Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0479

94/479/EG: Besluit van de Raad van 29 maart 1994 houdende sluiting van een overeenkomst in de vorm van briefwisselingen tussen de Europese Gemeenschap en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling betreffende de bijdrage van de Gemeenschap aan de rekening "Nucleaire Veiligheid"

OJ L 200, 3.8.1994, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 032 P. 114 - 115
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 032 P. 114 - 115
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 009 P. 284 - 285
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 009 P. 284 - 285
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 113 P. 82 - 83

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/479/oj

31994D0479

94/479/EG: Besluit van de Raad van 29 maart 1994 houdende sluiting van een overeenkomst in de vorm van briefwisselingen tussen de Europese Gemeenschap en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling betreffende de bijdrage van de Gemeenschap aan de rekening "Nucleaire Veiligheid"

Publicatieblad Nr. L 200 van 03/08/1994 blz. 0033 - 0034
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 11 Deel 32 blz. 0114
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 11 Deel 32 blz. 0114


BESLUIT VAN DE RAAD van 29 maart 1994 houdende sluiting van een overeenkomst in de vorm van briefwisselingen tussen de Europese Gemeenschap en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling betreffende de bijdrage van de Gemeenschap aan de rekening "Nucleaire Veiligheid" (94/479/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende dat de onzekere situatie met betrekking tot de nucleaire veiligheid in meerdere landen van Midden- en Oost-Europa en van de voormalige Sowjetunie een internationale inspanning nodig maakt teneinde het niveau van de nucleaire veiligheid in deze landen te verbeteren, zulks in het kader van een gecooerdineerde strategie; dat de Gemeenschap, via de programma's voor technische bijstand Phare en Tacis, voor dit doel aanzienlijke bedragen beschikbaar stelt; dat de Commissie bovendien een voorstel heeft ingediend voor een besluit tot wijziging van Besluit 77/270/Euratom teneinde de Commissie te machtigen tot het aangaan van Euratom-leningen om aldus een bijdrage te leveren tot de financiering van de verbetering van de efficiëntie en de veiligheid van kerncentrales in bepaalde derde landen;

Overwegende dat, in aanvulling op de reeds gedane inspanningen, een multilateraal fonds, rekening "Nucleaire Veiligheid" genaamd, bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling is geopend, voor de financiering van maatregelen op de korte termijn ter verbetering van het niveau van de nucleaire veiligheid in de betrokken landen; dat de Europese Raad tijdens zijn bijeenkomst te Lissabon, en de Raad in zijn conclusies van 7 december 1992, de wens hebben uitgesproken dat de Gemeenschap aan dit fonds bijdraagt;

Overwegende dat de Commissie gehouden is zich ervan te vergewissen dat de verrichtingen uit hoofde van de rekening "Nucleaire Veiligheid" van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling worden gecooerdineerd met de strategie inzake nucleaire veiligheid van de Europese Unie ten aanzien van de landen van Midden- en Oost-Europa en de Staten van de voormalige Sowjetunie;

Overwegende dat het vraagstuk van de nucleaire veiligheid moet worden behandeld in het kader van de problematiek van de algemene keuzes op energiegebied van Midden- en Oost-Europa en de voormalige Sowjetunie teneinde adequate strategieën voor de steunverlening te kunnen uitstippelen, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de conclusies van het rapport van juni 1993 dat de Wereldbank, het Internationaal Energieagentschap (IEA) en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling gezamenlijk hebben opgesteld;

Overwegende dat het ontvangende land de belangrijkste internationale overeenkomsten op het gebied van de veiligheid in acht moet nemen, moet toetreden tot de internationale verdragen van Wenen en Parijs over de wettelijke aansprakelijkheid van de exploitanten en zich te dien einde moet voorzien van een passende regelgeving op het gebied van verzekeringen;

Overwegende dat het ontvangende land moet beschikken over een onafhankelijke instantie die is belast met de veiligheid, de vervanging van de minst veilige kerncentrales moet voorzien, maatregelen tot energiebesparing moet uitwerken, moet streven naar de geleidelijke invoering van een reële energieprijs en een alomvattend energieprogramma moet opstellen;

Overwegende dat materiële bijstand voor de gevaarlijkste centrales - voornamelijk de reactoren van de types RBMK en VVER-230 - voor de korte termijn onontbeerlijk wordt geacht, daar zij van vitaal belang zijn voor de elektriciteitsproduktie van betrokken landen, doch in ieder geval afhankelijk moet worden gesteld van het bestaan, of de voorbereiding, van een plan voor vervroegde sluiting van deze centrales;

Overwegende dat de Commissie in het kader van de begrotingsprocedure jaarlijks verslag zal uitbrengen aan het Europees Parlement en de Raad over de verrichtingen uit hoofde van de rekening "Nucleaire Veiligheid" van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, alsmede over de verenigbaarheid daarvan met de nucleaire veiligheidsstrategie van de Europese Unie;

Overwegende dat de Raad de Commissie heeft gemachtigd onderhandelingen te voeren over een overeenkomst betreffende een bijdrage van de Gemeenschap aan de rekening "Nucleaire Veiligheid"; dat het dienstig is de overeenkomst waarover aldus is onderhandeld, goed te keuren;

Overwegende dat de betrokken overeenkomst zal bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Gemeenschap; dat het Verdrag, afgezien van artikel 235, niet in de voor de vaststelling van dit besluit vereiste bevoegdheden voorziet,

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst in de vorm van briefwisselingen tussen de Europese Gemeenschap en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling betreffende de bijdrage van de Gemeenschap aan de rekening "Nucleaire Veiligheid", wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De teksten van de briefwisselingen zijn aan deze beschikking gehecht.

Artikel 2

De Gemeenschap wordt in de Vergadering van donoren en, in voorkomend geval, in het Uitvoerend Comité van de rekening "Nucleaire Veiligheid" vertegenwoordigd door de Commissie die haar vertegenwoordigers aanwijst.

Artikel 3

Deze beschikking wordt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1994.

Voor de Raad

De Voorzitter

G. MORAITIS

(1) Advies uitgebracht op 11 maart 1994 (PB nr. C 91 van 28. 3. 1994).

Top