EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0333

Verordening (EG) nr. 333/97 van de Commissie van 25 februari 1997 houdende opening van een tariefcontingent voor de invoer van bijzondere preferentiële ruwe rietsuiker uit de ACS-Staten voor de voorziening van raffinaderijen gedurende de periode van 1 maart 1997 tot en met 30 juni 1997

OJ L 56, 26.2.1997, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/333/oj

31997R0333

Verordening (EG) nr. 333/97 van de Commissie van 25 februari 1997 houdende opening van een tariefcontingent voor de invoer van bijzondere preferentiële ruwe rietsuiker uit de ACS-Staten voor de voorziening van raffinaderijen gedurende de periode van 1 maart 1997 tot en met 30 juni 1997

Publicatieblad Nr. L 056 van 26/02/1997 blz. 0002 - 0003


VERORDENING (EG) Nr. 333/97 VAN DE COMMISSIE van 25 februari 1997 houdende opening van een tariefcontingent voor de invoer van bijzondere preferentiële ruwe rietsuiker uit de ACS-Staten voor de voorziening van raffinaderijen gedurende de periode van 1 maart 1997 tot en met 30 juni 1997

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1599/96 (2), en met name op artikel 14, lid 2, en artikel 37, lid 6,

Overwegende dat in artikel 37 van Verordening (EEG) nr. 1785/81 is bepaald dat, met het oog op een adequate voorziening van de raffinaderijen in de Gemeenschap, tijdens de verkoopseizoenen 1995/1996 tot en met 2000/2001 een bijzonder, verlaagd recht wordt toegepast bij invoer van ruwe rietsuiker van oorsprong uit Staten waarmee de Gemeenschap preferentiële leveringsovereenkomsten heeft gesloten; dat de Gemeenschap dergelijke overeenkomsten op dit ogenblik alleen maar, namelijk bij Besluit 95/284/EG van de Raad (3), heeft gesloten met enerzijds de ACS-Staten die partij zijn bij de aan de Vierde ACS-EEG-Overeenkomst gehechte Protocol nr. 8 betreffende suiker, en anderzijds de Republiek India;

Overwegende dat overeenkomstig genoemd artikel 37 van Verordening (EEG) nr. 1785/81 aan de hand van een jaarlijkse communautaire voorzieningsbalans wordt vastgesteld hoeveel bijzondere preferentiële suiker moet worden ingevoerd en dat een tariefcontingent met een bijzonder, verlaagd recht, zoals bedoeld in de genoemde overeenkomsten, moet worden geopend om gedurende een gedeelte van het verkoopseizoen 1996/1997 in de behoeften van de communautaire raffinaderijen te voorzien; dat aldus voor Verordening (EG) nr. 1305/96 van de Commissie (4) contingenten zijn geopend voor de periode van 1 juli 1996 tot en met 28 februari 1997; dat de productievooruitzichten van ruwe rietsuiker nu beschikbaar zijn voor het verkoopseizoen 1996/1997; dat het bijgevolg dienstig is in dit stadium een dergelijk contingent te openen voor een gedeelte van het verkoopseizoen; dat het, gelet op de veronderstelde maximale raffinagebehoeften per Lidstaat en de volgens de voorzieningsbalans ontbrekende hoeveelheden, dienstig is per raffinerende Lidstaat te voorzien in invoervergunningen voor de periode van 1 maart tot en met 30 juni 1997;

Overwegende dat in vorengenoemde overeenkomsten is bepaald dat de betrokken raffinadeurs een minimumaankoopprijs moeten betalen die gelijk is aan de gegarandeerde prijs voor ruwe suiker, verlaagd met de voor het betrokken verkoopseizoen vastgestelde aanpassingssteun; dat het derhalve dienstig is deze minimumprijs vast te stellen met inachtneming van de voor het verkoopseizoen 1996/1997 geldende elementen;

Overwegende dat, teneinde een breuk in de bevoorradingen te vermijden, het dienstig is, voor de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1305/96 in te voeren hoeveelheden voor dewelke de certificaten niet aangevraagd werden tot en met 28 februari 1997, de betrokken Lidstaten te machtigen deze certificaten af te leveren na deze datum in de loop van het verkoopseizoen 1996/1997;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de periode van 1 maart tot en met 30 juni 1997 wordt, in het kader van Besluit 95/284/EG, een tariefcontingent van 33 000 ton, uitgedrukt in witte suiker, van oorsprong uit de in deze verordening bedoelde ACS-Staten, geopend voor de invoer van voor raffinage bestemde ruwe suiker.

Artikel 2

1. Voor de in artikel 1 bedoelde hoeveelheid wordt een bijzonder, verlaagd invoerrecht toegepast van 5,87 ecu per 100 kg ruwe suiker van de standaardkwaliteit.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1916/95 van de Commissie (5) betalen de raffinadeurs uit de Gemeenschap gedurende de in artikel 1 bedoelde periode minimaal 50,14 ecu per 100 kg ruwe suiker van de standaardkwaliteit.

Artikel 3

De hierna genoemde Lidstaten worden gemachtigd de volgende ontbrekende hoeveelheden, uitgedrukt in witte suiker, in te voeren in het kader van het in artikel 1 vastgestelde contingent en onder de in artikel 2, lid 1, vastgestelde voorwaarden:

- 0 ton voor Finland;

- 18 000 ton voor Europees Frankrijk;

- 0 ton voor continentaal Portugal;

- 15 000 ton voor het Verenigd Koninkrijk.

Artikel 4

De in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1305/96 bedoelde Lidstaten zijn gemachtigd, voor de in genoemd artikel bedoelde hoeveelheden voor dewelke de aanvragen voor invoercertificaten niet werden neergelegd vóór 1 maart 1997, die certificaten af te leveren voor hun invoer en hun raffinage tot en met 30 juni 1997.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 25 februari 1997.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 177 van 1. 7. 1981, blz. 4.

(2) PB nr. L 206 van 16. 8. 1996, blz. 43.

(3) PB nr. L 181 van 1. 8. 1995, blz. 22.

(4) PB nr. L 167 van 6. 7. 1996, blz. 13.

(5) PB nr. L 184 van 3. 8. 1995, blz. 18.

Top