EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0216

2008/216/EG: Besluit van de Raad van 25 juni 2007 inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

OJ L 68, 12.3.2008, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 128 P. 218 - 218

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/216/oj

12.3.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 68/14


BESLUIT VAN DE RAAD

van 25 juni 2007

inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

(2008/216/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 80, lid 2, juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft de Commissie op 5 juni 2003 gemachtigd met derde landen te onderhandelen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande bilaterale overeenkomsten door een communautaire overeenkomst.

(2)

Overeenkomstig de mechanismen en richtsnoeren in de bijlage bij het besluit van de Raad van 5 juni 2003 waarbij de Commissie werd gemachtigd om met derde landen te onderhandelen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande bilaterale overeenkomsten door een communautaire overeenkomst, heeft de Commissie namens de Gemeenschap met het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië onderhandeld over een overeenkomst inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten.

(3)

Onder voorbehoud van sluiting op een later tijdstip dient de overeenkomst die op basis van deze onderhandelingen tot stand is gekomen, te worden ondertekend en voorlopig te worden toegepast,

BESLUIT:

Artikel 1

De ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten wordt hierbij namens de Gemeenschap goedgekeurd onder voorbehoud van het besluit van de Raad houdende sluiting van die overeenkomst.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) de overeenkomst namens de Gemeenschap te ondertekenen onder voorbehoud van sluiting.

Artikel 3

In afwachting van de inwerkingtreding van de overeenkomst wordt zij toegepast vanaf de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

Artikel 4

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de in artikel 9, lid 2, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving te verrichten.

Gedaan te Luxemburg, 25 juni 2007.

Voor de Raad

De voorzitster

A. SCHAVAN


Top

12.3.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 68/15


OVEREENKOMST

tussen de Europese Gemeenschap en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

DE EUROPESE GEMEENSCHAP

enerzijds, en

HET HASJEMITISCH KONINKRIJK JORDANIË

anderzijds,

(hierna „de partijen” genoemd)

VASTSTELLEND dat verscheidene lidstaten van de Europese Gemeenschap met het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten hebben gesloten die bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de Gemeenschapswetgeving,

VASTSTELLEND dat de Europese Gemeenschap exclusief bevoegd is voor diverse aspecten die kunnen worden opgenomen in bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap en derde landen,

VASTSTELLEND dat in een lidstaat gevestigde communautaire luchtvervoerders overeenkomstig de wetgeving van de Europese Gemeenschap het recht hebben op niet-discriminerende toegang tot luchtroutes tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap en derde landen,

GELET OP de overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en bepaalde derde landen waarin onderdanen van deze derde landen de mogelijkheid wordt geboden eigendom te verwerven in luchtvervoerders die een vergunning hebben gekregen overeenkomstig de wetgeving van de Europese Gemeenschap,

ERKENNENDE dat sommige bepalingen van de tussen lidstaten van de Europese Gemeenschap en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië gesloten bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten die in strijd zijn met de wetgeving van de Europese Gemeenschap volledig met deze wetgeving in overeenstemming moeten worden gebracht om een solide rechtsgrond voor luchtdiensten tussen de Europese Gemeenschap en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië tot stand te brengen en om de continuïteit van dergelijke luchtdiensten te garanderen,

VASTSTELLEND dat luchtvervoerders volgens de wetgeving van de Europese Gemeenschap in principe geen overeenkomsten mogen sluiten die de handel tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap kunnen beïnvloeden en die tot doel of als gevolg hebben dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of verstoord,

ERKENNENDE dat het effect van de op de ondernemingen toepasselijke mededingingsregels ongedaan kan worden gemaakt door bepalingen van de tussen lidstaten van de Europese Gemeenschap en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië gesloten bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten i) die luchtvaartmaatschappijen verplichten of aanzetten tot overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die de mededinging op de relevante routes verhinderen, beperken of verstoren; of ii) die de gevolgen van dergelijke overeenkomsten, besluiten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen versterken; of iii) waarbij de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen die de mededinging tussen luchtvaartmaatschappijen op de relevante routes verhinderen, beperken of verstoren, wordt toevertrouwd aan luchtvaartmaatschappijen of andere particuliere economische operatoren,

VASTSTELLEND dat de Europese Gemeenschap er in het kader van deze onderhandelingen niet naar streeft het totale volume aan luchtverkeer tussen de Europese Gemeenschap en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië te doen toenemen, noch om het evenwicht tussen communautaire luchtvervoerders en luchtvervoerders uit het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië te wijzigen, noch om te onderhandelen over wijzigingen van de bepalingen van bestaande bilaterale overeenkomsten inzake verkeersrechten,

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

Algemene bepalingen

1.   In deze overeenkomst wordt onder „lidstaten” lidstaten van de Europese Gemeenschap verstaan.

2.   Wanneer in de in bijlage 1 vermelde overeenkomsten wordt verwezen naar onderdanen van de lidstaat die partij is bij de overeenkomst, wordt dit begrepen als een verwijzing naar onderdanen van de lidstaten van de Europese Gemeenschap.

3.   Wanneer in de in bijlage 1 vermelde overeenkomsten wordt verwezen naar luchtvervoerders of luchtvaartmaatschappijen van de lidstaat die partij is bij de overeenkomst, wordt dit begrepen als een verwijzing naar de door die lidstaat aangewezen luchtvervoerders of luchtvaartmaatschappijen.

4.   De toekenning van verkeersrechten blijft plaatsvinden op basis van bilaterale regelingen tussen het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië en lidstaten.

Artikel 2

Aanwijzing door een lidstaat

1.   De bepalingen van de leden 2 en 3 van dit artikel hebben voorrang op de overeenkomstige bepalingen van de in bijlage 2, onder a) en b), genoemde artikelen wat betreft de aanwijzing van een luchtvervoerder door de desbetreffende lidstaat, de vergunningen en machtigingen die door het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië aan deze luchtvervoerder zijn toegekend en de weigering, intrekking, opschorting of beperking van de vergunningen en machtigingen van de luchtvervoerder.

2.   Wanneer het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië een aanwijzing door een lidstaat ontvangt, verleent zij zo spoedig mogelijk de passende vergunningen en machtigingen, voor zover:

i)

de luchtvervoerder, overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, op het grondgebied van de aanwijzende lidstaat is gevestigd en beschikt over een geldige exploitatievergunning overeenkomstig het Europese Gemeenschapsrecht;

ii)

de lidstaat die verantwoordelijk is voor de afgifte van het Air Operators Certificate op doeltreffende wijze controleert of de luchtvervoerder de regelgeving naleeft en de bevoegde luchtvaartautoriteit duidelijk in de aanwijzing is vermeld; en

iii)

de luchtvervoerder rechtstreeks of door een meerderheidsbelang eigendom is van lidstaten en/of onderdanen van lidstaten, of van andere in bijlage 3 vermelde landen en/of onderdanen van die landen, en deze landen en/of onderdanen daadwerkelijk zeggenschap uitoefenen over de luchtvervoerder.

3.   Het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië mag de vergunningen of machtigingen van een door een lidstaat aangewezen luchtvervoerder weigeren, intrekken, opschorten of beperken:

i)

als de luchtvervoerder, overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, niet op het grondgebied van de aanwijzende lidstaat is gevestigd en niet beschikt over een geldige exploitatievergunning overeenkomstig het Europese Gemeenschapsrecht; of

ii)

als de lidstaat die verantwoordelijk is voor de afgifte van het Air Operators Certificate niet op doeltreffende wijze controleert of de luchtvervoerder de regelgeving naleeft, of als de relevante luchtvaartautoriteit niet duidelijk in de aanwijzing is vermeld; of

iii)

als de luchtvervoerder niet rechtstreeks of door een meerderheidsbelang eigendom is van lidstaten en/of onderdanen van lidstaten of van andere in bijlage 3 vermelde landen en/of onderdanen van die landen, of als deze landen en/of onderdanen niet daadwerkelijk zeggenschap uitoefenen over de luchtvervoerder; of

iv)

als de luchtvervoerder reeds over een exploitatievergunning beschikt krachtens een bilaterale overeenkomst tussen het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië en een andere lidstaat en als de luchtvervoerder, door krachtens de onderhavige overeenkomst verkeersrechten uit te oefenen op een traject dat een punt in die andere lidstaat omvat, de krachtens de bilaterale overeenkomst tussen het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië en die andere lidstaat opgelegde beperkingen van de verkeersrechten omzeilt; of

v)

als de luchtvervoerder houder is van een Air Operators Certificate dat is afgegeven door een lidstaat en er geen bilaterale overeenkomst voor luchtdiensten bestaat tussen het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië en die lidstaat, en als die lidstaat verkeersrechten heeft geweigerd aan de door het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië aangewezen luchtvervoerder.

Bij de uitoefening van de rechten die krachtens dit lid aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië zijn verleend, mag het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië geen onderscheid maken tussen communautaire luchtvervoerders op grond van nationaliteit.

Artikel 3

Rechten met betrekking tot wettelijk toezicht

1.   De bepalingen van lid 2 van dit artikel vormen een aanvulling op de in bijlage 2, onder c), vermelde artikelen.

2.   Wanneer een lidstaat een luchtvervoerder heeft aangewezen die onder het wettelijk toezicht van een andere lidstaat staat, zijn de rechten van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië uit hoofde van de veiligheidsvoorschriften van de overeenkomst tussen de lidstaat die de luchtvervoerder heeft aangewezen en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië zowel van toepassing op de vaststelling, naleving of handhaving van veiligheidsnormen door die andere lidstaat als op de exploitatievergunning van die luchtvervoerder.

Artikel 4

Belasting op vliegtuigbrandstof

1.   De bepalingen van lid 2 van dit artikel vormen een aanvulling op de overeenkomstige bepalingen van de in bijlage 2, onder d), vermelde artikelen.

2.   Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen, beletten de in bijlage 2, onder d), vermelde overeenkomsten op generlei wijze dat de lidstaten belastingen, heffingen, accijnzen, vergoedingen of kosten in rekening brengen voor de brandstof die op hun grondgebied wordt geleverd voor gebruik in een vliegtuig van een aangewezen luchtvervoerder van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië dat een plaats op het grondgebied van die lidstaat verbindt met een andere plaats op het grondgebied van die lidstaat of op het grondgebied van een andere lidstaat.

Artikel 5

Tarieven voor vervoer binnen de Europese Gemeenschap

1.   De bepalingen van lid 2 van dit artikel vormen een aanvulling op de in bijlage 2, onder e), vermelde artikelen.

2.   De Europese Gemeenschapswetgeving is van toepassing op de tarieven die de luchtvervoerder(s) welke door het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië is (zijn) aangewezen krachtens een in bijlage 1 vermelde overeenkomst die een in bijlage 2, onder e), vermelde bepaling bevat, in rekening brengen voor vervoer dat volledig binnen de Europese Gemeenschap plaatsvindt.

Artikel 6

Verenigbaarheid met de mededingingsregels

1.   Onverminderd andersluidende bepalingen mag niets in de in bijlage 1 vermelde overeenkomsten i) aanzetten tot overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die de mededinging verhinderen of verstoren; ii) de gevolgen van dergelijke overeenkomsten, besluiten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen versterken; of iii) de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen die de mededinging verhinderen, verstoren of beperken, toevertrouwen aan particuliere economische operatoren.

2.   De bepalingen in de in bijlage 1 vermelde overeenkomsten die niet verenigbaar zijn met lid 1 van dit artikel worden niet toegepast.

Artikel 7

Bijlagen bij de overeenkomst

De bijlagen bij deze overeenkomst maken integrerend deel uit van de overeenkomst.

Artikel 8

Herziening of wijziging

De overeenkomstsluitende partijen mogen deze overeenkomst op elk ogenblik met wederzijdse instemming wijzigen.

Artikel 9

Inwerkingtreding en voorlopige toepassing

1.   Deze overeenkomst treedt in werking wanneer de partijen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat zij hun interne procedures voor de inwerkingtreding van de overeenkomst hebben voltooid.

2.   Onverminderd het bepaalde in lid 1 stemmen de partijen ermee in deze overeenkomst voorlopig toe te passen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

3.   Overeenkomsten en andere regelingen tussen lidstaten en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië die op de datum van ondertekening van deze overeenkomst nog niet in werking zijn getreden en niet voorlopig worden toegepast, zijn vermeld in bijlage 1, onder b). Zodra deze overeenkomsten en regelingen in werking treden of voorlopig worden toegepast, vallen ze onder de onderhavige overeenkomst.

Artikel 10

Beëindiging

1.   Wanneer een in bijlage 1 vermelde overeenkomst wordt beëindigd, worden ook alle bepalingen van de onderhavige overeenkomst die betrekking hebben op de desbetreffende in bijlage 1 vermelde overeenkomst tegelijkertijd beëindigd.

2.   Wanneer alle in bijlage 1 vermelde overeenkomsten worden beëindigd, wordt de onderhavige overeenkomst tegelijkertijd beëindigd.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze overeenkomst hebben ondertekend.

Gedaan te Brussel, in tweevoud, de vijfentwintigste februari tweeduizend acht in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Slowaakse, de Sloveense, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Arabische taal.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemí de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Per il Regno Hashemita di Giordania

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hasimita Királyság részéről

Għar-Renju Haxemit tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Za Jordánske hašimovské královstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

För Hashemitiska konungariket Jordanien

Image

Image


BIJLAGE 1

Lijst van de overeenkomsten waarnaar wordt verwezen in artikel 1 van deze overeenkomst

a)

Overeenkomsten voor luchtdiensten tussen het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië en lidstaten van de Europese Gemeenschap die, op de datum van ondertekening van onderhavige overeenkomst, zijn gesloten, ondertekend en/of voorlopig worden toegepast

Luchtvervoersovereenkomst tussen de federale regering van Oostenrijk en de regering van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, ondertekend te Wenen op 16 juni 1976, hierna de „overeenkomst tussen Jordanië en Oostenrijk” genoemd, in bijlage 2;

gewijzigd bij de uitwisseling van nota’s van 23 mei en 8 juli 1993;

aangevuld door de vertrouwelijke intentieverklaring die op 29 oktober 1997 te Amman is opgesteld.

Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake de totstandbrenging van geregelde luchtdiensten tussen hun respectieve grondgebieden en over de grenzen van deze grondgebieden heen, ondertekend te Amman op 19 oktober 1960, hierna de „overeenkomst tussen Jordanië en België” genoemd in bijlage 2;

aangevuld door de vertrouwelijke intentieverklaring die op 15 september 1994 te Amman is opgesteld.

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Bulgarije en de regering van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake luchtdiensten tussen hun respectieve grondgebieden en over de grenzen van deze grondgebieden heen, ondertekend te Sofia op 25 augustus 2001, hierna de „overeenkomst tussen Jordanië en Bulgarije” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de Republiek Cyprus en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake geregeld commercieel luchtvervoer, ondertekend te Amman op 23 april 1967, hierna de „overeenkomst tussen Jordanië en Cyprus” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van de Tsjechische Republiek en de regering van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake luchtdiensten, ondertekend te Amman op 20 september 1997, hierna de „overeenkomst tussen Jordanië en Tsjechië” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk Denemarken en de regering van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake de totstandbrenging van luchtdiensten tussen hun respectieve grondgebieden en over de grenzen van deze grondgebieden heen, ondertekend te Amman op 7 december 1961, hierna de „overeenkomst tussen Jordanië en Denemarken” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Finland en de regering van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake luchtdiensten tussen hun respectieve grondgebieden, ondertekend te Helsinki op 11 april 1978, hierna de „overeenkomst tussen Jordanië en Finland” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de Franse Republiek en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake luchtdiensten, ondertekend te Amman op 30 april 1966, hierna de „overeenkomst tussen Jordanië en Frankrijk” genoemd in bijlage 2;

aangevuld door de intentieverklaring die op 16 november 2000 te Parijs is opgesteld.

Luchtvervoersovereenkomst tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, ondertekend te Bonn op 29 januari 1970, zoals gewijzigd, hierna de „overeenkomst tussen Jordanië en Duitsland” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk Griekenland en de regering van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake geregelde commerciële luchtdiensten, ondertekend te Athene op 17 april 1967, hierna de „overeenkomst tussen Jordanië en Griekenland” genoemd in bijlage 2;

Luchtvervoersovereenkomst tussen de regering van Ierland en de regering van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, geparafeerd op 19 maart 1998, hierna de „overeenkomst tussen Jordanië en Ierland” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Italië en de regering van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake de totstandbrenging en exploitatie van geregelde luchtdiensten, ondertekend te Rome op 28 maart 1980, hierna de „overeenkomst tussen Jordanië en Italië” genoemd in bijlage 2;

te lezen in samenhang met de vertrouwelijke intentieverklaring van 25 juni 1978;

gewijzigd bij de uitwisseling van nota’s van 12 juli en 11 september 1996.

Overeenkomst tussen de regering van het Groothertogdom Luxemburg en de regering van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake de totstandbrenging en exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen hun respectieve grondgebieden en over de grenzen van deze grondgebieden heen, ondertekend te Amman op 9 april 1962, hierna de „overeenkomst tussen Jordanië en Luxemburg” genoemd in bijlage 2;

Ontwerp-overeenkomst tussen de regering van Malta en de regering van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake luchtdiensten tussen hun respectieve grondgebieden en over de grenzen van deze grondgebieden heen, geparafeerd en in de vorm van aanhangsel C gehecht aan de intentieverklaring die op 28 september 1999 te Amman is opgesteld, hierna de „ontwerp-overeenkomst tussen Jordanië en Malta” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake de totstandbrenging en exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen hun respectieve grondgebieden en over de grenzen van deze grondgebieden heen, ondertekend te Amman op 24 augustus 1961, hierna de „overeenkomst tussen Jordanië en Nederland” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Polen en de regering van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake luchtdiensten, ondertekend te Amman op 22 november 1993, hierna de „overeenkomst tussen Jordanië en Polen” genoemd in bijlage 2;

Luchtvervoersovereenkomst tussen de regering van Portugal en de regering van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, geparafeerd en gehecht aan de intentieverklaring die op 29 januari 1982 te Lissabon is ondertekend, hierna de „overeenkomst tussen Jordanië en Portugal” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van de Socialistische Republiek Roemenië en de regering van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake luchtdiensten, ondertekend te Boekarest op 17 september 1975, hierna de „overeenkomst tussen Jordanië en Roemenië” genoemd in bijlage 2;

Luchtvervoersovereenkomst tussen de regering van het Koninkrijk Spanje en de regering van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake luchtdiensten, ondertekend te Madrid op 18 mei 1977, hierna de „overeenkomst tussen Jordanië en Spanje” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk Zweden en de regering van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake de totstandbrenging van geregelde luchtdiensten tussen hun respectieve grondgebieden en over de grenzen van deze grondgebieden heen, ondertekend te Amman op 9 januari 1961, hierna de „overeenkomst tussen Jordanië en Zweden” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de regering van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake luchtdiensten tussen hun respectieve grondgebieden en over de grenzen van deze grondgebieden heen, ondertekend te Amman op 9 augustus 1969, hierna de „overeenkomst tussen Jordanië en het Verenigd Koninkrijk” genoemd in bijlage 2;

Ontwerp-overeenkomst tussen de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de regering van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake luchtdiensten, geparafeerd en als bijlage B gehecht aan de intentieverklaring die op 13 juli 1995 te Amman is opgesteld, hierna de „herziene ontwerp-overeenkomst tussen Jordanië en het Verenigd Koninkrijk” genoemd in bijlage 2.

b)

Overeenkomsten voor luchtdiensten en andere geparafeerde of ondertekende regelingen tussen Jordanië en lidstaten van de Europese Gemeenschap die, op de datum van ondertekening van de onderhavige overeenkomst, nog niet in werking zijn getreden en niet voorlopig worden toegepast.

[opzettelijk blanco gelaten]

BIJLAGE 2

Lijst van de artikelen van de in bijlage 1 vermelde overeenkomsten waarnaar wordt verwezen in de artikelen 2 tot en met 5 van de onderhavige overeenkomst

a)

Aanwijzing door een lidstaat:

artikel 3 van de overeenkomst tussen Jordanië en Oostenrijk;

artikel 2 van de overeenkomst tussen Jordanië en België;

artikel 3 van de overeenkomst tussen Jordanië en Bulgarije;

artikel 3 van de overeenkomst tussen Jordanië en Cyprus;

artikel 3 van de overeenkomst tussen Jordanië en Tsjechië;

artikel 2 van de overeenkomst tussen Jordanië en Denemarken;

artikel 3 van de overeenkomst tussen Jordanië en Finland;

artikel 3 van de overeenkomst tussen Jordanië en Duitsland;

artikel 3 van de overeenkomst tussen Jordanië en Griekenland;

artikel 3 van de ontwerp-overeenkomst tussen Jordanië en Ierland;

artikel 3 van de overeenkomst tussen Jordanië en Italië;

artikel 3 van de ontwerp-overeenkomst tussen Jordanië en Malta;

artikel 2 van de overeenkomst tussen Jordanië en Nederland;

artikel 3 van de overeenkomst tussen Jordanië en Polen;

artikel 3 van de ontwerp-overeenkomst tussen Jordanië en Portugal;

artikel 3 van de overeenkomst tussen Jordanië en Roemenië;

artikel 3 van de overeenkomst tussen Jordanië en Spanje;

artikel 2 van de overeenkomst tussen Jordanië en Zweden;

artikel 3 van de overeenkomst tussen Jordanië en het Verenigd Koninkrijk;

artikel 4 van de herziene ontwerp-overeenkomst tussen Jordanië en het Verenigd Koninkrijk.

b)

Weigering, intrekking, opschorting of beperking van vergunningen of machtigingen:

artikel 4 van de overeenkomst tussen Jordanië en Oostenrijk;

artikel 5 van de overeenkomst tussen Jordanië en België;

artikel 3 van de overeenkomst tussen Jordanië en Bulgarije;

artikel 6 van de overeenkomst tussen Jordanië en Cyprus;

artikel 3 van de overeenkomst tussen Jordanië en Tsjechië;

artikel 3 van de overeenkomst tussen Jordanië en Denemarken;

artikelen 3 en 4 van de overeenkomst tussen Jordanië en Finland;

artikel 6 van de overeenkomst tussen Jordanië en Frankrijk;

artikel 4 van de overeenkomst tussen Jordanië en Duitsland;

artikel 6 van de overeenkomst tussen Jordanië en Griekenland;

artikel 3 van de ontwerp-overeenkomst tussen Jordanië en Ierland;

artikel 3 van de overeenkomst tussen Jordanië en Italië;

artikel 5 van de overeenkomst tussen Jordanië en Luxemburg;

artikel 4 van de ontwerp-overeenkomst tussen Jordanië en Malta;

artikel 5 van de overeenkomst tussen Jordanië en Nederland;

artikel 3 van de overeenkomst tussen Jordanië en Polen;

artikelen 3 en 4 van de ontwerp-overeenkomst tussen Jordanië en Portugal;

artikel 4 van de overeenkomst tussen Jordanië en Roemenië;

artikel 4 van de overeenkomst tussen Jordanië en Spanje;

artikel 3 van de overeenkomst tussen Jordanië en Zweden;

artikel 4 van de overeenkomst tussen Jordanië en het Verenigd Koninkrijk;

artikel 5 van de herziene ontwerp-overeenkomst tussen Jordanië en het Verenigd Koninkrijk.

c)

Wettelijk toezicht:

artikel 7 van de ontwerp-overeenkomst tussen Jordanië en Malta.

d)

Belasting op vliegtuigbrandstof:

artikel 8 van de overeenkomst tussen Jordanië en Oostenrijk;

artikel 3 van de overeenkomst tussen Jordanië en België;

artikel 9 van de overeenkomst tussen Jordanië en Bulgarije;

artikel 7 van de overeenkomst tussen Jordanië en Cyprus;

artikel 8 van de overeenkomst tussen Jordanië en Tsjechië;

artikel 4 van de overeenkomst tussen Jordanië en Denemarken;

artikel 5 van de overeenkomst tussen Jordanië en Finland;

artikel 3 van de overeenkomst tussen Jordanië en Frankrijk;

artikel 6 van de overeenkomst tussen Jordanië en Duitsland;

artikel 7 van de overeenkomst tussen Jordanië en Griekenland;

artikel 13 van de ontwerp-overeenkomst tussen Jordanië en Ierland;

artikel 5 van de overeenkomst tussen Jordanië en Italië;

artikel 3 van de overeenkomst tussen Jordanië en Luxemburg;

artikel 5 van de ontwerp-overeenkomst tussen Jordanië en Malta;

artikel 3 van de overeenkomst tussen Jordanië en Nederland;

artikel 8 van de overeenkomst tussen Jordanië en Polen;

artikel 6 van de ontwerp-overeenkomst tussen Jordanië en Portugal;

artikel 8 van de overeenkomst tussen Jordanië en Roemenië;

artikel 5 van de overeenkomst tussen Jordanië en Spanje;

artikel 4 van de overeenkomst tussen Jordanië en Zweden;

artikel 5 van de overeenkomst tussen Jordanië en het Verenigd Koninkrijk;

artikel 8 van de herziene ontwerp-overeenkomst tussen Jordanië en het Verenigd Koninkrijk.

e)

Tarieven voor vervoer binnen de Europese Gemeenschap:

artikel 10 van de overeenkomst tussen Jordanië en Oostenrijk;

artikel 6 van de overeenkomst tussen Jordanië en België;

artikel 11 van de overeenkomst tussen Jordanië en Bulgarije;

artikel 10 van de overeenkomst tussen Jordanië en Cyprus;

artikel 10 van de overeenkomst tussen Jordanië en Tsjechië;

artikel 7 van de overeenkomst tussen Jordanië en Denemarken;

artikel 8 van de overeenkomst tussen Jordanië en Finland;

artikel 16 van de overeenkomst tussen Jordanië en Frankrijk;

artikel 9 van de overeenkomst tussen Jordanië en Duitsland;

artikel 9 van de overeenkomst tussen Jordanië en Griekenland;

artikel 7 van de ontwerp-overeenkomst tussen Jordanië en Ierland;

artikel 8 van de overeenkomst tussen Jordanië en Italië;

artikel 6 van de overeenkomst tussen Jordanië en Luxemburg;

artikel 10 van de ontwerp-overeenkomst tussen Jordanië en Malta;

artikel 6 van de overeenkomst tussen Jordanië en Nederland;

artikel 10 van de overeenkomst tussen Jordanië en Polen;

artikel 9 van de ontwerp-overeenkomst tussen Jordanië en Portugal;

artikel 7 van de overeenkomst tussen Jordanië en Roemenië;

artikel 11 van de overeenkomst tussen Jordanië en Spanje;

artikel 7 van de overeenkomst tussen Jordanië en Zweden;

artikel 8 van de overeenkomst tussen Jordanië en het Verenigd Koninkrijk;

artikel 7 van de herziene ontwerp-overeenkomst tussen Jordanië en het Verenigd Koninkrijk.


BIJLAGE 3

Lijst van andere landen waarnaar wordt verwezen in artikel 2 van deze overeenkomst

a)

De Republiek IJsland (in het kader van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte);

b)

Het Vorstendom Liechtenstein (in het kader van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte);

c)

Het Koninkrijk Noorwegen (in het kader van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte);

d)

De Zwitserse Bondsstaat (in het kader van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat).

Top