Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2015

Verordening (EG) nr. 2015/96 van de Commissie van 21 oktober 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1931/96 houdende afwijking en wijziging van Verordening (EEG) nr. 2456/93 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad wat de openbare interventie betreft

OJ L 269, 22.10.1996, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/04/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2015/oj

31996R2015

Verordening (EG) nr. 2015/96 van de Commissie van 21 oktober 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1931/96 houdende afwijking en wijziging van Verordening (EEG) nr. 2456/93 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad wat de openbare interventie betreft

Publicatieblad Nr. L 269 van 22/10/1996 blz. 0016 - 0017


VERORDENING (EG) Nr. 2015/96 VAN DE COMMISSIE van 21 oktober 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1931/96 houdende afwijking en wijziging van Verordening (EEG) nr. 2456/93 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad wat de openbare interventie betreft

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1997/96 (2), en met name op artikel 6b en artikel 25,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1997/96 voor bepaalde soorten vers of gekoeld vlees van magere mannelijke runderen van oorsprong uit de Gemeenschap, een speciale interventieregeling is ingesteld waarvoor de inschrijvingen volgens het bij Verordening (EEG) 2456/93 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1931/96 (4), vastgestelde tijdschema worden gehouden; dat deze regeling van toepassing is vanaf de tweede inschrijving van oktober tot en met de laatste in december 1996 geopende inschrijving; dat het gezien de marktsituatie dienstig is met de toepassing van deze speciale regeling te beginnen en de nodige uitvoeringsbepalingen vast te stellen;

Overwegende dat dieren van zuivere melkrassen evenwel van deze speciale regeling moeten worden uitgesloten omdat ze anders te vroeg zouden worden geslacht, wat niet bijdraagt tot het verminderen van de produktie; dat bovendien, om te voorkomen dat bijna afgemeste dieren voor interventie worden aangeboden, een beperking moet gelden voor het gewicht van de voor deze regeling in aanmerking komende karkassen;

Overwegende dat, opdat de doelstellingen van de speciale regeling kunnen worden bereikt, dieren van tien maanden of ouder voor de regeling in aanmerking moeten kunnen worden genomen, waarbij de vraag of de dieren gecastreerd zijn, als criterium geldt; dat echter, om te voorkomen dat hele of halve karkassen worden aangekocht van dieren waarvoor de speciale premie is aangevraagd, wat erop zou neerkomen dat tweemaal steun wordt verleend, een correctiemechanisme moet worden vastgesteld; dat het in dat verband dienstig is te bepalen dat de inschrijver het bewijs moet leveren dat vorengenoemde premie niet is toegekend;

Overwegende dat de andere uitvoeringsbepalingen van deze speciale regeling zouden moeten overeenkomen met die welke zijn vastgesteld voor de vroegere speciale interventieregeling voor lichte karkassen zoals ingesteld bij het oude artikel 6a van Verordening (EEG) nr. 805/68;

Overwegende dat het Comité van beheer voor rundvlees geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1931/96 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1, lid 2, wordt vervangen door:

"2. a) Voor hele of halve karkassen van dieren van minder dan twaalf maanden in het geval van categorie A en van minder dan 14 maanden in het geval van categorie C, die niet behoren tot de in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 3886/92 vermelde rassen en waarvan het karkasgewicht tussen 140 en 200 kg ligt, wordt de interventieaankoop in de zin van artikel 6b van Verordening (EEG) nr. 805/68 geopend overeenkomstig de bij Verordening (EEG) nr. 2456/93 vastgestelde uitvoeringsbepalingen voor de interventieaankopen in de zin van artikel 6a van Verordening (EEG) nr. 805/68 in de versie die van toepassing was vóór de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1997/96. Wanneer de voor interventie aangeboden hele of halve karkassen afkomstig zijn van dieren van tien maanden of ouder, wordt de aankoopprijs die moet worden overgemaakt aan de inschrijver wiens offerte is aanvaard, verminderd met 54,4 ecu per geleverd half karkas. Ingeval evenwel het bewijs wordt geleverd dat voor het betrokken dier de speciale premie niet is aangevraagd, wordt de aankoopprijs niet verminderd.

Binnen tien dagen na de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1997/96 delen de Lid-Staten de Commissie mee welke controlemaatregelen zijn genomen en vooral welke bewijzen worden aanvaard.

b) Het bepaalde in artikel 3, onder b), is niet van toepassing.

c) In afwijking van artikel 18, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2456/93 bedragen de in de tweede alinea van deze bepaling vastgestelde gewichtslimieten 140 kg en 200 kg.".

2. Artikel 3, tweede alinea, wordt vervangen door:

"Artikel 1 is van toepassing voor de in oktober, november en december 1996 geopende inschrijvingen, met uitzondering van lid 2, dat pas met ingang van de tweede inschrijving van oktober van toepassing is voor de in oktober, november en december 1996 geopende inschrijvingen.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 oktober 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

(2) PB nr. L 267 van 19. 10. 1996, blz. 1.

(3) PB nr. L 225 van 4. 9. 1993, blz. 4.

(4) PB nr. L 254 van 8. 10. 1996, blz. 35.

Top