Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0098

Richtlijn 2004/98/EG van de Commissie van 30 september 2004 tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad wat betreft de beperking van het op de markt brengen en het gebruik van pentabroomdifenylether in noodevacuatiesystemen van vliegtuigen met het oog op de aanpassing van bijlage I daarbij aan de technische vooruitgang(Voor de EER relevante tekst)

OJ L 305, 1.10.2004, p. 63–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 224–225 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 045 P. 196 - 198
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 045 P. 196 - 198

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/98/oj

1.10.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 305/63


RICHTLIJN 2004/98/EG VAN DE COMMISSIE

van 30 september 2004

tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad wat betreft de beperking van het op de markt brengen en het gebruik van pentabroomdifenylether in noodevacuatiesystemen van vliegtuigen met het oog op de aanpassing van bijlage I daarbij aan de technische vooruitgang

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 76/769/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (1), en met name op artikel 2 bis,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Pentabroomdifenylether (pentaBDE) wordt gebruikt als gebromeerde vlamvertrager ter bescherming van kunststoffen, weefsels en andere artikelen tegen brand.

(2)

Op grond van een risicobeoordeling ingevolge Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad van 23 maart 1993 inzake de beoordeling en de beperking van de risico’s van bestaande stoffen (2) werd het noodzakelijk geoordeeld het op de markt brengen en het gebruik van pentaBDE te beperken, en werd de stof derhalve aan bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG toegevoegd.

(3)

Onlangs is nieuwe informatie beschikbaar gekomen waaruit blijkt dat pentaBDE gebruikt wordt in speciale weefsels voor evacuatieglijbanen en glijvlotten van vliegtuigen en dat er als gevolg van de uitgebreide veiligheidsproeven en voorschriften geen geschikte alternatieven voor bestaan.

(4)

Emissies van dergelijke glijbanen in het milieu en blootstelling van de mens vallen niet te verwachten, behalve in noodgevallen gedurende enkele seconden, en dan nog alleen in het zeldzame geval dat het materiaal in brand raakt.

(5)

Gezien de beperkte toepassing van pentaBDE in noodevacuatiesystemen van vliegtuigen en het te verwaarlozen aandeel in de risico’s van dit artikel voor gezondheid en milieu, is het gerechtvaardigd het op de markt brengen en het gebruik van pentaBDE voor dit specifieke doel toe te staan.

(6)

Gezien de complexiteit van het vervangingsproces en de vergunningsregelingen voor noodvoorzieningen van vliegtuigen en de ernstige sociaal-economische gevolgen is een tijdelijke afwijking voor artikelen die in ontruimingssituaties essentieel zijn, gerechtvaardigd. Door het gebruik van pentaBDE in noodevacuatiesystemen van vliegtuigen toe te staan, kan de veiligheid van vliegtuigen worden gehandhaafd omdat niet op oudere noodvoorzieningen hoeft te worden teruggegrepen.

(7)

Richtlijn 76/769/EEG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

Deze richtlijn is van toepassing onverminderd de Gemeenschapswetgeving tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de bescherming van werknemers, met name Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (3), en Richtlijn 2004/37/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (4).

(9)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de richtlijnen met betrekking tot de opheffing van technische handelsbelemmeringen voor gevaarlijke stoffen en preparaten,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige richtlijn.

Artikel 2

1.   De lidstaten dragen zorg voor de vaststelling en bekendmaking uiterlijk op 1 januari 2005 van de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie die bepalingen onverwijld mee, alsmede een transponeringstabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Zij passen die bepalingen uiterlijk met ingang van 1 januari 2005 toe.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van nationaal recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 30 september 2004.

Voor de Commissie

Olli REHN

Lid van de Commissie


(1)  PB L 262 van 27.9.1976, blz. 201. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/96/EG van de Commissie (PB L 301 van 28.9.2004, blz. 51).

(2)  PB L 84 van 5.4.1993, blz. 1. Verordering gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

(3)  PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003.

(4)  PB L 158 van 30.4.2004, blz. 50.


BIJLAGE

Bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG wordt als volgt gewijzigd:

In de tweede kolom van punt 44, getiteld difenylether, pentabroomderivaat C12H5Br5O, wordt een nieuw punt 3 toegevoegd:

„3.   Bij wijze van afwijking zijn de punten 1 en 2 tot 31 maart 2006 niet van toepassing op noodevacuatiesystemen van vliegtuigen.”.


Top