Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0011

Richtlijn 98/11/EG van de Commissie van 27 januari 1998 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van lampen voor huishoudelijk gebruik betreft (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 71, 10.3.1998, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 022 P. 271 - 279
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 022 P. 271 - 279
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 60 - 67

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; opgeheven door 32012R0874

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/11/oj

31998L0011

Richtlijn 98/11/EG van de Commissie van 27 januari 1998 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van lampen voor huishoudelijk gebruik betreft (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 071 van 10/03/1998 blz. 0001 - 0008


RICHTLIJN 98/11/EG VAN DE COMMISSIE van 27 januari 1998 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van lampen voor huishoudelijk gebruik betreft (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 92/75/EEG van de Raad van 22 september 1992 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke apparaten (1), inzonderheid op de artikelen 9 en 12,

Overwegende dat de Commissie ingevolge Richtlijn 92/75/EEG uitvoeringsrichtlijnen voor huishoudelijke apparaten, waaronder verlichtingsbronnen (lampen), dient vast te stellen;

Overwegende dat het elektriciteitsverbruik van lampen een belangrijk deel van de totale energiebehoefte van de Gemeenschap vertegenwoordigt; dat er aanzienlijke mogelijkheden zijn om het energieverbruik ervan te verlagen;

Overwegende dat de Gemeenschap, die het belang bevestigt van een internationaal normalisatiesysteem dat in staat is normen op te stellen die door alle internationale handelspartners daadwerkelijk worden toegepast, en aan de eisen van het Gemeenschapsbeleid te voldoen, de Europese normalisatieorganisaties verzoekt hun samenwerking met internationale normalisatieorganisaties voort te zetten;

Overwegende dat het Europees Comité voor normalisatie (CEN) en het Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie (Cenelec) als bevoegde instellingen voor de vaststelling van geharmoniseerde normen zijn erkend overeenkomstig de op 13 november 1984 ondertekende algemene richtsnoeren voor de samenwerking tussen de Commissie en deze beide instellingen; dat in deze richtlijn onder een "geharmoniseerde norm" wordt verstaan, een technische specificatie (Europese norm of harmonisatiedocument) die door Cenelec in opdracht van de Commissie is vastgesteld, overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 83/189/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (2), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 96/139/EG van de Commissie (3), en uit hoofde van die algemene richtsnoeren;

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het in uitvoering van artikel 10 van Richtlijn 92/75/EEG opgerichte comité,

HEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Deze richtlijn is van toepassing op huishoudelijke elektrische lampen welke rechtstreeks op het elektriciteitsnet worden aangesloten (gloeilampen en integrale compacte fluorescentielampen) en op huishoudelijke fluorescentielampen, lineaire en niet-integrale compacte fluorescentielampen inbegrepen, zelfs wanneer deze voor niet-huishoudelijk gebruik in de handel worden gebracht.

Wanneer een lamp door de eindgebruiker kan worden gedemonteerd, wordt in de zin van deze richtlijn onder "lamp" verstaan, dat deel, respectievelijk die delen van de lamp dat/die het licht uitstraalt, respectievelijk uitstralen.

2. Van het toepassingsgebied van deze richtlijn zijn uitgezonderd lampen:

a) met een lichtstroom van meer dan 6 500 lumen;

b) met een opgenomen vermogen van minder dan 4 watt;

c) reflectorlampen;

d) die in de handel worden gebracht om voornamelijk met andere energiebronnen zoals batterijen te worden gebruikt;

e) die niet in de handel worden gebracht voornamelijk voor de productie van licht in het golflengtegebied van zichtbaar licht (400-800 nm);

f) die in de handel worden gebracht als onderdeel van een product waarvan verlichting niet het hoofddoel is. Wanneer dergelijke lampen echter afzonderlijk, bijvoorbeeld als reserveonderdeel, te koop, te huur of in huurkoop worden aangeboden of worden uitgestald, zijn zij onder het toepassingsgebied begrepen.

3. Onder lid 2 begrepen lampen mogen van een etiket en kaart met productinformatie overeenkomstig deze richtlijn worden voorzien op voorwaarde dat voor dergelijke lampen geharmoniseerde meetnormen zijn vastgesteld en bekendgemaakt overeenkomstig het bepaalde in lid 4.

4. De ingevolge deze richtlijn te verstrekken informatie wordt verstrekt overeenkomstig geharmoniseerde normen waarvan de referentienummers in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen zijn bekendgemaakt en waarvoor de lidstaten de referentienummers van de nationale normen waarin deze geharmoniseerde normen zijn omgezet, hebben bekendgemaakt.

5. De in lid 4 genoemde geharmoniseerde normen worden vastgesteld op basis van een mandaat van de Commissie overeenkomstig Richtlijn 83/189/EEG.

6. De in de onderhavige richtlijn gebruikte termen hebben dezelfde betekenis als in Richtlijn 92/75/EEG, tenzij de context anders vereist.

Artikel 2

1. De in artikel 2, lid 3, van Richtlijn 92/75/EEG bedoelde technische documentatie omvat:

a) naam, handelsmerk en adres van de leverancier;

b) een algemene beschrijving van de lamp welke voor de herkenning daarvan toereikend is;

c) informatie, met inbegrip van relevante tekeningen, over de belangrijkste ontwerpeigenschappen van het model en met name die welke het energieverbruik wezenlijk beïnvloeden;

d) verslagen van op het model uitgevoerde relevante meetproeven volgens testprocedures van de in artikel 1, lid 4, bedoelde geharmoniseerde normen;

e) de eventuele gebruiksaanwijzing.

2. Het in artikel 2, lid 1, van Richtlijn 92/75/EEG bedoelde etiket dient aan de bepalingen van bijlage I bij de onderhavige richtlijn te voldoen. Het etiket wordt duidelijk zichtbaar op de buitenzijde van de afzonderlijke verpakking van elke lamp aangebracht of gedrukt. Niets (gedrukt dan wel aangebracht) op de afzonderlijke verpakking van de lamp mag de zichtbaarheid van het etiket belemmeren of verminderen. In bijlage I wordt gespecificeerd hoe bij zeer kleine verpakkingen het etiket mag worden aangebracht.

3. De in artikel 2, lid 1, van Richtlijn 92/75/EEG bedoelde kaart dient aan de bepalingen van bijlage II van de onderhavige richtlijn te voldoen.

4. In de in artikel 5 van Richtlijn 92/75/EEG bedoelde gevallen, voorzover het om lampen gaat die door middel van een gedrukte mededeling, bijvoorbeeld een catalogus, te koop, te huur of in huurkoop worden aangeboden, bevat die gedrukte mededeling de in bijlage III van de onderhavige richtlijn genoemde informatie.

5. De op het etiket en de kaart vermelde energie-efficiëntieklasse van een lamp wordt bepaald overeenkomstig bijlage IV.

Artikel 3

De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat alle op hun grondgebied gevestigde leveranciers en handelaren aan hun verplichtingen krachtens deze richtlijn voldoen.

Artikel 4

1. De lidstaten dragen zorg voor aanneming en bekendmaking van de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen om uiterlijk op 15 juni 1999 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis. Zij passen deze bepalingen toe met ingang van 1 juli 1999.

De lidstaten staan evenwel toe tot en met 31 december 2000:

- het op de markt brengen, de commercialisatie en/of uitstalling van producten,

-de verspreiding van productbrochures zoals bedoeld in artikel 3, lid 2, van Richtlijn 92/75/EEG, en van gedrukte mededelingen zoals bedoeld in artikel 2, lid 4, van de onderhavige richtlijn, die niet met de onderhavige richtlijn in overeenstemming zijn.

Wanneer de lidstaten de in de eerste alinea bedoelde bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van alle maatregelen die zij op het door deze richtlijn bestreken gebied vaststellen.

Artikel 5

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 6

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 27 januari 1998.

Voor de Commissie

Christos PAPOUTSIS

Lid van de Commissie

(1) PB L 297 van 13.10.1992, blz. 16.

(2) PB L 109 van 26.4.1983, blz. 8.

(3) PB L 32 van 10.2.1996, blz. 31.

BIJLAGE I

HET ETIKET

Opmaak

1. Het etiket dient te worden gekozen uit de onderstaande illustraties. Wanneer het etiket niet op de verpakking wordt gedrukt, maar als afzonderlijk etiket op/aan de verpakking wordt aangebracht/gehecht, moet de kleurenversie worden gebruikt. Wanneer de zwart-op-witteachtergrondversie van het etiket wordt gebruikt, mag voor het drukwerk en de achtergrond om het even welke kleur worden gebruikt mits de leesbaarheid van het etiket wordt behouden.

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

2. Het etiket moet de in onderstaande opmerkingen genoemde gegevens bevatten:

Opmerkingen

I. De energie-efficiëntieklasse van een lamp, bepaald overeenkomstig bijlage IV. Deze indicatieletter wordt geplaatst op de hoogte van de relevante pijl.

II. De lichtstroom van de lamp (in lumen), gemeten overeenkomstig de testprocedures die deel uitmaken van de in artikel 1, lid 4, bedoelde geharmoniseerde normen.

III. Het opgenomen vermogen (wattage) van de lamp, gemeten overeenkomstig de testprocedures die deel uitmaken van de in artikel 1, lid 4, bedoelde geharmoniseerde normen.

IV. De gemiddelde levensduur van de lamp (in uur), gemeten overeenkomstig de testprocedures die deel uitmaken van de in artikel 1, lid 4, bedoelde geharmoniseerde normen. Indien geen andere informatie betreffende de levensduur van de lamp op de verpakking wordt vermeld, mag dit gegeven achterwege worden gelaten.

3. Wanneer de informatie zoals bedoeld in de bovenstaande punten 2, onder II en III, en wanneer van toepassing IV, elders op de verpakking van de lamp wordt vermeld, mag deze informatie, alsmede het vak dat die informatie behelst, op het etiket achterwege worden gelaten. Het etiket moet dan worden gekozen uit de onderstaande illustraties:

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Druk

4. Het volgende definieert een aantal aspecten van het etiket:

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Het etiket moet zich bevinden binnen een blanco rand van ten minste 5 mm, zoals getoond. Wanneer geen enkele zijde van de verpakking groot genoeg is om het etiket met zijn blanco rand daarop te kunnen aanbrengen of wanneer deze combinatie meer dan 50 % van de oppervlakte van de grootste zijde in beslag neemt, mogen etiket en rand worden verkleind, maar niet meer dan nodig om beide voorwaarden te kunnen vervullen. In geen enkel geval echter mag de lengte van het etiket minder dan 40 % van de lengte van het standaardformaat bedragen. Wanneer de verpakking te klein is om daarop een verkleind etiket te kunnen aanbrengen, moet het etiket aan de lamp of de verpakking worden gehecht. Wanneer echter samen met de lamp een etiket op volledige grootte wordt getoond (bijvoorbeeld aangebracht op het rek waarop de lampen worden uitgestald), mag het etiket achterwege worden gelaten.

Gebruikte kleuren:

Kleurenversie:

CMGZ - Cyaan, Magenta, Geel, Zwart

Bijv.: 07X0: 0 % cyaan, 70 % magenta, 100 % geel, 0 % zwart.

Pijlen

A: X0X0

B: 70X0

C: 30X0

D: 00X0

E: 03X0

F: 07X0

G: 0XX0

Kader: kleur X070

Alle tekst wordt in het zwart afgedrukt. De achtergrond is wit.

BIJLAGE II

De kaart

De kaart bevat de voor het etiket gespecificeerde informatie (1).

(1) Wanneer geen productbrochures bij het product worden geleverd, kan het op het product aangebrachte etiket als de kaart worden beschouwd.

BIJLAGE III

POSTORDERVERKOOP EN ANDERE VORMEN VAN VERKOOP OP AFSTAND

Postordercatalogi en andere gedrukte mededelingen als bedoeld in artikel 2, lid 4, dienen hetzij een afdruk van het etiket, hetzij de volgende informatie te bevatten die in de opgegeven volgorde moet worden vermeld:

1. Energie-efficiëntieklasse (bijlage I, opmerking II)

Uitgedrukt als "Energie-efficiëntieklasse . . . op een schaal van A (meer efficiënt) tot en met G (minder efficiënt)". Wanneer deze informatie in de vorm van een tabel wordt verstrekt, mag dit op een andere manier worden uitgedrukt, op voorwaarde dat het duidelijk is dat de schaal van A (meer efficiënt) tot G (minder efficiënt) loopt.

2. Lichtstroom van de lamp (bijlage I, opmerking II)

3. Opgenomen vermogen (bijlage I, opmerking III)

4. Gemiddelde levensduur van de lamp (bijlage I, opmerking IV)

(Wanneer in de catalogus geen andere informatie betreffende de levensduur van de lamp wordt gegeven, mag dit gegeven achterwege worden gelaten.)

BIJLAGE IV

De energie-efficiëntieklasse van een lamp wordt als volgt bepaald:

Lampen worden ingedeeld in klasse A wanneer zij voldoen aan:

- Fluorescentielampen zonder geïntegreerde ballast

(lampen die een ballast en/of andere regelapparatuur nodig hebben om deze op het net te kunnen doen werken):

W ≤ 0,15 √Ö + 0,0097 Ö

- Andere lampen

W ≤ 0,24 √Ö + 0,0103 Ö

waarin Ö de lichtstroom van de lamp is (in lumen) en

W het opgenomen vermogen (in watt).

Wanneer een lamp niet in klasse A kan worden ingedeeld, wordt als volgt een referentiewattage WR berekend:

WR = 0,88 √Ö + 0,049 Ö wanneer Ö > 34 lumen

0,2 Ö wanneer Ö ≤ 34 lumen

waarin Ö de lichtstroom van de lamp is (in lumen).

Vervolgens wordt een energie-efficiëntie-index EI bepaald:

EI = >NUM>W >DEN>WR

waarin W het opgenomen vermogen van de lamp is (in watt).

De energie-efficiëntieklasse van een lamp wordt dan bepaald aan de hand van onderstaande tabel:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top