EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0976

Verordening (EG) nr. 976/2009 van de Commissie van 19 oktober 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de netwerkdiensten

OJ L 274, 20.10.2009, p. 9–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 044 P. 279 - 288

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/976/oj

20.10.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 274/9


VERORDENING (EG) Nr. 976/2009 VAN DE COMMISSIE

van 19 oktober 2009

tot uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de netwerkdiensten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (1), en met name op artikel 16,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2007/2/EG stelt algemene regels vast voor de oprichting van de infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Europese Gemeenschap. De lidstaten dienen te zorgen voor de oprichting en exploitatie van een netwerk van diensten met betrekking tot de verzamelingen ruimtelijke gegevens (VRG’s) en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens (DRG’s) waarvoor overeenkomstig deze richtlijn metagegevens zijn aangemaakt.

(2)

Met het oog op de compatibiliteit en bruikbaarheid van deze diensten op communautair niveau moeten in verband met de in de bijlagen I, II en III bij Richtlijn 2007/2/EG vermelde thema’s de technische specificaties en minimumprestatiecriteria voor deze diensten worden vastgesteld.

(3)

Om ervoor te zorgen dat overheidsinstanties en derden de technische mogelijkheid krijgen om hun VRG’s en DRG’s aan de netwerkdiensten te koppelen, dienen de passende eisen betreffende deze diensten te worden vastgesteld.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 22 van Richtlijn 2007/2/EG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

In deze verordening worden de eisen betreffende de oprichting en het onderhoud van de netwerkdiensten waarin artikel 11, lid 1, van Richtlijn 2007/2/EG voorziet (hierna „de netwerkdiensten”) en de verplichtingen in verband met de beschikbaarheid van deze diensten voor de overheidsinstanties van de lidstaten en derden ingevolge artikel 12 van die richtlijn vastgesteld.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening gelden de in deel A van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1205/2008 van de Commissie (2) opgenomen definities.

De volgende definities zijn eveneens van toepassing:

1.   „initiële operationele capaciteit”: het vermogen van een netwerkdienst om volledige functionaliteit te verschaffen zonder de kwaliteit van de dienst overeenkomstig de regels in bijlage I bij deze verordening of de toegang tot de dienst voor alle gebruikers via het Inspire-geoportaal te waarborgen;

2.   „prestaties”: het minimumniveau vanaf hetwelk een doelstelling als bereikt wordt beschouwd en dat weergeeft hoe snel een verzoek binnen een Inspire-netwerkdienst kan worden uitgevoerd;

3.   „capaciteit”: het maximumaantal simultane dienstverzoeken dat met prestatiewaarborg wordt uitgevoerd;

4.   „beschikbaarheid”: de waarschijnlijkheid dat de netwerkdienst beschikbaar is;

5.   „responstijd”: de op de locatie van de lidstaat gemeten tijd waarbinnen de dienstoperatie de eerste byte van het resultaat heeft opgeleverd;

6.   „dienstverzoek”: één verzoek om één operatie van een Inspire-netwerkdienst;

7.   „Inspire-metagegevenselement”: een in deel B van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1205/2008 opgenomen metagegevenselement;

8.   „publiceren”: de operatie van het toevoegen, verwijderen of bijwerken van Inspire-metagegevenselementen van bronnen in de zoekdienst;

9.   „natuurlijke taal”: menselijke spreek-, schrijf- of gebarentaal voor algemene communicatiedoeleinden;

10.   „verzamelen”: een operatie waarbij Inspire-metagegevenselementen van bronnen uit een bronzoekdienst worden opgehaald en de metagegevens van deze bronnen in de doelzoekdienst kunnen worden gecreëerd, verwijderd of bijgewerkt;

11.   „laag”: een basiseenheid van geografische informatie die als een kaart uit een server kan worden opgevraagd overeenkomstig EN ISO 19128.

Artikel 3

Eisen betreffende netwerkdiensten

De netwerkdiensten moeten voldoen aan de kwaliteitseisen voor de diensten uit bijlage I.

Bovendien moet elk type netwerkdienst voldoen aan het volgende:

a)

wat de zoekdiensten betreft, de specifieke eisen en kenmerken uit bijlage II;

b)

wat de raadpleegdiensten betreft, de specifieke eisen en kenmerken uit bijlage III.

Artikel 4

Toegang tot de netwerkdiensten

1.   Uiterlijk op 9 mei 2011 verlenen de lidstaten de zoek- en raadpleegdiensten met initiële operationele capaciteit.

2.   Uiterlijk op 9 november 2011 verlenen de lidstaten de zoek- en raadpleegdiensten in overeenstemming met deze verordening.

Artikel 5

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 oktober 2009.

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 108 van 25.4.2007, blz. 1.

(2)  PB L 326 van 4.12.2008, blz. 12.


BIJLAGE I

KWALITEIT VAN DE DIENST

Overeenkomstig artikel 12 van Richtlijn 2007/2/EG gekoppelde netwerkdiensten van derden worden niet in aanmerking genomen bij de beoordeling van de kwaliteit van de dienst om de mogelijke verslechtering ten gevolge van cascade-effecten te vermijden.

De volgende dienstkwaliteitscriteria betreffende prestaties, capaciteit en beschikbaarheid worden gegarandeerd.

1.   PRESTATIES

De responstijd voor het verzenden van het initiële antwoord op een zoekdienstverzoek bedraagt in normale omstandigheden maximaal 3 seconden.

Voor een beeld van 470 kilobyte (bv. 800 × 600 pixels met een kleurdiepte van 8 bits) bedraagt de responstijd voor het verzenden van het initiële antwoord op een „haal kaart”-verzoek aan een raadpleegdienst in normale omstandigheden maximaal vijf seconden.

Onder normale omstandigheden wordt verstaan een periode zonder piekbelasting, d.w.z. 90 % van de tijd.

2.   CAPACITEIT

Overeenkomstig het dienstkwaliteitscriterium betreffende prestaties moeten per seconde minimaal 30 verzoeken aan een zoekdienst gelijktijdig kunnen worden verwerkt.

Overeenkomstig het dienstkwaliteitscriterium betreffende prestaties moeten per seconde minimaal 20 verzoeken aan een raadpleegdienst gelijktijdig kunnen worden verwerkt.

3.   BESCHIKBAARHEID

Een netwerkdienst moet 99 % van de tijd beschikbaar zijn.


BIJLAGE II

ZOEKDIENSTEN

DEEL A

Zoekcriteria

Om in overeenstemming te zijn met de in artikel 11, lid 2, van Richtlijn 2007/2/EG gespecificeerde minimale reeks zoekcriteria, moet de zoekdienst het zoeken aan de hand van de in tabel 1 van deze bijlage vermelde Inspire-metagegevenselementen ondersteunen.

Tabel 1

Minimale zoekcriteria

Inspire-metagegevenselementen

Trefwoorden

Trefwoord

Classificatie van ruimtelijke gegevens en diensten

(voor VRG’s en reeksen VRG’s)

Onderwerpcategorie

Classificatie van ruimtelijke gegevens en diensten

(voor DRG’s)

Type DRG

Kwaliteit en geldigheid van VRG’s

Algemene beschrijving herkomst

Kwaliteit en geldigheid van VRG’s

Ruimtelijke resolutie

Mate van overeenstemming met de uitvoeringsbepalingen bedoeld in artikel 7, lid 1, van Richtlijn 2007/2/EG

Specificatie

Mate van overeenstemming met de uitvoeringsbepalingen bedoeld in artikel 7, lid 1, van Richtlijn 2007/2/EG

Conformiteitsindicatie

Geografische locatie

Geografische rechthoek

Voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van VRG’s en DRG’s

Voorwaarden voor toegang en gebruik

Voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van VRG’s en DRG’s

Beperkingen op openbare toegang

Overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de oprichting, het beheer, het onderhoud en de verspreiding van VRG’s en DRG’s

Verantwoordelijke organisatie

Overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de oprichting, het beheer, het onderhoud en de verspreiding van VRG’s en DRG’s

Rol van de verantwoordelijke organisatie

Als zoekcriteria dienen ook de volgende Inspire-metagegevenselementen (of reeksen elementen) te kunnen worden gebruikt:

a)

titel van de bron,

b)

samenvatting van de bron,

c)

type bron,

d)

unieke identifier van de bron,

e)

tijdsreferentie.

Om het mogelijk te maken bronnen te zoeken aan de hand van een combinatie van zoekcriteria, dienen logische en vergelijkingsoperatoren te worden ondersteund.

Om het mogelijk te maken bronnen te zoeken op basis van de geografische locatie van de bron, dient de in tabel 2 opgevoerde ruimtelijke operator te worden ondersteund.

Tabel 2

Naam van de operator

Eigenschap

Overlapt (intersects)

Vereist dat het Inspire-metagegevenselement geografische rechthoek een nader omschreven gebied overlapt.

DEEL B

Operaties

1.   LIJST VAN OPERATIES

Om in overeenstemming te zijn met artikel 11, lid 1, van Richtlijn 2007/2/EG, moet de zoekdienst de in tabel 3 van deze bijlage vermelde operaties ondersteunen.

Tabel 3

Operatie

Rol

Haal metagegevens over zoekdienst (get discovery service metadata)

Levert alle vereiste informatie over de dienst op, alsook een beschrijving van de mogelijkheden ervan.

Zoek metagegevens via zoekdienst (discover metadata)

De operatie „zoek metagegevens via zoekdienst” maakt het mogelijk Inspire-metagegevenselementen van bronnen op te vragen via een zoekopdracht aan de doelzoekdienst.

Om in overeenstemming te zijn met artikel 12 van Richtlijn 2007/2/EG, moet de zoekdienst de in tabel 4 van deze bijlage vermelde operaties ondersteunen.

Tabel 4

Operatie

Rol

Publiceer metagegevens (publish metadata)

De operatie „publiceer metagegevens” maakt het mogelijk Inspire-metagegevenselementen van bronnen via de zoekdienst te bewerken („push”- of „pull”-mechanisme voor metagegevens). Onder bewerken wordt verstaan toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Link met zoekdienst (link discovery service)

De functie „link met zoekdienst” maakt het mogelijk de beschikbaarheid kenbaar te maken van een zoekdienst voor het zoeken naar bronnen via de zoekdienst van de lidstaat, terwijl de metagegevens over de bronnen bij de eigenaar blijven berusten.

De verzoek- en responsparameters van elke operatie completeren de beschrijving van elke operatie en vormen een integrerend onderdeel van de technische specificatie van de zoekdienst.

2.   DE OPERATIE „HAAL METAGEGEVENS OVER ZOEKDIENST”

2.1.   „Haal metagegevens over zoekdienst”-verzoek

2.1.1.   „Haal metagegevens over zoekdienst”-verzoekparameters

De „haal metagegevens over zoekdienst”-verzoekparameter geeft de natuurlijke taal aan van de inhoud van de „haal metagegevens over zoekdienst”-respons.

2.2.   „Haal metagegevens over zoekdienst”-respons

De „haal metagegevens over zoekdienst”-respons omvat de volgende reeksen parameters:

metagegevens over de zoekdienst;

metagegevens over de operaties;

talen.

2.2.1.   „Metagegevens over de zoekdienst”-parameters

De „metagegevens over de zoekdienst”-parameters omvatten ten minste de Inspire-metagegevenselementen van de zoekdienst.

2.2.2.   „Metagegevens over de operaties”-parameters

De „metagegevens over de operaties”-parameter verschaft metagegevens over de door de zoekdienst uitgevoerde operaties. De metagegevensparameters beschrijven elke operatie. Zij verschaffen ten minste de volgende informatie:

1.

voor de „publiceer metagegevens”-operatie wordt aangegeven of alleen een „pull”-, alleen een „push”- of zowel een „pull”- als een „push”-mechanisme beschikbaar is;

2.

van elke operatie wordt een beschrijving gegeven, die ten minste een beschrijving van de uitgewisselde gegevens en het netwerkadres omvat.

2.2.3.   „Talen”-parameters

Er worden twee „talen”-parameters gebruikt:

de „responstaal”-parameter, die de in de „haal metagegevens over zoekdienst”-responsparameters gebruikte natuurlijke taal aangeeft;

de „ondersteunde talen”-parameter, die de lijst van de door de zoekdienst ondersteunde talen bevat.

3.   „ZOEK METAGEGEVENS”-OPERATIE

3.1.   „Zoek metagegevens”-verzoek

Het „zoek metagegevens”-verzoek bevat de volgende parameters:

taal;

zoekopdracht.

3.1.1.   „Taal”-parameter

De „taal”-parameter geeft de gewenste natuurlijke taal aan van de inhoud van de „zoek metagegevens”-respons.

3.1.2.   „Zoekopdracht”-parameter

De „zoekopdracht”-parameter bevat de combinatie van zoekcriteria als omschreven in deel A.

3.2.   „Zoek metagegevens”-respons

3.2.1.   „Zoek metagegevens”-responsparameter

De „zoek metagegevens”-responsparameter omvat ten minste de Inspire-metagegevenselementen van alle aan de zoekopdracht beantwoordende bronnen.

4.   „PUBLICEER METAGEGEVENS”-OPERATIE

Met de functie „publiceer metagegevens” kunnen Inspire-metagegevenselementen van bronnen via de zoekdienst beschikbaar worden gemaakt. Er zijn twee mogelijkheden:

„push”-mechanisme: maakt het mogelijk via de zoekdienst de Inspire-metagegevenselementen van toegankelijke bronnen te bewerken;

„pull”-mechanisme: stelt de zoekdienst van de lidstaat in staat Inspire-metagegevenselementen van bronnen op afstand op te halen.

Ten minste één van beide mogelijkheden dient te worden ondersteund.

4.1.   „Push”-mechanisme

4.1.1.   „Bewerk metagegevens”-verzoek

4.1.1.1.   „Bewerk metagegevens”-verzoekparameter

De „bewerk metagegevens”-verzoekparameter bevat alle informatie met betrekking tot Inspire-metagegevenselementen van bronnen die via de zoekdienst moeten worden toegevoegd, bijgewerkt of verwijderd.

4.2.   „Pull”-mechanisme

4.2.1.   „Verzamel metagegevens”-verzoek

4.2.1.1.   „Verzamel metagegevens”-verzoekparameter

De „verzamel metagegevens”-verzoekparameter bevat alle informatie over de betreffende locatie die nodig is om de beschikbare metagegevens over bronnen op afstand op te vragen. Hij omvat ten minste de Inspire-metagegevenselementen van de specifieke DRG.

5.   „LINK MET ZOEKDIENST”-OPERATIE

De „link met zoekdienst”-operatie maakt het mogelijk de beschikbaarheid kenbaar te maken van een aan deze verordening conforme zoekdienst voor het zoeken naar bronnen via de zoekdienst van de lidstaat, waarbij de metagegevens over de bronnen bij de eigenaar blijven berusten.

5.1.   „Link met zoekdienst”-verzoek

5.1.1.   „Link met zoekdienst”-verzoekparameter

De „link met zoekdienst”-verzoekparameter verschaft alle informatie over de aan deze verordening conforme zoekdienst van een overheidsinstantie of derde partij, waardoor de zoekdienst van de lidstaat in staat wordt gesteld om metagegevens over bronnen te ontvangen middels een combinatie van zoekcriteria van de zoekdienst van de overheidsinstantie of derde partij, en deze te collationeren met metagegevens over andere bronnen.


BIJLAGE III

RAADPLEEGDIENSTEN

DEEL A

Operaties

1.   LIJST VAN OPERATIES

Om in overeenstemming te zijn met artikel 11, lid 1, van Richtlijn 2007/2/EG, moet de raadpleegdienst de in tabel 1 van deze bijlage vermelde operaties ondersteunen.

Tabel 1

Operatie

Rol

Haal metagegevens raadpleegdienst (get view service metadata)

Levert alle vereiste informatie over de dienst op, alsook een beschrijving van de mogelijkheden ervan.

Haal kaart (get map)

Levert een kaart op met de geografische en thematische informatie afkomstig van de beschikbare VRG’s. Deze kaart is een beeld met ruimtelijke referentiepunten.

Om in overeenstemming te zijn met artikel 12 van Richtlijn 2007/2/EG, moet de raadpleegdienst de in tabel 2 van deze bijlage vermelde operaties ondersteunen.

Tabel 2

Operatie

Rol

Link met raadpleegdienst (link view service)

Stelt een overheidsinstantie of derde partij in staat een raadpleegdienst aan te melden voor het raadplegen van zijn bronnen via de raadpleegdienst van de lidstaat, terwijl de raadplegingsmogelijkheden op de locatie van de overheidsinstantie of derde partij blijven bestaan.

De verzoek- en responsparameters van elke operatie completeren de beschrijving van elke operatie en vormen een integrerend onderdeel van de technische specificatie van de raadpleegdienst.

2.   „HAAL METAGEGEVENS RAADPLEEGDIENST”-OPERATIE

2.1.   „Haal metagegevens raadpleegdienst”-verzoek

2.1.1.   „Haal metagegevens raadpleegdienst”-verzoekparameter

De „haal metagegevens raadpleegdienst”-verzoekparameter geeft de gewenste natuurlijke taal aan van de inhoud van de „haal metagegevens raadpleegdienst”-respons.

2.2.   „Haal metagegevens raadpleegdienst”-responsparameters

De „haal metagegevens raadpleegdienst”-respons omvat de volgende reeks parameters:

metagegevens over de raadpleegdienst;

metagegevens over de operaties;

talen;

metagegevens over de lagen.

2.2.1.   „Metagegevens over de raadpleegdienst”-parameters

De „metagegevens over de raadpleegdienst”-parameters omvatten ten minste de Inspire-metagegevenselementen van de raadpleegdienst.

2.2.2.   „Metagegevens over de operaties”-parameter

De „metagegevens over de operaties”-parameter beschrijft de operaties van de raadpleegdienst en omvat ten minste een beschrijving van de uitgewisselde gegevens en het netwerkadres van elke operatie.

2.2.3.   „Talen”-parameters

Er worden twee „talen”-parameters gebruikt:

de „responstaal”-parameter, die de in de „haal metagegevens raadpleegdienst”-responsparameters gebruikte natuurlijke taal aangeeft;

de „ondersteunde talen”-parameter, die de lijst van de door de raadpleegdienst ondersteunde talen bevat.

2.2.4.   „Metagegevens over de lagen”-parameters

Voor elke laag worden de in tabel 3 opgevoerde metagegevenselementen verstrekt.

Tabel 3

Metagegevenselementen

Beschrijving

Titel van de bron

Titel van de laag, in een voor menselijke communicatie geschikte vorm, bv. ter vermelding van de laag in een menu.

Samenvatting van de bron

Samenvatting van de laag.

Trefwoord

Extra trefwoorden.

Geografische rechthoek

De minimale begrenzende rechthoek in alle ondersteunde coördinatensystemen voor het door de laag bestreken gebied.

Unieke identifier van de bron

De unieke identifier van de bron die voor het maken van de laag is gebruikt.

Voor elke laag worden de in tabel 4 opgevoerde laagspecifieke parameters verstrekt.

Tabel 4

Parameter

Beschrijving

Naam

Geharmoniseerde naam van de laag.

Coördinatensystemen

Lijst van coördinatensystemen waarin de laag beschikbaar is.

Stijlen

Lijst van stijlen waarin de laag kan worden weergegeven.

Een stijl omvat een titel en een unieke identifier.

URL van de legenda

Locatie van de verklaring van alle stijlen, talen en dimensieparen.

Dimensieparen

De ondersteunde tweedimensionale assenstelsels voor meerdimensionale VRG’s en reeksen VRG’s.

3.   „HAAL KAART”-OPERATIE

3.1.   „Haal kaart”-verzoek

3.1.1.   „Haal kaart”-verzoekparameters

De in tabel 5 opgevoerde „haal kaart”-verzoekparameters moeten worden verstrekt.

Tabel 5

Parameter

Beschrijving

Lagen

Lijst van de in de kaart op te nemen lagen.

Stijlen

Lijst van de voor de afzonderlijke lagen te gebruiken stijlen.

Coördinatensysteem

Coördinatensysteem van de kaart.

Rechthoek

Coördinaten van de vier hoekpunten van de tweedimensionale kaart voor het gekozen dimensiepaar in het gekozen coördinatensysteem.

Beeldbreedte

Breedte van de kaart in pixels.

Beeldhoogte

Hoogte van de kaart in pixels.

Beeldformaat

Output beeldformaat.

Taal

Voor de respons te gebruiken taal.

Dimensiepaar

Het voor de kaart te gebruiken tweedimensionale assenstelsel. Bijvoorbeeld een geografische dimensie en de tijd.

4.   „LINK MET RAADPLEEGDIENST”-OPERATIE

4.1.   „Link met raadpleegdienst”-verzoek

4.1.1.   „Link met raadpleegdienst”-verzoekparameter

De „link met raadpleegdienst”-parameter verschaft alle informatie over de aan deze verordening conforme raadpleegdienst van een overheidsinstantie of derde partij, waardoor de raadpleegdienst van de lidstaat in staat wordt gesteld om kaarten te ontvangen van de raadpleegdienst van de overheidsinstantie of derde partij en deze met andere kaarten te collationeren.

DEEL B

Andere eigenschappen

De raadpleegdienst dient de volgende eigenschappen te bezitten

1.   Coördinatensystemen

De lagen dienen gelijktijdig in beeld te kunnen worden gebracht met behulp van één enkel coördinatensysteem, en de raadpleegdienst dient ten minste de in bijlage I, punt 1, van Richtlijn 2007/2/EG genoemde coördinatensystemen te ondersteunen.

2.   Beeldformaat

De raadpleegdienst ondersteunt ten minste een van de volgende beeldformaten:

het „Portable Network Graphics”-formaat (PNG);

het ongecomprimeerde „Graphics Interchange Format” (GIF).


Top