EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0233

96/233/EG: Beschikking van de Commissie van 14 maart 1996 tot vaststelling van de lijst van erkende viskwekerijen in Denemarken (Voor de EER relevante tekst)

PB L 77 van 27.3.1996, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/04/2002; opgeheven door 32002D0308 De einddatum van de geldigheid is gebaseerd op de datum van bekendmaking van de intrekkingshandeling die van kracht wordt op de datum van kennisgeving ervan. Van de intrekkingshandeling is kennisgeving gedaan, maar omdat de datum van kennisgeving niet beschikbaar is in EUR-Lex, wordt de datum van bekendmaking gebruikt.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/233/oj

31996D0233

96/233/EG: Beschikking van de Commissie van 14 maart 1996 tot vaststelling van de lijst van erkende viskwekerijen in Denemarken (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 077 van 27/03/1996 blz. 0033 - 0034


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 14 maart 1996 tot vaststelling van de lijst van erkende viskwekerijen in Denemarken (Voor de EER relevante tekst) (96/233/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/67/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 95/22/EG (2), en met name op artikel 6,

Overwegende dat de Lid-Staten voor viskwekerijen in niet erkende gebieden de status van erkend bedrijf kunnen verkrijgen ten aanzien van infectieuze hematopoïetische necrose (IHN) en virale hemorragische septikemie (VHS);

Overwegende dat Denemarken bij de Beschikkingen 94/864/EG (3) en 95/336/EG (4) van de Commissie voor een aantal viskwekerijen reeds de status van erkend bedrijf ten aanzien van IHN en VHS heeft gekregen;

Overwegende dat Denemarken, bij schrijven van 18 oktober 1995, aan de Commissie de relevante bewijsstukken heeft overgelegd voor het verlenen aan een bedrijf van de status van erkend bedrijf in een niet erkend gebied ten aanzien van VHS, en de nationale bepalingen heeft meegedeeld die garanderen dat aan de voorschriften voor het behoud van de erkenning wordt voldaan;

Overwegende dat de Commissie en de Lid-Staten de door Denemarken voor dat bedrijf overgelegde bewijsstukken hebben onderzocht;

Overwegende dat uit het onderzoek van die gegevens is gebleken dat het bedrijf aan alle in artikel 6 van Richtlijn 91/67/EEG vastgestelde eisen voldoet;

Overwegende dat derhalve aan het bedrijf de status van erkend bedrijf in een niet erkend gebied kan worden verleend;

Overwegende dat het nodig is over te gaan tot de consolidatie van de reeds genomen beschikkingen aangaande de erkenning van kwekerijen in Denemarken;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De in de bijlage vermelde kwekerijen worden aangemerkt als ten aanzien van IHN en VHS erkende kwekerijen in een gebied dat ten aanzien van VHS niet is erkend.

Artikel 2

Beschikking 95/336/EG wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 14 maart 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 46 van 19. 2. 1991, blz. 1.

(2) PB nr. L 243 van 11. 10. 1995, blz. 1.

(3) PB nr. L 352 van 31. 12. 1994, blz. 74.

(4) PB nr. L 195 van 18. 8. 1995, blz. 26.

BIJLAGE

Ten aanzien van IHN en VHS erkende viskwekerijen in Denemarken

1. Værum Mølle Dambrug

DK-8900 Randers

2. Trehøje Klækkeri

DK-8766 Nr. Snede

3. Hallesøhus Dambrug

DK-8766 Nr. Snede

4. Løvet Dambrug

DK-8654 Bryrup

5. Hallesø Dambrug

DK-8766 Nr. Snede

6. Sillerupvæld Dambrug

DK-7470 Karup

7. Skade Dambrug

DK-8765 Klovborg

8. Vork Dambrug

DK-6040 Egtved

9. Egebæk Dambrug

DK-6880 Tarm

10. Søstremosegård

DK-4400 Kalundborg

Top