Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2898

Verordening (EG) nr. 2898/95 van de Commissie van 15 december 1995 houdende voorschriften inzake de controle op de naleving van de kwaliteitsnormen in de sector bananen

OJ L 304, 16.12.1995, p. 17–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 69 - 73
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 69 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2012; opgeheven door 32011R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2898/oj

31995R2898

Verordening (EG) nr. 2898/95 van de Commissie van 15 december 1995 houdende voorschriften inzake de controle op de naleving van de kwaliteitsnormen in de sector bananen

Publicatieblad Nr. L 304 van 16/12/1995 blz. 0017 - 0021


VERORDENING (EG) Nr. 2898/95 VAN DE COMMISSIE van 15 december 1995 houdende voorschriften inzake de controle op de naleving van de kwaliteitsnormen in de sector bananen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), en met name op artikel 4,

Overwegende dat voor de uitvoering van de artikelen 2 tot en met 4 van Verordening (EEG) nr. 404/93 bij Verordening (EG) nr. 2257/94 van de Commissie (3) gemeenschappelijke kwaliteitsnormen zijn vastgesteld voor bananen die vers aan de consument moeten worden geleverd; dat deze kwaliteitsnormen voor uit derde landen ingevoerde produkten worden toegepast wanneer de bananen in het vrije verkeer worden gebracht, voor bananen uit de Gemeenschap bij de lossing in de eerste haven in de Gemeenschap en voor in het produktiegebied in de Gemeenschap afgezette bananen bij de uitslag uit het pakhuis;

Overwegende dat maatregelen moeten worden vastgesteld die de uniforme toepassing van de normen waarborgen, en met name maatregelen inzake de normcontrole;

Overwegende dat, om rekening te houden met de eigenschappen van een sterk aan bederf onderhevig produkt, met de gebruikelijke wijze van afzet en met de in de handel gebruikelijke controles, moet worden bepaald dat de normcontrole in principe moet worden verricht in het stadium waarvoor de normen gelden, zoals bepaald in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2257/94;

Overwegende dat bananen die bij de controle in dit stadium aan de eisen voldoen, worden geacht aan de normen te beantwoorden, onverminderd de resultaten van onaangekondigde controles die achteraf nog kunnen worden verricht tot in de rijpingsinrichting;

Overwegende dat de normcontrole niet systematisch hoeft te worden verricht, maar via toetsing van een globaal monster dat willekeurig in de door de bevoegde controle-instantie voor de gekozen partij is genomen en waarvan wordt aangenomen dat het voor die partij representatief is; dat voor die controle de desbetreffende bepalingen van Verordening (EEG) nr. 2551/92 van de Commissie van 29 juli 1992 inzake de kwaliteitscontrole van verse groenten en fruit (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3148/94 (5), moeten worden toegepast, rekening houdend met de praktijk en de ervaring in deze sector;

Overwegende dat er in de bananenhandel een zeer scherpe concurrentie heerst; dat de betrokken marktdeelnemers zelf strenge controles hebben ingesteld; dat bijgevolg marktdeelnemers die de nodige waarborgen bieden inzake personeel en goederenbehandelingsmaterieel en kunnen garanderen dat de door hen in de Gemeenschap in de handel gebrachte bananen aan de kwaliteitsnormen voldoen, van de controle in het vastgestelde stadium dienen te worden vrijgesteld; dat deze vrijstelling moet worden toegekend door de Lid-Staat waar in principe de controle moet plaatsvinden; dat de vrijstelling moet worden ingetrokken als niet meer aan de normen of de vrijstellingsvoorwaarden wordt voldaan;

Overwegende dat de betrokken marktdeelnemers met het oog op de uitvoering van de controles inlichtingen aan de bevoegde instanties moeten verschaffen;

Overwegende dat het normcontrolecertificaat dat na afloop van de controle wordt afgegeven, de bananen niet tot in het laatste stadium van de afzet hoeft te vergezellen, maar moet dienen om te bewijzen dat de bananen aan de normen voldoen tot in de rijpingsinrichting, in overeenstemming met de werkingsfeer van de normen; dat er voorts aan moet worden herinnerd dat bananen die niet aan de bij Verordening (EG) nr. 2257/94 vastgestelde normen voldoen, in de Gemeenschap niet voor verse consumptie mogen worden gebruikt;

Overwegende dat het Comité van beheer voor bananen geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De Lid-Staten controleren overeenkomstig deze verordening of bananen van GN-code ex 0803 die bestemd zijn om vers aan de consument te worden geleverd, aan de bij Verordening (EG) nr. 2257/94 vastgestelde kwaliteitsnormen voldoen.

Artikel 2

In de Gemeenschap geproduceerde bananen worden op hun overeenstemming met de kwaliteitsnormen gecontroleerd voordat zij op een transportmiddel worden geladen om vers te worden verkocht. Deze controle kan in de verpakkingsinrichting plaatsvinden.

Bananen die buiten het produktiegebied worden afgezet, worden onderworpen aan onaangekondigde controles bij de eerste lossing in een ander gebied in de Gemeenschap.

De in de vorenstaande alinea's bedoelde controles worden uitgevoerd onverminderd het bepaalde in artikel 7.

Artikel 3

Onverminderd de toepassing van artikel 7 worden uit derde landen ingevoerde bananen, voordat zij in het vrije verkeer worden gebracht, op hun overeenstemming met de kwaliteitsnormen gecontroleerd in de Lid-Staat waar zij voor het eerst in de Gemeenschap worden gelost.

Artikel 4

1. De normcontrole wordt verricht overeenkomstig artikel 2 en artikel 3, met uitzondering van lid 7, van Verordening (EEG) nr. 2251/92.

2. Als de normcontrole om technische redenen niet bij de eerste lossing kan worden verricht, worden de betrokken produkten later gecontroleerd, maar uiterlijk als zij in de rijpingsinrichting aankomen, en voor produkten uit derde landen voordat zij in het vrije verkeer worden gebracht.

3. Na afloop van de normcontrole wordt voor produkten waarvan is geconstateerd dat zij aan de normen voldoen, een controlecertificaat afgegeven dat is opgesteld volgens het model in bijlage I.

Het controlecertificaat voor bananen van oorsprong uit derde landen moet aan de douaneautoriteiten worden voorgelegd met het oog op het in het vrije verkeer brengen van de produkten.

4. Ten aanzien van produkten die niet aan de normen blijken te voldoen, geldt het bepaalde in artikel 3, lid 9 en volgende, van Verordening (EEG) nr. 2251/92.

5. Ingeval de bevoegde instantie bepaalde goederen niet heeft gecontroleerd, brengt zij haar stempel aan op de in artikel 5 bedoelde mededeling of informeert zij, wanneer het ingevoerde bananen betreft, de douaneautoriteiten op enigerlei andere wijze.

6. De betrokken marktdeelnemer moet de bevoegde instantie zijn volledige medewerking verlenen voor het verrichten van de controles uit hoofde van deze verordening.

Artikel 5

De belanghebbende marktdeelnemer of zijn vertegenwoordiger deelt, wanneer hij niet voor de in artikel 7 bedoelde vrijstelling in aanmerking komt, de bevoegde instantie te gelegener tijd alle nodige inlichtingen voor de identificatie van de partijen mee, en nauwkeurige gegevens over met name, wat in de Gemeenschap geoogste bananen betreft, de plaatsen waar en de data waarop zij worden verpakt en verzonden, wat produkten uit derde landen of uit produktiegebieden in de Gemeenschap betreft, de plaatsen waar en de data waarop zij naar verwachting worden gelost, en, wat betreft bananen die niet bij de eerste lossing in de Gemeenschap kunnen worden gecontroleerd, de plaatsen waar en de data waarop zij naar verwachting in de rijpingsinrichtingen worden geleverd.

Artikel 6

1. De normcontroles worden verricht door de diensten of de instanties die door de bevoegde nationale autoriteiten zijn aangewezen. Zij moeten de voor de verrichting van de controles vereiste garanties bieden, met name inzake materieel, opleiding en ervaring.

2. De bevoegde nationale autoriteiten kunnen particuliere organisaties machtigen om de controles te verrichten als zij daartoe zijn erkend en aan de volgende voorwaarden voldoen:

a) beschikken over controleurs die een door de bevoegde instantie erkende opleiding hebben gevolgd;

b) beschikken over het nodige materieel en de nodige installaties om de voor de controle vereiste verificaties en analyses uit te voeren;

c) beschikken over adequate apparatuur voor het doorgeven van de gegevens.

3. De bevoegde instantie verifieert op geregelde tijden de uitvoering en de doeltreffendheid van de controles. Zij trekt de erkenning in wanneer zij anomalieën of onregelmatigheden constateert die het goede verloop van de controles in het gedrang brengen, of wanneer niet meer aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Artikel 7

1. Marktdeelnemers die in de Gemeenschap geoogste bananen of uit derde landen ingevoerde bananen in de handel brengen, worden vrijgesteld van de controle op de overeenstemming met de kwaliteitsnormen in de stadia zoals bedoeld in de artikelen 2 en 3, op voorwaarde dat zij:

a) beschikken over personeel met de nodige ervaring inzake kwaliteitsnormen en over de voor de goederenbehandeling en de controle vereiste installaties;

b) een register van de uitgevoerde activiteiten bijhouden, en

c) garanderen dat de door hen in de handel gebrachte bananen aan de kwaliteitsnormen voldoen.

Aan marktdeelnemers die van de controle zijn vrijgesteld, wordt een volgens het model in bijlage II opgesteld vrijstellingscertificaat afgegeven.

2. De vrijstelling van de controle wordt, op verzoek van de betrokken marktdeelnemer, toegekend door de controle-instanties of -diensten die zijn aangewezen door bevoegde autoriteiten van, naar gelang van het geval, de Lid-Staat van produktie, wat betreft bananen die in het communautaire produktiegebied in de handel worden gebracht, of de Lid-Staat waar de bananen worden gelost, wat betreft in de Gemeenschap geproduceerde bananen die elders in de Gemeenschap in de handel worden gebracht of die uit derde landen worden ingevoerd. De vrijstelling is ten hoogste drie jaar geldig en kan worden vernieuwd. Zij geldt voor de gehele markt van de Gemeenschap voor produkten die worden gelost in de Lid-Staat die de vrijstelling heeft verleend.

Deze instanties of diensten trekken de vrijstelling in wanneer zij anomalieën of onregelmatigheden constateren die de overeenstemming met de normen in het gedrang brengen, of wanneer de in lid 1 genoemde voorwaarden niet meer worden vervuld. De erkenning wordt voorlopig of definitief ingetrokken, naar gelang van de ernst van de geconstateerde gebreken.

De Lid-Staten leggen een register aan van de controle vrijgestelde marktdeelnemers, kennen hun een inschrijvingsnummer toe en doen het nodige om de desbetreffende informatie te verspreiden.

3. De bevoegde diensten of instanties van de Lid-Staten verifiëren op geregelde tijden de kwaliteit van de bananen die de in lid 1 bedoelde marktdeelnemers in de handel brengen, en de naleving van de in dat lid vastgestelde voorwaarden. De vrijgestelde marktdeelnemers verlenen eveneens hun volledige medewerking voor het vlotte verloop van deze verificaties.

Zij delen de Commissie de lijst mee van de marktdeelnemers aan wie de in dit artikel bedoelde vrijstelling is verleend, en van de gevallen waarin deze vrijstelling is ingetrokken.

Artikel 8

De toepassing van het bepaalde in deze verordening laat de onaangekondigde incidentele controles die in een later stadium, tot in de rijpingsinrichting, kunnen worden verricht, onverlet.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op 1 april 1996.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 15 december 1995.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 47 van 25. 2. 1993, blz. 1.

(2) PB nr. L 349 van 31. 12. 1994, blz. 105.

(3) PB nr. L 245 van 20. 9. 1994, blz. 6.

(4) PB nr. L 219 van 4. 8. 1992, blz. 9.

(5) PB nr. L 332 van 22. 12. 1994, blz. 28.

BIJLAGE I

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

BIJLAGE II

Certificaat van vrijstelling van de kwaliteitsnormcontrole in de sector bananen

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

Vrijgestelde marktdeelnemer:

(Naam, firmanaam, adres)

Door de bevoegde controle-instantie of -dienst toegekend nummer:

Bevoegde controledienst of -instantie:

(Naam, adres)

Datum van afgifte van het certificaat:

Geldigheidsduur:

Handtekening van de gemachtigde en/of stempel van de bevoegde instantie of dienst:

>EIND VAN DE GRAFIEK>

Top