EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0481

Verordening (EG) nr. 481/2003 van de Commissie van 17 maart 2003 inzake de levering van plantaardige olie als voedselhulp

OJ L 72, 18.3.2003, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/481/oj

32003R0481

Verordening (EG) nr. 481/2003 van de Commissie van 17 maart 2003 inzake de levering van plantaardige olie als voedselhulp

Publicatieblad Nr. L 072 van 18/03/2003 blz. 0003 - 0005


Verordening (EG) nr. 481/2003 van de Commissie

van 17 maart 2003

inzake de levering van plantaardige olie als voedselhulp

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad van 27 juni 1996 betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de voedselhulp en van de specifieke acties ter ondersteuning van de voedselzekerheid(1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1726/2001 van het Europees Parlement en de Raad(2), en met name op artikel 24, lid 1, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De lijst van de landen en organisaties die in aanmerking komen voor Gemeenschapssteun, en de algemene criteria voor het vervoer van de voedselhulp na het fob-stadium zijn vastgesteld bij bovengenoemde verordening.

(2) Ingevolge een aantal besluiten met betrekking tot de verlening van voedselhulp heeft de Commissie aan bepaalde begunstigden plantaardige olie toegewezen.

(3) Dit product moet worden geleverd overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 2519/97 van de Commissie van 16 december 1997 tot vaststelling van algemene voorschriften op grond van Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad voor de beschikbaarstelling van als communautaire voedselhulp te leveren producten(3). Met name de leveringstermijnen en -voorwaarden om de aan de levering verbonden kosten te bepalen, dienen te worden vastgesteld.

(4) Voor een bepaalde partij moet, met het oog op de uitvoering van deze leveringen, voor de inschrijvers in de mogelijkheid worden voorzien om hetzij koolzaadolie, hetzij zonnebloemolie aan te schaffen. De levering van elke partij zal worden toegewezen aan de inschrijver met het meest gunstige bod,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In het kader van de communautaire voedselhulp wordt in de Gemeenschap plantaardige olie beschikbaar gesteld voor levering aan de in de bijlage vermelde begunstigden met inachtneming van Verordening (EG) nr. 2519/97 en de in de bijlage vermelde voorwaarden.

De levering heeft betrekking op de beschikbaarstelling van in de Gemeenschap geproduceerde plantaardige olie, die niet is vervaardigd en/of verpakt in het kader van actieve veredeling.

De offertes hebben betrekking op hetzij koolzaadolie, hetzij zonnebloemolie. Een offerte is slechts geldig wanneer er nauwkeurig in is aangegeven voor welk type olie zij geldt.

De inschrijver wordt geacht kennis te hebben genomen van alle geldende algemene en bijzondere voorwaarden. Elk ander in zijn offerte gemaakte beding of voorbehoud is nietig.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 166 van 5.7.1996, blz. 1.

(2) PB L 234 van 1.9.2001, blz. 10.

(3) PB L 346 van 17.12.1997, blz. 23.

BIJLAGE

PARTIJ A

1. Actie nr.: 82/02

2. Begunstigde(2): Euronaid, Postbus 12, 2501 CA Den Haag, Nederland tel. (31-70) 330 57 57; fax 364 17 01; telex 30960 EURON NL

3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wijzen

4. Land van bestemming: Madagaskar

5. Beschikbaar te stellen product: hetzij geraffineerde koolzaadolie, hetzij geraffineerde zonnebloemolie

6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 445,5

7. Aantal partijen: 1

8. Kenmerken en kwaliteit van het product(3)(4)(6): zie PB C 312 van 31.10.2000, blz. 1 (D.1 of D.2)

9. Verpakking(7): zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (10.8 A, B en C.2)

Leeggewicht van de bus: minimaal 135 g

10. Etikettering of merken(5): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (III.A.3)

- Voor het merken te gebruiken taal: Frans

- Bijkomende opschriften: -

11. Wijze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap

De beschikbaarstelling mag niet betrekking hebben op een product dat is vervaardigd en/of verpakt in het kader van actieve veredeling.

12. Voorgeschreven leveringsstadium(8): franco laadhaven

13. Alternatief leveringsstadium: -

14. a) Laadhaven: -

b) Laadadres: -:

15. Loshaven: -

16. Plaats van bestemming: - doorgangshaven of transitpakhuis: -

- vervoerroute over land: -

17. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het voorgeschreven stadium: - eerste termijn: 28.4-18.5.2003

- tweede termijn: 12-31.5.2003

18. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het alternatieve stadium: - eerste termijn: -

- tweede termijn: -

19. Uiterste termijn voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse tijd): - eerste termijn: 1.4.2003

- tweede termijn: 15.4.2003

20. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 15 EUR/ton

21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden(1): De heer T. Vestergaard, Europese Commissie, bureau L 130 7/46, B - 1049 Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04

22. Uitvoerrestitutie: -

Om het leveringscontract te kunnen toewijzen moet de Commisie over een aantal inlichtingen beschikken (met name gegevens betreffende de bankrekening van de betrokken inschrijver). Nadere inlichtingen over deze gegevens en het desbetreffende formulier kunt U op onderstaande internetsite vinden:

http://europa.eu.int/comm/budget/ execution/ftiers_fr.htm.

Als deze inlichtingen niet zijn verstrekt, kan de inschrijver die als leverancier is aangewezen zich niet beroepen op het bepaalde in artikel 9, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2519/97 betreffende de termijn voor toezending van het gunningsbericht.

Iedere inschrijver wordt derhalve verzocht bovengenoemd formulier, naar behoren ingevuld, bij zijn offerte te voegen.

Voetnoten

(1) Aanvullende informatie: Torben Vestergaard (tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05).

(2) De leverancier neemt zo spoedig mogelijk contact op met de begunstigde of met zijn vertegenwoordiger om na te gaan welke documenten voor verzending zijn vereist.

(3) De leverancier bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin wordt verklaard dat voor het te leveren product de in de betrokken lidstaat geldende stralingsnormen niet zijn overschreden. Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 en aan jodium 131 worden vermeld.

(4) De leverancier legt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de levering een gezondheidscertificaat over.

(5) In afwijking van PB C 114 van 29.4.1991 wordt de tekst van punt III.A.3.c) als volgt gelezen: "de vermelding 'Europese Gemeenschap'".

De bussen mogen met etiketten worden gemerkt.

(6) Een offerte is slechts geldig wanneer er nauwkeurig in is aangegeven voor welk type olie zij geldt.

(7) De goederen worden verscheept in containers van 20 voet op de condities FCL/FCL.

De leverancier draagt de kosten voor het leveren van de containers, gestapeld in de terminal van de laadhaven. De begunstigde neemt alle verdere laadkosten voor zijn rekening, inclusief de kosten voor het weghalen van de containers uit de terminal.

De leverancier overhandigt aan de vertegenwoordiger van de begunstigde een paklijst met de volledige inhoud van elke container, met opgave van het aantal blikken per actienummer zoals aangegeven in het bericht van inschrijving.

De leverancier moet elke container afsluiten met een genummerd slot (Oneseal, Sysko, Locktainer 180 of een soortgelijke veiligheidssluiting), waarvan het nummer moet worden meegedeeld aan de vertegenwoordiger van de begunstigde.

(8) De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op artikel 7, lid 6, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 2519/97.

Top