Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0078

Richtlijn 2001/78/EG van de Commissie van 13 september 2001 tot wijziging van bijlage IV van Richtlijn 93/36/EEG van de Raad, van de bijlagen IV, V en VI van Richtlijn 93/37/EEG van de Raad, van de bijlagen III en IV van Richtlijn 92/50/EEG van de Raad, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/52/EG, alsmede van de bijlagen XII tot en met XV, XVII en XVIII van Richtlijn 93/38/EEG van de Raad, zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/4/EG (richtlijn over het gebruik van de standaardformulieren bij de bekendmaking van aankondigingen van overheidsopdrachten) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 285, 29.10.2001, p. 1–162 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250

No longer in force, Date of end of validity: 30/01/2006; stilzwijgende opheffing door 32004L0018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/78/oj

32001L0078

Richtlijn 2001/78/EG van de Commissie van 13 september 2001 tot wijziging van bijlage IV van Richtlijn 93/36/EEG van de Raad, van de bijlagen IV, V en VI van Richtlijn 93/37/EEG van de Raad, van de bijlagen III en IV van Richtlijn 92/50/EEG van de Raad, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/52/EG, alsmede van de bijlagen XII tot en met XV, XVII en XVIII van Richtlijn 93/38/EEG van de Raad, zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/4/EG (richtlijn over het gebruik van de standaardformulieren bij de bekendmaking van aankondigingen van overheidsopdrachten) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 285 van 29/10/2001 blz. 0001 - 0162


Richtlijn 2001/78/EG van de Commissie

van 13 september 2001

tot wijziging van bijlage IV van Richtlijn 93/36/EEG van de Raad, van de bijlagen IV, V en VI van Richtlijn 93/37/EEG van de Raad, van de bijlagen III en IV van Richtlijn 92/50/EEG van de Raad, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/52/EG, alsmede van de bijlagen XII tot en met XV, XVII en XVIII van Richtlijn 93/38/EEG van de Raad, zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/4/EG

(richtlijn over het gebruik van de standaardformulieren bij de bekendmaking van aankondigingen van overheidsopdrachten)

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening(1), gewijzigd bij Richtlijn 97/52/EG(2), en met name op artikel 22, Richtlijn 93/36/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen(3), gewijzigd bij Richtlijn 97/52/EG, en met name op artikel 14, Richtlijn 93/37/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken(4), gewijzigd bij Richtlijn 97/52/EG, en met name op artikel 35, lid 2, alsmede op Richtlijn 93/38/EEG van de Raad van 14 juni 1993 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie(5), gewijzigd bij Richtlijn 98/4/EG(6), en met name op artikel 39, lid 2, en artikel 40, leden 2 en 3,

Gezien het advies van het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten en dat van het Raadgevend Comité inzake opdrachten voor de telecommunicatiesector,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Richtlijnen 92/50/EEG, 93/36/EEG, 93/37/EEG en 93/38/EEG stellen de bekendmaking van overheidsopdrachten in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen verplicht voor procedures die binnen hun toepassingsgebied vallen en leggen vast welke gegevens absoluut in deze aankondigingen moeten worden vermeld. Deze richtlijnen bevatten ook "modellen voor de aankondiging van overheidsopdrachten" die hiervoor door de aanbestedende diensten moeten worden gebruikt. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 9, lid 4, van Richtlijn 93/36/EEG, artikel 11, lid 6, van Richtlijn 93/37/EEG, artikel 17, lid 1, van Richtlijn 92/50/EEG en artikel 21, leden 1 en 4, artikel 22, lid 2, en artikel 24, lid 1, van Richtlijn 93/38/EEG.

(2) Op 24 oktober 1991 keurde de Commissie een aanbeveling (91/561/EEG)(7) goed en op 30 december 1992 een mededeling(8). Hierin beval zij het gebruik van bepaalde standaardmodellen voor de bekendmaking van overheidsopdrachten voor leveringen en werken aan. Deze standaardmodellen verschillen van de modellen voor de aankondiging van overheidsopdrachten in de bijlagen van de richtlijnen.

(3) Thans is het aangewezen de modellen voor de aankondiging van overheidsopdrachten in de richtlijnen aan te passen, om aldus bij te dragen tot een eenvoudigere toepassing van de bekendmakingsvoorschriften, alsook deze aan te passen aan de elektronische middelen die zijn ingevoerd in het kader van het informatiesysteem voor overheidsopdrachten (SIMAP), dat door de Commissie samen met de lidstaten is opgezet. Bovendien zal het gebruik van standaardformulieren en desgevallend ook van de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (Common Procurement Vocabulary, afgekort CPV) de toegang tot informatie vergemakkelijken en bijdragen tot een grotere transparantie van de overheidsopdrachten. Teneinde meer duidelijkheid te scheppen is het dus nodig de in de bijlagen van de richtlijnen opgenomen modellen te vervangen door de standaardformulieren.

(4) De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten en dat van het Raadgevend Comité inzake opdrachten voor de telecommunicatiesector,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Bijlage IV van Richtlijn 93/36/EEG wordt vervangen door bijlage I van deze richtlijn.

2. De bijlagen IV, V en VI van Richtlijn 93/37/EEG worden vervangen door respectievelijk de bijlagen II, III en IV van deze richtlijn.

3. De bijlagen III en IV van Richtlijn 92/50/EEG worden vervangen door respectievelijk de bijlagen V en VI van deze richtlijn.

4. De bijlagen XII tot en met XV, XVII en XVIII van Richtlijn 93/38/EEG worden vervangen door respectievelijk de bijlagen VII tot en met XII van deze richtlijn.

Artikel 2

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om uiterlijk op 1 mei 2002 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

2. Wanneer de lidstaten de in artikel 1 bedoelde bepalingen goedkeuren, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 september 2001.

Voor de Commissie

Frederik Bolkestein

Lid van de Commissie

(1) PB L 209 van 24.7.1992, blz. 1.

(2) PB L 328 van 28.11.1997, blz. 1.

(3) PB L 199 van 9.8.1993, blz. 1.

(4) PB L 199 van 9.8.1993, blz. 54.

(5) PB L 199 van 9.8.1993, blz. 84.

(6) PB L 101 van 1.4.1998, blz. 1.

(7) PB L 305 van 6.11.1991, blz. 19.

(8) Mededeling van de Commissie betreffende de formulieren die de aanbestedende diensten waarop Richtlijn 90/531/EEG van toepassing is, moeten gebruiken (PB S 252 A van 30.12.1992, blz. 1).

BIJLAGE I

>PIC FILE= "L_2001285NL.000501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.000601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.000701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.000801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.000901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.001001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.001101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.001201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.001301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.001401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.001501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.001601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.001701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.001801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.001901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.002001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.002101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.002201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.002301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.002401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.002501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.002601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.002701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.002801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.002901.TIF">

BIJLAGE II

>PIC FILE= "L_2001285NL.003101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.003201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.003301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.003401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.003501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.003601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.003701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.003801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.003901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.004001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.004101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.004201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.004301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.004401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.004501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.004601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.004701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.004801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.004901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.005001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.005101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.005201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.005301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.005401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.005501.TIF">

BIJLAGE III

>PIC FILE= "L_2001285NL.005701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.005801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.005901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.006001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.006101.TIF">

BIJLAGE IV

>PIC FILE= "L_2001285NL.006301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.006401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.006501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.006601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.006701.TIF">

BIJLAGE V

>PIC FILE= "L_2001285NL.006901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.007001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.007101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.007201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.007301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.007401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.007501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.007601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.007701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.007801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.007901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.008001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.008101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.008201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.008301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.008401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.008501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.008601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.008701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.008801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.008901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.009001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.009101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.009201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.009301.TIF">

BIJLAGE VI

>PIC FILE= "L_2001285NL.009501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.009601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.009701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.009801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.009901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.010001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.010101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.010201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.010301.TIF">

BIJLAGE VII

>PIC FILE= "L_2001285NL.010501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.010601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.010701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.010801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.010901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.011001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.011101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.011201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.011301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.011401.TIF">

BIJLAGE VIII

>PIC FILE= "L_2001285NL.011701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.011801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.011901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.012001.TIF">

BIJLAGE IX

>PIC FILE= "L_2001285NL.012301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.012401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.012501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.012601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.012701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.012801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.012901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.013001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.013101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.013201.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.013301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.013401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.013501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.013601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.013701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.013801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.013901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.014001.TIF">

BIJLAGE X

>PIC FILE= "L_2001285NL.014301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.014401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.014501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.014601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.014701.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.014801.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.014901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.015001.TIF">

BIJLAGE XI

>PIC FILE= "L_2001285NL.015301.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.015401.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.015501.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.015601.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.015701.TIF">

BIJLAGE XII

>PIC FILE= "L_2001285NL.015901.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.016001.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.016101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001285NL.016201.TIF">

Top