EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1629

Verordening (EG) nr. 1629/2001 van de Commissie van 9 augustus 2001 tot vaststelling, voor de periode 2001/2002, van de coëfficiënten voor in de vorm van Scotch whisky uitgevoerde granen

OJ L 216, 10.8.2001, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1629/oj

32001R1629

Verordening (EG) nr. 1629/2001 van de Commissie van 9 augustus 2001 tot vaststelling, voor de periode 2001/2002, van de coëfficiënten voor in de vorm van Scotch whisky uitgevoerde granen

Publicatieblad Nr. L 216 van 10/08/2001 blz. 0009 - 0010


Verordening (EG) nr. 1629/2001 van de Commissie

van 9 augustus 2001

tot vaststelling, voor de periode 2001/2002, van de coëfficiënten voor in de vorm van Scotch whisky uitgevoerde granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2825/93 van de Commissie van 15 oktober 1993 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de vaststelling en de toekenning van aangepaste restituties voor in de vorm van bepaalde alcoholhoudende dranken uitgevoerde granen betreft(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1633/2000(2), en met name op artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2825/93 is bepaald dat de hoeveelheden granen waarvoor de restitutie wordt toegekend, de hoeveelheden zijn die onder controle zijn geplaatst en gedistilleerd en waarop een jaarlijkse voor elke betrokken lidstaat vast te stellen coëfficiënt is toegepast. Deze coëfficiënt drukt de verhouding uit tussen de uitgevoerde totale hoeveelheden en de totale in de handel gebrachte hoeveelheden van de betrokken gedistilleerde drank op basis van de geconstateerde ontwikkeling van die hoeveelheden tijdens het aantal jaren dat overeenkomt met de gemiddelde rijpingsperiode van de betrokken gedistilleerde drank. Aan de hand van de door het Verenigd Koninkrijk verstrekte gegevens over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2000 bedroeg deze gemiddelde rijpingsperiode voor Scotch whisky in 2000 vijf jaar. De coëfficiënten voor de periode van 1 oktober 2001 tot en met 30 september 2002 moeten worden vastgesteld.

(2) Op grond van artikel 10 van Protocol nr. 3 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte(3), mogen voor de betrokken granen geen restituties bij uitvoer naar Liechtenstein, IJsland en Noorwegen worden toegekend. Op grond van artikel 7, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2825/93, moet daarmee rekening worden gehouden bij de berekening van de coëfficiënten voor de periode 2001/2002.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de periode van 1 oktober 2001 tot en met 30 september 2002 worden de in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2825/93 bedoelde coëfficiënten voor granen die in het Verenigd Koninkrijk voor de bereiding van Scotch whisky worden gebruikt, vastgesteld zoals aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 oktober 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 augustus 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 258 van 16.10.1993, blz. 6.

(2) PB L 187 van 26.7.2000, blz. 29.

(3) PB L 1 van 3.1.1994, blz. 1.

BIJLAGE

Coëfficiënten voor het Verenigd Koninkrijk

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top