Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0013

Richtlijn 2013/13/EU van de Raad van 13 mei 2013 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van belastingen, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië

OJ L 141, 28.5.2013, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/13/oj

28.5.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 141/30


RICHTLIJN 2013/13/EU VAN DE RAAD

van 13 mei 2013

tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van belastingen, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Verdrag betreffende de toetreding van Kroatië, en met name artikel 3, lid 4,

Gezien de Akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding van Kroatië, en met name artikel 50,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 50 van de Akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding van Kroatië bepaalt dat, indien besluiten van de instellingen van vóór de toetreding in verband met de toetreding moeten worden aangepast, en indien in die Toetredingsakte of de bijlagen daarbij niet in de noodzakelijke aanpassingen is voorzien, de Raad, met gekwalificeerde meerderheid, op voorstel van de Commissie, daartoe de nodige besluiten vaststelt, indien het oorspronkelijke besluit niet door de Commissie is vastgesteld.

(2)

In de Slotakte van de conferentie die het Verdrag betreffende de toetreding van Kroatië heeft opgesteld en vastgesteld, wordt aangegeven dat de hoge verdrag-sluitende partijen een politiek akkoord hebben bereikt over de ingevolge de toetreding vereiste aanpassingen van de besluiten van de instellingen, en wordt de Raad en de Commissie verzocht om die aanpassingen vóór de toetreding vast te stellen, waar nodig aangevuld en bijgewerkt om rekening te houden met de ontwikkeling van het recht van de Unie.

(3)

De richtlijnen 83/182/EEG (1), 2003/49/EG (2), 2008/7/EG (3), 2009/133/EG (4) en 2011/96/EU (5) moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De richtlijnen 83/182/EEG, 2003/49/EG, 2008/7/EG, 2009/133/EG en 2011/96/EU worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

1.   De lidstaten dienen uiterlijk op de datum van de toetreding van Kroatië tot de Unie de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede.

Die bepalingen zullen worden toegepast met ingang van de datum van toetreding van Kroatië tot de Unie.

Wanneer de lidstaten die maatregelen vaststellen, wordt daarin of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het gebied waarop deze richtlijn van toepassing is, vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking onder voorbehoud van, en op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Kroatië.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 mei 2013.

Voor de Raad

De voorzitter

S. COVENEY


(1)  Richtlijn 23/182/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende de belasting-vrijstellingen bij de tijdelijke invoer van bepaalde vervoermiddelen binnen de Gemeenschap (PB L 105 van 23.4.1983, blz. 59).

(2)  Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende een gemeen-schappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten (PB L 157 van 26.6.2003, blz. 49).

(3)  Richtlijn 2008/7/EG van 12 februari 2008 betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal (PB L 46 van 21.2.2008, blz. 11).

(4)  Richtlijn 2009/133/EG van de Raad van 19 oktober 2009 betreffende de gemeen-schappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat (PB L 310 van 25.11.2009, blz. 34).

(5)  Richtlijn 2011/96/EU van 30 november 2011 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten (PB L 345 van 29.12.2011, blz. 8).


BIJLAGE

1.

In de bijlage bij Richtlijn 83/182/EEG, wordt het volgende toegevoegd:

"KROATIË

poseban porez na motorna vozila (Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/13))".

2.

Richtlijn 2003/49/EG wordt als volgt gewijzigd:

a)

in artikel 3, onder a), onder iii), wordt na de tekst voor Frankrijk het volgende ingevoegd:

"—

"porez na dobit" in Kroatië,";

b)

aan de bijlage wordt het volgende punt toegevoegd:

"z)

De vennootschappen naar Kroatisch recht, geheten: "dioničko društvo", "društvo s ograničenom odgovornošću", alsmede andere ondernemingen die zijn opgericht naar Kroatisch recht en die onder de Kroatische winstbelasting vallen".

3.

In bijlage I bij Richtlijn 2008/7/EG, wordt het volgende punt ingevoegd:

"(11a)

Vennootschappen naar Kroatisch recht, geheten:

(i)

dioničko društvo

(ii)

društvo s ograničenom odgovornošću".

4.

Bijlage I bij Richtlijn 2009/133/EG wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel A wordt het volgende punt ingevoegd:

"(ka)

De vennootschappen naar Kroatisch recht, geheten: "dioničko društvo", "društvo s ograničenom odgovornošću", alsmede andere vennoot-schappen die zijn opgericht naar Kroatisch recht en die onder de Kroatische winstbelasting vallen;";

b)

in deel B wordt na de tekst voor Frankrijk het volgende ingevoegd:

"—

porez na dobit in Kroatië,".

5.

Bijlage I bij Richtlijn 2011/96/EU wordt vervangen als volgt:

a)

in deel A van bijlage I wordt het volgende punt ingevoegd:

"(ka)

De vennootschappen naar Kroatisch recht, geheten: "dioničko društvo", "društvo s ograničenom odgovornošću", alsmede andere vennoot-schappen die zijn opgericht naar Kroatisch recht en die onder de Kroatische winstbelasting vallen;";

b)

in deel B van bijlage I wordt na de tekst voor Frankrijk het volgende ingevoegd:

"—

porez na dobit in Kroatië,".


Top