EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0511

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 511/2012 van de Commissie van 15 juni 2012 inzake kennisgevingen met betrekking tot producenten- en brancheorganisaties en contractuele onderhandelingen en betrekkingen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad in de sector melk en zuivelproducten

OJ L 156, 16.6.2012, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 303 - 304

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/11/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/511/oj

16.6.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 156/39


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 511/2012 VAN DE COMMISSIE

van 15 juni 2012

inzake kennisgevingen met betrekking tot producenten- en brancheorganisaties en contractuele onderhandelingen en betrekkingen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad in de sector melk en zuivelproducten

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening") (1), en met name artikel 126 sexies, lid 2, onder b) en c), en artikel 185 septies, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Deel II, titel II, hoofdstuk II, sectie II bis, van Verordening (EG) nr. 1234/2007, ingevoegd bij Verordening (EU) nr. 261/2012 van het Europees Parlement en de Raad (2), bevat voorschriften inzake producentenorganisaties en brancheorganisaties in de sector melk en zuivelproducten.

(2)

In de artikelen 126 bis en 126 ter van Verordening (EG) nr. 1234/2007 zijn voorschriften vastgesteld met betrekking tot de erkenning van producentenorganisaties en hun unies en van brancheorganisaties. Op grond van deze artikelen dienen de lidstaten de Commissie in kennis te stellen van de besluiten tot toekenning, weigering of intrekking van erkenning. Teneinde de verslagen aan de Raad en het Europees Parlement krachtens artikel 184, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 op te stellen, is informatie nodig over het aantal erkende instanties, hun omvang uitgedrukt in volume rauwe melk dat wordt geproduceerd door hun producerende leden en, indien van toepassing, de redenen tot weigering of intrekking van de erkenning.

(3)

In artikel 126 quater van Verordening (EG) nr. 1234/2007 zijn voorschriften vastgesteld inzake de onderhandelingen over contracten voor de levering van rauwe melk. Op grond van dat artikel dienen de producentenorganisaties en de lidstaten kennisgevingen te doen.

(4)

In artikel 126 quinquies van Verordening (EG) nr. 1234/2007 is bepaald dat de lidstaten de Commissie in kennis moeten stellen van de voorschriften die zij hebben vastgesteld voor de regulering van het aanbod van kaas met een beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding.

(5)

Krachtens artikel 185 septies van Verordening (EG) nr. 1234/2007 stellen lidstaten die besluiten dat voor elke levering van rauwe melk op hun grondgebied door een landbouwer aan een verwerker van rauwe melk een schriftelijk contract tussen de partijen moet worden gesloten, en/of besluiten dat een eerste koper een landbouwer voor een contract betreffende de levering van rauwe melk een schriftelijk voorstel moet doen, de Commissie in kennis van de voorschriften die zij hebben vastgesteld met betrekking tot de contractuele betrekkingen.

(6)

Er dienen uniforme regels te worden vastgesteld inzake de inhoud van deze kennisgevingen en de uiterste datum waarop deze moeten worden ingediend.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Overeenkomstig artikel 126 bis, lid 4, onder d), en artikel 126 ter, lid 3, onder e), van Verordening (EG) nr. 1234/2007 stellen de lidstaten de Commissie met betrekking tot besluiten die zijn genomen gedurende het vorige kalenderjaar uiterlijk op 31 maart van elk jaar in kennis van:

(a)

het aantal producentenorganisaties, unies van erkende producentenorganisaties, hierna "unies"genoemd, en brancheorganisaties waaraan zij erkenning hebben verleend en, indien van toepassing, de jaarlijkse hoeveelheid afzetbare door producentenorganisaties en unies geproduceerde rauwe melk;

(b)

het aantal door producentenorganisaties, unies en brancheorganisaties ingediende erkenningsverzoeken dat zij hebben geweigerd en een samenvatting van de redenen voor deze weigering;

(c)

het aantal door producentenorganisaties, unies en brancheorganisaties ingediende erkenningsverzoeken dat zij hebben ingetrokken en een samenvatting van de redenen voor deze intrekking.

2.   Indien een kennisgeving zoals bedoeld in lid 1, onder a), betrekking heeft op een grensoverschrijdende producentenorganisatie of unie, vermeldt de kennisgeving, indien van toepassing, de jaarlijkse hoeveelheid afzetbare door de leden geproduceerde rauwe melk per lidstaat.

Artikel 2

1.   De in artikel 126 quater, lid 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde kennisgevingen met betrekking tot het volume rauwe melk dat onder contractuele onderhandelingen valt, worden gericht aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat of lidstaten

(a)

waar de rauwe melk wordt geproduceerd en,

(b)

indien verschillend, waar de levering aan een verwerker of inzamelaar plaatsvindt.

2.   Een in lid 1 bedoelde kennisgeving wordt gedaan vóór de aanvang van de onderhandelingen en vermeldt het door de producentenorganisatie of unie geschatte productievolume waarover zal worden onderhandeld en de verwachte leveringsperiode van het volume rauwe melk.

3.   Uiterlijk op 31 januari van elk jaar deelt elke producentenorganisatie of unie, behalve de in lid 1 bedoelde informatie, per producerende lidstaat ook het volume rauwe melk mee dat daadwerkelijk is geleverd in het kader van de contracten waarover door de producentenorganisatie in het vorige kalenderjaar werd onderhandeld.

Artikel 3

1.   Overeenkomstig artikel 126 quater, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 stellen de lidstaten de Commissie uiterlijk op 15 maart van elk jaar in kennis van:

(a)

het totale volume rauwe melk, per producerende lidstaat, dat is geleverd op hun grondgebied in het kader van contracten waarover door de erkende producentenorganisaties en unies in het vorige kalenderjaar werd onderhandeld overeenkomstig artikel 126 quater, lid 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 1234/2007 en waarvan de bevoegde autoriteiten in kennis werden gesteld op grond van artikel 2, lid 3, van deze verordening;

(b)

het aantal gevallen waarin de nationale mededingingsautoriteiten overeenkomstig artikel 126 quater, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 hebben besloten dat de onderhandelingen moeten worden heropend of dat niet mag worden onderhandeld, en een korte samenvatting van deze besluiten.

2.   Indien de kennisgevingen die zijn ontvangen overeenkomstig artikel 2, lid 1, van deze verordening, betrekking hebben op onderhandelingen over meer dan een lidstaat, delen de lidstaten, voor de toepassing van artikel 126 quater, lid 6, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1234/2007, de Commissie onverwijld de informatie mee die zij nodig heeft om te beoordelen of de mededinging wordt uitgesloten of dat de kmo's die rauwe melk verwerken, ernstig worden benadeeld.

Artikel 4

1.   De kennisgevingen krachtens artikel 126 quinquies, lid 7, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bevatten de voorschriften die zijn vastgesteld door de lidstaten voor de regulering van het aanbod van kaas met een beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding, alsook een samenvattende nota met vermelding van:

(a)

de naam van de kaas;

(b)

de naam en de soort van de organisatie die de regulering van het aanbod heeft aangevraagd;

(c)

de middelen die zijn gekozen voor de regulering van het aanbod;

(d)

de datum van inwerkingtreding van de voorschriften;

(e)

de periode waarin de voorschriften van toepassing zijn.

2.   De lidstaten delen de Commissie vóór het einde van de in lid 1, onder e), bedoelde periode mee wanneer zij voorschriften intrekken.

Artikel 5

De in artikel 185 septies, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde kennisgevingen bevatten de voorschriften die door de lidstaten zijn vastgesteld met betrekking tot de in artikel 185 septies, lid 1, van die verordening bedoelde contracten, alsook een samenvattende nota waarin is aangegeven:

(a)

of de lidstaat besloten heeft dat voor de leveringen van rauwe melk door een landbouwer aan een verwerker een schriftelijk contract tussen de partijen moet worden gesloten en, indien dit het geval is, welk leveringsstadium of welke leveringsstadia onder dit contract vallen indien de rauwe melk door één of meer inzamelaars wordt geleverd, en de minimale looptijd van schriftelijke contracten;

(b)

of de lidstaat heeft bepaald dat een eerste koper van rauwe melk een landbouwer voor een dergelijk contract een schriftelijk voorstel dient te doen en, in voorkomend geval, de minimale looptijd van het contract die in het voorstel moet worden vermeld.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 juni 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 94 van 30.3.2012, blz. 38.


Top