Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0328

Verordening (EU) nr. 328/2011 van de Commissie van 5 april 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk, wat statistieken over doodsoorzaken betreft Voor de EER relevante tekst

OJ L 90, 6.4.2011, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 297 - 299

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/328/oj

6.4.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 90/22


VERORDENING (EU) Nr. 328/2011 VAN DE COMMISSIE

van 5 april 2011

tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk, wat statistieken over doodsoorzaken betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk (1), en met name artikel 9, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1338/2008 stelt een gemeenschappelijk kader vast voor de systematische productie van Europese statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk.

(2)

Ingevolge artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1338/2008 moeten uitvoeringsmaatregelen worden vastgesteld om de te verstrekken gegevens en metagegevens over de onder bijlage III bij die verordening vallende doodsoorzaken te specificeren en de referentieperioden en frequentie voor de verstrekking van deze gegevens vast te stellen.

(3)

Vertrouwelijke gegevens die de lidstaten aan de Commissie (Eurostat) zenden, moeten worden behandeld overeenkomstig het beginsel van statistische geheimhouding, zoals neergelegd in Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek (2), en overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (3).

(4)

Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1338/2008 is een kosten-batenanalyse uitgevoerd en geëvalueerd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het Europees statistisch systeem,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Toepassingsgebied

De Europese statistieken over „doodsoorzaken” hebben betrekking op alle geregistreerde sterfgevallen en doodgeboorten in elke lidstaat, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen ingezetenen en niet-ingezetenen.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a)   „sterfgeval”: het blijvend verdwijnen van alle tekenen van leven op enig moment nadat een persoon levend is geboren (postnatale uitval van vitale functies zonder mogelijkheid tot reanimatie). Doodgeboorten vallen niet onder deze definitie;

b)   „doodgeboorte”: foetale sterfte, d.w.z. overlijden vóór de volledige uitdrijving of extractie van een foetus uit de moeder, ongeacht de zwangerschapsduur. Het overlijden blijkt uit het feit dat de foetus, nadat hij aldus van de moeder is gescheiden, niet ademt noch enig ander teken van leven, zoals hartslag, pulseren van de navelstreng of manifeste beweging van willekeurige spieren, vertoont;

c)   „zwangerschapsduur”: de duur van de zwangerschap, gemeten vanaf de eerste dag van de laatste normale menstruatie. De zwangerschapsduur wordt uitgedrukt in voltooide dagen of voltooide weken;

d)   „neonataal sterfgeval”: overlijden van levendgeborenen tijdens de eerste 28 voltooide levensdagen (dagen 0-27);

e)   „pariteit”: het aantal keren dat een vrouw eerder is bevallen, met inbegrip van doodgeboorten (0, 1, 2, 3 of meer);

f)   „andere sterfgevallen”: sterfgevallen die na de neonatale periode (vanaf de 28e voltooide levensdag) plaatsvinden;

g)   „onderliggende doodsoorzaak”: de ziekte of het letsel dat aanleiding heeft gegeven tot de reeks van gebeurtenissen die rechtstreeks tot de dood hebben geleid, of de omstandigheden van het ongeval of geweld waarin het fatale letsel werd veroorzaakt;

h)   „ingezetene”: een persoon die een „gewoonlijke ingezetene” is op de plaats waar hij doorgaans zijn dagelijkse rustperiode doorbrengt, afgezien van tijdelijke afwezigheid in verband met recreatie, vakantie, vrienden- en familiebezoek, zakenreizen, medische behandelingen of bedevaarten.

Alleen de volgende personen worden als gewoonlijke ingezetenen van het betrokken geografische gebied beschouwd:

i)

degenen die voor de referentiedatum ten minste twaalf maanden onafgebroken in hun gewoonlijke verblijfplaats hebben gewoond, of

ii)

degenen die zich in de twaalf maanden voor de referentiedatum in hun gewoonlijke verblijfplaats hebben gevestigd met het voornemen daar ten minste een jaar te blijven.

Indien de onder i) en ii) omschreven omstandigheden niet kunnen worden vastgesteld, wordt onder „gewoonlijke verblijfplaats” de wettelijke of geregistreerde woonplaats verstaan.

Artikel 3

Vereiste gegevens

De lidstaten zenden de Commissie (Eurostat) de in de bijlage vermelde lijst van variabelen. Zo mogelijk worden ook statistieken opgenomen over sterfgevallen van ingezetenen die in het buitenland plaatsvinden.

Voor doodgeboorten wordt ten minste een van de volgende drie rapportagecriteria toegepast, in onderstaande volgorde: 1) geboortegewicht, 2) zwangerschapsduur en 3) kruin-hiellengte. De gegevensverzameling is beperkt tot de volgende groepen:

a)

een geboortegewicht tussen 500 g en 999 g, of indien het geboortegewichtcriterium niet wordt toegepast een zwangerschapsduur tussen 22 en 27 voltooide weken, of indien geen van beide criteria wordt toegepast een kruin-hiellengte tussen 25 en 34 cm (variabele 9), en

b)

een geboortegewicht van ten minste 1 000 g, of indien het geboortegewichtcriterium niet wordt toegepast een zwangerschapsduur van meer dan 27 voltooide weken, of indien geen van beide criteria wordt toegepast een kruin-hiellengte van ten minste 35 cm (variabele 10).

Artikel 4

Referentieperiode

De referentieperiode is het kalenderjaar.

De lidstaten zenden de in deze verordening gespecificeerde gegevens binnen 24 maanden na het eind van het referentiejaar naar de Commissie (Eurostat).

Het eerste referentiejaar is 2011.

Artikel 5

Metagegevens

De lidstaten zenden de Commissie (Eurostat) relevante informatie, met inbegrip van informatie over nationale verschillen in definities, dekking van gegevens, gebruikte revisies en updates van de Internationale classificatie van ziekten (ICD) en geautomatiseerde coderingssystemen, alsook informatie over de selectie en wijziging van de onderliggende doodsoorzaak.

Artikel 6

Verstrekking van gegevens en metagegevens aan de Commissie (Eurostat)

De lidstaten verstrekken de in deze verordening verlangde geaggregeerde gegevens of microgegevens (voltooid, gevalideerd en goedgekeurd) en metagegevens volgens een door de Commissie (Eurostat) gespecificeerde uitwisselingsstandaard. De gegevens en metagegevens worden via het centrale punt voor gegevenstoezending bij Eurostat ingediend.

Artikel 7

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 april 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 70.

(2)  PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164.

(3)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.


BIJLAGE

Lijst van naar de Commissie (Eurostat) te zenden variabelen

Variabelen

Ingezetenen

In het rapporterende land overleden niet-ingezetenen

Doodgeboorten

Neonatale sterfgevallen

Andere sterfgevallen

Doodgeboorten

Neonatale sterfgevallen

Andere sterfgevallen

1)

Jaar van overlijden (datum waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden)

C

C

C

C

C

C

2)

Geslacht

V

C

C

V

C

C

3)

Onderliggende doodsoorzaak ICD (4 cijfers)

V

C

C

V

C

C

4)

Leeftijd (0 dagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dagen, 7-27 dagen, 28-365 dagen, 1 jaar, 2, 3, 4, 5-9, […] 85-89, […] 105+)

X

C

C

X

C

C

5)

Land waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden

V

C

C

V

C

C

6)

Regio waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden (NUTS 2)

V

C (1)

C (1)

V

C

C

7)

Regio van ingezetenschap (NUTS 2)/Regio van ingezetenschap van de moeder (NUTS 2)

V

C

C

V

V

V

8)

Land van ingezetenschap/Land van ingezetenschap van de moeder

X

X

X

V

C

C

9)

Doodgeboorten, eerste groep

geboortegewicht tussen 500 g en 999 g, of indien het geboortegewichtcriterium niet wordt toegepast:

zwangerschapsduur tussen 22 en 27 voltooide weken, of indien geen van beide criteria wordt toegepast:

kruin-hiellengte tussen 25 en 34 cm

V

X

X

V

X

X

10)

Doodgeboorten, tweede groep

geboortegewicht van ten minste 1 000 g, of indien het geboortegewichtcriterium niet wordt toegepast:

zwangerschapsduur van meer dan 27 voltooide weken, of indien geen van beide criteria wordt toegepast:

kruin-hiellengte van ten minste 35 cm

V

X

X

V

X

X

11)

Leeftijd van de moeder naar leeftijdsgroep (jonger dan 15 jaar, vervolgens leeftijdsgroepen van vijf jaren tot en met 49 jaar, en 50 jaar en ouder)

V

V

X

V

V

X

12)

Pariteit

V

V

X

V

V

X

N.B.: C = verplicht; V = vrijwillig; X = niet van toepassing.


(1)  Vrijwillig voor ingezetenen die in het buitenland overlijden.


Top