Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0028

Richtlijn 2006/28/EG van de Commissie van 6 maart 2006 tot wijziging van Richtlijn 72/245/EEG van de Raad betreffende door voertuigen veroorzaakte radiostoring (elektromagnetische compatibiliteit) en van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, met het oog op hun aanpassing aan de technische vooruitgang (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 65, 7.3.2006, p. 27–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 216–218 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 12 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 12 - 14
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 014 P. 108 - 110

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; stilzwijgende opheffing door 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/28/oj

7.3.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 65/27


RICHTLIJN 2006/28/EG VAN DE COMMISSIE

van 6 maart 2006

tot wijziging van Richtlijn 72/245/EEG van de Raad betreffende door voertuigen veroorzaakte radiostoring (elektromagnetische compatibiliteit) en van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, met het oog op hun aanpassing aan de technische vooruitgang

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (1), en met name op artikel 13, lid 2,

Gelet op Richtlijn 72/245/EEG van de Raad van 20 juni 1972 betreffende door voertuigen veroorzaakte radiostoring (elektromagnetische compatibiliteit) (2), en met name op artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 72/245/EEG is een van de bijzondere richtlijnen van de bij Richtlijn 70/156/EEG vastgestelde typegoedkeuringsprocedure.

(2)

Teneinde de veiligheid van voertuigen te verbeteren door de ontwikkeling en introductie van technologieën die gebruikmaken van kortbereikradarapparatuur voor motorvoertuigen te stimuleren, heeft de Commissie het gebruik van twee frequentiebanden van het radiospectrum geharmoniseerd bij Beschikking 2004/545/EG van de Commissie van 8 juli 2004 inzake de harmonisatie van het radiospectrum in de 79 GHz-band voor gebruik door kortbereikradarapparatuur voor motorvoertuigen in de Gemeenschap (3) en Beschikking 2005/50/EG van de Commissie van 17 januari 2005 inzake de harmonisatie van de 24 GHz-radiospectrumband voor in de tijd beperkt gebruik door kortbereikradarapparatuur voor motorvoertuigen in de Gemeenschap (4).

(3)

Ingevolge Beschikking 2005/50/EG is het gebruik van 24 GHz-kortbereikradarapparatuur voor motorvoertuigen in de tijd beperkt en moeten de lidstaten een controlesysteem inrichten om het aantal met 24 GHz-kortbereikradarapparatuur uitgeruste voertuigen op hun grondgebied vast te stellen.

(4)

Richtlijn 72/245/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2005/49/EG van de Commissie (5), gaf de lidstaten de nodige middelen om deze controle uit te voeren. Richtlijn 70/156/EEG is bij die richtlijn dienovereenkomstig gewijzigd.

(5)

Sindsdien is duidelijk geworden dat deze gegevens wat 24 GHz-kortbereikradarapparatuur betreft eenvoudiger kunnen worden verstrekt en dat het voor controledoeleinden niet nodig is om in het certificaat van overeenstemming, naast de informatie over 24 GHz-kortbereikradarapparatuur, informatie over het gebruik van 79 GHz-kortbereikradarapparatuur te vragen, aangezien de 79 GHz-band geen interferentie met andere apparatuur veroorzaakt en het gebruik ervan niet beperkt is. Daarom moeten in Richtlijn 72/245/EEG de voorschriften voor het gebruik van 24 GHz-kortbereikradarapparatuur worden gewijzigd en de voorschriften voor het gebruik van 79 GHz-kortbereikradarapparatuur worden geschrapt. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de geldigheid van bestaande goedkeuringen voor voertuigen die niet met 24 GHz-kortbereikradarapparatuur uitgerust zijn.

(6)

Verklaringen overeenkomstig het model in bijlage III C bij Richtlijn 72/245/EEG worden alleen door technische diensten afgegeven. Er zijn geen andere instanties of overheidsdiensten bij betrokken. Daarom is de momenteel vereiste extra stempel op de verklaring overbodig en moet deze worden geschrapt.

(7)

Richtlijn 72/245/EEG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De wijzigingen van Richtlijn 72/245/EEG zijn van invloed op Richtlijn 70/156/EEG. Richtlijn 70/156/EEG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 13 van Richtlijn 70/156/EEG ingestelde Comité voor de aanpassing aan de technische vooruitgang,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Richtlijn 72/245/EEG

Richtlijn 72/245/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage I wordt punt 2.1.14 geschrapt.

2)

Bijlage II A wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt 12.7.1 komt als volgt te luiden:

„12.7.1.

Voertuig uitgerust met 24 GHz-kortbereikradarapparatuur: ja/neen/optioneel (doorhalen wat niet van toepassing is)”;

b)

punt 12.7.2 wordt geschrapt.

3)

Aanhangsel 1 van bijlage III A wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt 1.3.1 komt als volgt te luiden:

„1.3.1.

Voertuig uitgerust met 24 GHz-kortbereikradarapparatuur: ja/neen/optioneel (doorhalen wat niet van toepassing is)”;

b)

punt 1.3.2 wordt geschrapt.

4)

In bijlage III C wordt het kader met de woorden „Stempel van de instantie” geschrapt.

Artikel 2

Wijziging van Richtlijn 70/156/EEG

Richtlijn 70/156/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt 12.7.1 komt als volgt te luiden:

„12.7.1.

Voertuig uitgerust met 24 GHz-kortbereikradarapparatuur: ja/neen/optioneel (doorhalen wat niet van toepassing is)”;

b)

punt 12.7.2 wordt geschrapt.

2)

Bijlage III, deel 1, onder A, wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt 12.7.1 komt als volgt te luiden:

„12.7.1.

Voertuig uitgerust met 24 GHz-kortbereikradarapparatuur: ja/neen/optioneel (doorhalen wat niet van toepassing is)”;

b)

punt 12.7.2 wordt geschrapt.

3)

In bijlage IX wordt bladzijde 2 van alle modellen van het certificaat van overeenstemming als volgt gewijzigd:

a)

punt 50 komt als volgt te luiden en de volgende voetnoot wordt ingevoegd:

„50.

Opmerkingen (6)

b)

de punten 50.1, 50.2 en 50.3 worden geschrapt.

Artikel 3

Omzetting

1.   De lidstaten dienen uiterlijk op 30 juni 2006 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 juli 2006.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 4

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 5

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 6 maart 2006.

Voor de Commissie

Günter VERHEUGEN

Vice-voorzitter


(1)  PB L 42 van 23.2.1970, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2005/64/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 310 van 25.11.2005, blz. 10).

(2)  PB L 152 van 6.7.1972, blz. 15. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2005/83/EG van de Commissie (PB L 305 van 24.11.2005, blz. 32).

(3)  PB L 241 van 13.7.2004, blz. 66.

(4)  PB L 21 van 25.1.2005, blz. 15.

(5)  PB L 194 van 26.7.2005, blz. 12.

(6)  Als het voertuig is uitgerust met 24 GHz-kortbereikradarapparatuur overeenkomstig Beschikking 2005/50/EG, moet de fabrikant hier vermelden: „Voertuig uitgerust met 24 GHz-kortbereikradarapparatuur”.”;


Top