EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0055

Verordening (EU) nr. 55/2013 van de Raad van 17 december 2012 betreffende de uitbreiding van het toepassingsgebied van Verordening (EU) nr. 1214/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen lidstaten van de eurozone

OJ L 21, 24.1.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 172 - 173

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/55/oj

24.1.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 21/1


VERORDENING (EU) Nr. 55/2013 VAN DE RAAD

van 17 december 2012

betreffende de uitbreiding van het toepassingsgebied van Verordening (EU) nr. 1214/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen lidstaten van de eurozone

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 352,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank (1),

Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 1214/2011 van het Europees Parlement en de Raad (2) heeft tot doel het grensoverschrijdend transport van eurocontanten tussen de lidstaten te vergemakkelijken. Deze verordening is evenwel slechts van toepassing op het grondgebied van de lidstaten die de euro als enige munt hebben aangenomen.

(2)

In de aanloop naar de omschakeling op de euro in een lidstaat, moeten eurocontanten vanuit bestaande lidstaten van de eurozone worden vervoerd, aangezien de eurobankbiljetten die nodig zijn voor de omschakeling gewoonlijk vanuit bestaande voorraden in de eurozone worden aangeleverd en euromunten vaak geheel of gedeeltelijk in het buitenland worden geslagen.

(3)

Het is derhalve noodzakelijk dat Verordening (EU) nr. 1214/2011 van toepassing is op lidstaten die zich voorbereiden op de invoering van de euro. Ze dient van toepassing te zijn met ingang van de datum van het besluit van de Raad tot intrekking van de derogaties die aan de betrokken lidstaten in verband met hun deelname aan de euro zijn toegekend.

(4)

Aangezien de doelstelling van deze verordening, namelijk het bevorderen van het professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen huidige lidstaten van de eurozone en lidstaten die op het punt staan de euro in te voeren, wegens de zeer gedetailleerde en uiteenlopende nationale regelgevingen ter zake niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve wegens de omvang en de gevolgen van het optreden beter op uniaal niveau kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel, gaat deze verordening niet verder dan wat nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 1214/2011 is van toepassing op het grondgebied van een lidstaat die de euro nog niet heeft ingevoerd, met ingang van de datum van het besluit van de Raad tot intrekking overeenkomstig artikel 140, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van de derogatie die aan de betrokken lidstaat in verband met zijn deelname aan de euro is toegekend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking twaalf maanden na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 2012.

Voor de Raad

De voorzitter

S. ALETRARIS


(1)  Advies van 5 oktober 2010 (PB C 278 van 15.10.2010, blz. 1).

(2)  PB L 316 van 29.11.2011, blz. 1.


Top