Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0320

2004/320/EG: Beschikking van de Commissie van 31 maart 2004 tot wijziging van de Beschikkingen 93/52/EEG, 2001/618/EG en 2003/467/EG met betrekking tot de status van de toetredende landen inzake brucellose (B. melitensis), de ziekte van Aujeszky, enzoötische boviene leukose, boviene brucellose en tuberculose en van Frankrijk inzake de ziekte van Aujeszky (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1094)

OJ L 102, 7.4.2004, p. 75–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 406 - 411

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/320/oj

32004D0320

2004/320/EG: Beschikking van de Commissie van 31 maart 2004 tot wijziging van de Beschikkingen 93/52/EEG, 2001/618/EG en 2003/467/EG met betrekking tot de status van de toetredende landen inzake brucellose (B. melitensis), de ziekte van Aujeszky, enzoötische boviene leukose, boviene brucellose en tuberculose en van Frankrijk inzake de ziekte van Aujeszky (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1094)

Publicatieblad Nr. L 102 van 07/04/2004 blz. 0075 - 0080


Beschikking van de Commissie

van 31 maart 2004

tot wijziging van de Beschikkingen 93/52/EEG, 2001/618/EG en 2003/467/EG met betrekking tot de status van de toetredende landen inzake brucellose (B. melitensis), de ziekte van Aujeszky, enzoötische boviene leukose, boviene brucellose en tuberculose en van Frankrijk inzake de ziekte van Aujeszky

(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1094)

(Voor de EER relevante tekst)

(2004/320/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 2, lid 3,

Gelet op de Akte van toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op de artikelen 21 en 57,

Gelet op Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens(1), en met name op artikel 9, lid 2, artikel 10, lid 2, bijlage A, deel I, punt 4, en deel II, punt 7, en bijlage D, hoofdstuk I, onder E,

Gelet op Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten(2), en met name op bijlage A, hoofdstuk 1, deel II,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Met het oog op de toetreding dient de status van de toetredende landen met betrekking tot brucellose (B. melitensis), de ziekte van Aujeszky en enzoötische boviene leukose, brucellose en tuberculose te worden vastgesteld.

(2) Bij Beschikking 93/52/EEG van de Commissie(3) wordt geconstateerd dat bepaalde lidstaten of gebieden aan de voorwaarden voldoen om te worden erkend als officieel brucellosevrij (B. melitensis).

(3) Beschikking 2001/618/EG van de Commissie(4) stelt de aanvullende garanties vast met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de programma's voor de uitroeiing van de ziekte van Aujeszky voor het intracommunautaire handelsverkeer van varkens, alsook de lijsten van gebieden in de lidstaten waar goedgekeurde programma's voor de bestrijding van de ziekte van Aujeszky worden uitgevoerd.

(4) Beschikking 2003/467/EG van de Commissie(5) erkent bepaalde lidstaten en delen van lidstaten als officieel tuberculosevrij, officieel brucellosevrij en officieel vrij van enzoötische boviene leukose ten aanzien van de rundveebeslagen.

(5) Tsjechië, Hongarije en Slowakije hebben voor hun respectieve grondgebied bij de Commissie de nodige bewijsstukken ingediend waaruit blijkt dat aan alle in bijlage A, hoofdstuk 1, deel II, punt 1, onder b), van Richtlijn 91/68/EEG vastgestelde vereisten wordt voldaan om het grondgebied van Tsjechië, Hongarije en Slowakije als officieel brucellosevrij (B. melitensis) te erkennen ten aanzien van de schapen- en geitenbeslagen.

(6) Frankrijk heeft bij de Commissie de nodige bewijsstukken ingediend waaruit blijkt dat het departement Pas-de-Calais vrij is van de ziekte van Aujeszky en dat de ziekte in dat departement is uitgeroeid.

(7) Tsjechië en Cyprus hebben voor hun respectieve grondgebied bij de Commissie de nodige bewijsstukken ingediend waaruit blijkt dat deze gebieden vrij zijn van de ziekte van Aujeszky en dat vaccinatie tegen deze ziekte verboden is, zodat het hele grondgebied van Tsjechië en Cyprus vrij van de ziekte van Aujeszky kan worden verklaard ten aanzien van de varkensbeslagen.

(8) Tsjechië heeft voor zijn grondgebied bij de Commissie de nodige bewijsstukken ingediend waaruit blijkt dat aan alle in bijlage A, deel I, punt 4, van Richtlijn 64/432/EEG gestelde vereisten wordt voldaan om het volledige grondgebied van Tsjechië als officieel tuberculosevrij te erkennen ten aanzien van de rundveebeslagen.

(9) Tsjechië heeft voor zijn grondgebied bij de Commissie de nodige bewijsstukken ingediend waaruit blijkt dat aan alle in bijlage A, deel II, punt 7, van Richtlijn 64/432/EEG gestelde vereisten wordt voldaan om het volledige grondgebied van Tsjechië als officieel brucellosevrij te erkennen ten aanzien van de rundveebeslagen.

(10) Tsjechië en Cyprus hebben voor hun respectieve grondgebied bij de Commissie de nodige bewijsstukken ingediend waaruit blijkt dat aan alle in bijlage D, hoofdstuk I, delen E, F en G, van Richtlijn 64/432/EEG gestelde vereisten wordt voldaan om het volledige grondgebied van Tsjechië en Cyprus als officieel vrij van enzoötische boviene leukose te erkennen ten aanzien van de rundveebeslagen.

(11) Na evaluatie van de door Tsjechië, Hongarije en Slowakije ingediende bewijsstukken dient het hele grondgebied van deze landen officieel brucellosevrij (B. melitensis) te worden verklaard ten aanzien van schapen- en geitenbeslagen.

(12) Na de evaluatie van de door Frankrijk, Tsjechië en Cyprus ingediende bewijsstukken, dienen het departement Pas-de-Calais in Frankrijk en het hele grondgebied van Tsjechië en Cyprus vrij te worden verklaard van de ziekte van Aujeszky ten aanzien van varkensbeslagen.

(13) Na de evaluatie van de door Tsjechië ingediende bewijsstukken, dient het hele grondgebied van dat land officieel vrij te worden verklaard van tuberculose, brucellose en enzoötische boviene leukose ten aanzien van de rundveebeslagen.

(14) Na de evaluatie van de door Cyprus ingediende bewijsstukken, dient het hele grondgebied van dat land officieel vrij te worden verklaard van enzoötische boviene leukose ten aanzien van de rundveebeslagen.

(15) De Beschikkingen 93/52/EEG, 2001/618/EG en 2003/467/EG moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(16) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Bijlage I bij Beschikking 93/52/EEG wordt vervangen door bijlage I bij deze beschikking.

Artikel 2

De bijlagen I en II bij Beschikking 2001/618/EG worden vervangen door de tekst in bijlage II bij de onderhavige beschikking.

Artikel 3

Beschikking 2003/467/EG wordt als volgt gewijzigd:

a) In bijlage I wordt hoofdstuk 1 vervangen door de tekst van bijlage III bij deze beschikking.

b) In bijlage II wordt hoofdstuk 1 vervangen door de tekst in bijlage IV bij deze beschikking.

c) In bijlage III wordt hoofdstuk 1 vervangen door de tekst van bijlage V bij deze beschikking.

Artikel 4

Deze beschikking is van toepassing onder voorbehoud en vanaf de datum van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 31 maart 2004.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977/64. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 21/2004 (PB L 5 van 9.1.2004, blz. 8).

(2) PB L 46 van 19.2.1991, blz. 19. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).

(3) PB L 13 van 21.1.1993, blz. 14. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2004/199/EG (PB L 64 van 2.3.2004, blz. 41).

(4) PB L 215 van 9.8.2001, blz. 48. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2003/575/EG (PB L 196 van 2.8.2003, blz. 41).

(5) PB L 156 van 25.6.2003, blz. 74. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 2004/230/EG (PB L 70 van 9.3.2004, blz. 41).

BIJLAGE I

(zie artikel 1)

"BIJLAGE I

LIDSTAAT

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

BIJLAGE II

(zie artikel 2)

"BIJLAGE I

Lidstaten of regio's daarvan die vrij zijn van de ziekte van Aujeszky en waar niet mag worden gevaccineerd

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

Lidstaten of regio's daarvan waar goedgekeurde ziektebestrijdingsprogramma's ten uitvoer worden gelegd

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

BIJLAGE III

(bedoeld in artikel 3, sub a))

"HOOFDSTUK 1 Officieel tuberculosevrije lidstaten

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

BIJLAGE IV

(bedoeld in artikel 3, sub b))

"HOOFDSTUK 1 Officieel brucellosevrije lidstaten

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

BIJLAGE V

(bedoeld in artikel 3, sub c))

"HOOFDSTUK 1 Lidstaten die officieel vrij zijn van enzoötische boviene leukose

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Top