Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1597

Verordening (EG) nr. 1597/2002 van de Commissie van 6 september 2002 houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad inzake de vorm van de nationale lijsten van uitgangsmateriaal van bosbouwkundig teeltmateriaal

OJ L 240, 7.9.2002, p. 34–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 27 - 31
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 27 - 31
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 27 - 31
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 27 - 31
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 27 - 31
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 27 - 31
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 27 - 31
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 27 - 31
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 27 - 31
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 044 P. 58 - 62
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 044 P. 58 - 62
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 246 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1597/oj

32002R1597

Verordening (EG) nr. 1597/2002 van de Commissie van 6 september 2002 houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad inzake de vorm van de nationale lijsten van uitgangsmateriaal van bosbouwkundig teeltmateriaal

Publicatieblad Nr. L 240 van 07/09/2002 blz. 0034 - 0038


Verordening (EG) nr. 1597/2002 van de Commissie

van 6 september 2002

houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad inzake de vorm van de nationale lijsten van uitgangsmateriaal van bosbouwkundig teeltmateriaal

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 1999/105/EG van de Raad van 22 december 1999 betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal(1), en met name op artikel 10, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Krachtens artikel 10, lid 1, van Richtlijn 1999/105/EG dienen de lidstaten een nationaal register op te stellen van het uitgangsmateriaal van de diverse soorten dat op zijn grondgebied is toegelaten.

(2) Krachtens artikel 10, lid 2, van dezelfde richtlijn dienen de lidstaten een samenvatting op te stellen van het nationale register in de vorm van een nationale lijst en die op verzoek ter beschikking te stellen van de Commissie en de andere lidstaten. De nationale lijst moet volgens een gemeenschappelijk model worden opgesteld voor elke "toegelaten eenheid" als bedoeld in artikel 4, lid 2, onder b), van Richtlijn 1999/105/EG en voor elke categorie bosbouwkundig teeltmateriaal als gespecificeerd in artikel 2, onder l), van dezelfde richtlijn; voor de categorieën "van bekende origine" en "geselecteerd" is een samenvatting van de "toegelaten eenheden" binnen één herkomstgebied toegestaan. De details betreffende de in de lijst op te nemen gegevens zijn vermeld in het hierboven genoemde artikel 10, lid 2.

(3) Om de goede werking en de onderlinge vergelijkbaarheid van de nationale lijsten te garanderen, moet de vorm van die lijsten worden genormaliseerd op communautair niveau. Dat zal voor de Commissie een hulp betekenen bij de publicatie van de lijst met als titel "Communautaire lijst van toegelaten uitgangsmateriaal voor de productie van bosbouwkundig teeltmateriaal", als bedoeld in artikel 11, lid 1, van die richtlijn.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor teelmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De nationale lijst als bedoeld in artikel 10, lid 2, van Richtlijn 1999/105/EG, wordt door elke lidstaat vastgesteld volgens het in de bijlage vastgestelde model. Elke lidstaat stelt de lijst op verzoek ter beschikking van de Commissie en de andere lidstaten in de vorm van een elektronische spreadsheet of een elektronisch gegevensbestand.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 september 2002.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 11 van 15.1.2000, blz. 17.

BIJLAGE

STANDAARDFORMULIER VOOR DE NATIONALE LIJSTEN VAN DOOR DE LIDSTATEN TOEGELATEN UITGANGSMATERIAAL

DEEL A

Structuur van de nationale lijst van uitgangsmateriaal

>PIC FILE= "L_2002240NL.003502.TIF">

DEEL B

Richtsnoeren voor het invullen van de verschillende kolommen van de nationale lijst van uitgangsmateriaal, waarvan het model is opgenomen in deel A van deze bijlage

1. De soorten moeten worden vermeld in alfabetische volgorde (kolom B) en binnen elke soort gerangschikt naar categorie (artikel 2, lid 1, van Richtlijn 1999/105/EG) (kolom C) te beginnen met van bekende origine, gevolgd door geselecteerd, gekeurd en getest. Binnen de categorie gekeurd is de volgorde zaadgaarde, ouderplanten van (een) familie(s), kloon en mengsel van klonen, terwijl binnen de categorie gekeurd de zaadgaarde nog wordt voorafgegaan door opstand.

2. De verschillende kolommen worden ingevuld met inachtneming van de vastgelegde volgorde en de codering van de informatie als aangegeven in deel B.4 van deze bijlage.

3. Kolom B wordt ingevuld met inachtneming van de afkortingen die zijn vermeld in deel B.5 van deze bijlage.

4. Genormaliseerde volgorde en codering van de informatie voor de verschillende kolommen van de nationale lijst van uitgangsmateriaal, waarvan het model is opgenomen in deel A van deze bijlage

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Wanneer een kolom niet moet worden ingevuld wordt de afkorting n.v.t. gebruikt, wat staat voor niet van toepassing, teneinde het onderscheid te maken met de gevallen waarin deze kolom openblijft wegens het ontbreken van informatie.

De kolommen F, G, H en J moeten niet worden ingevuld voor uitgangsmateriaal van het type ouderplanten van (een) familie(s), kloon of een mengsel van klonen.

5. Afkortingen van de botanische naam van boomsoorten en kunstmatige hybriden daarvan, te gebruiken in kolom B van de nationale lijst volgens het model in deel A van deze bijlage

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top