EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2368

Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad van 20 december 2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant

OJ L 358, 31.12.2002, p. 28–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 30 - 52
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 234 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 234 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 002 P. 48 - 68

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2368/oj

32002R2368

Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad van 20 december 2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant

Publicatieblad Nr. L 358 van 31/12/2002 blz. 0028 - 0048


Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad

van 20 december 2002

tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig de door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vastgestelde sancties tegen de rebellenbewegingen in Sierra Leone en Angola en tegen de regering van Liberia, is onder bepaalde omstandigheden de invoer van ruwe diamanten uit Liberia, Angola en Sierra Leone verboden. Ondanks deze sancties komen er nog steeds conflictdiamanten in de legitieme handel terecht; ook hebben ze geen einde gemaakt aan de conflicten.

(2) De Europese Raad heeft op de bijeenkomst in Göteborg in juni 2001 zijn goedkeuring gehecht aan het Europees programma voor de preventie van gewelddadige conflicten, waarin onder andere wordt verklaard dat de lidstaten en de Commissie de illegale handel in hoogwaardige grondstoffen zullen aanpakken, door bijvoorbeeld te zoeken naar manieren om de relatie tussen ruwe diamant en gewelddadige conflicten te doorbreken en het Kimberleyproces te steunen.

(3) Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 303/2002 van de Raad van 18 februari 2002 betreffende de invoer in de Gemeenschap van ruwe diamanten uit Sierra Leone(1) is de invoer van ruwe diamanten in de Gemeenschap onder bepaalde omstandigheden verboden.

(4) De bestaande maatregelen moeten worden aangevuld met effectieve controles van de internationale handel in ruwe diamant, teneinde te voorkomen dat via de handel in conflictdiamanten rebellenbewegingen of hun medestanders worden gefinancierd, die ernaar streven legitieme regeringen te ondermijnen. Dankzij effectieve controle kunnen de internationale vrede en veiligheid gehandhaafd worden en worden tevens de inkomsten uit de uitvoer van ruwe diamant beschermd, die van zeer groot belang zijn voor de ontwikkeling van de producerende landen in Afrika.

(5) De onderhandelingen in het kader van het Kimberleyproces, waaraan de Europese Gemeenschap met de producerende en de handelslanden, die samen vrijwel alle bij de internationale handel in ruwe diamant betrokken partijen vertegenwoordigen, alsmede met de diamantindustrie en met vertegenwoordigers van de civiele samenleving heeft deelgenomen, waren bedoeld om een dergelijk effectief controlesysteem op te zetten. Zij hebben uiteindelijk geleid tot de ontwikkeling van een certificeringsregeling.

(6) Alle deelnemers aanvaardden de uitkomst van de onderhandelingen als basis voor uitvoeringsmaatregelen binnen hun eigen jurisdictie.

(7) De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties reageerde in Resolutie 56/263 instemmend op de certificering, zoals die in het Kimberleyproces tot stand is gekomen, en riep alle belanghebbenden op daaraan deel te nemen.

(8) Uitvoering van de certificering houdt in dat de in- en uitvoer van ruwe diamant naar en van het grondgebied van de Gemeenschap aan die regeling worden onderworpen, ook wat de afgifte van certificaten door de deelnemers aan de regeling betreft.

(9) Iedere lidstaat kan bepalen welke autoriteit of autoriteiten binnen zijn grondgebied bevoegd is of zijn voor de uitvoering van de betrokken bepalingen van deze verordening en kan het aantal bevoegde autoriteiten beperken.

(10) De geldigheid van de certificaten voor ingevoerde ruwe diamant dient zorgvuldig te worden gecontroleerd door de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap.

(11) De naleving van deze verordening wordt niet geacht gelijk te zijn aan of in de plaats te komen van de naleving van andere uit hoofde van communautaire regelgeving opgelegde voorschriften.

(12) Om de doelmatigheid van de certificering te verhogen, moet worden voorkomen dat de regels worden omzeild of pogingen daartoe worden ondernomen. Ook verrichters van ondersteunende of rechtstreeks met deze handel verband houdende diensten dienen zorgvuldig na te gaan of de bepalingen van deze verordening nauwgezet worden toegepast.

(13) Certificaten voor uit te voeren ruwe diamant mogen uitsluitend worden afgegeven en geldig verklaard, indien overtuigend aangetoond is dat de betrokken diamanten met een certificaat zijn ingevoerd.

(14) Indien de omstandigheden dit vereisen moet de bevoegde autoriteit van de importerende deelnemer de bevoegde autoriteit van de exporterende deelnemer bevestigen dat een zending ruwe diamant is ingevoerd.

(15) Een systeem van garanties en zelfregulering van de bedrijfstak zoals in het Kimberleyproces is voorgesteld door de vertegenwoordigers van de ruwe-diamantindustrie, kan het leveren van zulk overtuigend bewijs vergemakkelijken.

(16) Er moeten bepalingen worden vastgesteld om de uitvoer van ruwe diamant mogelijk te maken die is ingevoerd voordat de op grond van deze verordening voorgeschreven specifieke invoercontroles van toepassing zijn geworden.

(17) Elke lidstaat dient vast te stellen welke sancties van toepassing zijn bij niet-nakoming van deze verordening.

(18) De bepalingen van deze verordening betreffende de in- en uitvoer van ruwe diamant zijn niet van toepassing op ruwe diamant die over het grondgebied van de Gemeenschap wordt doorgevoerd om naar een andere deelnemer te worden uitgevoerd.

(19) Met het oog op de uitvoering van de certificering, moet de Gemeenschap aan de Kimberleyprocescertificering deelnemen. Bijeenkomsten van deelnemers aan de Kimberleyprocescertificering zullen namens de Gemeenschap worden bijgewoond door de Commissie.

(20) De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen worden genomen overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(2).

(21) Er moet een forum worden opgericht waarin de Commissie en de lidstaten vraagstukken met betrekking tot de toepassing van deze verordening kunnen bespreken.

(22) Deze verordening moet in werking treden op de dag van haar bekendmaking; de bepalingen over de in- en uitvoercontrole dienen echter pas in werking te treden op de datum die in het Kimberleyproces wordt overeengekomen met het oog op gelijktijdige uitvoering van de in- en uitvoercontroles door alle deelnemers,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I ONDERWERP EN DEFINITIES

Artikel 1

Bij deze verordening wordt een communautair systeem van certificering en in- en uitvoercontroles voor ruwe diamant opgezet ter uitvoering van de Kimberleyprocescertificering.

Voor het certificeringssysteem wordt de Gemeenschap beschouwd als één entiteit zonder binnengrenzen.

De verordening doet geen afbreuk aan en treedt niet in de plaats van de geldende douaneformaliteiten en -controles.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a) "Kimberleyproces": het forum waarbinnen deelnemers een internationale certificeringsregeling voor ruwe diamant hebben opgezet;

b) "Kimberleyprocescertificering" (hierna "KP-certificering" genoemd): de internationale certificering waarover in het Kimberleyproces is onderhandeld en die is opgenomen in bijlage I;

c) "Deelnemers": de in bijlage 2 genoemde deelnemers aan de KP-certificering;

d) "Certificaat": een door de bevoegde autoriteit van een deelnemer afgegeven en geldig verklaard document waarmee wordt aangetoond dat een zending ruwe diamant voldoet aan de voorschriften van de KP-certificering;

e) "Bevoegde autoriteit": de autoriteit die door een deelnemer is aangewezen voor de afgifte, geldigverklaring of controle van certificaten;

f) "Communautaire autoriteit": een in bijlage III genoemde door een lidstaat als bevoegd aangewezen autoriteit;

g) "Communautair certificaat": een certificaat dat overeenstemt met het model in bijlage IV, afgegeven door een communautaire autoriteit;

h) "Conflictdiamanten": ruwe diamant zoals gedefinieerd in de KP-certificering;

i) "Ruwe diamant": diamanten die onbewerkt zijn of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden en die vallen onder de codes 7102 10, 7102 21 en 7102 31 van het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en codering van goederen (hierna GS-codes genoemd);

j) "Invoer": het feit dat een goed het grondgebied van een deelnemer binnenkomt dan wel daar wordt binnengebracht;

k) "Uitvoer": het feit dat een goed dat het grondgebied van een deelnemer verlaat dan wel daaruit wordt verwijderd;

l) "Zending": een of meer partijen;

m) "Partij": een of meer diamanten die gezamenlijk verpakt zijn;

n) "Partij van gemengde oorsprong": een partij die ruwe diamant omvat uit twee of meer landen van oorsprong;

o) "Grondgebied van de Gemeenschap": de grondgebieden van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de daarin vastgestelde voorwaarden;

p) "Gecertificeerde voorraad": een voorraad ruwe diamanten waarop deze verordening van toepassing is en waarvan de plaats, de omvang en de waarde of veranderingen daarvan effectief door een lidstaat zijn gecontroleerd;

q) "Douanevervoer": vervoer zoals bedoeld in de artikelen 91 tot en met 97 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek(3).

HOOFDSTUK II INVOERREGELING

Artikel 3

De invoer in de Gemeenschap van ruwe diamant is verboden, tenzij aan elk van de hierna genoemde voorwaarden is voldaan:

a) de ruwe diamant gaat vergezeld van een certificaat dat geldig verklaard is door de bevoegde autoriteit van een deelnemer;

b) de ruwe diamant wordt vervoerd in fraudebestendige houders waarvan de bij de uitvoer door bovengenoemde deelnemer aangebrachte zegels niet verbroken zijn;

c) het certificaat vermeldt duidelijk op welke zending het betrekking heeft.

Artikel 4

1. Houders en begeleidende certificaten worden zo spoedig mogelijk samen ter controle aan een communautaire autoriteit voorgelegd, hetzij in de lidstaat waar zij worden ingevoerd, hetzij in de lidstaat van bestemming die is aangegeven in de begeleidende documenten.

2. Als ruwe diamanten worden ingevoerd in een lidstaat waar geen communautaire autoriteit aanwezig is, worden ze ter controle voorgelegd aan de bevoegde communautaire autoriteit in de lidstaat van bestemming. Als er noch in de invoerende lidstaat, noch in de lidstaat van bestemming een communautaire autoriteit aanwezig is, worden de diamanten voorgelegd aan een bevoegde communautaire autoriteit in een andere lidstaat.

3. De lidstaat waar de ruwe diamanten worden ingevoerd zorgt ervoor dat ze worden aangeboden aan een bevoegde communautaire autoriteit zoals bedoeld in de leden 1 en 2. Met dat doel kan douanevervoer worden toegestaan. Als dit inderdaad wordt toegestaan, wordt de op grond van dit artikel voorgeschreven controle uitgesteld totdat de diamanten bij de bevoegde communautaire autoriteit zijn aangekomen.

4. Het eigenlijke vervoer en de kosten ervan zijn voor rekening van de invoerder.

5. Om te controleren of de inhoud van de houders overeenkomt met de gegevens op de begeleidende certificaten, past de communautaire autoriteit een van de volgende methodes toe:

a) elke houder wordt met het oog op bovengenoemde controle geopend, of

b) er wordt bepaald welke houders met het oog op controle geopend moeten worden op grond van een risicoanalyse of een gelijkwaardige methode die voldoende rekening houdt met het feit dat het een zending ruwe diamant betreft.

6. De communautaire autoriteit verricht de controle onverwijld.

Artikel 5

1. Indien een communautaire autoriteit vaststelt dat de controlevoorschriften van artikel 3

a) werden nageleefd, bevestigt zij dit op het oorspronkelijke certificaat en verstrekt zij de invoerder een gewaarmerkt en fraudebestendig afschrift van het met die bevestiging aangevulde certificaat. Deze bevestigingsprocedure vindt plaats binnen uiterlijk tien werkdagen nadat het certificaat is aangeboden;

b) niet werden nageleefd, houdt zij de zending tegen.

2. Indien de communautaire autoriteit van mening is dat de voorschriften onbewust of onopzettelijk niet werden nageleefd, dan wel dat de niet-naleving het gevolg is van stappen die een andere autoriteit tijdens de uitoefening van haar eigen taken heeft ondernomen, kan eerstgenoemde autoriteit de bevestiging toch verlenen en de zending vrijgeven nadat de nodige maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat alsnog aan de voorschriften wordt voldaan.

3. Een communautaire autoriteit moet alle gevallen van niet-naleving van de voorschriften binnen één maand melden aan de Europese Commissie en aan de bevoegde autoriteit van de deelnemer die kennelijk het certificaat voor de betrokken zending heeft afgegeven of geldig heeft verklaard.

Artikel 6

1. Totdat de in artikel 29, lid 3, bedoelde artikelen in werking treden, mag een lidstaat voorraden ruwe diamant certificeren die op het grondgebied van de Gemeenschap zijn ingevoerd of zich vóór dat tijdstip al op het grondgebied bevonden. Na die datum worden ruwe diamanten van gecertificeerde voorraden geacht aan de voorwaarden van artikel 3 te voldoen.

2. In alle andere gevallen mag de communautaire autoriteit bevestigen dat de ruwe diamanten aan de voorwaarden van artikel 3 voldoen als zij heeft vastgesteld dat die diamanten zich op en sinds het genoemde tijdstip legaal in de Gemeenschap bevinden.

Artikel 7

Onverminderd de artikelen 3, 4 en 5, mag de communautaire autoriteit de invoer van ruwe diamanten toestaan als de invoerder het overtuigende bewijs levert dat die diamanten bestemd zijn voor invoer in de Gemeenschap en hoogstens vijf werkdagen vóór de inwerkingtreding van de in artikel 29, lid 3, bedoelde artikelen zijn uitgevoerd.

In dergelijke gevallen geeft de betrokken communautaire autoriteit de invoerder de bevestiging dat zijn diamanten legaal zijn ingevoerd en beschouwd worden als diamanten die aan de voorschriften van artikel 3 voldoen.

Artikel 8

1. De Commissie zal met de deelnemers overleg plegen over de praktische regelingen voor de afgifte van een bevestiging van invoer op het grondgebied van de Gemeenschap aan de bevoegde autoriteit van de exporterende deelnemer die een certificaat geldig heeft verklaard.

2. Op grond van dit overleg zal de Commissie conform de procedure van artikel 22, lid 2, richtsnoeren voor die bevestiging vaststellen.

Artikel 9

De Commissie bezorgt alle communautaire autoriteiten gewaarmerkte specimens van de certificaten van de deelnemers, de namen en andere relevante gegevens van de voor afgifte en/of geldigverklaring bevoegde autoriteiten van de deelnemers alsook gewaarmerkte specimens van stempels en handtekeningen ten bewijze van de legale afgifte of geldigverklaring van een certificaat en alle andere relevante informatie die zij met betrekking tot certificaten ontvangt.

Artikel 10

1. De communautaire autoriteiten brengen de Europese Commissie maandelijks verslag uit over alle certificaten die haar op grond van artikel 4 ter controle zijn aangeboden.

Dit verslag bevat voor elk certificaat ten minste de volgende gegevens:

a) volgnummer van het certificaat,

b) naam van de autoriteiten die het certificaat hebben afgegeven en geldig hebben verklaard,

c) datum van afgifte en geldigverklaring,

d) datum waarop de geldigheidsduur verstrijkt,

e) het land van herkomst,

f) het land van oorsprong, voorzover bekend,

g) GS-code(s),

h) karaatgewicht,

i) waarde,

j) controlerende communautaire autoriteit,

k) datum van de controle.

De Commissie kan, overeenkomstig de procedure van artikel 22, lid 2, een model voor dit verslag opstellen, teneinde de controle op de werking van de certificeringsregeling te vergemakkelijken.

2. De communautaire autoriteit moet de originelen van op grond van artikel 3, onder a), ter controle aangeboden certificaten gedurende ten minste drie jaar bewaren. De autoriteit dient de Commissie, dan wel personen of instanties die de Commissie daartoe heeft aangewezen, toegang te verlenen tot de originele certificaten, met name wanneer dit nodig is om in het kader van de KP-certificering gerezen vragen op te lossen.

HOOFDSTUK III UITVOERREGELING

Artikel 11

De uitvoer uit de Gemeenschap van ruwe diamant is verboden tenzij aan beide hierna genoemde voorwaarden is voldaan:

a) de ruwe diamant gaat vergezeld van een begeleidend communautair certificaat dat is afgegeven en geldig verklaard door een communautaire autoriteit;

b) de ruwe diamant wordt vervoerd in fraudebestendige houders die overeenkomstig artikel 12 verzegeld zijn.

Artikel 12

1. De communautaire autoriteit mag een communautair certificaat afgeven aan een exporteur als zij heeft vastgesteld dat:

a) de exporteur het overtuigend bewijs heeft geleverd dat de ruwe diamant waarvoor een certificaat wordt aangevraagd, legaal is ingevoerd overeenkomstig artikel 3;

b) de andere gegevens die op het certificaat vermeld moeten worden, correct zijn;

c) de ruwe diamant werkelijk bestemd is voor het grondgebied van een deelnemer en

d) de ruwe diamant in een fraudebestendige houder zal worden vervoerd.

2. De communautaire autoriteit verklaart een communautair certificaat pas geldig nadat zij heeft gecontroleerd of de inhoud van de houder overeenstemt met de gegevens op het begeleidende certificaat en de fraudebestendige houder met de ruwe diamant vervolgens op haar verantwoordelijkheid is verzegeld.

3. De communautaire autoriteit kiest een van de hierna genoemde methodes om te controleren of de inhoud van de houder overeenstemt met de desbetreffende gegevens op het certificaat:

a) controle van de inhoud van elke houder; of

b) selectie van houders waarvan de inhoud moet worden gecontroleerd op basis van een risicoanalyse of van een gelijkwaardige methode die voldoende rekening houdt met het feit dat het om een zending ruwe diamant gaat.

4. De communautaire autoriteit verstrekt de exporteur een gewaarmerkt en fraudebestendig afschrift van het door haar geldig verklaarde communautair certificaat. De exporteur zorgt ervoor dat alle afschriften minstens drie jaar toegankelijk blijven.

5. De geldigheidsduur van het communautair certificaat voor uitvoer verstrijkt twee maanden na de datum waarop het is afgegeven. Als de ruwe diamant niet binnen die termijn is uitgevoerd, wordt het communautair certificaat teruggezonden aan de communautaire autoriteit die het heeft afgegeven.

Artikel 13

Indien een exporteur lid is van een in bijlage V genoemde diamantorganisatie kan de communautaire autoriteit als overtuigend bewijs van legale invoer in de Gemeenschap een daartoe door die exporteur ondertekende verklaring aanvaarden. Deze verklaring bevat ten minste de gegevens die op grond van artikel 17, lid 2, onder a), punt ii), op een factuur vermeld moeten worden.

Artikel 14

1. Indien de communautaire autoriteit vaststelt dat een zending ruwe diamant waarvoor een certificaat vereist is, niet aan de voorwaarden van de artikelen 11, 12 en 13, voldoet, houdt zij die zending tegen.

2. Indien de communautaire autoriteit van mening is dat de voorschriften onbewust of onopzettelijk niet werden nageleefd, dan wel dat dit het gevolg is van stappen die een andere autoriteit tijdens de uitoefening van haar eigen taken heeft ondernomen, kan eerstgenoemde autoriteit de zending vrijgeven en de procedure voor afgifte en geldigverklaring van een communautair certificaat voortzetten nadat de nodige maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat alsnog aan de voorschriften wordt voldaan.

3. De communautaire autoriteit moet alle gevallen van niet-naleving van de voorschriften binnen één maand melden aan de Europese Commissie en de bevoegde autoriteit van de deelnemer die kennelijk het certificaat van de betrokken zending heeft afgegeven.

Artikel 15

1. De communautaire autoriteiten brengen de Europese Commissie maandelijks verslag uit over alle communautaire certificaten die zij hebben afgegeven en geldig hebben verklaard.

Dit verslag bevat voor elk certificaat ten minste de volgende gegevens:

a) volgnummer van het certificaat,

b) naam van de autoriteiten die het certificaat hebben afgegeven en geldig hebben verklaard,

c) datum van afgifte en geldigverklaring,

d) datum waarop de geldigheidsduur verstrijkt,

e) het land van herkomst,

f) het land van oorsprong, voorzover bekend,

g) GS-code(s),

h) karaatgewicht en waarde.

De Commissie kan, overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 22, lid 2, een modelverslag opstellen, om de controle op de werking van de certificeringsregeling te vergemakkelijken.

2. De communautaire autoriteiten moeten de originelen van op grond van artikel 12, lid 4, ter controle aangeboden certificaten gedurende ten minste drie jaar bewaren, samen met alle andere relevante informatie over de afgifte en geldigverklaring van communautaire certificaten.

Zij moeten de Commissie, dan wel de personen of instanties die zij daartoe heeft aangewezen, toegang verlenen tot de gewaarmerkte kopieën, met name wanneer dit nodig is om in het kader van de KP-certificering gerezen vragen op te lossen.

Artikel 16

1. De Commissie pleegt met de deelnemers overleg over de praktische regelingen voor de verkrijging van een bevestiging van invoer van ruwe diamant die, vergezeld van een door een communautaire autoriteit geldig verklaard certificaat, uit de Gemeenschap ingevoerd is.

2. Op grond van dit overleg zal de Commissie, conform de procedure van artikel 22, lid 2, richtsnoeren voor die bevestiging vaststellen.

HOOFDSTUK IV ZELFREGULERING VAN DE BEDRIJFSTAK

Artikel 17

1. Organisaties die handelaars in ruwe diamant vertegenwoordigen die, met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van de Kimberleyprocescertificering, een systeem van garanties en zelfregulering van de bedrijfstak hebben opgezet, kunnen de Europese Commissie rechtstreeks of via de bevoegde EG-autoriteit verzoeken te worden opgenomen in de lijst van organisaties in bijlage V.

2. Wanneer een organisatie in die lijst wil worden opgenomen, moet zij:

a) op overtuigende wijze kunnen aantonen dat zij voorschriften en procedures heeft aangenomen waarbij de leden van de organisatie, ongeacht of dat natuurlijke of rechtspersonen zijn, zich ertoe verbinden om uiterlijk vanaf de dag van inwerkingtreding van de in artikel 29, lid 3, bedoelde artikelen

i) uitsluitend diamanten te verkopen die zij hebben verkregen uit legitieme bronnen en in overeenstemming met de desbetreffende resoluties van de VN-Veiligheidsraad en met de KP-certificering, en schriftelijk op de factuur die de verkoop van ruwe diamant vergezelt, op basis van persoonlijke kennis en/of schriftelijke garanties, verstrekt door de leverancier van de ruwe diamanten, te garanderen dat de verkochte ruwe diamanten derhalve geen conflictdiamanten zijn;

ii) bij elke verkoop van ruwe diamant een factuur te voegen met genoemde schriftelijke garantie, op basis waarvan de verkoper en koper en hun statutaire zetel onweerlegbaar kunnen worden vastgesteld, alsook, voorzover van toepassing, het btw-nummer van de verkoper, de hoeveelheid/het gewicht en de kwalificatie van de verkochte goederen en de waarde van de transactie en de datum van levering;

iii) geen ruwe diamant te kopen uit verdachte of onbekende bron en/of ruwe diamant van oorsprong uit staten die niet aan de KP-certificering deelnemen;

iv) geen ruwe diamant te kopen uit bronnen die na een regelmatige en rechtens bindende procedure schuldig zijn bevonden aan de schending van wetten en voorschriften met betrekking tot de handel in conflictdiamanten;

v) geen ruwe diamant te kopen in of uit regio's waarvan uit mededelingen van een overheidsinstantie of een instantie van de KP-certificering blijkt dat er conflictdiamanten in omloop zijn of te koop worden aangeboden;

vi) niet opzettelijk conflictdiamanten te kopen of te verkopen of anderen daarbij te helpen;

vii) te garanderen dat alle werknemers in de diamanthandel die ruwe diamant kopen of verkopen, volledig op de hoogte zijn van de handelsresoluties en regeringsmaatregelen ter beperking van de handel in conflictdiamanten;

viii) gedurende ten minste drie jaar kopieën te bewaren van alle facturen van leveranciers en klanten;

ix) een onafhankelijke controleur op te dragen te certificeren dat deze kopieën worden gemaakt en zorgvuldig worden bewaard en dat alle transacties voldeden aan de onder i) tot en met viii) genoemde voorwaarden of dat transacties die daar niet aan voldeden, aan de bevoegde autoriteit zijn gemeld;

en

b) op overtuigende wijze kunnen aantonen dat zij regels en voorschriften hebben aangenomen die de organisatie ertoe verplichten

i) leden te royeren waarvan, na een regelmatig onderzoek door de organisatie, blijkt dat zij bovengenoemde verbintenissen ernstig hebben geschonden; alsmede

ii) het royement van die leden bekend te maken en aan de Commissie te melden;

iii) alle leden op de hoogte te stellen van alle door een overheid of in het kader van de KP-certificering aangenomen wetten, voorschriften en richtsnoeren met betrekking tot conflictdiamanten, alsmede van de namen van natuurlijke of rechtspersonen die na een regelmatige en rechtens bindende procedure schuldig zijn bevonden aan de schending van deze bepalingen en verordeningen

en

c) de Commissie en de bevoegde communautaire autoriteit een volledige lijst doen toekomen van alle leden die ruwe diamant verhandelen, onder vermelding van de complete namen, adressen, plaatsen van vestiging en andere informatie die kan bijdragen tot het voorkomen van identificatiefouten.

3. Organisaties waarop dit artikel van toepassing is moeten de Commissie en de communautaire autoriteit van de lidstaat waar zij verblijven of gevestigd zijn onmiddellijk in kennis stellen van wijzigingen in hun ledenbestand die zich hebben voorgedaan na hun aanvraag om te worden opgenomen in de bedoelde lijst.

4. Overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 22, lid 2, zal de Commissie in bijlage V elke organisatie opnemen die aan de vereisten van dit artikel voldoet. Zij stelt alle communautaire autoriteiten in kennis van de namen en andere relevante informatie over de leden van de in de lijst opgenomen organisaties, alsook van de wijzigingen daarin.

5. a) In de lijst opgenomen organisaties en hun leden moeten de bevoegde communautaire autoriteit van de lidstaat toegang verlenen tot alle informatie die nodig kan zijn om de correcte werking van het systeem van garanties en zelfregulering van de bedrijfstak te beoordelen. Indien de omstandigheden dit vereisen, kan die communautaire autoriteit extra garanties verlangen dat een organisatie in staat is een geloofwaardig systeem te handhaven.

b) De bevoegde communautaire autoriteit brengt de Commissie jaarlijks verslag uit over het resultaat van haar bevindingen.

6. Als de communautaire autoriteit van een lidstaat tijdens de controle van de werking van het systeem informatie verkrijgt op basis waarvan kan worden aangenomen dat een in de lijst opgenomen organisatie waarop dit artikel van toepassing is en die in een lidstaat verblijft of er gevestigd is, dan wel dat een in die lidstaat verblijvend of gevestigd lid van die organisatie dit artikel schendt, start zij een onderzoek om na te gaan of dit artikel inderdaad geschonden is.

7. a) Als de Commissie over aannemelijke informatie beschikt waaruit blijkt dat een in de lijst opgenomen organisatie of een lid van die organisatie dit artikel schendt, verzoekt zij de communautaire autoriteit van de lidstaat waar de organisatie of het lid verblijft of gevestigd is om een evaluatie. Na een dergelijk verzoek start de bevoegde communautaire autoriteit onmiddellijk een onderzoek en brengt zij de Commissie vervolgens van haar bevindingen op de hoogte.

b) Als de Commissie op basis van verslagen, evaluaties of andere relevante informatie concludeert dat een bepaald systeem van garanties en zelfregulering van de bedrijfstak niet naar behoren werkt en het probleem niet op passende wijze is opgelost, neemt zij in overeenstemming met de in artikel 22, lid 2, bedoelde procedure de nodige maatregelen.

8. Als een onderzoek tot de conclusie leidt dat een organisatie dit artikel schendt, zal de bevoegde communautaire autoriteit van de lidstaat waar de organisatie haar woon- of vestigingsplaats heeft, dit onverwijld aan de Commissie meedelen. De Commissie zal op haar beurt volgens de procedure bedoeld in artikel 22, lid 2, die organisatie schrappen van de lijst in bijlage V.

9. Als een in de lijst opgenomen organisatie of een of meer van haar leden hun woon- of vestigingsplaats hebben in een lidstaat waar geen communautaire autoriteit voor de toepassing van dit artikel is aangesteld, fungeert de Commissie als communautaire autoriteit voor de betrokken organisatie en haar leden.

10. Organisaties of hun leden waarop dit artikel van toepassing is en die werkzaam zijn op het grondgebied van een andere deelnemer dan de Europese Gemeenschap worden geacht aan dit artikel te voldoen als zij de regels en voorschriften naleven die deze deelnemer ter uitvoering van de KP-certificering heeft vastgesteld.

HOOFDSTUK V DOUANEVERVOER

Artikel 18

De artikelen 4, 11, 12 en 14 zijn niet van toepassing op ruwe diamant die het grondgebied van de Gemeenschap uitsluitend binnenkomt om naar een andere deelnemer te worden uitgevoerd, op voorwaarde dat de originele houder waarin de ruwe diamant wordt vervoerd en het originele begeleidende certificaat, dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van een deelnemer zowel bij het binnenkomen als bij het verlaten van het grondgebied van de Gemeenschap ongeschonden zijn en uit het begeleidende certificaat duidelijk blijkt dat het om doorvoer gaat.

HOOFDSTUK VI ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 19

1. De lidstaten kunnen voor hun grondgebied een of meer autoriteiten als communautaire autoriteiten aanwijzen en die autoriteiten met verschillende taken belasten.

2. Lidstaten die een communautaire autoriteit aanwijzen stellen de Commissie in kennis van de informatie waaruit blijkt dat hun bevoegde communautaire autoriteiten de op grond van deze verordening vereiste taken betrouwbaar, tijdig, efficiënt en adequaat kunnen vervullen.

3. De lidstaten kunnen het aantal plaatsen waar aan de formaliteiten van deze verordening kan worden voldaan, beperken. Zij stellen de Commissie daarvan in kennis. Op basis van de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie en volgens de procedure van artikel 22, lid 1, houdt de Commissie de als bijlage III opgenomen lijst bij van de bevoegde communautaire autoriteiten, de plaats waar zij gevestigd zijn en de taken die hun toevertrouwd zijn.

4. Communautaire autoriteiten mogen economische subjecten verzoeken een vergoeding te betalen voor de vervaardiging, afgifte en/of geldigverklaring van een certificaat of voor een inspectie overeenkomstig de artikelen 4 en 14. Het te betalen bedrag mag in geen geval hoger zijn dan de werkelijke kosten van de bevoegde autoriteit voor de betreffende handeling. Er mogen geen heffingen of vergelijkbare rechten worden aangerekend voor dergelijke handelingen.

5. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de keuze die zij op grond van de artikelen 4, lid 5, en 12, lid 3, hebben gemaakt, alsook van latere wijzigingen.

6. De Commissie kan ter uitvoering van de KP-certificering besluiten de specificaties van het communautair certificaat te wijzigen om de beveiliging, de werking en de doeltreffendheid ervan te verbeteren.

Artikel 20

Op basis van ter zake dienende informatie van de voorzitter van het Kimberleyproces en/of de deelnemers, kan de Commissie de in bijlage II opgenomen lijst van deelnemers en van voor de afgifte en geldigverklaring van certificaten bevoegde autoriteiten wijzigen.

Artikel 21

1. De Gemeenschap neemt deel aan de KP-certificering.

2. De Commissie, die in de KP-certificering de Gemeenschap vertegenwoordigt, streeft naar een optimale uitvoering van deze certificering, met name door samenwerking met de deelnemers. Daartoe wisselt de Commissie met de deelnemers informatie uit over met name de internationale handel in ruwe diamant, en neemt zij waar nodig deel aan controles en aan het oplossen van eventuele geschillen.

Artikel 22

1. Bij de uitoefening van haar taken in het kader van de artikelen 8, 10, 15, 16, 17 en 19, wordt de Commissie bijgestaan door een comité (hierna "het comité" genoemd).

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op tien werkdagen.

3. Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 23

Het in artikel 22 bedoelde Comité kan alle vraagstukken betreffende de toepassing van deze verordening behandelen. Deze vraagstukken kunnen door de voorzitter of door een vertegenwoordiger van een lidstaat ter sprake worden gebracht.

Artikel 24

1. Alle natuurlijke of rechtspersonen die diensten verrichten die direct of indirect verband houden met activiteiten waarop de artikelen 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17 of 18 van toepassing zijn, dienen zorgvuldig na te gaan of de activiteiten waarvoor zij die diensten verrichten in overeenstemming zijn met deze verordening.

2. Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, de bepalingen van deze verordening worden omzeild.

3. Inlichtingen waaruit blijkt dat de bepalingen van deze verordening worden of zijn omzeild, dienen ter kennis te worden gebracht van de Commissie.

Artikel 25

Alle overeenkomstig deze verordening verstrekte inlichtingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij werden verstrekt.

Inlichtingen die uit hun aard vertrouwelijk zijn of die als vertrouwelijk werden verstrekt, vallen onder de regels van het ambtsgeheim. Ze worden niet door de Commissie openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon die deze inlichtingen heeft verstrekt.

Openbaarmaking van dergelijke inlichtingen is echter wel toegestaan als de Commissie daartoe verplicht of gerechtigd is, met name in het kader van een rechtszaak. Bij de openbaarmaking moet rekening worden gehouden met het legitieme recht van de betrokkene om geen bedrijfsgeheimen te onthullen.

Openbaarmaking van algemene informatie door de Commissie is op grond van dit artikel niet uitgesloten. Dit is echter niet toegestaan in geval van onverenigbaarheid met het oorspronkelijke doel van de informatie.

Als de vertrouwelijkheid wordt geschonden, mag de persoon van wie de informatie oorspronkelijk afkomstig was, verlangen dat die informatie al naar het geval vernietigd wordt, buiten beschouwing wordt gelaten of gerectificeerd wordt.

Artikel 26

Naleving van deze verordening ontslaat natuurlijke of rechtspersonen niet van gehele of gedeeltelijke naleving van andere, op grond van communautaire of nationale regelgeving opgelegde verplichtingen.

Artikel 27

Elke lidstaat bepaalt welke sancties van toepassing zijn indien de bepalingen van deze verordening worden overtreden. Deze sancties dienen doeltreffend, evenredig en afschrikkend te zijn en te voorkomen dat de overtreders enig economisch voordeel uit de gepleegde feiten verkrijgen.

In afwachting van de goedkeuring, voorzover nodig, van hiertoe strekkende wetgeving, gelden bij overtreding van deze verordening voorzover toepasselijk de sancties die door de lidstaten zijn vastgesteld ter uitvoering van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 303/2002.

Artikel 28

Deze verordening is van toepassing op:

a) op het grondgebied van de Gemeenschap, met inbegrip van haar luchtruim, of aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de jurisdictie van een lidstaat vallen,

b) op alle personen die onderdaan van een lidstaat zijn en op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van een lidstaat zijn als zodanig erkend of opgericht zijn.

Artikel 29

1. Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

2. De Commissie brengt jaarlijks of telkens wanneer dit nodig wordt geacht verslag uit aan de Raad over de uitvoering van deze verordening en de eventuele noodzaak tot wijziging of intrekking van de verordening.

3. De artikelen 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 18 worden buiten werking gesteld totdat de Raad besluit deze artikelen toe te passen op basis van een voorstel van de Commissie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2002.

Voor de Raad

De voorzitster

L. Espersen

(1) PB L 47 van 19.2.2002, blz. 8.

(2) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(3) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1. Verordening zoals laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2700/2000 (PB L 311 van 12.12.2000, blz. 17).

BIJLAGE I

KIMBERLEYPROCESCERTIFICERING

PREAMBULE

DEELNEMERS,

- ERKENNEND dat de handel in conflictdiamanten een bron van grote internationale zorg is, die direct in verband kan worden gebracht met het aanwakkeren van gewapende conflicten en activiteiten van rebellenbewegingen om legitieme regeringen te ondermijnen of omver te werpen en de illegale handel in en proliferatie van wapens, met name handvuurwapens en lichte wapens,

- EVENEENS OVERWEGENDE dat conflicten die worden aangewakkerd door de handel in conflictdiamanten een verwoestende impact hebben op de vrede en veiligheid van de bevolking in de getroffen landen en dat tijdens die conflicten systematische en grove schendingen van de mensenrechten worden begaan,

- NOTA NEMEND VAN de negatieve invloed die deze conflicten hebben op de regionale stabiliteit en op de verplichtingen die staten ingevolge het Handvest van de Verenigde Naties hebben met betrekking tot de handhaving van de internationale vrede en veiligheid,

- ERMEE REKENING HOUDEND dat internationale actie dringend noodzakelijk is om te voorkomen dat het probleem van de conflictdiamanten een negatieve invloed heeft op de legitieme diamanthandel, die een essentiële bijdrage levert aan de economie van veel van de producerende, verwerkende, exporterende en importerende landen en met name van ontwikkelingslanden,

- HERINNEREND aan alle relevante resoluties van de VN-veiligheidsraad in het kader van Hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties, met inbegrip van de relevante bepalingen van de Resoluties 1173 (1998), 1295 (2000), 1306 (2000) en 1343 (2001), en vastbesloten een bijdrage te leveren aan en steun te verlenen voor de implementatie van de maatregelen waarin deze resoluties voorzien,

- VERWIJZEND naar Resolutie 55/56 (2000) van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over de rol van de handel in conflictdiamanten bij het aanwakkeren van gewapende conflicten, waarin de internationale gemeenschap wordt opgeroepen dringend en nauwgezet aandacht te besteden aan de ontwikkeling van doeltreffende en pragmatische maatregelen om dit probleem aan te pakken,

- TEVENS VERWIJZEND naar de aanbeveling in Resolutie 55/56 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dat de internationale gemeenschap gedetailleerde voorstellen dient te ontwikkelen voor een eenvoudige en uitvoerbare internationale certificering voor ruwe diamant, die in hoofdzaak gebaseerd is op nationale certificeringsregelingen en internationaal overeengekomen minimumnormen,

- ERAAN HERINNEREND dat aan het Kimberleyproces, dat is opgezet om een oplossing te vinden voor het internationale probleem van de conflictdiamanten, deelgenomen wordt door alle belanghebbenden, namelijk de producerende, exporterende en importerende staten, de diamantindustrie en de civiele samenleving,

- ERVAN OVERTUIGD dat de kans dat conflictdiamanten een rol spelen bij het aanwakkeren van gewapende conflicten sterk kan worden verminderd door het invoeren van een certificering voor ruwe diamant, met het doel conflictdiamanten van de legitieme handel uit te sluiten,

- ERAAN HERINNEREND dat in het kader van het Kimberleyproces is overeengekomen dat een internationale certificering voor ruwe diamant, die gebaseerd is op nationale wetten en praktijken en voldoet aan de internationaal overeengekomen minimumnormen, de meest doeltreffende manier vormt om het probleem van de conflictdiamanten aan te pakken,

- ERKENNEND DAT reeds belangrijke initiatieven zijn genomen om dit probleem aan te pakken, zowel door de regeringen van Angola, de Democratische Republiek Congo, Guinee en Sierra Leone en door andere belangrijke producerende, exporterende en importerende landen, als door de diamantindustrie en met name door de Werelddiamantraad, en de civiele samenleving,

- ZICH VERHEUGEND OVER de door de diamantindustrie aangekondigde initiatieven betreffende vrijwillige zelfregulering en erkennend dat een systeem van vrijwillige zelfregulering bijdraagt tot het garanderen van een doeltreffend intern controlesysteem voor ruwe diamant, gebaseerd op de internationale certificering voor ruwe diamant,

- ERKENNEND dat een internationale certificering voor ruwe diamant alleen geloofwaardig is wanneer alle deelnemers interne controlesystemen opzetten die erop gericht zijn een eind te maken aan de aanwezigheid van conflictdiamanten in de productie- en de in- en uitvoerketen voor ruwe diamant op hun grondgebied, waarbij er rekening mee dient te worden gehouden dat verschillen in productiemethoden en handelspraktijken, alsmede verschillen in de institutionele controle daarvan mogelijk een verschillende aanpak vereisen om aan de minimumnormen te voldoen,

- TEVENS ERKENNEND dat de internationale certificering voor ruwe diamant in overeenstemming dient te zijn met het internationale handelsrecht,

- ERKENNEND dat de soevereiniteit van staten volledig geëerbiedigd moet worden en dat de beginselen van gelijkheid, wederzijds voordeel en consensus onderschreven moeten worden,

BEVELEN VOLGENDE BEPALINGEN AAN:

AFDELING I Definities

Voor de toepassing van de internationale certificering voor ruwe diamant (hierna "certificering" genoemd) wordt verstaan onder:

CONFLICTDIAMANTEN: ruwe diamant die wordt gebruikt door rebellenbewegingen of hun medestanders om een conflict te financieren dat erop gericht is legitieme regeringen te ondermijnen, als omschreven in de relevante resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (UNSC), voorzover die nog van kracht zijn, of in soortgelijke UNSC-resoluties die eventueel nog worden aangenomen, en als begrepen en erkend in Resolutie 55/56 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN), of in soortgelijke AVVN-resoluties die eventueel nog worden aangenomen,

LAND VAN OORSPRONG: het land waar een zending ruwe diamant is gewonnen,

LAND VAN HERKOMST: de laatste deelnemer van waaruit een zending ruwe diamant is uitgevoerd, als vastgelegd in het invoerdocument,

DIAMANT: een mineraal, in essentie bestaande uit zuivere koolstof, gekristalliseerd in het kubische stelsel, met een hardheid op de schaal van Mohs (krasbestendigheid) van 10, een soortelijk gewicht van circa 3,52 en een brekingsindex van 2,42,

UITVOER: het feit dat een goed dat het grondgebied van een deelnemer verlaat dan wel daaruit wordt verzonden,

UITVOERAUTORITEIT: de autoriteit of instantie die is aangewezen door een deelnemer vanuit wiens grondgebied een zending ruwe diamant wordt verzonden en die gemachtigd is het Kimberleyprocescertificaat geldig te verklaren,

VRIJHANDELSZONE: een gedeelte van het grondgebied van een deelnemer waar binnengebrachte goederen over het algemeen, wat invoerrechten en dergelijke heffingen betreft, worden beschouwd als goederen die zich buiten het douanegebied bevinden,

INVOER: het feit dat een goed het grondgebied van een deelnemer binnenkomt dan wel daar wordt ingevoerd,

INVOERAUTORITEIT: de autoriteit of instantie die is aangewezen door een deelnemer op wiens grondgebied een zending ruwe diamant wordt ingevoerd en die belast is met alle invoerformaliteiten en in het bijzonder met de controle van alle begeleidende certificaten,

KIMBERLEYPROCESCERTIFICAAT: een tegen vervalsing beschermd document dat overeenstemt met een specifiek model en waarin voor een zending ruwe diamant wordt aangegeven dat deze in overeenstemming is met de vereisten van de certificeringsregeling,

WAARNEMER: een vertegenwoordiger van de civiele samenleving, de diamantindustrie, internationale organisaties en niet-deelnemende regeringen, die is uitgenodigd deel te nemen aan de plenaire zittingen, (het voorzitterschap zal hierover verder overleg plegen),

PARTIJ: één diamant of meerdere diamanten die gezamenlijk verpakt zijn en die niet geïndividualiseerd zijn,

PARTIJ VAN GEMENGDE OORSPRONG: een partij die ruwe diamant omvat uit twee of meer landen van oorsprong,

DEELNEMER: een staat of regionale organisatie voor economische integratie waarop de certificering van toepassing is; (het voorzitterschap zal hierover verder overleg plegen),

REGIONALE ORGANISATIE VOOR ECONOMISCHE INTEGRATIE: een organisatie, bestaande uit soevereine staten die hun bevoegdheden voor aangelegenheden van de certificeringsregeling aan die organisatie hebben overgedragen,

RUWE DIAMANT: diamanten die onbewerkt zijn of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden en die onder de codes 7102 10 00, 7102 21 00 en 7102 31 00 van het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen vallen,

ZENDING: één of meerdere partijen die in- of uitgevoerd worden,

DOORVOER: het vervoeren over het grondgebied van een deelnemer of niet-deelnemer, met of zonder overlading, opslag of wijziging van vervoerswijze, wanneer dit vervoer slechts een gedeelte beslaat van de volledige reis, die begint en eindigt buiten de grenzen van de deelnemer of niet-deelnemer over wiens grondgebied de zending wordt vervoerd.

AFDELING II Kimberleyprocescertificaat

Elke deelnemer moet ervoor zorgen dat:

a) een Kimberleyprocescertificaat (hierna "certificaat" genoemd) elke zending ruwe diamant bij uitvoer begeleidt;

b) zijn procedures voor de afgifte van certificaten voldoen aan de minimumnormen van het Kimberleyproces van bijlage IV;

c) de certificaten voldoen aan de minimumvereisten van bijlage I. Voorzover aan deze vereisten wordt voldaan, mogen de deelnemers naar wens aanvullende kenmerken formuleren voor hun eigen certificaten, bijvoorbeeld wat betreft vorm, extra gegevens of beveiligingsaspecten;

d) hij alle andere deelnemers via het voorzitterschap op de hoogte stelt van de kenmerken van zijn certificaat, als gespecificeerd in bijlage I, met het oog op de geldigverklaring.

AFDELING III Verbintenissen met betrekking tot de internationale handel in ruwe diamant

Elke deelnemer moet:

a) voor zendingen ruwe diamant die naar een andere deelnemer worden uitgevoerd, eisen dat elke zending vergezeld gaat van een geldigverklaard certificaat;

b) met betrekking tot zendingen ruwe diamant die vanuit een andere deelnemer worden ingevoerd:

- eisen dat deze vergezeld gaan van een geldigverklaard certificaat;

- ervoor zorgen dat zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging naar de bevoegde uitvoerautoriteit wordt gestuurd. In de ontvangstbevestiging moeten in elk geval het volgnummer van het certificaat, het aantal partijen, het karaatgewicht en de gegevens van de importeur en exporteur worden vermeld;

- eisen dat het origineel van het certificaat gedurende een periode van tenminste drie jaar gemakkelijk kan worden geraadpleegd;

c) erop toezien dat geen enkele zending ruwe diamant wordt ingevoerd uit of uitgevoerd naar een niet-deelnemer;

d) erkennen dat deelnemers over wier grondgebied zendingen worden vervoerd, niet hoeven te voldoen aan de in bovengenoemde punten a) en b) en in afdeling II, onder a), genoemde voorschriften, op voorwaarde dat de aangewezen autoriteiten van de deelnemer over wiens grondgebied een zending wordt vervoerd, garanderen dat de zending het grondgebied in dezelfde toestand verlaat als waarin zij dit grondgebied is binnengekomen (d.w.z. ongeopend en ongeschonden).

AFDELING IV Interne controles

Verbintenissen van de deelnemers

Elke deelnemer moet:

a) een systeem van interne controles opzetten dat erop gericht is de aanwezigheid van conflictdiamanten te voorkomen in zendingen ruwe diamant die worden ingevoerd in en uitgevoerd uit zijn grondgebied;

b) invoer- en uitvoerautoriteiten aanwijzen;

c) erop toezien dat ruwe diamant wordt in- en uitgevoerd in fraudebestendige houders;

d) waar nodig, relevante wetten of voorschriften wijzigen of vaststellen ter uitvoering en handhaving van de certificering en tot vaststelling van afschrikkende en proportionele boetes voor overtredingen;

e) relevante officiële productie-, in- en uitvoergegevens verzamelen en bijhouden, en die gegevens controleren en uitwisselen overeenkomstig afdeling V;

f) bij de totstandbrenging van een systeem van interne controles, waar nodig, rekening houden met de verdere opties en aanbevelingen voor interne controles, als vastgesteld in bijlage II.

Principes voor zelfregulering van de bedrijfstak

De deelnemers erkennen dat de zelfregulering van de bedrijfstak, als bedoeld in de preambule van dit document, een systeem van garanties zal opleveren dat, op basis van controles van afzonderlijke bedrijven door onafhankelijke controleurs en gekoppeld aan interne boetes, vastgesteld door de bedrijfstak, de volledige traceerbaarheid van transacties met ruwe diamant door de overheid zal vergemakkelijken.

AFDELING V Samenwerking en transparantie

Deelnemers moeten:

a) elkaar via het voorzitterschap meedelen welke de door hen aangewezen autoriteiten of instanties zijn, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de bepalingen van deze certificeringsregeling. Elke deelnemer verstrekt de andere deelnemers via het voorzitterschap en bij voorkeur elektronisch, informatie over relevante wetten, regelingen, voorschriften, procedures en praktijken, en werkt deze informatie waar nodig bij. Deze kennisgeving dient tevens een samenvatting in het Engels van de inhoud van die informatie te omvatten;

b) statistische gegevens bijhouden en deze via het voorzitterschap ter beschikking stellen van alle andere deelnemers, overeenkomstig de beginselen van bijlage III;

c) regelmatig ervaringen en andere relevante informatie uitwisselen, ook met betrekking tot zelfevaluatie, teneinde te komen tot de best mogelijke praktijk in de gegeven omstandigheden;

d) ingaan op verzoeken van andere deelnemers om bijstand ter verbetering van de werking van de certificering op hun grondgebieden;

e) andere deelnemers via het voorzitterschap op de hoogte stellen, als zij van mening zijn dat de wetten, regelingen, voorschriften, procedures of praktijken van die andere deelnemers niet garanderen dat conflictdiamanten uit de uitvoer van die deelnemer worden geweerd;

f) met andere deelnemers samenwerken om te trachten problemen op te lossen die voort kunnen vloeien uit onbedoelde omstandigheden en die kunnen leiden tot niet-nakoming van de minimumvereisten voor de afgifte of aanvaarding van de certificaten, en alle andere deelnemers op de hoogte stellen van de aard van de gerezen problemen en de gevonden oplossingen;

g) via hun bevoegde autoriteiten aanzetten tot nauwere samenwerking tussen de rechtshandhavingsinstanties en tussen de douanekantoren van de deelnemers.

AFDELING VI Administratieve aangelegenheden

VERGADERINGEN

1. Deelnemers en waarnemers houden eenmaal per jaar een plenaire vergadering en voorts wanneer de deelnemers dat nodig achten, om de doeltreffendheid van de certificering te bespreken.

2. De deelnemers keuren het reglement van orde voor die vergaderingen goed op de eerste plenaire vergadering.

3. De vergaderingen worden gehouden in het land waar het voorzitterschap gevestigd is, tenzij een deelnemer of een internationale organisatie zich aanbiedt als gastheer voor een vergadering en dit aanbod wordt aanvaard. Het gastland dient eventuele visaformaliteiten voor deelnemers aan deze vergaderingen te vergemakkelijken.

4. Aan het einde van elke plenaire vergadering wordt een voorzitter gekozen die tot het einde van de volgende jaarlijkse plenaire vergadering alle plenaire vergaderingen, eventuele ad hoc werkgroepen en andere instanties voorzit.

5. De deelnemers nemen hun besluiten bij consensus. Indien geen consensus kan worden bereikt, moet de voorzitter overleg plegen.

ADMINISTRATIEVE BIJSTAND

6. Voor een doeltreffend beheer van de certificering is administratieve bijstand noodzakelijk. De verschillende modaliteiten en aspecten van die bijstand moeten worden geregeld tijdens de eerste plenaire vergadering na de bekrachtiging door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

7. Administratieve bijstand kan ook de volgende taken omvatten:

a) fungeren als een kanaal voor communicatie, uitwisseling van informatie en overleg tussen de deelnemers over aangelegenheden die in dit document aan bod komen;

b) alle wetten, regelingen, voorschriften, procedures, praktijken en statistieken die overeenkomstig afdeling V, zijn meegedeeld, bijhouden en ter beschikking stellen van alle deelnemers;

c) documenten opstellen en administratieve bijstand verlenen voor plenaire vergaderingen en bijeenkomsten van werkgroepen;

d) alle aanvullende taken vervullen waartoe opdracht wordt gegeven door de plenaire vergadering, of door werkgroepen die daartoe door de plenaire vergaderingen gemachtigd worden.

DEELNAME

8. Deelname aan de certificering is op algemene, niet-discriminerende basis mogelijk voor alle kandidaten die bereid en in staat zijn om aan de vereisten van de regeling te voldoen.

9. Kandidaten die aan de certificering willen deelnemen, moeten dit langs diplomatieke weg aan het voorzitterschap meedelen. Deze kennisgeving, waarbij tevens de in afdeling V, onder a), bedoelde informatie moet worden verstrekt, dient binnen één maand onder alle deelnemers verspreid te worden.

10. De deelnemers zijn voornemens vertegenwoordigers van de civiele samenleving, de diamantindustrie, niet-deelnemende regeringen en internationale organisaties uit te nodigen om als waarnemers aan de plenaire vergaderingen deel te nemen.

MAATREGELEN VAN DE DEELNEMERS

11. Deelnemers bereiden, voorafgaand aan de jaarlijkse plenaire vergaderingen van het Kimberleyproces, de informatie voor, bedoeld in afdeling V, onder a), waarin wordt uiteengezet hoe de vereisten van de certificering binnen hun jurisdictie worden nageleefd, en stellen deze informatie ter beschikking van de andere deelnemers.

12. De agenda van de jaarlijkse plenaire vergaderingen bevat een punt dat ruimte biedt voor de bespreking van de informatie als bedoeld in afdeling V, onder a); op verzoek van de plenaire vergadering kunnen deelnemers verdere details over hun systemen verstrekken.

13. Met het oog op verdere verduidelijking, kunnen de deelnemers aan de plenaire vergaderingen op aanbeveling van de voorzitter aanvullende controlemaatregelen vaststellen. Deze maatregelen moeten overeenkomstig het geldende nationale en internationale recht worden uitgevoerd. Dit omvat eventueel, maar hoeft zich niet te beperken tot maatregelen als:

a) verzoeken om aanvullende informatie en uitleg van de deelnemers,

b) controlemissies van andere deelnemers of hun vertegenwoordigers, indien er betrouwbare aanwijzingen zijn van ernstige schendingen van de certificering.

14. Controlemissies hebben een analytisch, deskundig en onpartijdig karakter en worden verricht met toestemming van de betrokken deelnemer. Omvang, samenstelling, taakomschrijving en tijdsduur van deze missies zijn afhankelijk van de omstandigheden en worden vastgesteld door het voorzitterschap, met toestemming van de betrokken deelnemer en in overleg met alle deelnemers.

15. Een verslag over de resultaten van de controlemissies dient binnen drie weken na beëindiging daarvan te worden gericht aan het voorzitterschap en de betrokken deelnemer. Het verslag en de eventuele opmerkingen van die deelnemer worden binnen drie weken nadat het verslag aan de betrokken deelnemer is voorgelegd, gepubliceerd op het gedeelte van de officiële website van de certificeringsregeling dat beperkt toegankelijk is. Deelnemers en waarnemers stellen alles in het werk om te zorgen voor strikte geheimhouding bij de behandeling van kwesties in verband met de naleving van de voorschriften.

NALEVING EN VOORKOMING VAN GESCHILLEN

16. Problemen in verband met de naleving door een deelnemer of de uitvoering van de certificering kunnen door elke belanghebbende deelnemer worden gemeld bij het voorzitterschap, dat onmiddellijk alle deelnemers inlicht en een dialoog begint om het probleem op te lossen. Deelnemers en waarnemers stellen alles in het werk om te zorgen voor strikte geheimhouding bij de behandeling van kwesties in verband met de naleving van de voorschriften.

WIJZIGINGEN

17. Dit document kan bij consensus van de deelnemers worden gewijzigd.

18. Wijzigingen kunnen door alle deelnemers worden voorgesteld. Voorstellen worden ten minste negentig dagen vóór de eerstvolgende plenaire vergadering, tenzij anders wordt overeengekomen, schriftelijk ingediend bij het voorzitterschap.

19. Het voorzitterschap doet wijzigingsvoorstellen zo spoedig mogelijk aan alle deelnemers en waarnemers toekomen en plaatst ze op de agenda van de eerstvolgende jaarlijkse plenaire vergadering.

EVALUATIEMECHANISME

20. De deelnemers zijn voornemens de certificering aan een periodieke evaluatie te onderwerpen om de deelnemers de kans te geven alle aspecten van de regeling grondig te analyseren. In het kader van die evaluatie moet ook worden nagegaan of de regeling nog steeds nodig is, rekening houdende met de wijze waarop de deelnemers en internationale organisaties, met name de Verenigde Naties, de situatie met betrekking tot conflictdiamanten evalueren. De eerste evaluatie vindt plaats uiterlijk drie jaar na de effectieve inwerkingtreding van de certificering. De evaluatievergadering valt normaal gezien samen met de jaarlijkse plenaire vergadering, tenzij anders wordt overeengekomen.

START VAN DE UITVOERING VAN DE REGELING

21. De certificering dient tot stand te worden gebracht op de ministeriële bijeenkomst over de Kimberleyprocescertificering voor ruwe diamanten op 5 november 2002 te Interlaken.

Bijlage I bij BIJLAGE I

Certificaten

A. Minimumvereisten voor certificaten

Elk certificaat moet aan de volgende minimumvereisten voldoen:

- Elk certificaat bevat het opschrift "Kimberleyprocescertificaat", het logo van het Kimberleyproces, alsook de volgende vermelding: "De ruwe diamanten in deze zending zijn behandeld in overeenstemming met de Kimberleyprocescertificering voor ruwe diamant."

- Voor zendingen van partijen van niet-gemengde (d.w.z. dezelfde) oorsprong wordt het land van oorsprong vermeld

- Certificaten kunnen in elke taal gesteld zijn, op voorwaarde dat zij ook een Engelse vertaling bevatten

- Het bevat een volgnummer met Alpha 2-landencode volgens ISO 3166-1

- Het is fraudebestendig en beveiligd tegen vervalsing

- Datum van afgifte

- Uiterste geldigheidsdatum

- Afgevende autoriteit

- Identiteit van exporteur en importeur

- Karaatgewicht/massa

- Waarde in USD

- Aantal partijen in de betrokken zending

- Toepasselijk geharmoniseerd systeem voor de omschrijving en de codering van goederen

- Geldigverklaring van het certificaat door de uitvoerautoriteit

B. Facultatieve vereisten voor certificaten

Facultatieve vereisten zijn mogelijk i.v.m.:

- De kenmerken van het certificaat (bijvoorbeeld wat betreft vorm, extra gegevens of veiligheidsaspecten)

- De vermelding van kwaliteitskenmerken van de ruwe diamanten in de zending

- De invoerbevestiging, die bij voorkeur de volgende elementen omvat:

Land van bestemming

Identiteit van de importeur

Karaatgewicht en waarde in USD

Toepasselijk geharmoniseerd systeem voor de omschrijving en de codering van goederen

Datum van ontvangst door de invoerautoriteit

Waarmerking door de invoerautoriteit

C. Facultatieve procedures

Ruwe diamant kan worden verzonden in transparante veiligheidstassen.

Het volgnummer van het certificaat kan op de houder worden herhaald.

Bijlage II bij BIJLAGE I

Aanbevelingen als bedoeld in afdeling IV, onder f)

Algemene aanbevelingen

1. De deelnemers kunnen één of meer officiële coördinatoren benoemen voor de uitvoering van de certificering.

2. Als zij dit nuttig achten kunnen de deelnemers de conform bijlage III verzamelde en bekendgemaakte statistieken uitbreiden of verbeteren, uitgaande van de inhoud van de Kimberleyprocescertificaten.

3. De deelnemers worden aangemoedigd de op grond van afdeling V vereiste informatie en gegevens bij te houden in een geautomatiseerde gegevensbank.

4. De deelnemers worden aangemoedigd de certificeringsregeling langs elektronische weg te ondersteunen.

5. Diamantproducerende deelnemers met rebellenbewegingen die van diamantwinning op hun grondgebied worden verdacht, worden aangemoedigd deze illegale diamantwinningsgebieden te identificeren en deze informatie aan alle andere deelnemers door te geven. Deze informatie moet regelmatig geactualiseerd worden.

6. De deelnemers worden aangemoedigd de namen van personen en bedrijven die zijn veroordeeld voor activiteiten die verband houden met de doeleinden van de certificering, via het voorzitterschap aan alle andere deelnemers mee te delen.

7. De deelnemers worden aangemoedigd ervoor te zorgen dat elke aankoop van ruwe diamant met contant geld via het officiële bankwezen verloopt en door controleerbare documentatie wordt gestaafd.

8. Diamantproducerende deelnemers dienen hun diamantproductie op basis van de volgende criteria te analyseren:

- Kenmerken van de geproduceerde diamanten

- Effectieve productie

Aanbevelingen voor de controle van diamantmijnen

9. De deelnemers worden aangemoedigd ervoor te zorgen dat alle diamantmijnen een vergunning hebben en alleen diamantwinning door mijnen met een dergelijke vergunning toe te staan.

10. De deelnemers worden aangemoedigd ervoor te zorgen dat prospectie- en mijnbouwbedrijven doeltreffende veiligheidsnormen hanteren om te voorkomen dat conflictdiamanten de legitieme productie aantasten.

Aanbevelingen voor deelnemers met kleinschalige diamantwinning

11. Alle ambachtelijke en informele activiteiten op het gebied van diamantwinning dienen vergunningplichtig te zijn en alleen personen die over een dergelijke vergunning beschikken mogen diamant winnen.

12. De registers van de vergunningen moeten ten minste de volgende informatie bevatten: naam, adres, nationaliteit en/of verblijfsstatus en het gebied waar diamant mag worden gewonnen.

Aanbevelingen voor kopers, verkopers en exporteurs van ruwe diamant

13. Alle kopers, verkopers, exporteurs, handelaren en koerierbedrijven die betrokken zijn bij het vervoer van ruwe diamant moeten geregistreerd zijn door en een vergunning hebben verkregen van de bevoegde autoriteiten van elke deelnemer.

14. De registers van de vergunningen moeten in ieder geval de volgende informatie bevatten: naam, adres, nationaliteit en/of verblijfsstatus.

15. Alle kopers, verkopers en exporteurs van ruwe diamant moeten bij wet worden verplicht hun dagelijkse aankoop-, verkoop- en uitvoergegevens, waarin de namen van kopers en verkopers, alsmede hun vergunningnummer en het bedrag en de waarde van de gekochte, verkochte of uitgevoerde diamanten zijn opgenomen, gedurende vijf jaar bij te houden.

16. De in punt 14 bedoelde informatie moet worden opgeslagen in een geautomatiseerde gegevensbank om de opstelling van gedetailleerde informatie over de activiteiten van afzonderlijke kopers en verkopers van ruwe diamant te vergemakkelijken.

Aanbevelingen voor uitvoerprocedures

17. De exporteur moet de zending ruwe diamant aanmelden bij de bevoegde uitvoerautoriteit.

18. De uitvoerautoriteit wordt aangemoedigd, alvorens een certificaat geldig te verklaren, van de exporteur een verklaring te eisen dat de uitgevoerde ruwe diamanten geen conflictdiamanten zijn.

19. Ruwe diamant moet worden verzegeld in een fraudebestendige houder en moet vergezeld zijn van een certificaat of een gewaarmerkt afschrift daarvan. De uitvoerautoriteit moet langs elektronische weg een gedetailleerd bericht naar de bevoegde invoerautoriteit sturen, waarin gegevens zijn opgenomen over het karaatgewicht, de waarde, het land van oorsprong of herkomst, de importeur en het volgnummer van het certificaat.

20. De uitvoerautoriteit moet alle details van de zendingen ruwe diamanten opslaan in een geautomatiseerde gegevensbank.

Aanbevelingen voor invoerprocedures

21. De invoerautoriteit moet vóór of bij aankomst van de zending ruwe diamant een langs elektronische weg toegezonden bericht ontvangen met gedetailleerde gegevens zoals het karaatgewicht, de waarde, het land van oorsprong of herkomst, de exporteur en het volgnummer van het certificaat.

22. De invoerautoriteit moet de zending ruwe diamant inspecteren, om vast te stellen dat de zegels niet verbroken zijn en de houder niet geopend is en de uitvoer heeft plaatsgevonden overeenkomstig de certificeringsregeling.

23. De invoerautoriteit moet de zending openen en de inhoud van de zending inspecteren, om vast te stellen of de op het certificaat vermelde details juist zijn.

24. Voorzover van toepassing en indien hierom wordt verzocht, kan de invoerautoriteit het retourdocument of de invoerbevestiging naar de bevoegde uitvoerautoriteit terugsturen.

25. De invoerautoriteit moet alle details van de zendingen ruwe diamant opslaan in een geautomatiseerde gegevensbank.

Aanbevelingen betreffende zendingen naar en vanuit vrijhandelszones

26. Zendingen ruwe diamant naar en vanuit vrijhandelszones moeten door de aangewezen autoriteiten worden verwerkt.

Bijlage III bij BIJLAGE I

Statistieken

Omdat betrouwbare en vergelijkbare gegevens over de productie van en de internationale handel in ruwe diamant een essentieel hulpmiddel zijn voor effectieve uitvoering van de certificering, en met name voor de vaststelling van onregelmatigheden die erop zouden kunnen wijzen dat conflictdiamanten in de legitieme handel terechtkomen, onderschrijven de deelnemers ten volle de volgende beginselen, rekening houdend met de noodzaak alle vanuit commercieel oogpunt gevoelige informatie te beschermen:

a) ieder kwartaal worden er statistieken over de in- en uitvoer van ruwe diamant opgesteld en worden de nummers van alle voor uitvoer geldig verklaarde certificaten, alsmede alle gegevens over met certificaten ingevoerde zendingen bijgehouden; deze informatie wordt binnen twee maanden na de referentieperiode in een gestandaardiseerde vorm gepubliceerd;

b) er worden statistieken over de in- en uitvoer bijgehouden en gepubliceerd naar oorsprong en herkomst (althans voorzover mogelijk), naar karaatgewicht en waarde, en naar indeling in de rubrieken 7102.10, 7102.21 en 7102.31 van het geharmoniseerd systeem voor de omschrijving en de codering van goederen bijgehouden en gepubliceerd;

c) er worden halfjaarlijkse statistieken over de productie van ruwe diamant naar karaatgewicht en waarde bijgehouden, die binnen twee maanden na de referentieperiode worden gepubliceerd. Kan een deelnemer deze statistieken niet publiceren, dan moet het voorzitterschap daarvan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld;

d) de verzameling en publicatie van deze statistieken is in de eerste plaats gebaseerd op nationale procedures en methoden;

e) deze statistieken worden ter beschikking gesteld van een intergouvernementeel orgaan of een andere, door de deelnemers aangewezen instantie die moet zorgen voor het verzamelen en publiceren van de driemaandelijkse in- en uitvoerstatistieken en de halfjaarlijkse productiestatistieken. Deze statistieken moeten onder daartoe door de deelnemers vastgestelde voorwaarden ter beschikking worden gesteld voor analyse door belanghebbenden en deelnemers, zowel gezamenlijk als individueel;

f) de statistische gegevens over de internationale handel in en de productie van ruwe diamant worden tijdens de jaarlijkse plenaire vergaderingen gebruikt om daarmee samenhangende vraagstukken te bespreken en de doeltreffende uitvoering van de certificering te ondersteunen.

BIJLAGE II

Lijst van deelnemers aan de Kimberleyprocescertificering en de door hen aangewezen bevoegde autoriteiten, als bedoeld in de artikelen 2, 3, 5, 8, 9, 12, 17, 18, 19 en 20

BIJLAGE III

Lijst van bevoegde autoriteiten van de lidstaten en hun taken als bedoeld in de artikelen 2 en 19

BIJLAGE IV

Het communautaire certificaat als bedoeld in artikel 2

Het communautaire certificaat als bedoeld in artikel 2 heeft de volgende kenmerken. De lidstaten zorgen ervoor dat de certificaten die zij afgeven, identiek zijn. Te dien einde bezorgen zij de Commissie specimens van de af te geven certificaten.

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het drukken van de EG-certificaten. De EG-certificaten kunnen worden gedrukt door drukkerijen die zijn aangewezen door de lidstaat waar zij gevestigd zijn. In dat geval dient op elk EG-certificaat een verwijzing naar die aanwijzing te worden vermeld. Op elk EG-certificaat wordt de naam en het adres van de drukker vermeld, of wordt een merkteken ter identificatie van de drukker aangebracht. De drukker moet een drukker zijn van bankbiljetten met een hoge graad van beveiliging. De drukker moet tevens passende referenties van zowel particuliere als regeringsklanten kunnen voorleggen.

De Europese Commissie stelt specimens van de originele EG-certificaten ter beschikking van de EG-autoriteiten.

Materialen

- Afmetingen: A4 (210 x 297 mm);

- Watermerk met zichtbare (Europees blauw) en onzichtbare (geel/groen) UV-vezels;

- Veiligheidspapier: de zichtbare vezels worden bijgekleurd om overeen te komen met "Europees blauw";

- Matte UV-druk (de kenmerken van het document moeten duidelijk tot uiting komen onder een UV-lamp);

- papier van 100 g/m2;

Opdruk

- Achtergrond in irisdruk (gevoelig voor oplosmiddelen) (kleurendefinitie: pantone blauw-roze);

- Het "iriseffect" heeft een veiligheidsachtergrond die niet zichtbaar wordt bij fotokopiëren;

- De gebruikte inkten moeten gevoelig zijn voor oplosmiddelen, ter bescherming van het document tegen aantasting door chemicaliën, zoals bleekmiddelen, die worden gebruikt om de ingevulde tekst te veranderen.

- Eenkleurige achtergrond (lichtecht en lichtbestendig);

- Zorgen voor secundaire irisdruk om te vermijden dat de certificaten worden aangetast door blootstelling aan zonlicht.

- Onder UV-licht zichtbare opdruk (sterren van de EU-vlag):

- De veiligheidsdrukker dient het correcte inktgewicht toe te passen om ervoor te zorgen dat de UV-elementen niet zichtbaar zijn bij normaal licht.

- EU-vlag: gedrukt goud en Europees blauw;

- Diepdrukomlijsting;

- Voelbare diepdrukinkt is een van de belangrijkste kenmerken van het document;

- Het woord "Kimberleyprocescertificaat" in microdruk;

- Latent beeld: "KP"

- "MELT"-kenmerk "KPCS";

- Het ontwerp van het document moet antikopieerelementen ("medaillon") omvatten in de haarlijnopdruk op de achtergrond.

Nummering

- Elk EG-certificaat heeft een uniek serienummer, voorafgegaan door de code "EG";

- De Commissie kent de serienummers toe aan de lidstaten die voornemens zijn de EG-certificaten af te geven;

- Er dienen twee gelijke cijferreeksen te worden aangebracht: één zichtbare en één onzichtbare.

- Eerste reeks: zes cijfers, éénmaal op elk onderdeel van het document, zwarte druk (fluorescerend tot groen onder een UV-lamp)

- De drukker draagt de verantwoordelijkheid voor de nummering van elk certificaat;

- De drukker houdt een gegevensbank voor de nummering bij;

- De nummers aan de rechterzijde, c.q. de linkerzijde, worden horizontaal gealigneerd.

- Tweede reeks: zes cijfers in onzichtbare opdruk (gelijk aan bovenstaande cijfers), die fluorescerend rood oplichten onder een UV-lamp (verticaal gealigneerd met de bovenzijde van de zichtbare cijfers).

Taal

Engels, en in voorkomend geval, de taal (talen) van de betrokken lidstaat.

Layout en afwerking

Verplichte kenmerken

Gleuf geperforeerd op één plaats, gesneden op A4-formaat. 1 perforatie op 70 mm van de rechterrand.

a) linkerkant

>PIC FILE= "L_2002358NL.004601.TIF">

b) rechterkant

>PIC FILE= "L_2002358NL.004701.TIF">

BIJLAGE V

Lijst van diamantorganisaties die het systeem van garanties en zelfregulering van de bedrijfstak toepassen, als bedoeld in de artikelen 13 en 17

Top