Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3649

Verordening (EEG) nr. 3649/92 van de Commissie van 17 december 1992 betreffende een vereenvoudigd geleidedocument voor het intracommunautaire verkeer van accijnsprodukten die in de Lid-Staat van verzending tot verbruik zijn uitgeslagen

OJ L 369, 18.12.1992, p. 17–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 111 - 118
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 111 - 118
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 162 - 169
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 162 - 169
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 18 - 25

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3649/oj

31992R3649

Verordening (EEG) nr. 3649/92 van de Commissie van 17 december 1992 betreffende een vereenvoudigd geleidedocument voor het intracommunautaire verkeer van accijnsprodukten die in de Lid-Staat van verzending tot verbruik zijn uitgeslagen

Publicatieblad Nr. L 369 van 18/12/1992 blz. 0017 - 0024
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 9 Deel 2 blz. 0111
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 9 Deel 2 blz. 0111


VERORDENING (EEG) Nr. 3649/92 VAN DE COMMISSIE van 17 december 1992 betreffende een vereenvoudigd geleidedocument voor het intracommunautaire verkeer van accijnsprodukten die in de Lid-Staat van verzending tot verbruik zijn uitgeslagen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsprodukten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop (1), inzonderheid op artikel 7, lid 4,

Gelet op het advies van het Accijnscomité,

Overwegende dat het vrije verkeer van accijnsprodukten die reeds in een Lid-Staat tot verbruik zijn uitgeslagen niet tot het grondgebied van die Lid-Staat is beperkt; dat in de gevallen waarin die produkten voor commerciële doeleinden in een andere Lid-Staat zijn bestemd of voorhanden worden gehouden, de accijns volgens de regels van de Lid-Staat van bestemming opnieuw wordt geheven, hetgeen tot teruggaaf leidt van de in de Lid-Staat van verzending betaalde accijns;

Overwegende dat voor de fiscale controle van die produkten in artikel 7, lid 4, van Richtlijn 92/12/EEG een vereenvoudigd geleidedocument is voorgeschreven waarin de voornaamste gegevens van het in artikel 18, lid 1, van genoemde richtlijn bedoelde document zijn vermeld; dat de vorm en de inhoud van dat document dienen te worden vastgesteld;

Overwegende dat de betrokken marktdeelnemers ten aanzien van de vervoersdocumenten geen extra lasten dienen te krijgen opgelegd, zodat reeds bestaande commerciële documenten zouden moeten kunnen worden gebruikt, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen;

Overwegende dat één exemplaar dient te worden afgegeven voor de teruggaaf van de in de Lid-Staat van verzending betaalde accijns;

Overwegende dat de bijzonderheden van de procedure en het aantal exemplaren van het geleidedocument dienen te worden vastgesteld;

Overwegende dat het commercieel verkeer van volledig gedenatureerde alcohol onder dekking van een begeleidend document dient te geschieden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Indien in een Lid-Staat reeds tot verbruik uitgeslagen accijnsprodukten zijn bestemd om in een andere Lid-Staat te worden gebruikt voor de in artikel 7 van Richtlijn 92/12/EEG bedoelde doeleinden, dient degene die voor het intracommunautaire verkeer verantwoordelijk is, een vereenvoudigd geleidedocument op te stellen. Tijdens het vervoer van die produkten van de ene Lid-Staat naar een andere gaan de goederen vergezeld van het document en wordt het document voor controledoeleinden de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten beschikbaar gesteld.

Artikel 2

1. Het in de bijlage opgenomen model kan in overeenstemming met de op exemplaar 1 van het model opgenomen toelichting als het vereenvoudigd geleidedocument worden gebruikt.

2. Commerciële documenten, bij voorbeeld facturen, verzendbonnen, vrachtbrieven enzovoort, mogen eveneens als vereenvoudigd geleidedocument worden gebruikt, mits zij dezelfde gegevens bevatten als het in de bijlage opgenomen model-document en mits de aard van de gegevens wordt aangegeven met een nummer dat met het betreffende vak van dat model-document correspondeert.

Artikel 3

Indien in artikel 2 bedoelde commerciële documenten als geleidedocument worden gebruikt, worden zij duidelijk zichtbaar van het volgende opschrift voorzien:

"Vereenvoudigd geleidedocument (accijnsgoederen) voor belastingcontroledoeleinden".

Artikel 4

Het vereenvoudigd geleidedocument wordt in drie exemplaren opgemaakt.

Exemplaar 1 wordt door de leverancier bewaard voor belastingcontrole.

Exemplaar 2 vergezelt de goederen tijdens het vervoer en wordt door de ontvanger bewaard.

Exemplaar 3 vergezelt de goederen en wordt aan de leverancier teruggezonden met een ontvangstbewijs waarop ook de verdere belastingbehandeling van de goederen in de Lid-Staat van bestemming wordt aangegeven en dat door de ontvanger wordt afgegeven indien de leverancier het in het bijzonder voor teruggavedoeleinden nodig heeft. Dit exemplaar wordt gehecht aan een eventueel verzoek om teruggaaf als bedoeld in artikel 22, lid 3, van Richtlijn 92/12/EEG.

Artikel 5

Het vereenvoudigd geleidedocument wordt ook gebruikt voor begeleiding van commercieel intracommunautair verkeer van volledig gedenatureerde alcohol als bedoeld in artikel 27, lid 1, onder a), van Richtlijn 92/83/EEG van de Raad (2).

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1993. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 17 december 1992. Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie TOELICHTING

(Keerzijde van exemplaar 1)

Intracommunautair verkeer van accijnsgoederen die tot verbruik zijn uitgeslagen in de Lid-Staat van verzending

1. Algemeen

1.1. Het vereenvoudigd geleidedocument moet voor accijnsdoeleinden worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7 van Richtlijn 92/12/EEG van de Raad.

1.2. Het document moet in leesbaar en onuitwisbaar schrift worden ingevuld. Gegevens mogen worden voorgedrukt. Raderingen of doorschrijvingen mogen daarin niet voorkomen.

1.3. De algemene specificatie van het te gebruiken papier en van de afmetingen van de vakken is gegeven in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 164 van 1 juli 1989, blz. 3.

Voor alle exemplaren moet wit papier worden gebruikt, de afmetingen moeten 210 millimeter bij 297 millimeter bedragen, met een maximale tolerantie van 5 millimeter minder of 8 millimeter meer voor de lengte.

1.4. Elke niet gebruikte ruimte moet zodanig worden doorgehaald dat niets kan worden toegevoegd.

1.5. Het geleidedocument bestaat uit drie exemplaren:

exemplaar 1: moet worden bewaard door de leverancier;

exemplaar 2: vergezelt de goederen en moet worden bewaard door de ontvanger;

exemplaar 3: vergezelt de goederen en moet door de in vak 4 genoemde persoon aan de leverancier worden teruggestuurd met een ontvangstbewijs indien de leverancier dit laatste vooral nodig heeft voor doeleinden van teruggaaf.

2. Rubrieken

Vak 1 Leverancier: volledige naam, adres en BTW-nummer (indien toegekend) van de persoon die de goederen in een Lid-Staat beschikbaar maakt. Indien een accijnsnummer is toegekend dient dit eveneens te worden vermeld.

Vak 2 Transactiereferentie: een referentienummer dat door degene die de goederen levert is toegekend en waarmee de zending in zijn administratie wordt aangeduid. Gewoonlijk zal dit bestaan uit het nummer en de datum van de factuur.

Vak 3 Bevoegde autoriteit: naam en adres van de autoriteit in de Lid-Staat van bestemming bij wie de zending vooraf werd aangegeven.

Vak 4 Ontvanger: volledige naam, adres en BTW-nummer (indien toegekend) van de persoon die de goederen ontvangt. Indien een accijnsnummer is toegekend dient dit eveneens te worden vermeld.

Vak 5 Vervoerder: invullen "leverancier", "ontvanger" of de naam en het adres van degene die verantwoordelijk is voor de organisatie van het eerste vervoer, indien verschillend van de in vak 1 of vak 4 vermelde personen; ook de wijze van vervoer dient te worden vermeld.

Vak 6 Referentienummer en datum van de aangifte: de aangifte en/of machtiging die vóór de aanvang van het vervoer moet worden verleend door de bevoegde autoriteit in de Lid-Staat van bestemming.

Vak 7 Plaats van levering: het adres van levering, indien dit verschilt van het adres in vak 4.

Vak 8 Volledige beschrijving van de goederen, merken en nummers en aard van de verpakkingen: de merken en nummers van de buitenverpakkingen, bij voorbeeld containers; het aantal binnenverpakkingen, bij voorbeeld kartonnen dozen; en de commerciële beschrijving van de goederen.

De beschrijving kan worden voortgezet op een afzonderlijk blad dat aan elk exemplaar wordt gehecht. Voor dit doel kan een paklijst worden gebruikt.

Voor alcohol en alcoholhoudende dranken, andere dan bier, moet het alcoholgehalte worden vermeld (volumepercenten bij 20 °C).

Voor bier moet het aantal graden Plato worden vermeld of het alcoholgehalte naar volume bij 20 °C, of beide, in overeenstemming met de vereisten van de Lid-Staat van verzending.

Voor minerale oliën moet het soortelijk gewicht worden vermeld bij 15 °C.

Vak 9 Goederencode: de GN-code.

Vak 10 Hoeveelheid: het aantal stuks, gewicht of volume, al naargelang dit voor accijnsdoeleinden in de Lid-Staat van bestemming dienstig is, bij voorbeeld:

- sigaretten: aantal stuks, per duizend,

- sigaren en cigarillos: nettogewicht,

- alcohol en alcoholhoudende dranken: aantal liters bij 20 °C in twee decimalen,

- minerale oliën, uitgezonderd zware stookolie: aantal liters bij 15 °C.

Vak 11 Brutogewicht: de brutomassa van de zending.

Vak 12 Nettogewicht: het gewicht van de goederen zonder verpakking.

Vak 13 Factuurprijs of waarde: totaalbedrag van de factuur, met inbegrip van de accijns. Indien de zending geen verband houdt met verkoop moet de handelswaarde worden ingevuld. In dat geval dient de opmerking "geen verkoop" te worden toegevoegd.

Vak 14 Certificaten: deze ruimte is bestemd voor eventuele certificaten die alleen voor exemplaar 2 vereist zijn.

1. Ten aanzien van bepaalde wijnen dient de certificatie met betrekking tot de herkomst en de kwaliteit van de produkten, waar nodig in overeenstemming met de relevante communautaire wetgeving, te worden vermeld.

2. Ten aanzien van bepaalde gedistilleerde dranken dient, waar nodig, de certificatie zoals vereist krachtens de relevante communautaire wetgeving, met betrekking tot de produktieplaats te worden vermeld.

3. Ten aanzien van bier dat werd gebrouwen door een zelfstandige kleine brouwerij, zoals gedefinieerd in de specifieke richtlijn van de Raad met betrekking tot de structuur van de accijnzen op alcohol en alcoholhoudende dranken, en waarvoor beoogd wordt in de Lid-Staat van bestemming aanspraak te maken op een verlaagd accijnstarief, geldt dat de volgende verklaring moet worden afgegeven:

"Verklaring: het bier werd gebrouwen door een zelfstandige kleine onderneming met een jaarproduktie in het voorafgaande jaar van .......... hectoliter bier".

4. Ten aanzien van ethylalcohol die werd geproduceerd door een kleine distilleerderij, zoals gedefinieerd in de specifieke richtlijn van de Raad betreffende de structuur van de accijnzen op alcohol en alcoholhoudende dranken, en waarvoor beoogd wordt in de Lid-Staat van bestemming aanspraak te maken op een verlaagd accijnstarief, geldt dat de volgende verklaring moet worden afgegeven:

"Verklaring: het beschreven produkt werd geproduceerd door een kleine onderneming met een jaarproduktie in het voorafgaande jaar van .......... hectoliter zuivere alcohol".

Vak 15 Onderneming van de ondergetekende, enz.: het document moet worden ingevuld door of namens degene die verantwoordelijk is voor het vervoer van de goederen. Dit kan zowel de leverancier als de ontvanger zijn. Als de leverancier terugzending wenst van exemplaar 3 met een ontvangstbewijs moet dit worden aangegeven.

Vak A Aantekening van controles: de bevoegde autoriteiten houden van de toegepaste controles aantekening op de exemplaren 2 en 3. Elk commentaar dient door de verantwoordelijke ambtenaar te worden ondertekend, gedateerd en van een stempel voorzien.

Vak B Ontvangstbewijs: af te geven door de ontvanger en terug te sturen naar de leverancier indien dit bewijs door deze laatste vooral benodigd is voor doeleinden van teruggaaf.

(1) PB nr. L 76 van 23. 3. 1992, blz. 1. (2) PB nr. L 316 van 31. 10. 1992, blz. 21.

Top