Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0683

Beschikking van de Commissie van 8 mei 2001 houdende machtiging van het Verenigd Koninkrijk tot het verlenen van steun aan de kolenindustrie voor 2001 (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1404)

OJ L 241, 11.9.2001, p. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/683/oj

32001D0683

Beschikking van de Commissie van 8 mei 2001 houdende machtiging van het Verenigd Koninkrijk tot het verlenen van steun aan de kolenindustrie voor 2001 (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1404)

Publicatieblad Nr. L 241 van 11/09/2001 blz. 0010 - 0012


Beschikking van de Commissie

van 8 mei 2001

houdende machtiging van het Verenigd Koninkrijk tot het verlenen van steun aan de kolenindustrie voor 2001

(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1404)

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

(2001/683/EGKS)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

Gelet op Beschikking nr. 3632/93/EGKS van de Commissie van 28 december 1993 tot vaststelling van een communautaire regeling voor de steunmaatregelen van de lidstaten ten behoeve van de kolenindustrie(1), en met name op artikel 9, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

I

(1) Bij schrijven van 16 maart 2001 heeft het Verenigd Koninkrijk de Commissie overeenkomstig artikel 9, lid 1, van Beschikking nr. 3632/93/EGKS in kennis gesteld van de financiële steun die het voornemens is de kolenindustrie voor 2001 te verlenen.

(2) In het licht van de door het Verenigd Koninkrijk verstrekte informatie moet de Commissie een beslissing nemen over exploitatiesteun voor een bedrag van 25259000 GBP ter dekking van exploitatieverliezen in vier productie-eenheden voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2001.

(3) De financiële maatregelen vallen onder artikel 1 van Beschikking nr. 3632/93/EGKS. De Commissie moet overeenkomstig artikel 9, lid 4, van die beschikking derhalve een beslissing over deze maatregelen nemen. De goedkeuring van de Commissie is dan ook afhankelijk van de algemene doelstellingen en criteria in artikel 2 en de specifieke criteria in artikel 3 van Beschikking nr. 3632/93/EGKS en moet meer in het algemeen verenigbaar zijn met de goede werking van de gemeenschappelijke markt. Daarnaast moet de Commissie in haar beoordeling overeenkomstig artikel 9, lid 6, van die beschikking nagaan of de maatregelen waarvan zij in kennis is gesteld, in overeenstemming zijn met het plan tot modernisering, rationalisering en herstructurering van de kolenindustrie in het Verenigd Koninkrijk, dat door de Commissie is goedgekeurd bij Beschikking 2001/114/EGKS(2) en bij Beschikking 2001/597/EGKS(3) (het "herstructureringsplan").

II

(4) Het bedrag van 25259000 GBP dat het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 3 van Beschikking nr. 3632/93/EGKS voornemens is toe te kennen, is bedoeld ter dekking van het verschil tussen de productiekosten en de verkoopprijs voor kolen die in het licht van de op de wereldmarkt geldende voorwaarden voor kolen van vergelijkbare kwaliteit uit derde landen uit vrije wil tussen de contractsluitende partijen is overeengekomen.

(5) De steun is bedoeld voor de volgende productie-eenheden:

a) 18318000 GBP voor de productie-eenheid Longannet Mine van Mining (Scotland) Ltd;

b) 3807000 GBP voor de productie-eenheid Hatfield Colliery van Hatfield Coal Company Ltd;

c) 1168000 GBP voor de productie-eenheid Blenkinsopp Colliery van Blenkinsopp Collieries Ltd;

d) 1966000 GBP voor de productie-eenheid Betws Colliery van Betws Anthracite Ltd.

(6) De Commissie heeft het Verenigd Koninkrijk al toegestaan deze productie-eenheden voor de periode van 17 april tot en met 31 december 2000 exploitatiesteun overeenkomstig artikel 3 van Beschikking nr. 3632/93/EGKS te verlenen voor een bedrag van 17462000 GBP voor Longannet Mine(4), 3932000 GBP en 470000 GBP voor respectievelijk Hatfield Colliery en Blenkinsopp Colliery(5) en 870000 GBP voor Betws Colliery(6). Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Beschikking nr. 3632/93/EGKS was de Commissie van mening dat de steun die het Verenigd Koninkrijk voornemens was voor 2000 te verlenen, bedoeld was om de economische levensvatbaarheid van deze productie-eenheden te verbeteren door hun productiekosten te verlagen. De steun moest er overeenkomstig het herstructureringsplan toe bijdragen dat de productie-eenheden levensvatbaar worden, zodat ze hun activiteiten na het jaar 2002 zonder subsidie van de overheid kunnen voortzetten.

(7) De informatie die het Verenigd Koninkrijk in haar schrijven van 16 maart 2001 ter kennisgeving van de steun voor 2001 heeft verstrekt, bevestigt de conclusies van de Commissie in de context van Beschikking nr. 3632/93/EGKS ten aanzien van de steun voor 2000. De productiekosten in de eenheden Hatfield Colliery, Blenkinsopp Colliery en Betws Colliery moeten aanzienlijk worden verlaagd en mogen in 2002 niet hoger liggen dan de drempelwaarde voor economische levensvatbaarheid van 1,15 GBP/GJ, die in het herstructureringsplan bij prijzen van 1999 is vastgesteld(7). In het geval van Longannet Mine worden de productiekosten voor 2002 geraamd op [...](8) GBP/GJ. Door de hogere kwaliteit van de door Longannet Mine geproduceerde kolen, die met name een zeer laag zwavelgehalte hebben, kan deze productie-eenheid echter een hogere prijs voor zijn kolen krijgen dan in het algemeen door andere producenten in het Verenigd Koninkrijk in rekening wordt gebracht. Gelet op de vooruitzichten om de productiekosten te verlagen en de hoogte van de schuld moet Longannet Mine dan ook in staat worden geacht zijn activiteiten na 2002 zonder subsidie van de overheid voort te zetten. Volgens de ramingen tot 2004 zouden bovengenoemde productie-eenheden hun economische levensvatbaarheid bovendien door een verdere verlaging van de productiekosten moeten blijven verbeteren.

(8) Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Beschikking nr. 3632/93/EGKS is de steun die het Verenigd Koninkrijk voornemens is voor 2001 te verlenen, derhalve bedoeld om de economische levensvatbaarheid van de betrokken productie-eenheden te verbeteren door hun productiekosten te verlagen.

(9) Door de moderniserings-, rationaliserings- en herstructureringsmaatregelen die door elke productie-eenheid worden ingevoerd, en met name de tijdelijke aard van de financiële steun die nodig is om deze maatregelen te verwezenlijken, zal de steun overeenkomstig artikel 2, lid 1, eerste streepje, van Beschikking nr. 3632/93/EGKS geleidelijk kunnen afnemen.

(10) Op verzoek van de instanties van het Verenigd Koninkrijk is er door een onafhankelijke deskundige een technisch rapport opgesteld om na te gaan of de voor de verschillende productie-eenheden voorgenomen moderniserings-, rationaliserings- en herstructureringsmaatregelen hen in staat zouden stellen hun economische levensvatbaarheid na afloop van het EGKS-Verdrag op 23 juli 2002 te verbeteren. Bij de opstelling van dit rapport heeft de deskundige rekening gehouden met de geologische en technische omstandigheden waarin de eenheden worden geëxploiteerd en met de kwaliteit van de geproduceerde kolen. In het rapport wordt geconcludeerd dat de verschillende voorgenomen maatregelen samenhangend en realistisch zijn teneinde tot een situatie van economische levensvatbaarheid te komen.

(11) Overeenkomstig artikel 3, lid 1, eerste streepje, van Beschikking nr. 3632/93/EGKS ligt de in de kennisgeving vermelde steun per ton voor geen enkele productie-eenheid hoger dan het verschil tussen de productiekosten en de te verwachten inkomsten voor 2001.

(12) De Commissie stelt vast dat voor elke productie-eenheid een accountant heeft verklaard dat de door het Verenigd Koninkrijk verstrekte financiële gegevens een correcte weergave van de boekhoudkundige situatie van de onderneming vormen. De accountant stelt ook dat bij het opstellen van de prognoses dezelfde boekhoudkundige normen zijn gebruikt als vóór de door het herstructureringsplan bestreken periode.

(13) In het licht van het voorgaande en op basis van de door het Verenigd Koninkrijk verstrekte informatie is de voorgenomen steun voor 2001 voor de in overweging 5 genoemde productie-eenheden verenigbaar met Beschikking nr. 3632/93/EGKS en met name met de artikelen 2 en 3 van die beschikking.

III

(14) Het Verenigd Koninkrijk moet ervoor zorgen dat de steun niet tot concurrentievervalsing of tot discriminatie tussen kolenproducenten, tussen kopers of tussen verbruikers in de Gemeenschap leidt.

(15) Overeenkomstig artikel 3, lid 1, derde streepje, van Beschikking nr. 3632/93/EGKS en de desbetreffende bepalingen van Beschikking 2001/114/EGKS zal het Verenigd Koninkrijk alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de hoogte van de aan elke productie-eenheid verleende steun er niet toe leidt dat de prijzen voor communautaire kolen lager komen te liggen dan de prijzen voor kolen van een vergelijkbare kwaliteit uit derde landen.

(16) Bovendien moet de steun overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Beschikking nr. 3632/93/EGKS worden opgenomen in de nationale, regionale of lokale overheidsbegrotingen van het Verenigd Koninkrijk of moet deze worden verleend in het kader van volstrekt gelijkwaardige mechanismen.

(17) Overeenkomstig artikel 3, lid 1, tweede streepje, en artikel 9, leden 2 en 3, van Beschikking nr. 3632/93/EGKS moet de Commissie nagaan of de verleende steun uitsluitend wordt gebruikt voor de in artikel 3 van die beschikking genoemde doeleinden. Het Verenigd Koninkrijk moet uiterlijk op 30 september 2002 een kennisgeving indienen met de hoogte van de daadwerkelijk gedurende 2001 betaalde steun en opgeven welke veranderingen er eventueel zijn aangebracht in de bedragen in de oorspronkelijke kennisgeving. Tegelijk met deze jaarlijkse opgave dient alle nodige informatie te worden verstrekt om na te kunnen gaan of aan de in artikel 3 van de beschikking vastgestelde criteria is voldaan.

(18) Het Verenigd Koninkrijk moet afwijkingen van het herstructureringsplan en van de economische en financiële prognoses waarvan de Commissie op 16 maart 2001 in kennis is gesteld, rechtvaardigen. Met name moet het Verenigd Koninkrijk, wanneer zou blijken dat niet aan de in artikel 3, lid 2, van Beschikking nr. 3632/93/EGKS vastgestelde voorwaarden kan worden voldaan, zelf een voorstel doen aan de Commissie voor de vereiste maatregelen om dit te herstellen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd om met inachtneming van de voorwaarden van artikel 3 van Beschikking nr. 3632/93/EGKS voor het jaar 2001 exploitatiesteun voor een bedrag van 25259000 GBP te verlenen aan de productie-eenheden Longannet Mine, Hatfield Colliery, Blenkinsopp Colliery en Betws Colliery.

Artikel 2

Het Verenigd Koninkrijk zorgt ervoor dat de verleende steun uitsluitend wordt gebruikt voor de doeleinden die het in zijn kennisgeving van 16 maart 2001 heeft vermeld en dat uitgaven voor posten die onder deze beschikking vallen, die worden geschrapt, te hoog zijn geraamd of oneigenlijk zijn gebruikt, terug worden betaald.

Artikel 3

Onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 9, leden 1 tot en met 3, van Beschikking nr. 3632/93/EGKS deelt het Verenigd Koninkrijk uiterlijk op 30 september 2002 de hoogte mee van de steun die daadwerkelijk in het boekjaar 2001 is betaald.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 8 mei 2001.

Voor de Commissie

Loyola De Palacio

Vice-voorzitter

(1) PB L 329 van 30.12.1993, blz. 12.

(2) PB L 43 van 14.2.2001, blz. 27.

(3) PB L 210 van 3.8.2001, blz. 32.

(4) Beschikking 2001/217/EGKS van de Commissie (PB L 81 van 21.3.2001, blz. 31).

(5) Beschikking 2001/340/EGKS van de Commissie (PB L 122 van 3.5.2001, blz. 23).

(6) Beschikking 2001/597/EGKS van de Commissie (PB L 210 van 3.8.2001, blz. 32).

(7) 1 ton steenkoolequivalent (tse) = 29,302 gigajoule (GJ).

(8) Vertrouwelijke informatie.

Top