Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0987

2002/987/EG: Beschikking van de Commissie van 13 december 2002 inzake de lijst van voor de invoer van vers vlees in de Gemeenschap erkende inrichtingen op de Falklandeilanden (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4988)

OJ L 344, 19.12.2002, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 519 - 520
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 267 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 267 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 141 - 142

No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2014; opgeheven door 32014D0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/987/oj

32002D0987

2002/987/EG: Beschikking van de Commissie van 13 december 2002 inzake de lijst van voor de invoer van vers vlees in de Gemeenschap erkende inrichtingen op de Falklandeilanden (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4988)

Publicatieblad Nr. L 344 van 19/12/2002 blz. 0039 - 0040


Beschikking van de Commissie

van 13 december 2002

inzake de lijst van voor de invoer van vers vlees in de Gemeenschap erkende inrichtingen op de Falklandeilanden

(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4988)

(Voor de EER relevante tekst)

(2002/987/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees of van vleesproducten uit derde landen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1452/2001(2), en met name op artikel 4, lid 1, en artikel 18, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Inrichtingen in derde landen kunnen slechts worden erkend voor de uitvoer van vers vlees naar de Gemeenschap als ze voldoen aan de in Richtlijn 72/462/EEG bepaalde algemene en bijzondere voorwaarden.

(2) Bij een bezoek van de Commissie ter plaatse is gebleken dat de diergezondheidssituatie op de Falklandeilanden op hetzelfde peil staat als in de lidstaten, inzonderheid wat betreft de overdracht van ziekten via vlees, en dat de op de productie van vers vlees uitgeoefende controle bevredigend is.

(3) De Falklandeilanden hebben, overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Richtlijn 72/462/EEG, de gegevens betreffende een voor uitvoer van vers vlees naar de Gemeenschap te erkennen inrichting meegedeeld.

(4) Bij een communautaire inspectie ter plaatse is gebleken dat de normen van deze inrichting inzake hygiëne bevredigend zijn en dat ze derhalve kan worden opgenomen in de eerste lijst van inrichtingen waaruit de invoer van vers vlees kan worden toegestaan, die wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 1, van Richtlijn 72/462/EEG. Op de invoer van vers vlees uit de inrichting die is vermeld in de lijst in de bijlage bij deze beschikking, blijven de reeds vastgestelde bepalingen, de algemene bepalingen van het Verdrag en inzonderheid de andere communautaire veterinaire regelingen inzake de bescherming van de gezondheid van toepassing.

(5) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. De in de bijlage vermelde inrichting op de Falklandeilanden wordt hierbij erkend voor de uitvoer van vers vlees naar de Gemeenschap.

2. Voor de invoer uit deze inrichting blijven de veterinaire voorschriften van de Gemeenschap, inzonderheid die betreffende de bescherming van de gezondheid, van toepassing.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 december 2002.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 302 van 31.12.1972, blz. 28.

(2) PB L 198 van 21.7.2001, blz. 11.

BIJLAGE

Land: Falklandeilanden

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top