EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0985

Verordening (EG) nr. 985/97 van de Commissie van 30 mei 1997 tot beëindiging van het onderzoek naar de ontwijking van de bij Verordening (EG) nr. 993/93 van de Raad ingestelde definitieve antidumpingmaatregelen op de invoer van bepaalde elektronische weegschalen voor de kleinhandel, van oorsprong uit Japan, door invoer van hetzelfde product dat geassembleerd en/of overgeladen wordt in Indonesië en tot beëindiging van registratie van dit product

OJ L 141, 31.5.1997, p. 61–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/06/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/985/oj

31997R0985

Verordening (EG) nr. 985/97 van de Commissie van 30 mei 1997 tot beëindiging van het onderzoek naar de ontwijking van de bij Verordening (EG) nr. 993/93 van de Raad ingestelde definitieve antidumpingmaatregelen op de invoer van bepaalde elektronische weegschalen voor de kleinhandel, van oorsprong uit Japan, door invoer van hetzelfde product dat geassembleerd en/of overgeladen wordt in Indonesië en tot beëindiging van registratie van dit product

Publicatieblad Nr. L 141 van 31/05/1997 blz. 0061 - 0064


VERORDENING (EG) Nr. 985/97 VAN DE COMMISSIE van 30 mei 1997 tot beëindiging van het onderzoek naar de ontwijking van de bij Verordening (EG) nr. 993/93 van de Raad ingestelde definitieve antidumpingmaatregelen op de invoer van bepaalde elektronische weegschalen voor de kleinhandel, van oorsprong uit Japan, door invoer van hetzelfde product dat geassembleerd en/of overgeladen wordt in Indonesië en tot beëindiging van registratie van dit product

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2331/96 (2), inzonderheid op de artikelen 9, 13 en 14,

Na overleg met het Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

A. PROCEDURE

(1) Op 31 augustus 1996 heeft de Commissie bij Verordening (EG) nr. 1717/96 (3) een onderzoek geopend naar de ontwijking van de bij Verordening (EEG) nr. 993/93 van de Raad (4) ingestelde antidumpingmaatregelen op de invoer van bepaalde elektronische weegschalen voor de kleinhandel (hierna EWKS genoemd) van oorsprong uit Japan, door invoer van hetzelfde product dat geassembleerd en/of overgeladen wordt in Indonesië, en heeft de douaneautoriteiten, overeenkomstig artikel 14, lid 5, van Verordening (EG) nr. 384/96 (hierna de "basisverordening" genoemd), opdracht gegeven de invoer uit Indonesië van het product dat door dit onderzoek wordt bestreken te registreren.

(2) Het onderzoek werd geopend naar aanleiding van een verzoek, uit hoofde van artikel 13, lid 3, van de basisverordening, dat namens de communautaire bedrijfstak door de volgende bedrijven werd ingediend:

- Bizerba GmbH & Co KG,

- Campesa SA,

- Dataprocess Industria SpA,

- Testut SA,

- Lutrana SA,

- GEC Avery Limited,

- Maatschappij van Berkel's Patent BV,

- Breveti van Berkel SpA.

(3) Het verzoek bevatte overeenkomstig artikel 13, lid 3, van de basisverordening bewijsmateriaal dat het antidumpingrecht op de invoer van EWKS die werden vervaardigd door TEC Corporation, Tokyo (5) (hierna "TEC" genoemd) en van oorsprong uit Japan zou kunnen worden ontweken door assemblage en/of overlading in Indonesië van EWKS die vervolgens uitgevoerd worden naar de Gemeenschap. Dit bewijs werd voldoende geacht om opening van een onderzoek te rechtvaardigen.

(4) De producten in kwestie zijn elektronische weegschalen voor de kleinhandel met numerieke aanduiding van het gewicht, de eenheidsprijs en het te betalen bedrag (met of zonder inrichting om deze drie vermeldingen af te drukken), (hierna EWKS genoemd). Het product wordt momenteel ingedeeld onder GN-code ex 8423 81 50.

(5) Het onderzoek bestreek de periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996.

(6) De volgende bedrijven verleenden hun medewerking aan het onderzoek en vulden de vragenlijsten naar behoren in:

- TEC Corporation (Japan) [exporteur],

- PT TEC Indonesia (hierna TEC Indonesia genoemd) [assemblagebedrijf],

- TEC Elektronic (GmbH) [met de exporteur verbonden importeur],

- TEC UK Ltd. [met de exporteur verbonden importeur],

- TEC France International SA [met de exporteur verbonden importeur],

- TEC Belgium SA [met de exporteur verbonden importeur],

Bedrijven die hiertoe binnen de bij Verordening (EG) nr. 1717/96 vastgestelde termijn een verzoek hadden ingediend, werden gehoord. De Commissie bracht de autoriteiten van Japan, Singapore en Indonesië op de hoogte en raadpleegde de vertegenwoordigers van Indonesië.

Het in het verzoek vermelde Indonesische bedrijf PT Kahar Duta Sarana (Jakarta, Indonesië) deelde de Commissie mee dat het de distributie verzorgde van EWKS op de Indonesische markt, maar geen EWKS naar de Europese Gemeenschap uitvoerde. Dit bedrijf vulde de vragenlijst derhalve niet in.

B. ONDERZOEK

(7) Artikel 13, lid 1, eerste zin, van de basisverordening bepaalt dat antidumpingrechten die van kracht zijn, kunnen worden uitgebreid tot de invoer van eindproducten uit derde landen wanneer ontwijking van de geldende maatregelen plaatsvindt. Uit het onderzoek bleek dat de verrichting in Indonesië bestond uit assemblage van EWKS. Artikel 13, lid 2, van de basisverordening geeft specifiek aan wanneer assemblage wordt geacht ontwijking van de maatregelen in te houden.

C. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

1. Aard van de ontwijking

(8) Uit het onderzoek bleek dat TEC Corporation (Japan) EWKS in Indonesië assembleert door middel van haar dochteronderneming TEC Indonesia, waarbij een aantal van de geassembleerde EWKS naar de Gemeenschap worden uitgevoerd. De assemblage van EWKS in Indonesië begon in mei 1994 op Batham Island (Indonesië), een vrijhandelszone in de buurt van Singapore.

De Commissie stelde vast dat TEC Indonesia, dat reeds in juli 1992 werd opgericht, volledig in handen is van TEC Singapore Electronics Ltd (hierna TEC Singapore genoemd), dat op zijn beurt weer volledig in handen is van TEC Corporation (Japan). Het bedrijf vervaardigt onder een licentieovereenkomst met TEC Singapore elektronische apparatuur, waaronder EWKS. Vastgesteld werd dat TEC Indonesia de facto een werkplaats was van TEC Singapore en beide bedrijven werden voor dit onderzoek derhalve beschouwd als één economische eenheid.

(9) TEC Indonesia ontvangt alle onderdelen die voor de assemblage van EWKS worden gebruikt van TEC Singapore. TEC Singapore koopt onderdelen in Japan (onder meer van het moederbedrijf TEC Corporation), in Singapore en in andere derde landen. Bovendien vervaardigt TEC Singapore printkaarten (PCB's), die onder meer aan TEC Indonesia worden verkocht.

De EWKS worden na assemblage door TEC Indonesia, verkocht aan TEC Singapore, die ze doorverkoopt aan TEC Corporation (Japan). Deze laatste verzorgt de exportadministratie (marketing en facturering) met betrekking tot onder meer de Gemeenschap. De EWKS worden fysiek naar de Gemeenschap verzonden vanuit Indonesië.

(10) Het in de klacht genoemde Indonesische bedrijf (PT Kahar Duta Sarana) is de binnenlandse distributeur van TEC EWKS in Indonesië. De verkoop van EWKS van TEC aan PT Kahar Duta Sarana tijdens het onderzoektijdvak was beperkt van omvang en onderzoek wees uit dat deze verkoop alleen was bestemd voor de Indonesische markt.

Het grootste deel van de TEC EWKS dat tijdens het onderzoektijdvak naar de Gemeenschap werd uitgevoerd, werd verkocht aan de vier hierboven opgesomde, met TEC verbonden importeurs (overweging (6)). Het overige deel ging naar onafhankelijke distributeurs in de Gemeenschap.

2. Voorwaarden van artikel 13, lid 2, van de basisverordening

i) Aanvang of belangrijke uitbreiding van de transacties

(11) Met de assemblage van TEC EWKS door TEC Indonesia werd aangevangen in mei 1994, dat wil zeggen nadat het antidumpingonderzoek in 1991 was geopend (bericht van opening gepubliceerd op 26 februari 1991 (6)), dat leidde tot de instelling van de aanvankelijke maatregelen in april 1993. Vastgesteld werd dat voor mei 1994 geen TEC EWKS werden geassembleerd door TEC Indonesia.

De uitvoer van de in Indonesië geassembleerde EWKS naar de Gemeenschap lijkt te zijn toegenomen van nul in mei 1994 tot 5 114 eenheden tijdens het onderzoektijdvak.

ii) De regel van 60 % van de totale waarde van de delen van het geassembleerde product

(12) De waarde van de onderdelen werd berekend voor de EWKS die in Indonesië werden geassembleerd en tijdens het onderzoektijdvak naar de Gemeenschap werden uitgevoerd.

(13) Alle elementen, materieel of immaterieel (zoals software), die door TEC Indonesia werden aangekocht met het oog op verwerking in de EWKS werden beschouwd als delen. Elk element dat door TEC Indonesia of TEC Singapore (aangezien deze bedrijven als één enkele economische eenheid worden beschouwd) zijn vervaardigd, geassembleerd of ontwikkeld om te worden verwerkt in EWKS, werd beschouwd als een afzonderlijk deel waarvan de vervaardiging, assemblage of ontwikkeling niet kon worden omgekeerd zonder de waarde van het element in belangrijke mate te verminderen.

Vastgesteld werd dat alle subsamenstellingen, afgezien van de laadcellen, konden worden ontmanteld tot een eerder assemblagestadium zonder in belangrijke mate afbreuk te doen aan hun waarde. Vastgesteld werd dat de toegevoegde waarde die het resultaat is van de assemblage van deze subsamenstellingen onder de drempel ligt van de waarde van 25 % (zie hieronder).

(14) Printkaarten (PCB's) die door TEC Singapore zijn geassembleerd en aan TEC Indonesia zijn verkocht voor assemblage tot EWKS die naar de Gemeenschap worden uitgevoerd, zijn geassembleerd tot het stadium onmiddellijk voorafgaand aan de montage van de onderdelen (dat wil zeggen de elektronische componenten) op de lege kaart. De waarde van de door TEC Singapore aangekochte onderdelen voor de assemblage van deze PCB's werd derhalve overeenkomstig hun respectievelijke oorsprong in aanmerking genomen voor de berekening van de 60/40 % test.

De waarde van de laadcellen (die onmogelijk verwijderd kunnen worden zonder aanzienlijke materiële schade toe te brengen aan de onderdelen en derhalve de waarde te verminderen) is daarom berekend als de kosten van de aangeleverde onderdelen plus de rechtstreekse arbeidskosten en de algemene kosten.

(15) De gewogen gemiddelde waarde van onderdelen van Japanse oorsprong die zijn opgenomen in TEC EWKS die geassembleerd zijn door TEC Indonesia en tijdens het onderzoektijdvak aan de Gemeenschap werden verkocht, bleek de drempel van 60 % te overschrijden.

(16) Voorts werd echter vastgesteld dat TEC Japan in april 1996 (tegen het eind van het onderzoektijdvak) de productie van een belangrijk deel voor de twee EWKS-modellen die naar de Gemeenschap worden uitgevoerd, naar Indonesië had overgebracht. Deze overdracht leidde tot een belangrijke vermindering van de waarde van onderdelen van Japanse oorsprong die zijn opgenomen in de door TEC Indonesia vervaardigde EWKS zodat deze aan het eind van het onderzoektijdvak aanzienlijk onder de drempel van 60 % lag. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de waarde van delen van Japanse oorsprong die in elk afzonderlijk model zijn opgenomen, aan het eind van het onderzoektijdvak eveneens minder dan 60 % bedroeg.

(17) Hoewel de Commissie bij haar besluitvorming inzake het instellen van maatregelen over het algemeen uitgaat van de situatie tijdens het gehele onderzoektijdvak, hield zij in dit geval tevens rekening met de zeer aanzienlijke daling van het percentage Japanse onderdelen aan het eind van het onderzoektijdvak, het feit dat de productie van een belangrijk deel van EWKS naar Indonesië werd overgebracht en dat deze daling in het percentage van Japanse onderdelen in EWKS de zijn geassembleerd door TEC Indonesia waarschijnlijk zou aanhouden omdat zij een gevolg is van een wijziging in het productiepatroon die, gezien de te hoge kosten, moeilijk zou kunnen worden teruggedraaid.

(18) Onder deze bijzondere omstandigheden is de Commissie van oordeel dat de assemblage van TEC in Indonesië niet voldoet aan de eisen van artikel 13, lid 2, onder b), met betrekking tot de waarde van de delen.

iii) Regel van 25 %: toegevoegde waarde

(19) De gewogen gemiddelde waarde die wordt toegevoegd aan de onderdelen die worden gebruikt bij de assemblage van EWKS die naar de Gemeenschap worden uitgevoerd door TEC Indonesia bleek aanzienlijk minder dan de drempel van 25 % van artikel 13, lid 2, onder b). De Commissie stelde overigens ook vast dat de som van de waarde van de delen van Indonesische oorsprong, vermeerderd met de waarde die was toegevoegd aan de delen die voor de assemblage werden gebruikt, alsmede de verkoopkosten, de administratiekosten en de algemene kosten en de winst van TEC Indonesia slechts een klein deel vertegenwoordigden van de prijs af-fabriek (TEC Indonesia) van EWKS.

D. BEËINDIGING VAN HET ONDERZOEK

(20) In het licht van het bovenstaande lijkt het passend dit onderzoek te beëindigen en de bestaande antidumpingmaatregelen niet te verlengen. De registratie van de invoer van EWKS uit Indonesië die werd ingevoerd bij Verordening (EG) nr. 1717/96 dient derhalve te worden beëindigd en de verordening wordt ingetrokken.

(21) Het Raadgevend Comité werd geraadpleegd en tekende hiertegen geen bezwaar aan.

(22) De belanghebbenden werden op de hoogte gebracht van de fundamentele feiten en overwegingen op basis waarvan de Commissie voornemens is het onderzoek te beëindigen en werden in de gelegenheid gesteld commentaar te geven en met hun opmerkingen werd rekening gehouden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het onderzoek van de ontwijking van de bij Verordening (EG) nr. 993/93 van de Raad ingestelde antidumpingmaatregelen op de invoer van bepaalde elektronische weegschalen voor de kleinhandel, van oorsprong uit Japan, door invoer van hetzelfde product dat geassembleerd en/of overgeladen wordt in Indonesië dat werd geopend bij Verordening (EG) nr. 1717/96 wordt beëindigd.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 1717/96 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 mei 1997.

Voor de Commissie

Leon BRITTAN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 56 van 6. 3. 1996, blz. 1.

(2) PB nr. L 317 van 6. 12. 1996, blz. 1.

(3) PB nr. L 221 van 31. 8. 1996, blz. 47.

(4) PB nr. L 104 van 29. 4. 1993, blz. 4.

(5) Bij Verordening (EEG) nr. 993/93 heeft de Raad ondermeer een definitief individueel recht van 22,5 % ingesteld voor EWKS die vervaardigd worden door Tokyo Electric Co. Ltd (Tokyo, Japan). Tokyo Electric Co. Ltd en haar binnenlandse dochteronderneming voor de verkoop TEC Electronics Corporation fuseerden in oktober 1994 tot het bedrijf "TEC Corporation".

(6) PB nr. C 50 van 26. 2. 1991, blz. 3.

Top