Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1179

Verordening (EG) nr. 1179/2006 van de Commissie van 1 augustus 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1251/96 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor producten van de sector slachtpluimvee

OJ L 212, 2.8.2006, p. 7–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 358–362 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 020 P. 178 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 020 P. 178 - 182

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2007; stilzwijgende opheffing door 32007R0533

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1179/oj

2.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 212/7


VERORDENING (EG) Nr. 1179/2006 VAN DE COMMISSIE

van 1 augustus 2006

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1251/96 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor producten van de sector slachtpluimvee

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee (1), en met name op artikel 3, lid 2, en artikel 6, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1251/96 van de Commissie (2) heeft betrekking op de opening en wijze van beheer van de tariefcontingenten voor producten van de sector slachtpluimvee.

(2)

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika in het kader van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 (3), die is goedgekeurd bij Besluit 2006/333/EG van de Raad (4), voorziet in de vermeerdering van het jaarlijkse invoertariefcontingent voor slachtpluimvee (erga omnes) met 49 ton voor verse, gekoelde of bevroren karkassen van kip, met 4 070 ton voor verse, gekoelde of bevroren kippenbouten, met 1 605 ton voor delen van hanen of kippen en met 201 ton voor verse, gekoelde of bevroren vlees van kalkoenen.

(3)

Door de verhoging van het contingent voor delen van hanen of kippen is de in artikel 2, alinea 2, van Verordening (EG) nr. 1251/96 opgenomen maatregel niet langer nodig.

(4)

Met het oog op de mogelijke toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie op 1 januari 2007 is het raadzaam om een andere periode voor het indienen van de certificaataanvragen voor het eerste kwartaal van 2007 vast te stellen.

(5)

Verordening (EG) nr. 1251/96 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor eieren en slachtpluimvee,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1251/96 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Het bepaalde in artikel 2, tweede alinea, wordt geschrapt.

2)

Aan artikel 5, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2007 mogen de certificaataanvragen echter gedurende de eerste vijftien dagen van januari 2007 worden ingediend.”

3)

De bijlagen worden vervangen door de tekst in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 augustus 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 282 van 1.11.1975, blz. 77. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 679/2006 van de Raad (PB L 119 van 4.5.2006, blz. 1).

(2)  PB L 161 van 29.6.1996, blz. 136. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1043/2001 (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 24).

(3)  PB L 124 van 11.5.2006, blz. 15.

(4)  PB L 124 van 11.5.2006, blz. 13.


BIJLAGE

BIJLAGE I

Groepnummer

Volgnummer

GN-code

Recht

(EUR/t)

Jaarlijkse hoeveelheid

(t productgewicht)

P 1

09.4067

0207 11 10

131

6 249

0207 11 30

149

0207 11 90

162

0207 12 10

149

0207 12 90

162

P 2

09.4068

0207 13 10

512

8 070

0207 13 20

179

0207 13 30

134

0207 13 40

93

0207 13 50

301

0207 13 60

231

0207 13 70

504

0207 14 20

179

0207 14 30

134

0207 14 40

93

0207 14 60

231

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10

170

1 201

0207 24 90

186

0207 25 10

170

0207 25 90

186

0207 26 10

425

0207 26 20

205

0207 26 30

134

0207 26 40

93

0207 26 50

339

0207 26 60

127

0207 26 70

230

0207 26 80

415

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230

BIJLAGE II

Toepassing van Verordening (EG) Nr. 1251/96

Commissie van de Europese Gemeenschappen — DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling

D.2 — Tenuitvoerlegging van marktmaatregelen

Sector slachtpluimvee

Certificaataanvraag voor invoer met verlaagd douanerecht

GATT

Datum:

Periode:


 

Lidstaat:

 

Afzender:

 

Contactpersoon:

 

Tel.:

 

Fax:

 

Geadresseerde: AGRI.D.2

 

Fax: +32 2 292 17 41

 

E-mail: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu


Volgnummer

Gevraagde hoeveelheid

(kg productgewicht)

 

 

BIJLAGE III

Toepassing van Verordening (EG) Nr. 1251/96

Commissie van de Europese Gemeenschappen — DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling

D.2 — Tenuitvoerlegging van marktmaatregelen

Sector slachtpluimvee

Certificaataanvraag voor invoer met verlaagd douanerecht

GATT

Datum:

Periode:


Lidstaat:


Volgnummer

GN-code

Aanvrager

(naam en adres)

Hoeveelheid

(kg productgewicht)

 

 

 

 

BIJLAGE IV

Toepassing van Verordening (EG) Nr. 1251/96

Commissie van de Europese Gemeenschappen — DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling

D.2 — Tenuitvoerlegging van marktmaatregelen

Sector slachtpluimvee

MEDEDELING BETREFFENDE DE DAADWERKELIJK INGEVOERDE HOEVEELHEDEN

 

Lidstaat:

 

Toepassing van artikel 5, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1251/96

 

Daadwerkelijk ingevoerde hoeveelheid (kg productgewicht):

 

Geadresseerde: AGRI.D.2

 

Fax: +32 2 292 17 41

 

E-mail: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu


Volgnummer

Daadwerkelijk in het vrije verkeer gebrachte hoeveelheid

Land van oorsprong

 

 

 


Top