Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0079

Richtlijn 2006/79/EG van de Raad van 5 oktober 2006 inzake de belastingvrijstellingen die van toepassing zijn bij invoer van uit derde landen afkomstige kleine zendingen goederen zonder commercieel karakter (gecodificeerde versie)

OJ L 286, 17.10.2006, p. 15–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 526–529 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 146 - 149

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/79/oj

17.10.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 286/15


RICHTLIJN 2006/79/EG VAN DE RAAD

van 5 oktober 2006

inzake de belastingvrijstellingen die van toepassing zijn bij invoer van uit derde landen afkomstige kleine zendingen goederen zonder commercieel karakter

(gecodificeerde versie)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 93,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 78/1035/EEG van de Raad van 19 december 1978 inzake de belastingvrijstellingen die van toepassing zijn bij invoer van uit derde landen afkomstige kleine zendingen goederen zonder commercieel karakter (3) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (4). Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze richtlijn te worden overgegaan.

(2)

Het is wenselijk de invoer van uit derde landen afkomstige kleine zendingen goederen zonder commercieel karakter van omzetbelastingen en accijnzen vrij te stellen.

(3)

Dienaangaande moeten om redenen van praktische aard de grenzen waarbinnen bedoelde vrijstelling dient te worden verleend, zoveel mogelijk dezelfde zijn als die welke gelden in de communautaire regeling inzake douanevrijstellingen overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 918/83 van de Raad van 28 maart 1983 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen (5).

(4)

Het is vooralsnog noodzakelijk voor bepaalde producten bijzondere maxima vast te stellen wegens de hoge belasting waaraan deze producten thans in de lidstaten zijn onderworpen.

(5)

Deze richtlijn dient de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage I, deel B, genoemde termijnen voor omzetting in nationaal recht van de aldaar genoemde richtlijnen onverlet te laten,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Goederen die zijn vervat in kleine zendingen zonder commercieel karakter die door een particulier vanuit een derde land worden verzonden naar een andere particulier die zich in een lidstaat bevindt, zijn bij invoer vrijgesteld van omzetbelasting en accijnzen.

2.   In de zin van lid 1 wordt verstaan onder „kleine zendingen zonder commercieel karakter”, zendingen die tegelijkertijd:

a)

een incidenteel karakter dragen;

b)

uitsluitend goederen bevatten, bestemd voor persoonlijk gebruik van de geadresseerde dan wel voor gebruik door de leden van zijn gezin, mits blijkens de aard en de hoeveelheid der goederen aan die zendingen geen commerciële overwegingen ten grondslag liggen;

c)

zijn samengesteld uit goederen waarvan de totale waarde niet meer bedraagt dan 45 EUR;

d)

door de afzender aan de geadresseerde worden gezonden zonder dat hiervoor enigerlei betaling plaatsvindt.

Artikel 2

1.   Artikel 1 geldt voor de hierna vermelde goederen slechts met inachtneming van de volgende kwantitatieve beperkingen:

a)

tabaksproducten:

i)

50 sigaretten

of

ii)

25 cigarillo's (sigaren die per stuk niet meer dan 3 gram wegen)

of

iii)

10 sigaren

of

iv)

50 gram rooktabak;

b)

alcohol en alcoholische dranken:

i)

gedistilleerde en alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van meer dan 22 % vol; niet-gedenatureerde ethylalcohol van 80 % vol en hoger: 1 fles van het gebruikelijke type (tot 1 liter)

of

ii)

gedistilleerde en alcoholhoudende dranken, aperitieven op basis van wijn of van alcohol, tafia, saké of soortgelijke dranken met een alcoholgehalte van 22 % vol of minder; mousserende wijnen, likeurwijnen: 1 fles van het gebruikelijke type (tot 1 liter)

of

iii)

niet-mousserende wijnen: 2 liter;

c)

parfum: 50 gram

of

toiletwater 1/4 liter of 8 ounce;

d)

koffie: 500 gram

of

koffie-extracten en -essences 200 gram;

e)

thee: 100 gram

of

thee-extracten en -essences 40 gram.

2.   De lidstaten mogen voor de in lid 1 bedoelde producten de vrijstelling van omzetbelasting en accijnzen beperken of uitsluiten.

Artikel 3

De in artikel 2 genoemde goederen die in een kleine zending zonder commercieel karakter zijn vervat, maar de in dat artikel vastgestelde hoeveelheden overschrijden, worden geheel van de vrijstelling uitgesloten.

Artikel 4

1.   De voor de toepassing van deze richtlijn in aanmerking te nemen tegenwaarde in nationale valuta van de euro wordt eens per jaar vastgesteld. De toe te passen koersen zijn die van de eerste werkdag van oktober; zij worden met ingang van 1 januari van het jaar daarop van kracht.

2.   De lidstaten mogen de bedragen in nationale valuta voortvloeiende uit de omrekening van het in euro luidende bedrag als bedoeld in artikel 1, lid 2, afronden met ten hoogste 2 EUR.

3.   De lidstaten kunnen het tijdens de in lid 1 bedoelde jaarlijkse aanpassing geldende bedrag van de vrijstelling onveranderd laten indien de omrekening van het in euro uitgedrukte bedrag van de vrijstelling, vóór de in lid 2 bedoelde afronding, leidt tot een wijziging van de in nationale valuta uitgedrukte vrijstelling met minder dan 5 %.

Artikel 5

De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. De Commissie stelt de andere lidstaten daarvan in kennis.

Artikel 6

Richtlijn 78/1035/EEG wordt ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage I, deel B, genoemde termijnen voor omzetting in nationaal recht van de aldaar genoemde richtlijnen.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage II.

Artikel 7

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 8

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Luxemburg, 5 oktober 2006.

Voor de Raad

De voorzitter

K. RAJAMÄKI


(1)  Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.

(2)  Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.

(3)  PB L 366 van 28.12.1978, blz. 34. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(4)  Zie bijlage I, deel A.

(5)  PB L 105 van 23.4.1983, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.


BIJLAGE I

DEEL A

Ingetrokken richtlijn met de achtereenvolgende wijzigingen ervan

Richtlijn 78/1035/EEG van de Raad (1)

(PB L 366 van 28.12.1978, blz. 34)

 

Richtlijn 81/933/EEG van de Raad

(PB L 338 van 25.11.1981, blz. 24)

uitsluitend artikel 2

Richtlijn 85/576/EEG van de Raad

(PB L 372 van 31.12.1985, blz. 30)

 


DEEL B

Termijnen voor omzetting in nationaal recht

(bedoeld in artikel 6)

Richtlijn

Omzettingstermijn

78/1035/EEG

1 januari 1979

81/933/EEG

31 december 1981

85/576/EEG

30 juni 1986


(1)  Richtlijn 78/1035/EEG is voorts gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.


BIJLAGE II

CONCORDANTIETABEL

Richtlijn 78/1035/EEG

De onderhavige richtlijn

Artikel 1, lid 1

Artikel 1, lid 1

Artikel 1, lid 2, eerste streepje

Artikel 1, lid 2, onder a)

Artikel 1, lid 2, tweede streepje

Artikel 1, lid 2, onder b)

Artikel 1, lid 2, derde streepje

Artikel 1, lid 2, onder c)

Artikel 1, lid 2, vierde streepje

Artikel 1, lid 2, onder d)

Artikel 2, lid 1, onder a), van de woorden „50 sigaretten” tot en met de woorden „of 50 gram rooktabak”

Artikel 2, lid 1, onder a), i) tot en met iv)

Artikel 2, lid 1, onder b)

Artikel 2, lid 1, onder b)

Artikel 2, lid 1, onder b), eerste streepje

Artikel 2, lid 1, onder b), i)

Artikel 2, lid 1, onder b), tweede streepje

Artikel 2, lid 1, onder b), ii)

Artikel 2, lid 1, onder b), derde streepje

Artikel 2, lid 1, onder b), iii)

Artikel 2, lid 1, onder c), d) en e)

Artikel 2, lid 1, onder c), d) en e)

Artikel 2, lid 2

Artikel 2, lid 2

Artikel 2, lid 3

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, lid 1

Artikel 4, lid 2

Artikel 4, lid 1

Artikel 4, lid 3

Artikel 4, lid 2

Artikel 4, lid 4

Artikel 4, lid 3

Artikel 5, lid 1

Artikel 5, lid 2

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Bijlage I

Bijlage II


Top