Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0422

98/422/EG: Beschikking van de Commissie van 30 juni 1998 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserij- en aquacultuurproducten van oorsprong uit Tanzania (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1855) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 190, 4.7.1998, p. 71–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 174 - 178
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 174 - 178
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 174 - 178
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 174 - 178
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 174 - 178
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 174 - 178
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 174 - 178
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 174 - 178
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 174 - 178
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 024 P. 216 - 220
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 024 P. 216 - 220

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; opgeheven door 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/422/oj

31998D0422

98/422/EG: Beschikking van de Commissie van 30 juni 1998 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserij- en aquacultuurproducten van oorsprong uit Tanzania (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1855) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 190 van 04/07/1998 blz. 0071 - 0075


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1998 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserij- en aquacultuurproducten van oorsprong uit Tanzania (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1855) (Voor de EER relevante tekst) (98/422/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van visserijproducten (1), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, en met name op artikel 11,

Overwegende dat een deskundige van de Commissie zich naar Tanzania heeft begeven om zich van de omstandigheden bij de productie, de opslag en de verzending van voor de Gemeenschap bestemde visserijproducten te vergewissen;

Overwegende dat de wettelijke voorschriften van Tanzania inzake de gezondheidsinspectie en controle voor visserijproducten als gelijkwaardig kunnen worden beschouwd aan deze die bij Richtlijn 91/493/EEG zijn vastgesteld;

Overwegende dat in Tanzania de "Fisheries Division (FD)" van het "Ministry of Natural Resources and Tourism" in staat is de toepassing van de geldende wetgeving doeltreffend te controleren;

Overwegende dat de voorwaarden voor de afgiften van het gezondheidscertificaat als bedoeld in artikel 11, lid 4, onder a), van Richtlijn 91/493/EEG, ook de vaststelling van een model van het certificaat, van de minimumeisen ten aanzien van de taal of talen waarin het certificaat moet worden opgesteld en van de functie van de voor de ondertekening ervan gemachtigde persoon moet omvatten;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 11, lid 4, onder b), van Richtlijn 91/493/EEG, op de verpakkingen van visserijproducten een merk moet worden aangebracht waarin de naam van het derde land en het erkenningsnummer of registratienummer van de inrichting, het fabrieksschip, de koelopslagplaats of het vriesschip van herkomst zijn vermeld;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 11, lid 4, onder c), van Richtlijn 91/493/EEG, een lijst van de erkende inrichtingen, fabrieksschepen en koelopslagplaatsen dient te worden opgesteld; dat een lijst van geregistreerde vriesschepen als bedoeld in Richtlijn 92/48/EEG van de Raad (2) moet worden opgesteld; dat de bedoelde lijsten moeten worden opgesteld aan de hand van een mededeling van de FD aan de Commissie; dat de FD zich er derhalve van moet vergewissen dat de in dit verband bij artikel 11, lid 4, van Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde bepalingen worden nageleefd;

Overwegende dat de FD officiële garanties heeft gegeven ten aanzien van de inachtneming van de in hoofdstuk V van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG bepaalde regels en, wat de erkenning of registratie van de inrichtingen, fabrieksschepen, koelopslagplaatsen of vriesschepen betreft, van voorschriften die gelijkwaardig zijn aan deze die bij de genoemde richtlijn zijn vastgesteld;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De instantie die in Tanzania bevoegd is om de inachtneming van Richtlijn 91/493/EEG met betrekking tot visserij- en aquacultuurproducten te controleren en desbetreffende certificaten af te geven, is de "Fisheries Division (FD)" van het "Ministry of Natural Resources and Tourism" (Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Toerisme).

Artikel 2

Ten aanzien van visserij- en van aquacultuurproducten van oorsprong uit Tanzania gelden de volgende eisen:

1. Iedere zending moet vergezeld gaan van het genummerde, volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende origineel van een eenbladig gezondheidscertificaat naar het model in bijlage A.

2. De producten moeten afkomstig zijn van erkende, op de lijst in bijlage B voorkomende inrichtingen, fabrieksschepen, koelopslagplaatsen of geregistreerde vriesschepen.

3. Tenzij het ingevroren visserijproducten in bulk voor de conservenindustrie betreft, moeten op iedere verpakking onuitwisbaar het woord "TANZANIA" en het erkenningsnummer of registratienummer van de inrichting, het fabrieksschip, de koelopslagplaats of het vriesschip van herkomst zijn aangebracht.

Artikel 3

1. Het in artikel 2, punt 1, bedoelde certificaat moet worden opgesteld in ten minste één van de officiële talen van de lidstaat waar de controles worden verricht.

2. Op het certificaat moeten in een andere kleur dan die voor de overige vermeldingen naam, functie en handtekening van de vertegenwoordiger van de FD, en het officiële stempel van de FD zijn aangebracht.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 30 juni 1998.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 268 van 24. 9. 1991, blz. 15.

(2) PB L 187 van 7. 7. 1992, blz. 41.

BIJLAGE A

GEZONDHEIDSCERTIFICAAT betreffende visserij- en aquacultuurproducten, met uitzondering van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en zeeslakken, ongeacht de aanbiedingsvorm, van oorsprong uit Tanzania en bestemd voor de Europese Gemeenschap

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

Referentienummer:

Land van verzending: TANZANIA

Bevoegde instantie: Fisheries Division (FD) van het Ministry of Natural Resources and Tourism

I. Identificatie van de visserij- en aquacultuurproducten

- Omschrijving van het visserij- of aquacultuurproduct (1):

- soort (wetenschappelijke naam):

- aanbiedingsvorm (2) en aard van de behandeling:

- Codenummer (eventueel):

- Aard van de verpakking:

- Aantal verpakkingen:

- Nettogewicht:

- Vereiste temperatuur bij opslag en tijdens het vervoer:

II. Oorsprong van de visserij- en aquacultuurproducten

Naam (namen) en officieel (officiële) erkenningsnummer(s) van de inrichting(en), het fabrieksschip (de fabrieksschepen) of de koelopslagplaats(en) dat/die erkend is/zijn of het koelschip (de koelschepen) dat/die geregistreerd is/zijn door de FD voor uitvoer naar de Europese Gemeenschap:

III. Bestemming van de visserij- en aquacultuurproducten

De producten worden verzonden:

van:

(Plaats van verzending)

naar:

(Land en plaats van bestemming)

per (vervoermiddel):

Naam en adres van de afzender:

Naam van de geadresseerde en adres:

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(2) Levend, gekoeld, bevroren, gezouten, gerookt, ingeblikt enz.

IV. Gezondheidsverklaring

- Ondergetekende, officieel inspecteur, verklaart dat de hierboven beschreven visserij- of aquacultuurproducten:

1. zijn gevangen en aan boord van de vaartuigen behandeld overeenkomstig de bij Richtlijn 92/48/EEG vastgestelde hygiënische voorschriften;

2. op hygiënische wijze zijn gelost, behandeld en, in voorkomend geval, verpakt, bewerkt, verwerkt, ingevroren, ontdooid of opgeslagen met inachtneming van de voorschriften van de hoofdstukken II, III en IV van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG;

3. een gezondheidscontrole hebben ondergaan overeenkomstig hoofdstuk V van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG;

4. zijn verpakt, geïdentificeerd, opgeslagen en verzonden overeenkomstig de hoofdstukken VI, VII en VIII van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG;

5. niet afkomstig zijn van giftige of biotoxines bevattende soorten;

6. voldoen aan de organoleptische, parasitologische, chemische en microbiologische normen die bij Richtlijn 91/493/EEG en de desbetreffende toepassingsbesluiten voor bepaalde categorieën visserijproducten zijn vastgesteld.

- De officiële inspecteur bevestigt hierbij dat alle personen die tijdens de verwerking en/of behandeling met de boven vermelde visserij- of aquacultuurproducten in aanraking komen met gunstig resultaat de in hoofdstuk III, punt II.B, van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG bedoelde geneeskundige controle hebben ondergaan.

- Ondergetekende, officieel inspecteur, verklaart de bepalingen van de Richtlijnen 91/493/EEG en 92/48/EEG en van Beschikking 98/422/EG te kennen.

Gedaan te , (Plaats) (Datum)

Officieel stempel (1)

Handtekening van de officiële inspecteur (1)

(Naam in hoofdletters, titel en functie van de ondertekenaar)

(1) Het stempel en de handtekening moeten in een andere kleur zijn dan die waarin de andere gegevens van het certificaat zijn vermeld.

>EIND VAN DE GRAFIEK>

BIJLAGE B

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top