Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0094

Richtlijn 2011/94/EU van de Commissie van 28 november 2011 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs

OJ L 314, 29.11.2011, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 256 - 259

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/94/oj

29.11.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 314/31


RICHTLIJN 2011/94/EU VAN DE COMMISSIE

van 28 november 2011

tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (1), en met name artikel 8,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage I bij Richtlijn 2006/126/EG bevat het model dat de lidstaten moeten hanteren voor de invoering van het nationale rijbewijs. Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009, dient de verwijzing naar de Gemeenschap op het rijbewijs te worden vervangen door een verwijzing naar de Europese Unie. Het model dient tevens te worden bijgewerkt om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie.

(2)

Overeenkomstig bijlage I bij Richtlijn 2006/126/EG moet op het modelrijbewijs van de Europese Unie worden vermeld welke voertuigcategorie de houder mag besturen.

(3)

In het licht van de nieuwe categorieën voertuigen die zijn ingevoerd bij Richtlijn 2006/126/EG, moet het modelrijbewijs van de Europese Unie worden bijgewerkt. Met name rijbewijzen van categorie AM (bromfietsen) en categorie A2 (motorrijwielen) zijn ingevoerd en zullen met ingang van 19 januari 2013 van toepassing zijn. Het modelrijbewijs van de Europese Unie dient derhalve te worden aangepast.

(4)

Richtlijn 2006/126/EG dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(5)

De lidstaten worden aangespoord om, voor zichzelf en in het belang van de Unie, hun eigen tabel op te stellen waarin, voor zover mogelijk, de correlatie tussen deze richtlijn en de omzettingsmaatregelen is weergegeven en deze tabel openbaar te maken.

(6)

De bepalingen van deze richtlijn zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het rijbewijs,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Richtlijn 2006/126/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage.

Artikel 2

Omzetting

1.   De lidstaten dienen uiterlijk op 30 juni 2012 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 19 januari 2013.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 28 november 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 403 van 30.12.2006, blz. 18.


BIJLAGE

Bijlage I bij Richtlijn 2006/126/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

De titel wordt vervangen door:

BEPALINGEN BETREFFENDE HET MODELRIJBEWIJS VAN DE EUROPESE UNIE

2)

In punt 1 worden de woorden „rijbewijs van Europees model” vervangen door „modelrijbewijs van de Europese Unie”.

3)

De tekst in punt 3, onder c), wordt vervangen door:

„c)

het onderscheidingsteken van de lidstaat die het rijbewijs afgeeft, negatief afgedrukt in een door twaalf gele sterren omringde blauwe rechthoek; de onderscheidingstekens zijn:

B: België

BG: Bulgarije

CZ: Tsjechië

DK: Denemarken

D: Duitsland

EST: Estland

GR: Griekenland

E: Spanje

F: Frankrijk

IRL: Ierland

I: Italië

CY: Cyprus

LV: Letland

LT: Litouwen

L: Luxemburg

H: Hongarije

M: Malta

NL: Nederland

A: Oostenrijk

PL: Polen

P: Portugal

RO: Roemenië

SLO: Slovenië

SK: Slowakije

FIN: Finland

S: Zweden

UK: Verenigd Koninkrijk.”.

4)

De tekst in punt 3, onder e), met betrekking tot de eerste pagina van het rijbewijs wordt vervangen door:

„e)

de vermelding „model van de Europese Unie” in de taal/talen van de lidstaat die het rijbewijs afgeeft en de vermelding „rijbewijs” in de overige talen van de Gemeenschap, gedrukt in roze letters en op een zodanige wijze dat deze de achtergrond van het rijbewijs vormen:

 

Свидетелство за управление на МПС

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Permis de conducere

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort;”.

5)

Op bladzijde 2 van het rijbewijs bij punt 3:

wordt de tekst in de punten a) 10 en a) 11 vervangen door:

„10.

de datum van eerste afgifte per categorie (deze datum moet bij iedere latere vervanging of inwisseling op het nieuwe rijbewijs worden vermeld); in elk datumveld moeten twee cijfers worden ingevuld en wel in de volgende volgorde: dag.maand.jaar (DD.MM.JJ);

11.

de datum waarop de geldigheidsduur afloopt voor elke categorie; in elk datumveld moeten twee cijfers worden ingevuld en wel in de volgende volgorde: dag.maand.jaar (DD.MM.JJ).”;

bij punt 12, onder a), eerste streepje, worden de woorden „geharmoniseerde codes van de Gemeenschap” vervangen door „geharmoniseerde codes van de Europese Unie”;

de tekst in punt 12, onder a), code 95 wordt vervangen door:

„bestuurder, houder van het getuigschrift van vakbekwaamheid, die voldoet aan de vakbekwaamheidsvereisten van Richtlijn 2003/59/EG tot … [bv.: 95(01.01.12)]”;

de tekst onder b) wordt vervangen door:

„b)

een toelichting bij de genummerde rubrieken op de bladzijden 1 en 2 van het rijbewijs voor de rubrieken 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 en 12;

Indien een lidstaat deze vermeldingen in een andere nationale taal dan een van de volgende talen (Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Tsjechisch, Zweeds) wenst te stellen, moet hij het rijbewijs opstellen in twee talen waaronder een van de bovengenoemde talen, onverminderd de overige bepalingen van deze bijlage;”;

onder c), worden de termen „rijbewijs van Europees model” vervangen door „modelrijbewijs van de Europese Unie”.

6)

Het volgende punt c) wordt toegevoegd aan punt 4:

„c)

Informatie op de voor- en achterzijde van de kaart dient met het oog leesbaar te zijn, waarbij voor de punten 9 tot en met 12 aan de achterzijde een letterkorps van minimaal 5 punten moet worden gebruikt.”.

7)

Het rijbewijs van Europees model wordt vervangen door:

MODELRIJBEWIJS VAN DE EUROPESE UNIE

Bladzijde 1

Image

Bladzijde 2

Image

8)

Het specimen rijbewijsmodel wordt geschrapt.


Top