Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1921

Verordening (EG) nr. 1921/2001 van de Commissie van 28 september 2001 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor herzieningen van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2602/2000 (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 261, 29.9.2001, p. 49–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 83 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1921/oj

32001R1921

Verordening (EG) nr. 1921/2001 van de Commissie van 28 september 2001 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor herzieningen van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2602/2000 (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 261 van 29/09/2001 blz. 0049 - 0051


Verordening (EG) nr. 1921/2001 van de Commissie

van 28 september 2001

houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor herzieningen van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2602/2000

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad van 23 oktober 1995 inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1617/1999 van de Commissie(2), en met name op artikel 4 en artikel 5, lid 3,

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Ingevolge artikel 5, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 2494/95 moet iedere lidstaat vanaf januari 1997 een geharmoniseerd indexcijfer van de consumptieprijzen (GICP) produceren.

(2) Het is uiterst belangrijk een hoge mate van geloofwaardigheid van het GICP te waarborgen; hierbij kan het van nut zijn het aantal GICP-herzieningen in een bepaalde context zoveel mogelijk te beperken.

(3) Men is het er algemeen over eens dat de jaarlijkse gemiddelde, de jaarlijkse en de maandelijkse wijzigingspercentages van de GICP's van belang zijn voor het meten van de inflatie en vooral voor de vaststelling van de prijsconvergentie en ter onderbouwing van het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank.

(4) Wijzigingen in het systeem van nationale of geharmoniseerde regels zijn geldige redenen voor een herziening van de GICP's voorzover zij de vergelijkbaarheid, betrouwbaarheid en relevantie van de GICP's verzekeren of verbeteren. Wijzigingen in het systeem van geharmoniseerde regels zouden geen herziening nodig moeten maken tenzij in de context van specifieke uitvoeringsmaatregelen anderszins is vastgesteld.

(5) Artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2602/2000 van de Commissie van 17 november 2000 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor de behandeling van kortingen in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft(4), moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6) Herzieningen als gevolg van fouten of in verband met nieuwe of betere basisinformatie zijn geldige redenen voor een herziening van de GICP's omdat de vergelijkbaarheid, betrouwbaarheid en relevantie van de GICP's hierdoor wordt verbeterd.

(7) De nationale procedures voor de herziening van de reeksen indexcijfers kunnen sterk uiteenlopen. Er zijn geharmoniseerde regels nodig om ervoor te zorgen dat de op grond hiervan berekende GICP's aan het vergelijkbaarheidsvereiste van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2494/95 voldoen en dat ze betrouwbaar en relevant zijn.

(8) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité statistisch programma, dat is opgericht bij Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad(5),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Doel

Deze verordening heeft ten doel informatie te verschaffen over significante gevolgen van maatregelen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 en geharmoniseerde regels voor herzieningen van het GICP vast te stellen die met die maatregelen in overeenstemming zijn en waarvan de vergelijkbaarheid, de betrouwbaarheid en de relevantie toereikend zijn.

Artikel 2

Definities

In deze verordening gelden de volgende definities:

a) Een "herziening" is een wijziging achteraf van een GICP-reeks, indexcijfer, wijzigingspercentage of gewicht, die door middel van gedrukte of elektronische media door de Commissie (Eurostat) openbaar is gemaakt en die de resultaten tot op één cijfer achter de komma beïnvloedt.

b) Een "fout" is een onbedoelde inbreuk op een vaste regel die ten minste één GICP-reeks beïnvloedt.

c) Een "voorlopig" resultaat is een resultaat waarvan wordt verwacht dat dit, na te zijn herzien, in een latere maand definitief zal worden vastgesteld.

Artikel 3

Herziening

1. De officieel gepubliceerde GICP-reeksen kunnen worden herzien.

2. Herzieningen van GICP-reeksen om andere redenen dan die welke worden genoemd in de artikelen 4, 5 of 9 van deze verordening, moeten eerst door de Commissie (Eurostat) worden goedgekeurd. De omvang en het tijdstip van de herziening worden in overleg met de Commissie (Eurostat) vastgesteld.

Artikel 4

Fouten

1. Fouten worden gecorrigeerd, waarna de herziening in verband hiermee onverwijld wordt aangebracht.

2. Voordat herzieningen in verband met fouten worden bekendgemaakt, verschaffen de betrokken lidstaten de Commissie (Eurostat) op eigen initiatief informatie die gedetailleerd genoeg is om de gevolgen voor de desbetreffende GICP-reeksen te beoordelen. De lidstaten stellen de Commissie (Eurostat) ook in kennis van de maatregelen die zijn genomen om soortgelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen.

Artikel 5

Nieuwe of verbeterde informatie

Herzieningen die voortvloeien uit nieuwe of verbeterde basisinformatie en die volgens de lidstaten noodzakelijk zijn om de nauwkeurigheid van een GICP te verbeteren, worden aangebracht tenzij de Commissie (Eurostat) zich verzet tegen het tijdstip waarop dit gebeurt.

Artikel 6

Wijzigingen in het systeem van geharmoniseerde regels

Tenzij anders vastgesteld:

1. wijzigingen in het systeem van geharmoniseerde regels mogen geen herzieningen tot gevolg hebben;

2. wijzigingen in definities, methoden of praktijken die uit de regelgeving inzake het GICP voortvloeien, treden in elk van de betrokken lidstaten in werking met ingang van het indexcijfer voor januari van ieder jaar;

3. het effect van dergelijke wijzigingen wordt vastgesteld voor de twaalf maanden vanaf het indexcijfer voor januari waarin de wijzigingen in werking treden;

4. indien het effect van de wijzigingen op het jaarlijkse gemiddelde wijzigingspercentage van het algemene indexcijfer gedurende de twaalf maanden na de wijziging waarschijnlijk ten minste een tiende procentpunt zal bedragen, wordt het effect op dit algemene indexcijfer voor elk van de twaalf maanden geschat;

5. wanneer bovendien het effect op het indexcijfer voor een afdeling, groep of klasse van de COICOP/GICP, zoals berekend in artikel 6, lid 4, waarschijnlijk ten minste respectievelijk drie, vier of vijf tiende van een procentpunt zal bedragen, wordt het effect op de betrokken reeksen indexcijfers voor elk van de twaalf maanden geschat.

Artikel 7

Schattingen van het effect

1. Voor de in artikel 6, leden 4 en 5, van deze verordening bedoelde schattingen worden de beste methoden die beschikbaar zijn op een kosteneffectieve wijze gebruikt. De schattingen worden uiterlijk samen met de GICP's waarop zij betrekking hebben, aan de Commissie (Eurostat) meegedeeld. Ook worden daarbij een beschrijving van de schattingsmethoden en een goede toelichting op de nauwkeurigheid van de schattingen gegeven.

2. In de schattingen worden de jaarlijkse wijzigingspercentages van het GICP en de desbetreffende deelindexcijfers vergeleken met een indexcijfer waarbij geen rekening is gehouden met de wijzigingen in definities, methoden of praktijken.

3. De in artikel 6, leden 4 en 5, bedoelde schattingen worden samen met een toelichting op hun kwaliteit openbaar gemaakt. Deze schattingen vervangen niet het officiële GICP.

Artikel 8

Bekendmaking van herzieningen

1. In de door de Commissie (Eurostat) bekendgemaakte officiële GICP-reeksen worden herzieningen met een speciaal teken aangegeven. Dit teken wordt aangebracht bij primaire of afgeleide reeksen waarvan de resultaten op het gedetailleerdheidsniveau waarop de gegevens worden bekendgemaakt, na de herziening zijn gewijzigd. De herzieningstekens worden geplaatst bij de bekendmaking van de herziene reeks, en de volgende maand weer verwijderd.

2. Herzieningen van het algemene GICP worden, indien het niet om voorlopige resultaten gaat, samen met een toelichting in nauwe samenwerking tussen de betrokken lidstaat en de Commissie (Eurostat) officieel bekendgemaakt.

Artikel 9

Voorlopige resultaten

Wanneer een voorlopig indexcijfer wordt gepubliceerd, wordt dit bij de bekendmaking van de volgende maand definitief vastgesteld.

Artikel 10

Kwaliteitscontrole

In geval van een herziening om andere redenen dan die genoemd in artikel 4 of artikel 9, verstrekt de betrokken lidstaat de Commissie (Eurostat) op haar verzoek informatie die gedetailleerd genoeg is om het effect van de desbetreffende GICP-reeks te beoordelen en om aan te tonen dat de herzieningen met de GICP-normen in overeenstemming zijn.

Artikel 11

Wijziging

Artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2602/2000 houdende minimumnormen voor de behandeling van kortingen in het GICP wordt vervangen door: "Wanneer de invloed van de tenuitvoerlegging van de bepalingen van deze verordening op het jaarlijkse wijzigingspercentage (m/(m - 12)) van het algemene indexcijfer meer dan een tiende van een procentpunt bedraagt ten opzichte van een indexcijfer waarbij geen rekening met kortingen wordt gehouden, wordt de desbetreffende reeks indexcijfers dienovereenkomstig herzien.".

Artikel 12

Tenuitvoerlegging

Deze verordening wordt in december 2001 door de lidstaten ten uitvoer gelegd en treedt in werking vanaf het indexcijfer voor januari 2002.

Artikel 13

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 september 2001.

Voor de Commissie

Pedro Solbes Mira

Lid van de Commissie

(1) PB L 257 van 27.10.1995, blz. 1.

(2) PB L 192 van 24.7.1999, blz. 9.

(3) PB C 244 van 1.9.2001, blz. 5.

(4) PB L 300 van 29.11.2000, blz. 16.

(5) PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.

Top