EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0351

Verordening (EU) nr. 351/2010 van de Commissie van 23 april 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming, wat de definitie van de categorieën groepen naar geboorteland, naar land van vorige of volgende gewone verblijfplaats en naar staatsburgerschap betreft (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 104, 24.4.2010, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

?: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/351/oj

24.4.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 104/37


VERORDENING (EU) Nr. 351/2010 VAN DE COMMISSIE

van 23 april 2010

tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming, wat de definitie van de categorieën groepen naar geboorteland, naar land van vorige of volgende gewone verblijfplaats en naar staatsburgerschap betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 311/76 van de Raad betreffende de opstelling van statistieken over buitenlandse werknemers (1), en met name op artikel 10, lid 2, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Teneinde de vergelijkbaarheid van de gegevens uit de verschillende statistische en administratieve bronnen in de lidstaten te waarborgen en de opstelling van betrouwbare overzichten op communautair niveau mogelijk te maken, moeten de categorieën groepen naar geboorteland, naar land van vorige of volgende gewone verblijfplaats en naar staatsburgerschap in alle lidstaten op dezelfde wijze worden gedefinieerd. Daarom moet de Commissie op grond van Verordening (EG) nr. 862/2007 de bovengenoemde categorieën definiëren.

(2)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het Europees statistisch systeem,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Deze verordening stelt de categorieën groepen naar geboorteland, naar land van vorige of volgende gewone verblijfplaats en naar staatsburgerschap, zoals vereist in Verordening (EG) nr. 862/2007, vast.

Artikel 2

Voor de bovengenoemde categorieën wordt verstaan onder:

a)   „land van vorige gewone verblijfplaats”: het land waar een persoon onmiddellijk vóór de immigratie gewoonlijk verbleef, ongeacht zijn of haar staatsburgerschap of geboorteland;

b)   „land van volgende gewone verblijfplaats”: het land waar een persoon onmiddellijk na een emigratie gewoonlijk gaat verblijven, ongeacht zijn of haar staatsburgerschap of geboorteland;

c)   „ontwikkelingsniveau”: de relatieve ontwikkelinggraad van een land zoals vastgesteld door statistische metingen van de levensverwachting, de alfabetiseringsgraad, de scholingsgraad en het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking;

d)   „in het binnenland geboren”: in het huidige land van gewone verblijfplaats geboren, ongeacht het staatsburgerschap van de betrokkene;

e)   „in het buitenland geboren”: buiten het huidige land van gewone verblijfplaats geboren, ongeacht het staatsburgerschap van de betrokkene.

Artikel 3

De groepen naar geboorteland, naar land van vorige of volgende gewone verblijfplaats en naar staatsburgerschap waarvoor de lidstaten gegevens bij de Commissie moeten indienen, zijn opgenomen in de bijlage.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 april 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 199 van 31.7.2007, blz. 23.


BIJLAGE

De groepen naar land en staatsburgerschap zijn:

basisgroepen,

aanvullende groepen naar andere niet tot de Europese Unie (EU) behorende landen en staatsburgerschappen.

1.   BASISGROEPEN NAAR LAND

1.1.   Groepen naar staatsburgerschap

Op het begrip „staatsburgerschap” is de definitie in artikel 2, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 862/2007 van toepassing.

Een persoon die staatsburger van twee of meer landen is, wordt ingedeeld bij slechts één land van staatsburgerschap, volgens onderstaande criteria volgorde van prioriteit:

1.

het rapporterende land; of, indien de betrokkene geen staatsburger van het rapporterende land is:

2.

een andere EU-lidstaat; of, indien de betrokkene geen staatsburger van een andere EU-lidstaat is:

3.

een ander land buiten de Europese Unie.

Wanneer een persoon staatsburger van twee of meer EU-lidstaten is, maar geen daarvan het rapporterende land is, bepalen de lidstaten welk land het land van staatsburgerschap is.

Wanneer een persoon staatsburger van twee of meer niet-EU-landen is, bepalen de lidstaten welk land het land van staatsburgerschap is.

De gegevens die zijn vastgelegd in artikel 3, lid 1, onder a) i) en c) i), van Verordening (EG) nr. 862/2007 worden uitgesplitst in de volgende groepen naar staatsburgerschap:

staatsburgerschap van het rapporterende land (nationale staatsburgers);

staatsburgerschap van een andere EU-lidstaat (andere EU-staatsburgers);

staatsburgerschap van niet-EU-lidstaten (niet-EU-staatsburgers), waarvan:

staatsburgerschap van EVA-landen;

staatsburgerschap van kandidaat-lidstaten;

staatsburgerschap van overige niet-EU-landen;

staatsburgerschap onbekend.

De gegevens die zijn vastgelegd in artikel 3, lid 1, onder b) i), van Verordening (EG) nr. 862/2007 worden uitgesplitst in de volgende groepen naar staatsburgerschap:

staatsburgerschap van het rapporterende land (nationale staatsburgers);

staatsburgerschap van een andere EU-lidstaat (andere EU-staatsburgers);

staatsburgerschap van niet-EU-lidstaten (niet-EU-staatsburgers);

staatsburgerschap onbekend.

1.2.   Groepen naar geboorteland

Op het begrip „geboorteland” is de definitie in artikel 2, lid 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 862/2007 van toepassing.

De gegevens die zijn vastgelegd in artikel 3, lid 1, onder a) ii), en c) ii), van Verordening (EG) nr. 862/2007 worden uitgesplitst in de volgende groepen naar geboorteland:

het rapporterend land (in het binnenland geboren);

andere EU-lidstaten (in andere EU-lidstaat geboren);

buiten de EU (buiten de EU geboren), waarvan

EVA-landen,

kandidaat-lidstaten,

andere niet-EU-landen;

geboorteland onbekend.

1.3.   Groepen naar land van vorige gewone verblijfplaats

De gegevens die zijn vastgelegd in artikel 3, lid 1, onder a) iii), van Verordening (EG) nr. 862/2007 worden uitgesplitst in de volgende groepen naar land van vorige gewone verblijfplaats:

andere EU-lidstaten;

buiten de EU, waarvan

EVA-landen,

kandidaat-lidstaten,

andere niet-EU-landen;

land van vorige gewone verblijfplaats onbekend.

1.4.   Groepen naar land van volgende gewone verblijfplaats

De gegevens die zijn vastgelegd in artikel 3, lid 1, onder b) iv), van Verordening (EG) nr. 862/2007 worden uitgesplitst in de volgende groepen naar land van volgende gewone verblijfplaats:

andere EU-lidstaten;

buiten de EU;

land van volgende gewone verblijfplaats onbekend.

2.   AANVULLENDE GROEPEN NAAR ANDERE NIET-EU-LANDEN EN STAATSBURGERSCHAPPEN, NAAR ONWIKKELINGSNIVEAU

Voor de gegevens die zijn vastgelegd in artikel 3, lid 1, onder a) i), ii) en iii), en onder c) i) en ii), van Verordening (EG) nr. 862/2007 worden gegevens over andere niet-EU-landen en andere niet-EU-staatsburgerschappen ook uitgesplitst in de volgende groepen naar ontwikkelingsniveau:

hoog ontwikkelde landen;

economisch opkomende landen;

minder ontwikkelde landen.

3.   LIJST VAN LANDEN EN STAATSBURGERSCHAPPEN IN GROEPEN

De begrippen geboorteland, land van vorige gewone verblijfplaats en land van volgende gewone verblijfplaats hebben betrekking op de landen zoals zij zijn afgebakend door de op 1 januari van het referentiejaar bestaande internationale grenzen.

De samenstelling van de EU, de EVA en de kandidaat-lidstaten is die van 1 januari van het referentiejaar.

De Commissie verstrekt de lidstaten lijsten met landen en staatsburgerschap voor de indeling in basisgroepen. Deze lijsten met basisgroepen worden zo nodig bijgewerkt.

De Commissie verstrekt de lidstaten lijsten met landen en staatsburgerschap voor de indeling in de aanvullende groepen naar ontwikkelingsniveau. Deze lijsten met aanvullende groepen worden zo nodig bijgewerkt zo vaak dit noodzakelijk is.


Top