysteem zo snel mogelijk hersteld.

Het Publicatiebureau stelt het tijdstip vast waarop de verstoring zich heeft voorgedaan.

2.   Indien het Publicatieblad moet worden gepubliceerd terwijl het informatiesysteem van het Publicatiebureau ingevolge een in lid 1 bedoelde verstoring niet operationeel is, is alleen de gedrukte editie van het Publicatieblad authentiek en heeft alleen zij rechtsgevolgen.

Zodra het informatiesysteem van het Publicatiebureau is hersteld, wordt de overeenkomstige elektronische versie van de in de eerste alinea bedoelde gedrukte editie, alleen ter informatie, op de EUR-Lex-website beschikbaar gesteld en deze bevat een vermelding ter zake.

3.   Zodra het informatiesysteem van het Publicatiebureau is hersteld, verschaft de EUR-Lex-website informatie betreffende alle gedrukte edities die overeenkomstig lid 2, eerste alinea, authentiek zijn en rechtsgevolgen hebben.

Artikel 4

1.   Wat de elektronische editie van het Publicatieblad betreft, heeft het Publicatiebureau de volgende bevoegdheden:

a)

deze publiceren en de authenticiteit ervan waarborgen;

b)

het informatiesysteem dat de elektronische editie van het Publicatieblad produceert implementeren, beheren en onderhouden en dat systeem overeenkomstig de toekomstige technische ontwikkelingen upgraden;

c)

de technische faciliteiten implementeren en uitbreiden teneinde de toegankelijkheid van de elektronische editie van het Publicatieblad voor alle gebruikers te waarborgen;

d)

regels opstellen inzake de interne beveiliging van en de toegang tot het informatiesysteem dat de elektronische editie van het Publicatieblad produceert;

e)

de elektronische bestanden bewaren en archiveren en deze overeenkomstig de toekomstige technologische ontwikkelingen beheren.

2.   Het Publicatiebureau oefent de in lid 1 omschreven bevoegdheden uit overeenkomstig Besluit 2009/496/EG, Euratom.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de vierde kalendermaand na die van de vaststelling ervan.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 maart 2013.

Voor de Raad

De voorzitter

A. SHATTER


(1)  Verordening nr. 1 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap (PB 17 van 6.10.1958, blz. 385/58).

(2)  PB L 168 van 30.6.2009, blz. 41.

(3)  Jurispr. 2007, blz. I-10841.

(4)  PB L 13 van 19.1.2000, blz. 12.

(5)  PB L 23 van 27.1.2010, blz. 35.


Top