Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0036

Richtlijn 93/36/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen

OJ L 199, 9.8.1993, p. 1–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 004 P. 126 - 176
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 004 P. 126 - 176
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162

No longer in force, Date of end of validity: 30/01/2006; opgeheven door 32004L0018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/36/oj

31993L0036

Richtlijn 93/36/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen

Publicatieblad Nr. L 199 van 09/08/1993 blz. 0001 - 0053
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 6 Deel 4 blz. 0126
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 6 Deel 4 blz. 0126


RICHTLIJN 93/36/EEG VAN DE RAAD van 14 juni 1993 betreffende de cooerdinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie(1) ,

In samenwerking met het Europees Parlement(2) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(3) ,

Overwegende dat Richtlijn 77/62/EEG van de Raad van 21 december 1976 betreffende de cooerdinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen(4) herhaaldelijk is gewijzigd; dat, nu nieuwe wijzigingen worden overwogen, vanuit een oogpunt van duidelijkheid deze richtlijn algeheel dient te worden herzien;

Overwegende dat het in het bijzonder van belang blijkt de formulering van deze richtlijn zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de bepalingen inzake overheidsopdrachten zoals vervat in Richtlijn 93/37/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de cooerdinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken(5) en Richtlijn 92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de cooerdinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening(6) ;

Overwegende dat de aan te brengen aanpassingen voornamelijk betrekking hebben op de opneming van de functionele definitie van aanbestedende diensten, de mogelijkheid gebruik te maken van de openbare dan wel de niet-openbare procedure, het vereiste de afwijzing van gegadigden of inschrijvers te motiveren, de regels voor de opstelling van processen-verbaal over het verloop van de verschillende aanbestedingsprocedures, de voorwaarden voor verwijzing naar de gemeenschappelijke regels op technisch gebied, de bekendmaking en deelneming, verduidelijkingen betreffende de gunningscriteria en de invoering van de procedure van het Raadgevend Comité;

Overwegende dat het tevens noodzakelijk is enkele redactionele wijzigingen aan te brengen ter verduidelijking van bestaande bepalingen;

Overwegende dat bij de verwezenlijking van het vrije verkeer van goederen op het gebied van overheidsopdrachten voor leveringen in de Lid-Staten voor rekening van de Staat, van de territoriale of van de andere publiekrechtelijke lichamen, niet alleen de beperkingen moeten worden opgeheven, maar dat tevens de nationale procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen moeten worden gecooerdineerd;

Overwegende dat deze cooerdinatie zoveel mogelijk de thans in elk van de Lid-Staten bestaande procedures en praktijk dient te respecteren;

Overwegende dat de Gemeenschap partij is bij de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten van de GATT(7) , hierna "GATT-Overeenkomst" genoemd;

Overwegende dat in bijlage I van deze richtlijn lijsten zijn opgenomen van de aanbestedende diensten die onder de GATT-Overeenkomst vallen; dat deze bijlage dient te worden bijgewerkt aan de hand van de door de Lid-Staten medegedeelde wijzigingen;

Overwegende dat deze richtlijn niet van toepassing is op bepaalde opdrachten voor leveringen, gegund in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie, die onder Richtlijn 90/531/EEG(8) vallen;

Overwegende dat, onverminderd de toepassing van de drempel die is vastgesteld voor opdrachten voor leveringen die onder de GATT-Overeenkomst vallen, opdrachten voor leveringen van minder dan 200 000 ecu buiten de mededinging kunnen worden gelaten zoals deze in deze richtlijn is geregeld, en dat in verband daarmee dient te worden bepaald dat de cooerdinatiemaatregelen hierop niet van toepassing zullen zijn;

Overwegende dat uitzonderingsgevallen dienen te worden vastgesteld waarin de maatregelen tot cooerdinatie van de procedures niet behoeven te worden toegepast, doch dat deze gevallen tevens uitdrukkelijk dienen te worden beperkt;

Overwegende dat de procedure van gunning via onderhandelingen als een uitzondering dient te worden beschouwd en daarom slechts kan worden toegepast in limitatief opgesomde gevallen;

Overwegende dat gemeenschappelijke regels op technisch gebied dienen te worden opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met het communautaire beleid inzake normalisatie en standaardisatie;

Overwegende dat het voor de ontwikkeling van een daadwerkelijke mededinging op het gebied van overheidsopdrachten noodzakelijk is dat de door de aanbestedende diensten van de Lid-Staten opgestelde aankondigingen van opdrachten op communautair niveau bekend worden gemaakt; dat het doel van de in deze aankondigingen gegeven inlichtingen is, de leveranciers van de Gemeenschap in staat te stellen uit te maken of de voorgenomen opdrachten voor hen van belang zijn; dat zij te dien einde voldoende dienen te worden ingelicht over de te leveren produkten en de bijbehorende voorwaarden; dat in het bijzonder in de niet-openbare procedures de bekendmaking ten doel heeft aan de leveranciers van de Lid-Staten de mogelijkheid te verschaffen hun belangstelling voor deze opdrachten te tonen, door de aanbestedende diensten te verzoeken hen uit te nodigen voor een inschrijving onder de vereiste voorwaarden;

Overwegende dat, zoals in de Lid-Staten gebruikelijk is, de nadere inlichtingen betreffende de opdracht in het bestek voor elke opdracht of in een gelijkwaardig document moeten zijn opgenomen;

Overwegende dat voor deelneming aan overheidsopdrachten voor leveringen gemeenschappelijke regels dienen te worden opgesteld, die zowel kwalitatieve selectiecriteria als criteria voor de gunning van opdrachten dienen te behelzen;

Overwegende dat het dienstig is te voorzien in de mogelijkheid dat bepaalde technische voorwaarden betreffende de kennisgevingen en de statistische verslagen die bij deze richtlijn worden vereist, kunnen worden aangepast in het licht van de ontwikkeling van de technische behoeften; dat in bijlage II van deze richtlijn wordt verwezen naar een nomenclatuur die de Gemeenschap zo nodig kan herzien of vervangen en dat maatregelen moeten worden getroffen om het mogelijk te maken de verwijzingen naar de nomenclatuur dienovereenkomstig aan te passen;

Overwegende dat deze richtlijn geen afbreuk mag doen aan de verplichtingen van de Lid-Staten wat de in bijlage V aangegeven termijnen voor omzetting en toepassing betreft,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

In de zin van deze richtlijn wordt verstaan onder

a) "overheidsopdrachten voor leveringen": schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel die betrekking hebben op de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van produkten, en die zijn gesloten tussen een leverancier (natuurlijke persoon of rechtspersoon), enerzijds, en een van de onder b) omschreven aanbestedende diensten, anderzijds. De levering van de produkten kan ook de nodige werkzaamheden voor het aanbrengen en installeren omvatten;

b) "aanbestedende diensten": de Staat, zijn territoriale lichamen, publiekrechtelijke instellingen en verenigingen gevormd door een of meer van deze lichamen of instellingen.

Onder "publiekrechtelijke instelling" wordt verstaan, iedere instelling die

- is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang andere dan die van industriële of commerciële aard,

- rechtspersoonlijkheid heeft, en

- waarvan of wel de activiteiten in hoofdzaak door de Staat of de territoriale of andere publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd, of wel het beheer is onderworpen aan toezicht door deze laatsten, of wel de leden van de directie, de raad van bestuur ofde raad van toezicht voor meer dan de helft door de Staat, de territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen.

De lijsten van de instellingen en van de categorieën van publiekrechtelijke instellingen die voldoen aan de in de tweede alinea van dit punt genoemde criteria, staan in bijlage I van Richtlijn 93/37/EEG. Deze lijsten zijn zo volledig mogelijk en kunnen worden herzien volgens de procedure van artikel 35 van Richtlijn 93/37/EEG;

c) - "inschrijver": de leverancier die een aanbieding heeft gedaan;

- "gegadigde": degene die heeft verzocht om een uitnodiging tot deelneming aan een niet-openbare procedure;

d) "openbare procedures": de nationale procedures waarbij alle belangstellende leveranciers mogen inschrijven;

e) "niet-openbare procedures": de nationale procedures waarbij alleen de door de aanbestedende dienst aangezochte leveranciers mogen inschrijven;

f) "onderhandelingsprocedures" of "procedures van gunning via onderhandelingen": de nationale procedures waarbij de aanbestedende dienst met door hem gekozen leveranciers overleg pleegt en via onderhandelingen met een of meer van hen de contractuele voorwaarden vaststelt.

Artikel 2

1. Deze richtlijn is niet van toepassing op:

a) opdrachten die worden geplaatst op gebieden vermeld in de artikelen 2, 7, 8 en 9 van Richtlijn 90/531/EEG en op de opdrachten die voldoen aan de voorwaarden van artikel 6, lid 2, van die richtlijn;

b) opdrachten voor leveringen die geheim zijn verklaard of waarvan de uitvoering overeenkomstig de in de betrokken Lid-Staat geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen met bijzondere veiligheidsmaatregelen gepaard moet gaan of wanneer de bescherming van de wezenlijke veiligheidsbelangen van de Lid-Staat zulks vereist.

2. Indien een aanbestedende dienst in de zin van artikel 1, onder b), aan een andere concessiehouder dan de aanbestedende dienst, ongeacht de rechtsvorm hiervan, speciale of exclusieve rechten verleent om openbare diensten te verrichten, moet in de overeenkomst waarbij deze rechten worden verleend, worden bepaald dat deze concessiehouder, bij de overheidsopdrachten voor leveringen die hij in het kader van deze activiteit bij derden plaatst, het beginsel van non-discriminatie op grond van de nationaliteit in acht neemt.

Artikel 3

Onverminderd de artikelen 2 en 4 en artikel 5, lid 1, is deze richtlijn van toepassing op alle produkten als bedoeld in artikel 1, onder a), met inbegrip van die welke vallen onder opdrachten die door aanbestedende diensten op het gebied van defensie worden gegund, met uitzondering van de produkten waarop artikel 223, lid 1, onder b), van het Verdrag van toepassing is.

Artikel 4

Deze richtlijn is niet van toepassing op overheidsopdrachten voor leveringen waarvoor andere procedureregels gelden en die worden geplaatst:

a) krachtens een tussen een Lid-Staat en een of meer derde landen met inachtneming van het Verdrag gesloten internationale overeenkomst betreffende leveringen die bestemd zijn voor de gemeenschappelijke verwezenlijking of exploitatie van een werk door de ondertekenende Staten; elke overeenkomst wordt ter kennis gebracht van de Commissie, die overleg kan plegen in het bij Besluit 71/306/EEG van de Raad(9) ingestelde Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten;

b) op grond van een in verband met de legering van strijdkrachten gesloten internationale overeenkomst betreffende ondernemingen in een Lid-Staat of in een derde land;

c) volgens de specifieke procedure van een internationale organisatie.

Artikel 5

1. a) De titels II, III en IV alsmede de artikelen 6 en 7 zijn van toepassing op overheidsopdrachten voor leveringen

- die worden gegund door de in artikel 1, onder b), bedoelde aanbestedende diensten, met inbegrip van de opdrachten van de in bijlage I bedoelde aanbestedende diensten op het gebied van defensie, voor zover het produkten betreft die niet onder bijlage II vallen, mits het geraamde bedrag zonder de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) ten minste 200 000 ecu bedraagt;

- die worden gegund door de in bijlage I genoemde aanbestedende diensten en waarvan het geraamde bedrag zonder BTW ten minste de ingevolge de GATT-Overeenkomst vastgestelde drempel bedraagt; wat betreft de aanbestedende diensten op het gebied van defensie, geldt dit alleen voor opdrachten betreffende produkten die onder bijlage II vallen.

b) Deze richtlijn is van toepassing op overheidsopdrachten voor leveringen waarvan de geraamde waarde ten minste gelijk is aan de betrokken drempel op het tijdstip van de bekendmaking van de aankondiging bedoeld in artikel 9, lid 2.

c) De tegenwaarde van de drempels in nationale valuta en de drempel van de GATT-Overeenkomst uitgedrukt in ecu, worden in beginsel om de twee jaar herzien, te rekenen vanaf 1 januari 1988. Deze tegenwaarden worden berekend op grond van de gemiddelde dagwaarde van deze valuta in ecu, en van de ecu in SDR (bijzondere trekkingsrechten) over de periode van 24 maanden die eindigt op de laatste dag van de maand augustus die onmiddellijk voorafgaat aan de eerste januari waarop de herziening van kracht wordt.

De onder dit punt bedoelde berekeningsmethode wordt in beginsel twee jaar na de eerste toepassing ervan op voorstel van de Commissie opnieuw bezien in het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten.

d) De onder a) vermelde drempels, de tegenwaarde daarvan in nationale valuta en de tegenwaarde in ecu van de GATT-Overeenkomst-drempel worden, in de eerste dagen van de maand november die volgt op de onder c), eerste alinea, vastgestelde herziening, bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

2. In het geval van opdrachten inzake leasing, huur of huurkoop van produkten wordt de geraamde waarde van de opdracht berekend op de volgende grondslag:

- bij opdrachten met een vaste looptijd, de totale waarde voor de gehele looptijd wanneer die ten hoogste twaalf maanden bedraagt, dan wel de totale waarde met inbegrip van de geraamde restwaarde wanneer de looptijd meer dan twaalf maanden bedraagt;

- bij opdrachten voor onbepaalde duur of waarvan de looptijd niet kan worden bepaald, het maandelijks te betalen bedrag vermenigvuldigd met 48.

3. In het geval van opdrachten die met een zekere regelmaat worden verleend of die bestemd zijn om gedurende een bepaalde periode te worden hernieuwd, moet voor de vaststelling van de geraamde waarde van de opdracht als berekeningsgrondslag worden genomen:

- de totale reële waarde van de tijdens het voorafgaande boekjaar of tijdens de voorafgaande twaalf maanden geplaatste soortgelijke opdrachten, indien mogelijk gecorrigeerd op grond van verwachte wijzigingen in hoeveelheid of waarde gedurende de twaalf maanden volgende op de eerste opdracht, of

- de geraamde totale waarde van de opeenvolgende opdrachten over de twaalf maanden volgende op de eerste levering of, indien deze zich over meer dan twaalf maanden uitstrekt, over de volledige looptijd van de opdracht.

De berekeningsmethode voor de raming mag niet worden gebruikt om zich aan de toepassing van deze richtlijn te onttrekken.

4. Wanneer een overwogen aankoop van homogene goederen aanleiding kan geven tot opdrachten die gelijktijdig in afzonderlijke percelen worden geplaatst, moet voor de toepassing van de leden 1 en 2 de geraamde totale waarde van deze percelen als grondslag worden genomen.

5. Indien in het bestek van een voorgenomen opdracht voor leveringen optiebedingen zijn opgenomen, dient voor de berekening van de geraamde waarde van de opdracht het in totaal toegestane maximumniveau van de aankoop, leasing, huur of huurkoop, inclusief het optiebeding, als grondslag te worden genomen.

6. Een voorgenomen aankoop van een bepaalde hoeveelheid goederen mag niet worden gesplitst ten einde deze aan de toepassing van deze richtlijn te onttrekken.

Artikel 6

1. Bij het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen passen de aanbestedende diensten in de hieronder genoemde gevallen de in artikel 1, onder d), e) en f), omschreven procedures toe.

2. De aanbestedende diensten kunnen hun opdrachten voor leveringen plaatsen volgens een procedure van gunning via onderhandelingen, indien er in het kader van een openbare of niet-openbare aanbestedingsprocedure onregelmatige inschrijvingen zijn gedaan, of indien slechts inschrijvingen zijn gedaan die onaanvaardbaar zijn volgens de met de voorschriften van titel IV conforme nationale bepalingen, voor zover de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd. De aanbestedende diensten maken in dat geval een aankondiging van opdracht bekend, tenzij zij bij de gunning via onderhandelingen alle ondernemingen betrekken die voldoen aan de criteria van de artikelen 20 tot en met 24 en die gedurende de voorafgaande openbare of niet-openbare aanbestedingsprocedures offertes hebben gedaan die aan de formele eisen van de aanbestedingsprocedure voldeden.

3. De aanbestedende diensten kunnen in de volgende gevallen hun opdrachten voor leveringen plaatsen volgens de procedure van gunning via onderhandelingen, zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van opdracht:

a) indien in het kader van een openbare of niet-openbare aanbestedingsprocedure geen of geen geschikte inschrijvingen zijn gedaan, voor zover de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd en de Commissie een verslag wordt overgelegd;

b) indien het produkten betreft die uitsluitend worden gefabriceerd voor onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling. Deze bepaling geldt niet voor de produktie in grote hoeveelheden met het doel de commerciëlehaalbaarheid van het produkt vast te stellen of de kosten van onderzoek en ontwikkeling te delgen;

c) wanneer de fabricage of levering van de produkten om technische of artistieke redenen of om redenen van bescherming van exclusieve rechten slechts aan één bepaalde leverancier kan worden toevertrouwd;

d) voor zover zulks strikt noodzakelijk is, in geval de termijnen van de openbare of de niet-openbare procedures of voor de in lid 2 bedoelde procedures van gunning via onderhandelingen wegens dringende spoed, als gevolg van gebeurtenissen die door de betrokken aanbestedende diensten niet konden worden voorzien, niet in acht kunnen worden genomen. De omstandigheden die worden ingeroepen om de dringende spoed te rechtvaardigen mogen in geen geval aan de aanbestedende diensten te wijten zijn;

e) voor door de oorspronkelijke leverancier verrichte aanvullende leveringen die of wel zijn bestemd voor gedeeltelijke vernieuwing van leveringen of installaties voor courant gebruik, of wel voor de uitbreiding van bestaande leveringen of installaties, als de verandering van leverancier de aanbestedende dienst ertoe zou verplichten apparatuur aan te schaffen waarbij een andere techniek wordt toegepast, zodat bij gebruik en onderhoud ervan onverenigbaarheid ontstaat of zich onevenredige technische moeilijkheden voordoen. De looptijd van deze opdrachten en nabestellingen mag in de regel drie jaar niet overschrijden.

4. In alle andere gevallen maken de aanbestedende diensten voor het plaatsen van opdrachten voor leveringen gebruik van de openbare of van de niet-openbare procedure.

Artikel 7

1. De aanbestedende dienst deelt binnen een termijn van vijftien dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek, aan iedere afgewezen gegadigde of inschrijver op diens verzoek de redenen mede voor de afwijzing van zijn aanvraag of van zijn inschrijving op een aanbesteding, en in het geval van een inschrijving op een aanbesteding, de naam van de begunstigde.

2. De aanbestedende dienst deelt de gegadigden of inschrijvers op hun verzoek mede om welke redenen hij heeft besloten een aanbestede opdracht niet te plaatsen of de procedure opnieuw te beginnen. Hij stelt ook het Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen van dat besluit in kennis.

3. Over elke gegunde opdracht stellen de aanbestedende diensten een proces-verbaal op dat ten minste het volgende bevat:

- de naam en het adres van de aanbestedende dienst, het voorwerp en de waarde van de opdracht;

- de namen van de uitgekozen gegadigden of inschrijvers, met motivering van die keuze;

- de namen van de uitgesloten gegadigden of inschrijvers en de redenen voor die uitsluiting;

- de naam van de begunstigde en de motivering voor de keuze van zijn offerte alsmede, indien bekend, het gedeelte van de opdracht dat de begunstigde voornemens is aan derden in onderaanneming te geven;

- voor procedures van gunning via onderhandelingen, toelichting van de in artikel 6 genoemde omstandigheden die de toepassing van deze procedure rechtvaardigen.

Dit proces-verbaal, of de hoofdpunten ervan, worden de Commissie op haar verzoek toegezonden.

TITEL II GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS OP TECHNISCH GEBIED

Artikel 8

1. De in bijlage III bedoelde technische specificaties worden in de algemene documenten of in de contractuele documenten die bij iedere opdracht behoren vermeld.

2. Onverminderd de verplichte nationale technische voorschriften, voor zover deze met het Gemeenschapsrecht verenigbaar zijn, worden de in lid 1 vermelde technische specificaties door de aanbestedende dienst aangegeven door verwijzing naar nationale normen ter omzetting van de Europese normen, door verwijzing naar Europese technische goedkeuringen of door verwijzing naar gemeenschappelijke technische specificaties.

3. Een aanbestedende dienst kan van lid 2 afwijken indien:

a) de normen, de Europese technische goedkeuringen of de gemeenschappelijke technische specificaties geen bepalingen bevatten inzake de vaststelling van de overeenstemming of indien er geen technische middelen zijn om de overeenstemming van een produkt met deze normen, deze Europese technische goedkeuringen of deze gemeenschappelijke technische specificaties afdoende vast te stellen;

b) de toepassing van lid 2 afbreuk doet aan de toepassing van Richtlijn 86/361/EEG van de Raad van 24 juli 1986 betreffende de eerste fase van de wederzijdse erkenning van goedkeuringen van eindapparatuur voor telecommunicatie(10) of van Beschikking 87/95/EEG van de Raad van 22 december 1986 betreffende de normalisatie op het gebied van de informatietechnologieën en de telecommunicatie(11) of van andere communautaire besluiten of specifieke gebieden van diensten of produkten;

c) de toepassing van deze normen, Europese technische goedkeuringen of gemeenschappelijke technische specificaties de aanbestedende dienst zou verplichten tot de aanschaf van materiaal dat onverenigbaar is met de reeds gebruikte apparatuur, dan wel zou leiden tot buitensporig hoge kosten of tot onevenredig grote technische moeilijkheden; zij kan dit echter slechts doen in het kader van een welomschreven en schriftelijk vastgestelde strategie met het oog op een overgang binnen een gestelde termijn naar Europese normen, Europese technische goedkeuringen of gemeenschappelijke technische specificaties;

d) het betrokken project een echte innovatie is, waardoor het gebruik van bestaande Europese normen, Europese technische goedkeuringen of gemeenschappelijke technische specificaties niet dienstig zou zijn.

4. Aanbestedende diensten die van lid 3 gebruik maken, vermelden, indien mogelijk, de redenen daarvoor in de in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte aankondiging van de opdracht of in het bestek en in elk geval in hun interne documentatie; zij verstrekken deze informatie desgevraagd aan de Lid-Staten en aan de Commissie.

5. Indien ter zake geen Europese normen, Europese technische goedkeuringen of gemeenschappelijke technische specificaties bestaan,

a) worden de technische specificaties aangegeven door verwijzing naar de nationale technische specificaties waarvan is erkend dat zij aan de fundamentele voorschriften van de Gemeenschapsrichtlijnen inzake de technische harmonisatie voldoen, volgens de in die richtlijnen bepaalde procedures en met name volgens die van Richtlijn 89/106/EEG(12) ;

b) kunnen de technische specificaties worden aangegeven door verwijzing naar de nationale technische specificaties inzake het ontwerpen, het berekenen en het uitvoeren van het werk en gebruik van de produkten;

c) kunnen de technische specificaties worden aangegeven door verwijzing naar andere documenten. In dit geval dient in volgorde van voorkeur te worden verwezen naar:

i)nationale normen ter omzetting van de door het land van de aanbestedende dienst aanvaarde internationale normen;

ii)andere nationale normen en nationale technische goedkeuringen van het land van de aanbestedende dienst;

iii)andere normen.

6. Tenzij dergelijke specificaties door het voorwerp van de opdracht worden gerechtvaardigd, verbieden de Lid-Staten het opnemen in de contractclausules die voor een bepaalde opdracht gelden, van technische specificaties die produkten van een bepaald fabrikaat of bepaalde herkomst, dan wel bijzondere werkwijzen vermelden, waardoor bepaalde ondernemingen of produkten worden begunstigd of uitgeschakeld. Het is met name verboden merken, octrooien of typen, of een bepaalde oorsprong of produktie aan te duiden. Een dergelijke aanduiding vergezeld van de vermelding "of daarmee overeenstemmend" is evenwel toegestaan wanneer het de aanbestedende diensten niet mogelijk is door middel van voldoende nauwkeurige en voor alle betrokkenen begrijpelijke technische specificaties het voorwerp van de opdracht te omschrijven.

TITEL III GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS VOOR DE BEKENDMAKING

Artikel 9

1. De aanbestedende diensten maken zo spoedig mogelijk na het begin van hun begrotingsjaar, door middel van een enuntiatieve aankondiging per produktensector, de totale behoefte bekend die zij voornemens zijn in de loop van de komende twaalf maanden door middel van opdrachten te dekken voor zover het geraamde totale bedrag, het in artikel 5 bepaalde in aanmerking genomen, ten minste 750 000 ecu bedraagt.

De aanbestedende diensten leggen de produktensectoren vast volgens de nomenclatuur "Classification of products according to activities (CPA)". De Commissie stelt, volgens de in artikel 32, lid 2, beschreven procedure, de regels vast betreffende de verwijzing in de aankondigingen naar bepaalde posten van de nomenclatuur.

2. De aanbestedende diensten die een overheidsopdracht voor leveringen willen plaatsen volgens een openbare of niet-openbare procedure dan wel, in de gevallen bedoeld in artikel 6, lid 2, volgens een procedure van gunning via onderhandelingen, geven hun voornemen hiertoe te kennen in een aankondiging.

3. Aanbestedende diensten die een opdracht hebben gegund, maken het resultaat hiervan in een aankondiging bekend. In bepaalde gevallen behoeven echter sommige gegevens betreffende de gunning van de opdracht niet te worden bekendgemaakt indien openbaarmaking van die gegevens toepassing van de wet in de weg zou staan, in strijd zou zijn met het openbaar belang, schade zou kunnen toebrengen aan de rechtmatige commerciële belangen van bepaalde overheids- of particuliere ondernemingen, dan wel indien de eerlijke mededinging tussen de leveranciers erdoor zou kunnen worden aangetast.

4. De aankondigingen worden opgesteld overeenkomstig de in bijlage IV opgenomen modellen en geven de daarin gevraagde inlichtingen nauwkeurig weer. De aanbestedende diensten mogen geen andere eisen stellen dan diegenoemd in de artikelen 22 en 23, wanneer zij inlichtingen vragen betreffende de economische en technische eisen die zij aan leveranciers stellen voor hun selectie (bijlage IV, deel B, punt 11, bijlage IV, deel C, punt 9, en bijlage IV, deel D, punt 8).

5. De aankondigingen worden door de aanbestedende diensten zo snel mogelijk en langs de meest passende kanalen toegezonden aan het Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen. In het geval van de in artikel 12 bedoelde versnelde procedure worden de aankondigingen per telexbericht, telegram of telefax verzonden.

De in lid 1 bedoelde aankondiging wordt zo spoedig mogelijk na het begin van elk begrotingsjaar verzonden.

De in lid 3 bedoelde aankondiging wordt uiterlijk 48 dagen na de gunning van de betrokken opdracht verzonden.

6. De in de leden 1 en 3 bedoelde aankondigingen worden in extenso in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen en via de TED (Tenders Electronic Daily)-databank in de officiële talen van de Gemeenschap bekendgemaakt, waarbij alleen de tekst in de oorspronkelijke taal authentiek is.

7. De in lid 2 bedoelde aankondiging wordt in extenso in de oorspronkelijke taal bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen en via de TED-databank. Een samenvatting met de belangrijkste gegevens van de verschillende aankondigingen wordt in de andere officiële talen van de Gemeenschap gepubliceerd, waarbij alleen de tekst in de oorspronkelijke taal authentiek is.

8. Het Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen maakt de aankondigingen uiterlijk twaalf dagen na toezending bekend. Bij de in artikel 12 bedoelde versnelde procedure wordt deze termijn tot vijf dagen verkort.

9. De bekendmaking van de aankondigingen in de officiële publikatiebladen of in de pers van het land van de aanbestedende dienst mag niet plaatsvinden vóór de datum van verzending aan het Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen en moet deze laatste datum vermelden. Deze bekendmaking mag geen andere gegevens bevatten dan die welke in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen worden bekendgemaakt.

10. De aanbestedende diensten moeten de datum van verzending kunnen aantonen.

11. De kosten van bekendmaking van de aankondigingen van opdrachten in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen komen voor rekening van de Gemeenschappen. De tekst van de aankondiging mag niet meer dan één bladzijde van het Publikatieblad beslaan, hetgeen overeenkomt met ongeveer 650 woorden. Ieder nummer van het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen waarin een of meer aankondigingen zijn opgenomen, bevat tevens het model of de modellen waarnaar de bekendgemaakte aankondiging(en) verwijst (verwijzen).

Artikel 10

1. Bij openbare procedures wordt de termijn voor de ontvangst van de aanbiedingen door de aanbestedende diensten vastgesteld op ten minste 52 dagen, te rekenen vanaf de datum van verzending van de aankondiging.

2. Voor zover daarom tijdig is verzocht, moeten de aanbestedende diensten of de bevoegde diensten de leveranciers binnen zes dagen na de ontvangst van dit verzoek de bestekken en aanvullende documenten toezenden.

3. Voor zover daarom tijdig is verzocht, dienen nadere inlichtingen over het bestek door de aanbestedende diensten te worden verstrekt uiterlijk zes dagen vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de inschrijvingen worden ingewacht.

4. Indien de bestekken en de aanvullende stukken of nadere inlichtingen wegens hun omvang niet kunnen worden verstrekt binnen de in leden 2 en 3 gestelde termijnen, of indien de inschrijvingen slechts na een bezichtiging op de plaats zelf, of na inzage ter plaatse van de bij het bestek behorende stukken kunnen worden gedaan, dient de in lid 1 bepaalde termijn dienovereenkomstig te worden verlengd.

Artikel 11

1. Bij niet-openbare procedures en bij procedures van gunning via onderhandelingen in de zin van artikel 6, lid 2, wordt de termijn voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming door de aanbestedende diensten vastgesteld op ten minste 37 dagen, te rekenen vanaf de datum van verzending van de aankondiging.

2. De aanbestedende diensten nodigen de daartoe uitgekozen gegadigden gelijktijdig en schriftelijk tot inschrijving uit. Bij de uitnodigingsbrief moeten het bestek en de aanvullende stukken worden bijgesloten. De brief bevat ten minste

a) in voorkomend geval, het adres van de dienst waar het bestek en de aanvullende stukken kunnen worden aangevraagd en de uiterste datum voor deze aanvraag, alsmede het eventueel ter verkrijging van genoemde stukken te storten bedrag en de wijze van betaling daarvan;

b) de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen, het adres waar deze moeten worden ingediend en de taal of talen waarin zij moeten worden gesteld;

c) een verwijzing naar de bekendgemaakte aankondiging;

d) de aanduiding van de stukken die eventueel moeten worden bijgesloten, hetzij ter staving van de door de gegadigde overeenkomstig artikel 9, lid 4, verstrekte controleerbare verklaringen, hetzij ter aanvulling van de in dit zelfde artikel vermelde inlichtingen en zulks onder dezelfde voorwaarden als gesteld in de artikelen 22 en 23;

e) de gunningscriteria, indien deze niet in de aankondiging zijn vermeld.

3. Bij niet-openbare procedures bedraagt de door de aanbestedende diensten vast te stellen termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen ten minste 40 dagen, te rekenen vanaf de datum waarop de schriftelijke uitnodiging is verzonden.

4. Aanvragen tot deelneming aan een procedure voor plaatsing van een opdracht kunnen per brief, per telegram, per telexbericht, per telefax of telefonisch geschieden. In de laatste vier gevallen moeten zij worden bevestigd per brief die wordt verzonden vóór het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn.

5. Nadere inlichtingen over het bestek, voor zover tijdig aangevraagd, dienen door de aanbestedende diensten te worden verstrekt uiterlijk zes dagen vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de inschrijvingen worden ingewacht.

6. Indien de inschrijvingen slechts na een bezichtiging op de plaats zelf of na inzage ter plaatse van de bij het bestek behorende stukken kunnen worden gedaan, dient de in lid 3 bepaalde termijn dienovereenkomstig te worden verlengd.

Artikel 12

1. Wanneer het om dringende redenen onmogelijk is de in artikel 11 voorgeschreven termijnen in acht te nemen, kunnen de aanbestedende diensten de volgende termijnen toepassen:

a) een termijn voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming, die niet minder mag bedragen dan vijftien dagen, te rekenen vanaf de datum waarop de aankondiging is verzonden;

b) een termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen, die niet minder mag bedragen dan tien dagen, te rekenen vanaf de datum van de uitnodiging.

2. Voor zover tijdig aangevraagd, dienen nadere inlichtingen over het bestek door de aanbestedende diensten te worden verstrekt uiterlijk vier dagen vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de inschrijvingen worden ingewacht.

3. De verzoeken tot deelneming aan de aanbesteding en de uitnodigingen tot inzending van een inschrijving moeten langs de snelst mogelijke kanalen geschieden. Indien de verzoeken tot deelneming aan de aanbesteding per telegram, telexbericht, telefax dan wel telefonisch geschieden, dienen zij te worden bevestigd per brief die wordt verzonden vóór het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn.

Artikel 13

De aanbestedende diensten kunnen in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen aankondigingen bekendmaken betreffende overheidsopdrachten voor leveringen die niet aan de in deze richtlijn verplicht gestelde bekendmaking zijn onderworpen.

Artikel 14

De regels betreffende het opstellen, het verzenden, de ontvangst, de vertaling, de bundeling en de verspreiding van de in artikel 9 vermelde aankondigingen, van de in artikel 31 bedoelde statistische overzichten en de in artikel 9 bedoelde en in de bijlagen II en IV opgenomen nomenclatuur kunnen worden gewijzigd volgens de in artikel 32, lid 2, vastgestelde procedure. De verwijzing in de aankondigingen naar bepaalde posten van de nomenclatuur kunnen volgens dezelfde procedure worden vastgesteld.

TITEL IV Hoofdstuk 1

Gemeenschappelijke regels inzake deelneming

Artikel 15

1. De gunning geschiedt, met inachtneming van artikel 16, op de grondslag van de in hoofdstuk 3 van deze titel vervatte criteria, nadat de geschiktheid van de leveranciers die niet uit hoofde van artikel 20 zijn uitgesloten, door de aanbestedende diensten is nagegaan overeenkomstig de in de artikelen 22, 23 en 24 vermelde criteria betreffende economische en financiële draagkracht en technische bekwaamheid.

2. De aanbestedende diensten dienen het vertrouwelijk karakter van alle door de leverancier verstrekte inlichtingen te respecteren.

Artikel 16

1. Wanneer voor de gunning van een opdracht het criterium van de economische voordeligste aanbieding wordt gehanteerd, mogen de aanbestedende diensten door inschrijvers voorgestelde varianten in overweging nemen voor zover die aan de door deze aanbestedende diensten gestelde minimumvereisten voldoen.

De aanbestedende diensten vermelden in het bestek aan welke voorwaarden deze varianten ten minste moeten voldoen, alsmede hoe deze moeten worden ingediend. Zij geven in de aankondiging van de aanbesteding aan of varianten niet zijn toegestaan.

De aanbestedende diensten mogen een ingediende variant niet verwerpen uitsluitend omdat deze is opgesteld met gebruikmaking van technische specificaties die zijn omschreven door verwijzing naar nationale normen ter omzetting van Europese normen, naar Europese technische goedkeuringen, naar in artikel 8, lid 2, bedoelde gemeenschappelijke technische specificaties, of naar in artikel 8, lid 5, onder a) en b), bedoelde nationale technische specificaties.

2. Aanbestedende diensten die overeenkomstig lid 1 varianten hebben toegestaan, mogen een variant niet verwerpen uitsluitend omdat zij, indien zij werd gekozen, veeleer tot een opdracht voor diensten dan tot een overheidsopdracht voor leveringen in de zin van deze richtlijn zou leiden.

Artikel 17

In het bestek kan de aanbestedende dienst de inschrijver verzoeken in Lijn offerte aan te geven welk gedeelte van de opdracht hij eventueel voornemens is aan derden in onderaanneming te geven.

Deze mededeling laat de aansprakelijkheid van de hoofdleverancier onverlet.

Artikel 18

Combinaties van leveranciers mogen inschrijven. Van deze combinaties kan niet worden verlangd dat zij met het oog op de inschrijving een bepaalde rechtsvorm aannemen, doch dit kan wel van een combinatie worden geëist wanneer de opdracht haar is gegund, voor zover dit voor de goede uitvoering van de opdracht nodig is.

Artikel 19

1. Bij niet-openbare procedures en bij procedures van gunning via onderhandelingen kiezen de aanbestedende diensten uit degenen die aan de in de artikelen 20 tot en met 24 gestelde eisen voldoen en aan de hand van de over de eigen situatie van de leverancier verstrekte gegevens en de gegevens en bescheiden die nodig zijn voor de beoordeling van de technische en economische minimumeisen waaraan deze moet voldoen, de gegadigden die zij zullen uitnodigen om in te schrijven of deel te nemen aan de onderhandelingen.

2. Wanneer aanbestedende diensten een opdracht plaatsen volgens de niet-openbare procedure, mogen zij een minimum en een maximum aangeven waartussen zich het aantal leveranciers situeert dat zij voornemens zijn aan te zoeken. Dit minimumaantal en dit maximumaantal worden dan aangegeven in de aankondiging. Deze aantallen hangen af van de aard van de te leveren goederen. Het minimumaantal mag niet minder bedragen dan vijf. Het maximumaantal kan worden vastgesteld op twintig.

Het aantal gegadigden moet in ieder geval groot genoeg zijn om een werkelijke mededinging te garanderen.

3. Wanneer aanbestedende diensten in de gevallen bedoeld in artikel 6, lid 2, een opdracht plaatsen volgens de procedure van gunning via onderhandelingen, mag het aantal gegadigden dat tot de onderhandelingen wordt toegelaten, niet lager zijn dan drie, voor zover er voldoende geschikte gegadigden zijn.

4. Elke Lid-Staat draagt er zorg voor dat de aanbestedende diensten zich zonder discriminatie en onder dezelfde voorwaarden als die welke zij aan eigen onderdanen stellen, tot leveranciers van de andere Lid-Staten wenden die aan de vereisten voldoen.

Hoofdstuk 2

Criteria voor de kwalitatieve selectie

Artikel 20

1. Van deelneming aan een opdracht kan worden uitgesloten iedere leverancier:

a) die in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surséance van betaling verkeert, dan wel zijn werkzaamheden heeft gestaakt of in een andere soortgelijke toestand verkeert ingevolge een gelijkaardige nationaalrechtelijke procedure;

b) wiens faillissement is aangevraagd, of tegen wie een procedure van vereffening of akkoord of surséance van betaling dan wel een andere soortgelijke nationaalrechtelijke procedure aanhangig is gemaakt;

c) die, bij een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld is geweest voor een delict dat zijn beroepsmoraliteit in het gedrang brengt;

d) die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende diensten aannemelijk kunnen maken;

e) die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale-verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van het land van de aanbestedende dienst;

f) die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van het land van de aanbestedende dienst;

g) die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die overeenkomstig dit hoofdstuk kunnen worden verlangd.

2. Indien de aanbestedende dienst van de leverancier het bewijs verlangt dat hij niet in een van de in lid 1, onder a), b), c), e) en f), genoemde omstandigheden verkeert, aanvaardt deze dienst als voldoende bewijs:

- voor de punten a), b) en c), een uittreksel uit zijn strafregister of, bij ontbreken daarvan, een gelijkwaardig document, afgegeven door een bevoegde gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of van herkomst, waaruit blijkt dat aan de betrokken eisen is voldaan;

- voor de punten e) en f), een door een bevoegde instantie van de betrokken Lid-Staat afgegeven getuigschrift.

3. Indien geen in lid 2 bedoeld document of getuigschrift door het betrokken land wordt afgegeven, of daarin niet alle gevallen voorzien in lid 1, onder a), b) en c), worden vermeld, kan dit worden vervangen door een verklaring onder ede - of, in de Lid-Staten waar niet in een eed is voorzien, door een plechtige verklaring - die door betrokkene is afgelegd ten overstaan van een bevoegde gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

4. De Lid-Staten wijzen de instanties en organisaties aan die voor de afgifte van de in de leden 2 en 3 bedoelde documenten en getuigschriften bevoegd zijn en stellen de overige Lid-Staten en de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 21

1. Iedere leverancier die aan een overheidsopdracht voor leveringen wenst deel te nemen, kan worden verzocht aan te tonen dat hij volgens de eisen van de wetgeving van de Lid-Staat waar hij is gevestigd, in het beroepsregister of in het handelsregister is ingeschreven, of een verklaring onder ede of een attest te verstrekken, als bedoeld in lid 2.

2. De bedoelde beroeps- of handelsregisters, verklaringen of attesten zijn:

- voor België: "Handelsregister - Registre du commerce";

- voor Denemarken: "Aktieselskabsregistret", "Foreningsregistret" en "Handelsregistret";

- voor Duitsland: "Handelsregister" en "Handwerksrolle";

- voor Griekenland: "Viotechniko i Viomichaniko i Emporiko Epimelitirio";

- voor Spanje: "Registro Mercantil" of, voor natuurlijke personen die niet ingeschreven zijn, een getuigschrift waaruit blijkt dat de betrokkene onder ede heeft verklaard het betrokken beroep uit te oefenen;

- voor Frankrijk: "Registre du commerce" en "Répertoire des métiers";

- voor Italië: "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" en "Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato";

- voor Luxemburg: "Registre aux firmes" en "Rôle de la chambre des métiers";

- voor Nederland: "Handelsregister";

- voor Portugal: "Registo Nacional das Pessoas Colectivas";

- voor het Verenigd Koninkrijk en voor Ierland kan de leverancier worden verzocht een attest over te leggen van de "Registrar of Companies" of van de "Registrar of Friendly Societies" waaruit blijkt dat het bedrijf van de leverancier "incorporated" of "registered" is, of, bij ontstentenis daarvan, een attest dat de betrokkene onder ede heeft verklaard het betrokken beroep uit te oefenen in het land waar hij zich op een bepaalde plaats en onder een welbepaalde handelsnaam heeft gevestigd.

Artikel 22

1. In het algemeen kan de financiële en economische draagkracht van de leverancier worden aangetoond aan de hand van een of meer van de volgende referenties:

a) passende bankverklaringen;

b) overlegging van balansen of van balansuittreksels van de onderneming, indien de wetgeving van het land waar de leverancier is gevestigd, de bekendmaking van balansen voorschrijft;

c) een verklaring betreffende de totale omzet van de leverancier en van zijn omzet in produkten waarop de opdracht betrekking heeft, dit alles over de laatste drie boekjaren.

2. De aanbestedende diensten geven in de aankondiging of in de uitnodiging tot inschrijving de referenties aan die zij verlangen, evenals de andere, niet in lid 1 genoemde bewijsstukken die moeten worden overgelegd.

3. Indien de leverancier om gegronde redenen niet in staat is de door de aanbestedende dienst gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen aan de hand van andere documenten die de aanbestedende dienst geschikt acht.

Artikel 23

1. De technische bekwaamheid van de leverancier kan op een of meer van de volgende manieren worden bewezen, afhankelijk van de aard, de hoeveelheid en het gebruik van de te leveren produkten:

a) aan de hand van een lijst van de voornaamste leveringen die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, met vermelding van hun bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren:

- in geval van leveringen aan de overheid, worden de leveringen aangetoond door certificaten die door de bevoegde autoriteit zijn opgesteld of goedgekeurd;

- in geval van leveringen aan particulieren, worden de certificaten opgesteld door de koper; bij ontstentenis daarvan is een verklaring van de leverancier toegelaten;

b) aan de hand van een beschrijving van de technische uitrusting van de leverancier, de maatregelen die hij treft om kwaliteit te waarborgen en de mogelijkheden die hij biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoek;

c) aan de hand van een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de leverancier behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole;

d) aan de hand van monsters, beschrijvingen en/of foto's van de te leveren produkten, waarvan op verzoek van de aanbestedende dienst de echtheid moet kunnen worden bevestigd;

e) aan de hand van certificaten die zijn opgesteld door als bevoegd erkende officiële instituten of diensten voor kwaliteitscontrole, waarin wordt verklaard dat duidelijk door referenties geïdentificeerde produkten aan bepaalde specificaties of normen beantwoorden;

f) wanneer de te leveren produkten van complexe aard zijn of in uitzonderlijke gevallen voor een bijzonder doel zijn bestemd, aan de hand van controle door de aanbestedende dienst of, namens die dienst, door een bevoegd officieel orgaan van het land waar de leverancier is gevestigd, onder voorbehoud van de instemming van dat orgaan; deze controle heeft betrekking op de produktiecapaciteit van de leverancier en, indien nodig, de mogelijkheden die hij biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoek, alsmede de door hem getroffen maatregelen inzake kwaliteitscontrole.

2. De aanbestedende dienst geeft in de aankondiging of in de uitnodiging tot inschrijving aan, welke referenties hij verlangt.

3. Bij het inwinnen van de in artikel 22 en in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde inlichtingen mag niet verder worden gegaan dan gezien de inhoud van de opdracht verantwoord is, en de aanbestedende dienst moet met de gerechtvaardigde belangen van de leverancier met betrekking tot de bescherming van zijn fabrieks- of bedrijfsgeheimen rekening houden.

Artikel 24

Binnen de grenzen van de artikelen 20 tot en met 23 kan de aanbestedende dienst verlangen dat de leverancier de overgelegde getuigschriften en bescheiden aanvult of nader toelicht.

Artikel 25

1. De Lid-Staten waar officiële lijsten van erkende leveranciers bestaan, dienen deze lijsten aan te passen aan artikel 20, lid 1, onder a) tot en met d) en onder g), en aan de artikelen 21, 22 en 23.

2. De op een officiële lijst ingeschreven leveranciers kunnen bij elke aanbesteding een door de bevoegde autoriteit afgegeven bewijs van inschrijving aan de aanbestedende dienst overleggen. Op dit bewijs worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving op de lijst mogelijk was, alsmede de classificatie van deze lijst.

3. De door de bevoegde autoriteit bevestigde inschrijving op een officiële lijst vormt ten aanzien van de aanbestedende diensten van de andere Lid-Staten slechts een vermoeden van geschiktheid in de zin van artikel 20, lid 1, onder a) tot en met d) en onder g), artikel 21, artikel 22, lid 1, onder b) en c), en artikel 23, lid 1, onder a).

Gegevens welke uit de inschrijving op een officiële lijst kunnen worden afgeleid, kunnen niet ter discussie worden gesteld. Niettemin kan met betrekking tot de betaling van de bijdragen aan de sociale verzekering, van elke ingeschreven leverancier bij elke aanbesteding een aanvullende verklaring worden verlangd.

De eerste en de tweede alinea worden door de aanbestedende diensten van de andere Lid-Staten alleen toegepast op leveranciers die zijn gevestigd in de Lid-Staat waar de officiële lijst is opgesteld.

4. Voor de inschrijving van leveranciers uit andere Lid-Staten op een officiële lijst kunnen geen andere bewijzen en verklaringen worden verlangd dan van nationale leveranciers en kunnen in geen geval andere bewijzen worden verlangd dan die welke in de artikelen 20 tot en met 23 zijn bepaald.

5. De Lid-Staten waar officiële lijsten bestaan, delen aan de andere Lid-Staten en de Commissie, die voor de bekendmaking daarvan zorgt, het adres mede van de instantie waaraan verzoeken tot inschrijving kunnen worden gericht.

Hoofdstuk 3

Gunningscriteria

Artikel 26

1. De criteria aan de hand waarvan de aanbestedende dienst een opdracht gunt, zijn

a) hetzij alleen de laagste prijs,

b) hetzij, indien de gunning aan de inschrijver met de economisch voordeligste aanbieding plaatsvindt, verscheidene criteria die variëren naar gelang van de aard van de opdracht, zoals de prijs, de leveringstermijn, de gebruikskosten, de rentabiliteit, de kwaliteit, de esthetische en functionele kenmerken, de technische waarde, de klantenservice en de technische bijstand.

2. In het in lid 1, onder b), bedoelde geval, vermeldt de aanbestedende dienst in het bestek of in de aankondiging van de opdracht alle gunningscriteria die hij voornemens is te hanteren, zo mogelijk in afnemende volgorde van het belang dat eraan wordt gehecht.

Artikel 27

Indien voor een bepaalde opdracht inschrijvingen worden gedaan die in verhouding tot de te verrichten levering abnormaal laag lijken, verzoekt de aanbestedende dienst, voor hij deze inschrijvingen kan afwijzen, schriftelijk om de door hem dienstig geachte preciseringen over de samenstelling van de inschrijving en onderzoekt hij de samenstelling aan de hand van de ontvangen toelichtingen.

De aanbestedende dienst kan toelichtingen in aanmerking nemen die verband houden met de opzet van het fabricageproces, de gekozen technische oplossingen, de uitzonderlijk gunstige omstandigheden waarvan de inschrijver voor leveringen kan profiteren, of de originaliteit van het door hem voorgestelde ontwerp.

Indien in de stukken betreffende de opdracht is bepaald dat de opdracht aan de laagste inschrijver wordt gegund, is de aanbestedende dienst verplicht de Commissie mede te delen welke te laag bevonden inschrijvingen zijn afgewezen.

TITEL V SLOTBEPALINGEN

Artikel 28

De Lid-Staten passen in hun onderlinge betrekkingen bij het gunnen van overheidsopdrachten door de in bijlage I genoemde aanbestedende diensten, en voor zover hierin rectificaties, wijzigingen of aanpassingen zijn aangebracht, door de diensten die deze opvolgen, even gunstige voorwaarden toe als die welke zij krachtens de GATT-Overeenkomst, in het bijzonder de artikelen V en VI daarvan betreffende de niet-openbare aanbestedingsprocedure, de informatie en het onderzoek, toepassen tegenover derde landen. Te dien einde raadplegen de Lid-Staten elkaar over de uit hoofde van de GATT-Overeenkomst te treffen maatregelen, in het kader van het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten.

Artikel 29

1. De Commissie ziet in overleg met het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten toe op de toepassing van deze richtlijn en doet, in voorkomend geval, nieuwe voorstellen aan de Raad die er met name toe strekken de door de Lid-Staten voor de uitvoering van deze richtlijn getroffen maatregelen te harmoniseren.

2. De Commissie onderwerpt deze richtlijn en de eventueel ingevolge lid 1 vastgestelde nieuwe maatregelen, aan een nieuw onderzoek in het licht van de resultaten van de nieuwe onderhandelingen bedoeld in artikel IX, lid 6, van de GATT-Overeenkomst en doet, in voorkomend geval, passende voorstellen aan de Raad.

3. De Commissie werkt bijlage I bij aan de hand van de in artikel 28 bedoelde rectificaties, wijzigingen of aanpassingen en zorgt voor de bekendmaking ervan in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 30

De berekening van de termijnen geschiedt overeenkomstig Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van de Raad van 23 juni 1971 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden(13) .

Artikel 31

1. Om de resultaten van de toepassing van deze richtlijn te kunnen beoordelen, zenden de Lid-Staten de Commissie een statistisch overzicht van de gegunde opdrachten voor leveringen, en wel

a) met betrekking tot de aanbestedende diensten vermeld in bijlage I, uiterlijk op 31 oktober van elk jaar voor het voorgaande jaar;

b) met betrekking tot de andere aanbestedende diensten in de zin van artikel 1, uiterlijk op 31 oktober 1991 en, voor Griekenland, Spanje en Portugal, uiterlijk op 31 oktober 1995, en vervolgens om de twee jaar telkens op 31 oktober voor het voorgaande jaar.

2. Het statistisch overzicht vermeldt ten minste

a) het aantal en de waarde van de door elke aanbestedende dienst gegunde opdrachten waarvan de waarde hoger is dan de drempel en, wat de aanbestedende diensten vermeld in bijlage I betreft, de waarde onder de drempel;

b) het aantal en de waarde van de door iedere aanbestedende dienst gegunde opdrachten waarvan de waarde hoger is dan de drempel, onderverdeeld naar procedure, produkt en nationaliteit van de leverancier aan wie de opdracht is gegund, en, in geval van procedures van gunning via onderhandelingen, onderverdeeld overeenkomstig artikel 6, onder opgave van het aantal en de waarde van de aan elke Lid-Staat en aan derde landen gegunde opdrachten en, in het geval van in bijlage I genoemde aanbestedende diensten, het aantal en de waarde van de opdrachten die zijn gegund aan de onderscheiden ondertekenaars van de GATT-Overeenkomst.

3. De Commissie bepaalt volgens de procedure van artikel 32, lid 2, de aard van de overeenkomstig deze richtlijn te verstrekken aanvullende statistische gegevens.

Artikel 32

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten, dat is ingesteld bij Besluit 71/306/EEG.

2. In het kader van de in dit lid bedoelde procedure legt de vertegenwoordiger van de Commissie aan het Comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen. Het Comité brengt binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie advies uit over dit ontwerp, zo nodig door middel van een stemming.

Het advies wordt in de notulen opgenomen; voorts heeft iedere Lid-Staat het recht te verzoeken dat zijn standpunt in de notulen wordt opgenomen.

De Commissie houdt zoveel mogelijk rekening met het door het Comité uitgebrachte advies. Zij brengt het Comité op de hoogte van de wijze waarop zij rekening heeft gehouden met zijn advies.

3. Het in lid 1 bedoelde Comité onderzoekt op initiatief van de Commissie of op verzoek van een Lid-Staat alle vraagstukken welke op de toepassing van deze richtlijn betrekking hebben.

Artikel 33

Richtlijn 77/62/EEG(14) wordt ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de Lid-Staten wat de in bijlage V aangegeven termijnen voor omzetting en toepassing betreft.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens de concordantietabel van bijlage VI.

Artikel 34

1. De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór 14 juni 1994 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

2. De Lid-Staten delen de Commissie de tekst mede van de voornaamste bepalingen van intern recht die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 35

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 14 juni 1993.

Voor de Raad De Voorzitter J. TROEJBORG

(1) PB nr. C 277 van 26. 10. 1992, blz. 1.

(2) PB nr. C 72 van 15. 3. 1993, blz. 73, en besluit van 26 mei 1993 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(3) PB nr. C 332 van 16. 12. 1992, blz. 72.

(4) PB nr. L 13 van 15. 1. 1977, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/50/EEG (PB nr. L 209 van 24. 7. 1992, blz. 1).

(5) Zie bladzijde 54 van dit Publikatieblad.

(6) PB nr. L 209 van 24. 7. 1992, blz. 1.

(7) PB nr. L 71 van 17. 3. 1980, blz. 44, en PB nr. L 345 van 9. 12. 1987, blz. 24.

(8) PB nr. L 297 van 29. 10. 1990, blz. 1.

(9) PB nr. L 185 van 16. 8. 1971, blz. 15. Besluit gewijzigd bij Besluit 77/63/EEG (PB nr. L 13 van 15. 1. 1977, blz. 15).

(10) PB nr. L 217 van 5. 8. 1986, blz. 21. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 91/263/EEG (PB nr. L 128 van 23. 5. 1991, blz. 1).

(11) PB nr. L 36 van 7. 2. 1987, blz. 31.

(12) PB nr. L 40 van 11. 2. 1989, blz. 12.

(13) PB nr. L 124 van 8. 6. 1971, blz. 1.

(14) Met inbegrip van de wijzigingsbepalingen, te weten:

- Richtlijn 80/767/EEG (PB nr. L 215 van 18. 8. 1980, blz. 1),

- Richtlijn 88/295/EEG (PB nr. L 127 van 20. 5. 1988, blz. 1),

- artikel 35, lid 1, van Richtlijn 90/531/EEG (PB nr. L 297 van 29. 10. 1990, blz. 1),

- artikel 42, lid 1, van Richtlijn 92/50/EEG (PB nr. L 209 van 24. 7. 1992, blz. 1).

BIJLAGE I

LIJST VAN AANBESTEDENDE DIENSTEN DIE ONDER DE GATT-OVEREENKOMST INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN VALLEN BELGIË A. L'État, exception faite pour les marchés passés dans le cadre de coopération au développement qui, en vertu d'accords internationaux conclus avec des pays tiers et se rapportant à la passation de marchés, sont soumis à d'autres dispositions, incompatibles avec les dispositions du présent arrêté (1):De Staat, met uitzondering van de opdrachten inzake ontwikkelingssamenwerking die, krachtens internationale overeenkomsten met derde landen inzake het plaatsen van opdrachten, andere bepalingen behelzen die niet verenigbaar zijn met de bepalingen van dit besluit (1):

- la Régie des postes (2)- de Regie der Posterijen (2)

- la Régie des bâtiments- de Regie der Gebouwen

- le Fonds des routes- het Wegenfonds

B. Le Fonds général des bâtiments scolaires de l'ÉtatHet Algemeen Gebouwenfonds voor de rijksscholen

Le Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-socialesHet Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen

La Société nationale terrienneDe Nationale Landmaatschappij

L'Office national de sécurité socialeDe Rijksdienst voor sociale zekerheid

L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendantsHet Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

L'Institut national d'assurance maladie-invaliditéHet Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

L'Institut national de crédit agricoleHet Nationaal Instituut voor landbouwkrediet

L'Office national des pensionsDe Rijksdienst voor pensioenen

L'Office central de crédit hypothécaireHet Centraal Bureau voor hypothecair krediet

L'Office national du ducroireDe Nationale Delcrederedienst

La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invaliditéDe Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Le Fonds des maladies professionnellesHet Fonds voor de beroepsziekten

La Caisse nationale de crédit professionnelDe Nationale Kas voor beroepskrediet

L'Office national des débouchés agricoles et horticolesDe Nationale Dienst voor afzet van land- en tuinbouwprodukten

L'Office national du lait et de ses dérivésDe Nationale Zuiveldienst

L'Office national de l'emploiDe Rijksdienst voor arbeidsvoorziening

La Régie des voies aériennesDe Regie der Luchtwegen

DENEMARKEN 1. Statsministeriet- to departementer

2. Arbejdsministeriet- fem direktorater og institutioner

3. Udenrigsministeriet

(tre departementer)

4. Boligministeriet- fem direktorater og institutioner

5. Energiministeriet- ét direktorat og Forsoegsanlaeg Risoe

6. Finansministeriet

(to departementer)- fire direktorater og institutioner inklusive Direktoratet for Statens Indkoeb

- fem andre institutioner

7. Ministeriet for Skatter og Afgifter

(to departementer)- fem direktorater og institutioner

8. Fiskeriministeriet- fire institutioner

9. Industriministeriet

(Fulde navn: Ministeriet for Industri, Handel, Haandvaerk og Skibsfart)- ni direktorater og institutioner

10. Indenrigsministeriet- Civilforsvarsstyrelsen

- ét direktoratet

11. Justitsministeriet- Rigspolitichefen

- fem andre direktorater og institutioner

12. Kirkeministeriet

13. Landbrugsministeriet- 19 direktorater og institutioner

14. Miljoeministeriet- fem direktorater

15. Kultur- og Kommunikationsministeriet (1)- tre direktorater og adskillige statsejede museer og hoejere uddannelsesinstitutioner

16. Socialministeriet- fire direktorater

17. Undervisningsministeriet- seks direktorater

- 12 universiteter og andre hoejere laereanstalter

18. OEkonomiministeriet

(tre departementer)

19. Ministeriet for Offentlige Arbejder (2)- statshavne og statslufthavne

- fire direktorater og adskillige institutioner

20. Forsvarsministeriet (3)

21. Sundhedsministeriet- adskillige institutioner inklusive Statens Seruminstitut og Rigshospitalet

DUITSLAND 1. Auswaertiges Amt

2. Bundesministerium fuer Arbeit und Sozialordnung

3. Bundesministerium fuer Bildung und Wissenschaft

4. Bundesministerium fuer Ernaehrung, Landwirtschaft und Forsten

5. Bundesministerium der Finanzen

6. Bundesministerium fuer Forschung und Technologie

7. Bundesministerium des Inneren (nur ziviles Material)

8. Bundesministerium fuer Gesundheit

9. Bundesministerium fuer Frauen und Jugend

10. Bundesministerium fuer Familie und Senioren

11. Bundesministerium der Justiz

12. Bundesministerium fuer Raumordnung, Bauwesen und Staedtebau

13. Bundesministerium fuer Post- und Telekommunikation(1)

14. Bundesministerium fuer Wirtschaft

15. Bundesministerium fuer wirtschaftliche Zusammenarbeit

16. Bundesministerium der Verteidigung(2)

17. Bundesministerium fuer Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

NB: Volgens bestaande nationale verplichtingen moeten de in deze lijst vermelde instanties overeenkomstig bijzondere procedures opdrachten plaatsen bij bepaalde groepen ten einde door de laatste oorlog veroorzaakte moeilijkheden te verhelpen.

FRANKRIJK 1. Belangrijkste aankopende instanties

A. Algemene begroting

- Premier ministre

- Ministère d'État, ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

- Ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget

- Ministère d'État, ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer

- Ministère d'État, ministère des affaires étrangères

- Ministère de la justice

- Ministère de la défense(3)

- Ministère de l'intérieur et de la centralisation

- Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire

- Ministère des affaires européennes

- Ministère d'État, ministère de la fonction publique et des réformes administratives

- Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

- Ministère de la coopération et du développement

- Ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire

- Ministère des départements et territoires d'outre-mer

- Ministère de l'agriculture et de la forêt

- Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace(4)

- Ministère chargé des relations avec le Parlement

- Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale

- Ministère de la recherche et de la technologie

- Ministère du commerce extérieur

- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget

- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère des affaires étrangères, chargé de la francophonie

- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère des affaires étrangères

- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions

- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat

- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme

- Ministère délégué auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer

- Ministère délégué auprès du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire, chargé de la communication

- Ministère délégué auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées

- Secrétariat d'État chargé des droits des femmes

- Secrétariat d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre

- Secrétariat d'État chargé de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs

- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé du plan

- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé de l'environnement

- Secrétariat d'État auprès du premier ministre

- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé de l'action humanitaire

- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique

- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports

- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation

- Secrétariat d'État auprès du ministère des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales

- Secrétariat d'État auprès du ministère de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales

- Secrétariat d'État auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux

- Secrétariat d'État auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle

- Secrétariat d'État auprès du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire, chargé des grands travaux

- Secrétariat d'État auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille

- Secrétariat d'État auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie

B. Annexe begroting

Er kan worden gewezen op:

- Imprimerie nationale

C. Speciale rekeningen van de Schatkist

Er kan worden gewezen op:

- Fonds forestier national

- Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels

- Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme

- Caisse autonome de la reconstruction

2. Openbare instellingen van bestuursrechtelijke aard

- Académie de France à Rome

- Académie de marine

- Académie des sciences d'outre-mer

- Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

- Agences financières de bassins

- Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

- Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM)

- Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

- Bibliothèque nationale

- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

- Bureau d'études des postes et télécommunications d'outre-mer (BEPTOM)

- Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (CAECL)

- Caisse des dépôts et consignations

- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM)

- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

- Caisse nationale des autoroutes (CNA)

- Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

- Caisse nationale des monuments historiques et des sites

- Caisse nationale des télécommunications(5)

- Caisse de garantie du logement social

- Casa de Velasquez

- Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet

- Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture

- Centre d'études supérieures de sécurité sociale

- Centres de formation professionnelle agricole

- Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

- Centre national de la cinématographie française

- Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée

- Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

- Centre national et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée (CNEFASES)

- Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager agricole

- Centre national des lettres

- Centre national de documentation pédagogique

- Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

- Centre national d'opthalmologie des quinze-vingts

- Centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager

- Centre national de promotion rurale de Marmilhat

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- Centre régional d'éducation populaire d'Île-de-France

- Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

- Centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS)

- Centres régionaux de la propriété forestière

- Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants

- Chancelleries des universités

- Collèges d'État

- Commission des opérations de bourse

- Conseil supérieur de la pêche

- Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

- Conservatoire national des arts et métiers

- Conservatoire national supérieur de musique

- Conservatoire national supérieur d'art dramatique

- Domaine de Pompadour

- École centrale - Lyon

- École centrale des arts et manufactures

- École française d'archéologie d'Athènes

- École française d'Extrême-Orient

- École française de Rome

- École des hautes études en sciences sociales

- École nationale d'administration

- École nationale de l'aviation civile (ENAC)

- École nationale des Chartes

- École nationale d'équitation

- École nationale du génie rural, des eaux et forêts (ENGREF)

- Écoles nationales d'ingénieurs

- École nationale d'ingénieurs des industies des techniques agricoles et alimentaires

- Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

- École nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires

- École nationale d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts (ENITEF)

- École nationale de la magistrature

- Écoles nationales de la marine marchande

- École nationale de la santé publique (ENSP)

- École nationale de ski et d'alpinisme

- École nationale supérieure agronomique - Montpellier

- École nationale supérieure agronomique - Rennes

- École nationale supérieure des arts décoratifs

- École nationale supérieure des arts et industries - Strasbourg

- École nationale supérieure des arts et industries textiles - Roubaix

- Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

- École nationale supérieure des beaux-arts

- École nationale supérieure des bibliothécaires

- École nationale supérieure de céramique industrielle

- École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

- École nationale supérieure d'horticulture

- École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires

- École nationale supérieure du paysage (rattachée à l'École nationale supérieure d'horticulture)

- École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (ENSSA)

- Écoles nationales vétérinaires

- École nationale de voile

- Écoles normales d'instituteurs et d'institutrices

- Écoles normales nationales d'apprentissage

- Écoles normales supérieures

- École polytechnique

- École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

- École de sylviculture - Crogny (Aube)

- École de viticulture et d'oenologie de la Tour Blanche (Gironde)

- École de viticulture - Avize (Marne)

- Établissement national de convalescents de Saint-Maurice

- Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

- Établissement national de bienfaisance Koenigs-Wazter

- Fondation Carnegie

- Fondations Singer-Polignac

- Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles

- Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller

- Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)

- Institut français d'archéologie orientale du Caire

- Institut géographique national

- Institut industriel du Nord

- Institut international d'administration publique (IIAP)

- Institut national agronomique de Paris-Grignon

- Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAOVEV)

- Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG)

- Institut national de la consommation (INC)

- Institut national d'éducation populaire (INEP)

- Institut national d'études démographiques (INED)

- Institut national des jeunes aveugles - Paris

- Institut national des jeunes sourds - Bordeaux

- Institut national des jeunes sourds - Chambéry

- Institut national des jeunes sourds - Metz

- Institut national des jeunes sourds - Paris

- Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3)

- Institut national de promotion supérieure agricole

- Institut national de la propriété industrielle

- Institut national de la recherche agronomique (INRA)

- Institut national de recherche pédagogique (INRP)

- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

- Institut national des sports

- Instituts nationaux polytechniques

- Instituts nationaux des sciences appliquées

- Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen

- Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

- Instituts régionaux d'administration

- Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen

- Lycées d'État

- Musée de l'armée

- Musée Gustave Moreau

- Musée de la marine

- Musée national J.J. Henner

- Musée national de la Légion d'honneur

- Musée de la poste

- Muséum national d'histoire naturelle

- Musée Auguste Rodin

- Observatoire de Paris

- Office de coopération et d'accueil universitaire

- Office français de protection des réfugiés et apatrides

- Office national des anciens combattants

- Office national de la chasse

- Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

- Office national d'immigration (ONI)

- ORSTOM - Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération

- Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

- Palais de la découverte

- Parcs nationaux

- Réunion des musées nationaux

- Syndicat des transports parisiens

- Thermes nationaux - Aix-les-Bains

- Universités

3. Andere nationale openbare instellingen

- Union des groupements d'achats publics (UGAP)

IERLAND 1. Belangrijkste aankopende instanties

- Office of Public Works

2. Andere departementen

- President's Establishment

- Houses of the Oireachtas (Parliament)

- Department of the Taoiseach (Prime Minister)

- Central Statistics Office

- Department of the Gaeltacht (Irish-speaking areas)

- National Gallery of Ireland

- Department of Finance

- State Laboratory

- Office of the Comptroller and Auditor General

- Office of the Attorney general

- Office of the Director of Public Prosecutions

- Valuation Office

- Civil Service Commission

- Office of the Ombudsman

- Office of the Revenue Commissioners

- Department of Justice

- Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland

- Department of the Environment

- Department of Education

- Department of the Marine

- Department of Agriculture and Food

- Department of Labour

- Department of Industry and Commerce

- Department of Tourism and Transport

- Department of Communications

- Department of Defence(6)

- Department of Foreign Affairs

- Department of Social Welfare

- Department of Health

- Department of Energy

ITALIË 1. Ministero del tesoro(7)

2. Ministero delle finanze(8)

3. Ministero di grazia e giustizia

4. Ministero degli affari esteri

5. Ministero della pubblica istruzione

6. Ministero dell'interno

7. Ministero dei lavori pubblici

8. Ministero dell'agricoltura e delle foreste

9. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

10. Ministero del lavoro e della previdenza sociale

11. Ministero della sanità

12. Ministero per i beni culturali e ambientali

13. Ministero della difesa(9)

14. Ministero del bilancio e della programmazione economica

15. Ministero delle partecipazioni statali

16. Ministero del turismo e dello spettacolo

17. Ministero del commercio con l'estero

18. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni(10)

19. Ministero dell'ambiente

20. Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

NB: Deze Overeenkomst belet niet de tenuitvoerlegging van de bepalingen vervat in de Italiaanse wet nr. 835 van 6 oktober 1950 (Gazzetta Ufficiale nr. 245 van 24 oktober 1950 van de Italiaanse Republiek) en in de wijzigingen daarop welke van kracht zijn op de datum waarop deze Overeenkomst wordt goedgekeurd.

LUXEMBURG 1. Ministère d'État: service central des imprimés et des fournitures de l'État

2. Ministère de l'agriculture: administration des services techniques de l'agriculture

3. Ministère de l'éducation nationale: lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique

4. Ministère de la famille et de la solidarité sociale: maisons de retraite

5. Ministère de la force publique: armée(11) - gendarmerie - police

6. Ministère de la justice: établissements pénitentiaires

7. Ministère de la santé publique: hôpital neuropsychiatrique

8. Ministère des travaux publics: bâtiments publics - ponts et chaussées

9. Ministère des communications: postes et télécommunications(12)

10. Ministère de l'énergie: centrales électriques de la Haute et Basse Sûre

11. Ministère de l'environnement: commissariat général à la protection des eaux

NEDERLAND A. Ministeries en organen van de centrale overheid

1. Ministerie van Algemene Zaken

2. Ministerie van Buitenlandse Zaken

3. Ministerie van Justitie

4. Ministerie van Binnenlandse Zaken

5. Ministerie van Financiën

6. Ministerie van Economische Zaken

7. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

8. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

9. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

10. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

11. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

12. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

13. Kabinet voor Nederlands Antilliaanse en Arubaanse Zaken

14. Hogere Colleges van Staat

B. Centrale aankoopbureaus

De in punt A genoemde instanties verrichten in het algemeen zelf hun specifieke aankopen; andere aankopen vinden plaats via onderstaande instanties:

1. Directoraat-generaal Rijkswaterstaat

2. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Landmacht(13)

3. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Luchtmacht(14)

4. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Marine(15) VERENIGD KONINKRIJK Cabinet Office

Civil Service College

Civil Service Commission

Civil Service Occupational Health Service

Office of the Minister for the Civil Service

Parliamentary Counsel Office

Central Office of Information

Charity Commission

Crown Prosecution Service

Crown Estate Commissioners

Customs and Excise Department

Department for National Savings

Department of Education and Science

University Grants Committee

Department of Employment

Employment Appeals Tribunal

Industrial Tribunals

Office of Manpower Economics

Department of Energy

Department of Health

Central Council for Education and Training in Social Work

Dental Estimates Board

English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

National Health Service Authorities

Prescriptions Pricing Authority

Public Health Laboratory Service Board

Regional Medical Service

United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Department of Social Security

Attendance Allowance Board

Occupational Pensions Board

Social Security Advisory Committee

Supplementary Benefits Appeal Tribunals

Department of the Environment

Building Research Establishment

Commons Commissioners

Countryside Commission

Fire Research Station (Boreham Wood)

Historic Buildings and Monuments Commission

Local Valuation Panels

Property Services Agency

Rent Assessment Panels

Royal Commission on Environmental Pollution

Royal Commission on Historical Monuments of England

Royal Fine Art Commission (England)

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers

Department of Trade and Industry

Laboratory of the Government Chemist

National Engineering Laboratory

National Physical Laboratory

Warren Spring Laboratory

National Weights and Measures Laboratory

Domestic Coal Consumers' Council

Electricity Consultative Councils for England and Wales

Gas Consumers' Council

Transport Users Consultative Committee

Monopolies and Mergers Commission

Patent Office

Department of Transport

Coastguard Services

Transport and Road Research Laboratory

Transport Tribunal

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth Office

Government Communications Headquarters

Wilton Park Conference Centre

Government Actuary's Department

Home Office

Boundary Commission for England

Gaming Board for Great Britain

Inspectors of Constabulary

Parole Board and Local Review Committees

House of Commons

House of Lords

Inland Revenue, Board of

Intervention Board for Agricultural Produce

Lord Chancellor's Department

Council on Tribunals

County Courts (England and Wales)

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeals Tribunal

Judge Advocate-General and Judge Advocate of the Fleet

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Pensions Appeals Tribunals

Public Trustee Office

Office of the Social Security Commissioners

Special Commissioners for Income Tax (England and Wales)

Supreme Court (England and Wales)

Court of Appeal: Civil and Criminal Divisions

Courts Martial Appeal Court

Crown Court

High Court

Value Added Tax Tribunals

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Advisory Services

Agricultural Development and Advisory Service

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Science Laboratories

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Ministry of Defence(16)

Meteorological Office

Procurement Executive

National Audit Office

National Investment Loans Office

Northern Ireland Court Service

Coroners Courts

County Courts

Crown Courts

Enforcement of Judgements Office

Legal Aid Fund

Magistrates Court

Pensions Appeals Tribunals

Supreme Court of Judicature and Courts of Criminal Appeal

Northern Ireland, Department of Agriculture

Northern Ireland, Department for Economic Development

Northern Ireland, Department of Education

Northern Ireland, Department of the Environment

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

Northern Ireland, Department of Health and Social Services

Northern Ireland Office

Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Northern Ireland Forensic Science Laboratory

Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Authority for Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

Office of Arts and Libraries

British Library

British Museum

British Museum (Natural History)

Imperial War Museum

Museums and Galleries Commission

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

Office of Fair Trading

Office of Population Censuses and Surveys

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health

Service Commissioners

Overseas Development Administration

Overseas Development and National Research Institute

Paymaster General's Office

Postal Business of the Post Office

Privy Council Office

Public Record Office

Registry of Friendly Societies

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Scotland, Crown Office and Procurator

Fiscal Service

Scotland, Department of the Registers of Scotland

Scotland, General Register Office

National Health Service Central Register

Scotland, Lord Advocate's Department

Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

Scottish Courts Administration

Accountant of Court's Office

Court of Justiciary

Court of Session

Lands Tribunal for Scotland

Pensions Appeal Tribunals

Scotthish Land Court

Scottish Law Commission

Sherrif Courts

Social Security Commissioners' Office

Scottish Office

Central Services

Department of Agriculture and Fisheries for Scotland

Artificial Insemination Service

Crofters Commission

Red Deer Commission

Royal Botanic Garden, Edinburgh

Industry Department for Scotland

Scottish Electricity Consultative Councils

Scottish Development Department

Rent Assessment Panel and Committees

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Royal Fine Art Commission for Scotland

Scottish Education Department

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Scottish and Health Departments

HM Inspectorate of Constabulary

Local Health Councils

Mental Welfare Commission for Scotland

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

Parole Board for Scotland and Local Review Committees

Scottish Antibody Production Unit

Scottish Council for Postgraduate Medical Education

Scottish Crime Squad

Scottish Criminal Record Office

Scottish Fire Service Training School

Scottish Health Boards

Scottish Health Service - Common Services Agency

Scottish Health Service Planning Council

Scottish Police College

Scottish Record Office

HM Stationery Office

HM Treasury

Central Computer and Telecommunications Agency

Chessington Computer Centre

Civil Service Catering Organisation

National Economic Development Council

Rating of Government Property Department

Welsh Office

Ancient Monuments (Wales) Commission

Council for the Education and Training of Health Visitors

Local Government Boundary Commission for Wales

Local Valuation Panels and Courts

National Health Service Authorities

Rent Control Tribunals and Rent Assessment Panels and Committees

GRIEKENLAND 1. Ypoyrgeio Ethnikis Oikonomias

2. Ypoyrgeio Paideias & Thriskevmaton

3. Ypoyrgeio Emporioy

4. Ypoyrgeio Viomichanias-Energeias-Technologias

5. Ypoyrgeio Emporikis Naftilias

6. Ypoyrgeio Proedrias tis Kyvernisis

7. Ypoyrgeio Aigaioy

8. Ypoyrgeio Exoterikon

9. Ypoyrgeio Dikaiosynis

10. Ypoyrgeio Exoterikon

11. Ypoyrgeio Ergasias

12. Ypoyrgeio Politismoy kai Epistimon

13. Ypoyrgeio Perivallontos Chorotaxias & Dimosion Ergon

14. Ypoyrgeio Oikonomikon

15. Ypoyrgeio Metaforon kai Epikoinonion

16. Ypoyrgeio Ygeias, Pronoias & Koinonikon Asfaliseon

17. Ypoyrgeio Makedonias-Thrakis

18. Geniko Epiteleio Stratoy(17)

19. Geniko Epiteleio Naftikoy(18)

20. Geniko Epiteleio Aeroporias(19)

21. Ypoyrgeio Georgias

22. Geniki Grammateia Typoy kai Pliroforion

23. Geniki Grammateia Neas Genias

24. Geniko Chimeio toy Kratoys

25. Geniki Grammateia Laikis Epimorfosis

26. Geniki Grammateia Isotitas ton Dyo Fylon

27. Geniki Grammateia Koinonikon Asfaliseon

28. Geniki Grammateia Apodimoy Ellinismoy

29. Geniki Grammateia Viomichanias

30. Geniki Grammateia Erevnas kai Technologias

31. Geniki Grammateia Athlitismoy

32. Geniki Grammateia Dimosion Ergon

33. Ethniki Statistiki Ypiresia

34. Ethnikos Organismos Pronoias

35. Organismos Ergatikis Estias

36. Ethniko Typografeio

37. Elliniki Epitropi Atomikis Energeias38. Tameio Ethnikis Odopoiias

39. Ethniko Kapodistriako Panepistimio Athinon

40. Panepistimio Aigaioy

41. Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis

42. Dimokriteio Panepistimio Thrakis

43. Panepistimio Ioanninon

44. Panepistimio Patron

45. Polytechneio Kritis

46. Sivitanideios Scholi

47. Panepistimio Makedonias (Oikonomikes & Koin/kes Epistimes)

48. Aiginiteio Nosokomeio

49. Aretaieio Nosokomeio

50. Ethniko Kentro Dimosias Dioikisis

51. Ellinika Tachydromeia

52. Organismos Diacheirisis Dimosioy Ylikoy

53. Organismos Georgikon Asfaliseon

54. Organismos Scholikon Ktirion

SPANJE 1. Ministerio de Asuntos Exteriores

2. Ministerio de Justicia

3. Ministerio de Defensa(20)

4. Ministerio de Economía y Hacienda

5. Ministerio del Interior

6. Ministerio de Obras Públicas y Transportes

7. Ministerio de Educación y Ciencia

8. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

9. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

11. Ministerio para las Administraciones Públicas

12. Ministerio de Cultura

13. Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno

14. Ministerio de Sanidad y Consumo

15. Ministerio de Asuntos Sociales

16. Ministerio del Portavoz del Gobierno

PORTUGAL Presidência do Conselho de Ministros

1. Auditoria Jurídica da Presidência do Conselho de Ministros

2. Centro de Estudos e Formaçao Autárquica

3. Centro de Estudos Técnicos e Apoio Legislativo

4. Centro de Gestao da Rede Informática do Governo

5. Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência

6. Conselho Permanente de Concertaçao Social

7. Departamento de Formaçao e Aperfeiçoamento Profissional

8. Gabinete de Macau

9. Gabinete do Serviço Cívico dos Objectores de Consciência

10. Instituto da Juventude

11. Instituto Nacional de Administraçao

12. Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros

13. Secretariado para a Modernizaçao Administrativa

14. Serviço Nacional de Protecçao Civil

15. Serviços Sociais da Presidência do Conselho de Ministros

Ministério da Administraçao Interna

1. Direcçao-Geral de Viaçao

2. Gabinete de Estudos e Planeamento de Instalações

3. Governos Civis

4. Guarda Fiscal

5. Guarda Nacional Republicana

6. Polícia de Segurança Pública

7. Secretaria-Geral

8. Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral

9. Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

10. Serviço de Informaçao e Segurança

11. Serviço Nacional de Bombeiros

Ministério da Agricultura

1. Agência do Controlo das Ajudas Comunitárias ao Sector do Azeite

2. Direcçao-Geral da Hidráulica e Engenharia Agrícola

3. Direcçao-Geral da Pecuária

4. Direcçao-Geral das Florestas

5. Direcçao-Geral de Planeamento e Agricultura

6. Direcçao-Geral dos Mercados Agrícolas e da Indústria Agro-alimentar

7. Direcçao Regional de Agricultura da Beira Interior

8. Direcçao Regional de Agricultura da Beira Litoral

9. Direcçao Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho

10. Direcçao Regional de Agricultura de Trás-os-Montes

11. Direcçao Regional de Agricultura do Alentejo

12. Direcçao Regional de Agricultura do Algarve

13. Direcçao Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste

14. Gabinete para os Assuntos Agrícolas Comunitários

15. Inspecçao Geral e Auditoria de Gestao

16. Instituto da Vinha e do Vinho

17. Instituto de Qualidade Alimentar

18. Instituto Nacional de Investigaçao Agrária

19. Instituto Regulador Orientador dos Mercados Agrícolas

20. Obra Social - Secretaria Geral

21. Rede de Informaçao de Contabilidades Agrícolas

22. Secretaria Geral

23. IFADAP - Instituto Financeiro de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas

24. INGA - Instituto Nacional de Intervençao e Garantia Agrícola

Ministério do Ambiente e Recursos Naturais

1. Direcçao-Geral da Qualidade do Ambiente

2. Direcçao-Geral dos Recursos Naturais

3. Gabinete dos Assuntos Europeus

4. Gabinete de Estudos e Planeamento

5. Gabinete de Protecçao e Segurança Nuclear

6. Instituto Nacional do Ambiente

7. Instituto Nacional de Defesa do Consumidor

8. Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica

9. Secretaria-Geral

10. Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservaçao da Natureza

11. Gabinete do Saneamento Básico da Costa do Estoril

12. Delegações Regionais

13. Instituto Nacional da Água

Ministério do Comércio e Turismo

1. Comissao de Aplicaçao de Coimas em Matéria Económica

2. Direcçao-Geral de Concorrência e Preços

3. Direcçao-Geral de Inspecçao Económica

4. Direcçao-Geral do Comércio Externo

5. Direcçao-Geral do Comércio Interno

6. Direcçao-Geral do Turismo

7. Fundo de Turismo

8. Gabinete para os Assuntos Comunitários

9. ICEP - Instituto do Comércio Externo de Portugal

10. Inspecçao Geral de Jogos

11. Instituto de Promoçao Turística

12. Instituto Nacional de Formaçao Turística

13. Regiões de turismo

14. Secretaria-Geral

15. ENATUR - Empresa Nacional de Turismo, EP

16. AGA - Administraçao-Geral do Açúcar e do Álcool, EP

Ministério da Defesa Nacional(21)

1. Estado-Maior General das Forças Armadas

2. Estado-Maior da Força Aérea

3. Comando Logístico-Administrativo da Força Aérea

4. Estado-Maior do Exército

5. Estado-Maior da Armada

6. Direcçao-Geral do Material Naval

7. Direcçao das Infra-Estruturas Navais

8. Direcçao de Abastecimento

9. Fábrica Nacional de Cordoaria

10. Hospital da Marinha

11. Arsenal do Alfeite

12. Instituto Hidrográfico

13. Direcçao-Geral de Armamento

14. Direcçao-Geral de Pessoal e Infra-estruturas

15. Direcçao-Geral de Política de Defesa Nacional

16. Instituto de Defesa Nacional

17. Secretaria-Geral

Ministério da Educaçao

1. Auditoria Jurídica

2. Direcçao-Geral da Administraçao Escolar

3. Direcçao-Geral da Extensao Educativa

4. Direcçao-Geral do Ensino Superior

5. Direcçao-Geral dos Desportos

6. Direcçao-Geral dos Ensinos Básico e Secundário

7. Direcçao Regional de Educaçao de Lisboa

8. Direcçao Regional de Educaçao do Algarve

9. Direcçao Regional de Educaçao do Centro

10. Direcçao Regional de Educaçao do Norte

11. Direcçao Regional de Educaçao do Sul

12. Editorial do Ministério da Educaçao

13. Gabinete Coordenador do Ingresso no Ensino Superior

14. Gabinete de Estudos e Planeamento

15. Gabinete de Gestao Financeira

16. Gabinete do Ensino Tecnológico, Artístico e Profissional

17. Inspecçao Geral de Educaçao

18. Instituto de Cultura da Língua Portuguesa

19. Instituto de Inovaçao Educacional

20. Instituto dos Assuntos Sociais da Educaçao

21. Secretaria-Geral

Ministério do Emprego e Segurança Social

1. Auditoria Jurídica

2. Caixa Nacional de Seguros e Doenças Profissionais

3. Caixas de Previdência Social

4. Casa Pia de Lisboa

5. Centro Nacional de Pensões

6. Centros Regionais de Segurança Social

7. Comissao para a Igualdade e Direitos das Mulheres

8. Departamento de Estatística

9. Departamento de Estudos e Planeamento

10. Departamento de Relações Internacionais e Convenções da Segurança Social

11. Departamento para Assuntos do Fundo Social Europeu

12. Departamento para os Assuntos Europeus e Relações Externas

13. Direcçao-Geral da Acçao Social

14. Direcçao-Geral da Família

15. Direcçao-Geral das Relações de Trabalho

16. Direcçao-Geral de Apoio Técnico à Gestao

17. Direcçao-Geral de Higiene e Segurança no Trabalho

18. Direcçao-Geral do Emprego e Formaçao Profissional

19. Direcçao-Geral dos Regimes de Segurança Social

20. Fundo de Estabilizaçao Financeira da Segurança Social

21. Inspecçao Geral da Segurança Social

22. Inspecçao Geral do Trabalho

23. Instituto de Gestao Financeira da Segurança Social

24. Instituto do Emprego e Formaçao Profissional

25. Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores

26. Secretaria-Geral

27. Secretariado Nacional de Reabilitaçao

28. Serviços Sociais do MESS

29. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Ministério das Finanças

1. ADSE - Direcçao-Geral de Protecçao aos Funcionários e Agentes da Administraçao Pública

2. Auditoria Jurídica

3. Direcçao-Geral da Administraçao Pública

4. Direcçao-Geral da Contabilidade Pública e Intendência Geral do Orçamento

5. Direcçao-Geral da Junta de Crédito Público

6. Direcçao-Geral das Alfândegas

7. Direcçao-Geral das Contribuições e Impostos

8. Direcçao-Geral do Património do Estado

9. Direcçao-Geral do Tesouro

10. Gabinete de Estudos Económicos

11. Gabinete dos Assuntos Europeus

12. GAFEEP - Gabinete para a análise do Financiamento do Estado e das Empresas Públicas

13. Inspecçao Geral de Finanças

14. Instituto de Informática

15. Junta de Crédito Público

16. Secretaria-Geral

17. SOFE - Serviços Sociais do Ministério das Finanças

Ministério da Indústria e Energia

1. Delegaçao Regional da Indústria e Energia de Lisboa e Vale do Tejo

2. Delegaçao Regional da Indústria e Energia do Alentejo

3. Delegaçao Regional da Indústria e Energia do Algarve

4. Delegaçao Regional da Indústria e Energia do Centro

5. Delegaçao Regional da Indústria e Energia do Norte

6. Direcçao-Geral da Indústria

7. Direcçao-Geral da Energia

8. Direcçao-Geral de Geologia e Minas

9. Gabinete de Estudos e Planeamento

10. Gabinete para a Pesquisa e Exploraçao do Petróleo

11. Gabinete para os Assuntos Comunitários

12. Instituto Nacional da Propriedade Industrial

13. Instituto Português da Qualidade

14. LNETI - Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial

15. Secretaria-Geral

Ministério da Justiça

1. Centro de Estudos Judiciários

2. Centro de Identificaçao Civil e Criminal

3. Centros de Observaçao e Acçao Social

4. Conselho Superior de Magistratura

5. Conservatória dos Registos Centrais

6. Direcçao-Geral dos Registos e Notariado

7. Direcçao-Geral dos Serviços de Informática

8. Direcçao-Geral dos Serviços Judiciários

9. Direcçao-Geral dos Serviços Prisionais

10. Direcçao-Geral dos Serviços Tutelares de Menores

11. Estabelecimentos Prisionais

12. Gabinete de Direito Europeu

13. Gabinete de Documentaçao e Direito Comparado

14. Gabinete de Estudos e Planeamento

15. Gabinete de Gestao Financeira

16. Gabinete de Planeamento e Coordenaçao do Combate à Droga

17. Hospital-prisao de S. Joao de Deus

18. Instituto Corpus Christi

19. Instituto da Guarda

20. Instituto de Reinserçao Social

21. Instituto de S. Domingos de Benfica

22. Instituto Nacional da Política e Ciências Criminais

23. Instituto Navarro Paiva

24. Instituto Padre António Oliveira

25. Instituto S. Fiel

26. Instituto S. José

27. Instituto Vila Fernando

28. Instituto de Criminologia

29. Instituto de Medicina Legal

30. Polícia Judiciária

31. Secretaria-Geral

32. Serviços Sociais

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

1. Conselho de Mercados de Obras Públicas e Particulares

2. Direcçao-Geral de Aviaçao Civil

3. Direcçao-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais

4. Direcçao-Geral dos Transportes Terrestres

5. Gabinete da Travessia do Tejo

6. Gabinete de Estudos e Planeamento

7. Gabinete do Nó Ferroviário de Lisboa

8. Gabinete do Nó Ferroviário do Porto

9. Gabinete para a Navegabilidade do Douro

10. Gabinete para as Comunidades Europeias

11. Inspecçao Geral de Obras Públicas, Transportes e Comunicações

12. Junta Autónoma das Estradas

13. Laboratório Nacional de Engenharia Civil

14. Obra Social do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

15. Secretaria-Geral

Ministério dos Negócios Estrangeiros

1. Direcçao-Geral dos Assuntos Consulares e Administraçao Financeira

2. Direcçao-Geral das Comunidades Europeias

3. Direcçao-Geral da Cooperaçao

4. Instituto de Apoio à Emigraçao e às Comunidades Portuguesas

5. Instituto de Cooperaçao Económica

6. Secretaria-Geral

Ministério do Planeamento e Administraçao do Território

1. Academia das Ciências

2. Auditoria Jurídica

3. Centro Nacional de Informaçao Geográfica

4. Comissao Coordenadora da Regiao Centro

5. Comissao Coordenadora da Regiao de Lisboa e Vale do Tejo

6. Comissao Coordenadora da Regiao do Alentejo

7. Comissao Coordenadora da Regiao do Algarve

8. Comissao Coordenadora da Regiao Norte

9. Departamento Central de Planeamento

10. Direcçao-Geral da Administraçao Autárquica

11. Direcçao-Geral do Desenvolvimento Regional

12. Direcçao-Geral do Ordenamento do Território

13. Gabinete Coordenador do projecto do Alqueva

14. Gabinete de Estudos e Planeamento da Administraçao do Território

15. Gabinete para os Aeroportos da Regiao Autónoma da Madeira

16. Inspecçao Geral de Administraçao do Território

17. Instituto Nacional de Estatísticas

18. Instituto António Sérgio de Sector Cooperativo

19. Instituto de Investigaçao Científica e Tropical

20. Instituto Geográfico e Cadastral

21. Junta Nacional de Investigaçao Científica e Tecnológica

22. Secretaria-Geral

(1) Niet voor oorlogsdoeleinden bestemd materiaal vermeld in bijlage II.

(2) Uitsluitend Posterijen.

(3) Met uitzondering van telecommunicatiediensten van de "Post og Telegrafvaesenet".

(4) Met uitzondering van de Danske Statsbaner.

(5) Niet voor oorlogsdoeleinden bestemd materiaal vermeld in bijlage II.

(6) Met uitzondering van telecommunicatie-uitrusting.

(7) Niet voor oorlogsdoeleinden bestemd materiaal vermeld in bijlage II.

(8) Niet voor oorlogsdoeleinden bestemd materiaal vermeld in bijlage II.

(9) Uitsluitend Posterijen.

(10) Uitsluitend Posterijen.

(11) Niet voor oorlogsdoeleinden bestemd materiaal vermeld in bijlage II.

(12) Optredend als centraal aankoopbureau voor de meeste andere ministeries of instanties.

(13) Niet inbegrepen de opdrachten gegund door de Regie voor Tabak en Zout.

(14) Niet voor oorlogsdoeleinden bestemd materiaal vermeld in bijlage II.

(15) Uitsluitend Posterijen.

(16) Niet voor oorlogsdoeleinden bestemd materiaal vermeld in bijlage II.

(17) Uitsluitend Posterijen.

(18) Niet voor oorlogsdoeleinden bestemd materiaal vermeld in bijlage II.

(19) Niet voor oorlogsdoeleinden bestemd materiaal vermeld in bijlage II.

(20) Niet voor oorlogsdoeleinden bestemd materiaal vermeld in bijlage II.

(21) Niet voor oorlogsdoeleinden bestemd materiaal vermeld in bijlage II.

(22) Niet voor oorlogsdoeleinden bestemd materiaal vermeld in bijlage II.

BIJLAGE II

LIJST VAN PRODUKTEN, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5 BETREFFENDE HET PLAATSEN VAN OPDRACHTEN DOOR AANBESTEDENDE DIENSTEN OP HET GEBIED VAN DEFENSIE Hoofdstuk 25: Zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en cement

Hoofdstuk 26: Metaalertsen, slakken en assen

Hoofdstuk 27: Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieprodukten daarvan; bitumineuze stoffen; minerale was

met uitzondering van:

ex 27.10: bijzondere motorbrandstoffen

Hoofdstuk 28: Anorganische chemische produkten; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, van radioactieve elementen, van zeldzame aardmetalen en van isotopen

met uitzondering van:

ex 28.09: explosieven

ex 28.13: explosieven

ex 28.14: traangas

ex 28.28: explosieven

ex 28.32: explosieven

ex 28.39: explosieven

ex 28.50: toxicologische produkten

ex 28.51: toxicologische produkten

ex 28.54: explosieven

Hoofdstuk 29: Organische chemische produkten

met uitzondering van:

ex 29.03: explosieven

ex 29.04: explosieven

ex 29.07: explosieven

ex 29.08: explosieven

ex 29.11: explosieven

ex 29.12: explosieven

ex 29.13: toxicologische produkten

ex 29.14: toxicologische produkten

ex 29.15: toxicologische produkten

ex 29.21: toxicologische produkten

ex 29.22: toxicologische produkten

ex 29.23: toxicologische produkten

ex 29.26: explosieven

ex 29.27: toxicologische produkten

ex 29.29: explosieven

Hoofdstuk 30: Farmaceutische produkten

Hoofdstuk 31: Meststoffen

Hoofdstuk 32: Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; kleur- en verfstoffen, verf en vernis en verfmiddelen; mastiek; inkt

Hoofdstuk 33: Etherische oliën en harsaroma's; parfumerieën, toiletartikelen en kosmetische produkten

Hoofdstuk 34: Zeep, organische tensioactieve produkten; wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke artikelen, modelleerpasta's en tandtechnische waspreparaten

Hoofdstuk 35: Eiwitstoffen; lijm; enzymen

Hoofdstuk 37: Produkten voor fotografie en cinematografie

Hoofdstuk 38: Diverse produkten van de chemische industrie

met uitzondering van:

ex 38.19: toxicologische produkten

Hoofdstuk 39: Kunstmatige plastische stoffen, ethers en esters van cellulose, kunstharsen en werken daarvan

met uitzondering van:

ex 39.03: explosieven

Hoofdstuk 40: Rubber (natuurlijke en synthetische rubber en factis) en werken van rubber

met uitzondering van:

ex 40.11: kogelbestendige banden

Hoofdstuk 41: Huiden, vellen en leder

Hoofdstuk 42: Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, dameshandtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen

Hoofdstuk 43: Pelterijen en bontwerk; namaakbont

Hoofdstuk 44: Hout, houtskool en houtwaren

Hoofdstuk 45: Kurk en kurkwaren

Hoofdstuk 46: Vlechtwerk en mandenmakerswerk

Hoofdstuk 47: Stoffen voor het vervaardigen van papier

Hoofdstuk 48: Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren

Hoofdstuk 49: Artikelen van de boekhandel en produkten van de grafische kunst

Hoofdstuk 65: Hoofddeksels en delen daarvan

Hoofdstuk 66: Paraplu's, parasols, wandelstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan

Hoofdstuk 67: Geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren of van dons; kunstbloemen; werken van mensenhaar

Hoofdstuk 68: Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen

Hoofdstuk 69: Keramische produkten

Hoofdstuk 70: Glas en glaswerk

Hoofdstuk 71: Echte parels, natuurlijke en andere edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancy-bijouterieën

Hoofdstuk 73: Gietijzer, ijzer en staal

Hoofdstuk 74: Koper

Hoofdstuk 75: Nikkel

Hoofdstuk 76: Aluminium

Hoofdstuk 77: Magnesium, beryllium (glucinium)

Hoofdstuk 78: Lood

Hoofdstuk 79: Zink

Hoofdstuk 80: Tin

Hoofdstuk 81: Andere onedele metalen

Hoofdstuk 82: Gereedschap; messenmakerswerk, lepels en vorken, van onedel metaal

met uitzondering van:

ex 82.05: gereedschap

ex 82.07: stukken gereedschap

Hoofdstuk 83: Allerlei werken van onedele metalen

Hoofdstuk 84: Kernreactoren, stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen, alsmede delen daarvan

met uitzondering van:

ex 84.06: motoren

ex 84.08: andere voortstuwingsmiddelen

ex 84.45: machines

ex 84.53: automatische gegevensverwerkende machines

ex 84.55: delen van post 84.53

ex 84.59: kernreactoren

Hoofdstuk 85: Elektrische machines, apparaten en toestellen; artikelen voor elektrotechnisch gebruik

met uitzondering van:

ex 85.13: telecommunicatie

ex 85.15: zendtoestellen

Hoofdstuk 86: Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen; niet elektrische signaal- en waarschuwingstoestellen voor het verkeer

met uitzondering van:

ex 86.02: gepantserde locomotieven

ex 86.03: andere gepantserde locomotieven

ex 86.05: gepantserde wagons

ex 86.06: rijdende werkplaatsen

ex 86.07: wagons

Hoofdstuk 87: Automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen, voor vervoer over land

met uitzondering van:

87.08: gevechtswagens en pantserauto's

ex 87.01: tractoren

ex 87.02: militaire voertuigen

ex 87.03: takelwagens

ex 87.09: motorrijwielen

ex 87.14: aanhangwagens

Hoofdstuk 89: Scheepvaart

met uitzondering van:

89.01 A: oorlogsschepen

Hoofdstuk 90: Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en toestellen, voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen

met uitzondering van:

ex 90.05: binocles

ex 90.13: diverse instrumenten, lasers

ex 90.14: telemeters

ex 90.28: elektrische of elektronische meetinstrumenten

ex 90.11: microscopen

ex 90.17: instrumenten voor de geneeskunde

ex 90.18: toestellen voor mechanische therapie

ex 90.19: orthopedische toestellen

ex 90.20: roentgentoestellen

Hoofdstuk 91: Uurwerken

Hoofdstuk 92: Muziekinstrumenten; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid en beelden voor televisie; delen en toebehoren van deze instrumenten en toestellen

Hoofdstuk 94: Meubelen (ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik); artikelen voor bedden en dergelijke artikelen

met uitzondering van:

ex 94.01 A: zitmeubelen voor vliegtoestellen

Hoofdstuk 95: Stoffen geschikt om te worden gesneden of te worden gevormd, in bewerkte staat (werken daaronder begrepen)

Hoofdstuk 96: Borstelwerk, kwasten en penselen, bezems, poederkwastjes en zeven

Hoofdstuk 98: Diverse werken

BIJLAGE III

TECHNISCHE SPECIFICATIES IN DE ZIN VAN DEZE RICHTLIJN In de zin van deze richtlijn wordt verstaan onder:

1. "technische specificatie": alle technische voorschriften, met name die welke zijn opgenomen in het bestek, die een omschrijving geven van de vereiste kenmerken van een materiaal, een produkt of een levering en aan de hand waarvan op objectieve wijze een werk, een materiaal of een levering zodanig kan worden omschreven dat dit beantwoordt aan het gebruik waarvoor het door de aanbestedende dienst is bestemd. Deze technische voorschriften omvatten het niveau van kwaliteit en gebruiksgeschiktheid, veiligheid en afmetingen, met inbegrip van de voorschriften voor het materiaal, het produkt of de levering inzake het systeem voor het waarborgen van de kwaliteit, terminologie, symbolen, proefnemingen en proefnemingsmethoden, verpakking, het merken of etiketteren;

2. "norm": een technische specificatie die door een erkende normaliseringsinstelling voor herhaalde of voortdurende toepassing is goedgekeurd, waarvan de inachtneming in beginsel niet verplicht is;

3. "Europese norm": een norm die door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) of het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (Cenelec) als "Europese norm (EN)" of "Harmonisatiebescheid (HD)" is goedgekeurd volgens de gemeenschappelijke regels van deze organisaties;

4. "Europese technische goedkeuring": op de bevinding dat aan de fundamentele voorschriften wordt voldaan, gebaseerde, gunstig uitvallende technische beoordeling waarbij een produkt geschikt wordt verklaard voor het gebruik voor bouwdoeleinden volgens zijn intrinsieke eigenschappen en de voor de toepassing en het gebruik ervan vastgestelde voorwaarden. De Europese technische goedkeuring wordt afgegeven door de te dien einde door de Lid-Staat erkende instelling;

5. "Gemeenschappelijke technische specificatie": de technische specificatie die volgens een door de Lid-Staten erkende procedure is opgesteld met het oog op een uniforme toepassing in alle Lid-Staten en die in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen is bekendgemaakt.

BIJLAGE IV

MODELLEN VOOR DE AANKONDIGING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR LEVERINGEN A. Voorinformatie 1. De naam, het adres, het telegramadres, het telefoon-, telex- en telefaxnummer van de aanbestedende dienst en, indien het een andere dienst betreft, van de dienst waaraan nadere inlichtingen kunnen worden gevraagd.

2. Aard en hoeveelheid van de te leveren goederen: CPA-indeling.

3. De beoogde datum waarop de gunningsprocedures van de opdracht(en) worden ingeleid (indien bekend).

4. Overige inlichtingen.

5. Datum van verzending van de aankondiging.

6. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen.

B. Openbare procedure 1. De naam, het adres, het telegramadres, het telefoon-, telex- en telefaxnummer van de aanbestedende dienst.

2. a) De wijze van aanbesteding.

b) Vorm van de opdracht waarvoor de uitnodiging tot inschrijving wordt gedaan.

3. a) Plaats van levering.

b) De aard en hoeveelheid van de te leveren goederen: CPA-indeling.

c) Gegevens betreffende de mogelijkheid voor de leveranciers om in te schrijven voor gedeelten van de vereiste leveringen.

4. Eventueel opgelegde leveringstermijn.

5. a) Naam en adres van de dienst waar het bestek en aanvullende stukken kunnen worden aangevraagd.

b) De uiterste datum voor deze aanvrage.

c) In voorkomend geval, het ter verkrijging van genoemde stukken te betalen bedrag en de betalingswijze.

6. a) De uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen.

b) Het adres waar zij moeten worden ingediend.

c) De taal of talen waarin zij moeten worden gesteld.

7. a) De personen die bij de opening van de inschrijvingen worden toegelaten.

b) Dag, uur en plaats van de opening.

8. In voorkomend geval, de verlangde borgsommen en waarborgen.

9. Belangrijkste voorschriften voor financiering en betaling en/of verwijzingen naar de teksten waarin deze worden geregeld.

10. In voorkomend geval, de rechtsvorm die de combinatie van leveranciers aan wie de opdracht wordt gegund, moet hebben.

11. Gegevens over de eigen situatie van de leverancier, alsmede de nodige gegevens en bescheiden voor de beoordeling van de economische en technische minimumeisen waaraan de leverancier moet voldoen.

12. Termijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen.

13. De bij de gunning aan te leggen criteria. Andere criteria dan dat van de laagste prijs worden vermeld, voor zover zij niet in het bestek zijn opgenomen.

14. In voorkomend geval, het verbod van varianten.

15. Overige inlichtingen.

16. Datum van bekendmaking van de vooraankondiging in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen of vermelding van de niet-bekendmaking ervan.

17. Datum van verzending van de aankondiging.

18. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen.

C. Niet-openbare procedure 1. De naam, het adres, het telegramadres, het telefoon-, telex- en telefaxnummer van de aanbestedende dienst.

2. a) De wijze van aanbesteding.

b) In voorkomend geval, de rechtvaardiging van het gebruik van de versnelde procedure.

c) Vorm van de opdracht waarvoor de uitnodiging tot inschrijving wordt gedaan.

3. a) Plaats van levering.

b) Aard en hoeveelheid van de te leveren produkten: CPA-indeling.

c) Gegevens betreffende de mogelijkheid voor de leveranciers om in te schrijven voor gedeelten van de vereiste leveringen.

4. Eventueel opgelegde leveringstermijn.

5. In voorkomend geval, de rechtsvorm die de combinatie van de leveranciers waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben.

6. a) De uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming.

b) Het adres waar zij moeten worden ingediend.

c) De taal of talen waarin zij moeten worden gesteld.

7. Uiterste datum voor de verzending van de uitnodigingen tot inschrijving.

8. In voorkomend geval, de verlangde borgsommen en waarborgen.

9. Gegevens over de eigen situatie van de leverancier, alsmede gegevens en bescheiden om de technische en economische minimumeisen waaraan hij moet voldoen, te kunnen beoordelen.

10. De bij de gunning van de opdracht aan te leggen criteria, voor zover deze niet zijn opgenomen in de uitnodiging tot inschrijving.

11. Het beoogde aantal leveranciers dat tot inschrijving zal worden uitgenodigd, of het minimum- en maximumaantal.

12. In voorkomend geval, het verbod van varianten.

13. Overige inlichtingen.

14. Datum van bekendmaking van de vooraankondiging in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen of vermelding van de niet-bekendmaking ervan.

15. Datum van verzending van de aankondiging.

16. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen.

D. Procedure van gunning via onderhandelingen 1. De naam, het adres, het telegramadres, het telefoon-, telex- en telefaxnummer van de aanbestedende dienst.

2. a) De wijze van aanbesteding.

b) In voorkomend geval, de rechtvaardiging van het gebruik van de versnelde procedure.

c) Vorm van de opdracht waarvoor de uitnodiging tot inschrijving wordt gedaan.

3. a) Plaats van levering.

b) Aard en hoeveelheid van de te leveren produkten: CPA-indeling.

c) Gegevens betreffende de mogelijkheid voor de leveranciers om in te schrijven voor gedeelten van de vereiste leveringen.

4. Eventueel opgelegde leveringstermijn.

5. In voorkomend geval, de rechtsvorm die de combinatie van de leveranciers waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben.

6. a) De uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming.

b) Het adres waar zij moeten worden ingediend.

c) De taal of talen waarin zij moeten worden gesteld.

7. In voorkomend geval, de verlangde borgsommen en waarborgen.

8. Gegevens over de eigen situatie van de leverancier, alsmede gegevens en bescheiden om de technische en economische minimumeisen waaraan zij moeten voldoen, te kunnen beoordelen.

9. Het beoogde aantal leveranciers dat tot inschrijving zal worden uitgenodigd, of het minimum- en maximumaantal.

10. In voorkomend geval, het verbod van varianten.

11. In voorkomend geval, de namen en adressen van reeds door de aanbestedende dienst geselecteerde leveranciers.

12. De data van voorgaande bekendmakingen in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

13. Overige inlichtingen.

14. Datum van verzending van de aankondiging.

15. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen.

E. Geplaatste opdrachten 1. Naam en adres van de aanbestedende dienst.

2. Wijze van aanbesteding. In het geval van een procedure van gunning via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van opdracht, de redenen waarom van die procedure gebruik is gemaakt (artikel 6, lid 3).

3. Datum van de gunning.

4. Criteria voor de gunning.

5. Aantal ontvangen offertes.

6. Naam en adres van de leverancier(s).

7. De aard en hoeveelheid van de geleverde goederen: CPA-indeling.

8. Betaalde prijs of prijzen (minimum/maximum).

9. In voorkomend geval, waarde en gedeelte van de overeenkomst dat aan derden in onderaanbesteding kan worden gegeven.

10. Overige inlichtingen.

11. Datum van bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

12. Datum van verzending van onderhavige aankondiging.

13. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen.

BIJLAGE V

TERMIJNEN VOOR OMZETTING EN TOEPASSING

/* Tabellen: zie PB */

BIJLAGE VI

CONCORDANTIETABEL

/* Tabellen: zie PB */

Top