EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R2410

Verordening (EEG) nr. 2410/92 van de Raad van 23 juli 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3975/87 tot vaststelling van de wijze van toepassing van de mededingingsregels op ondernemingen in de sector luchtvervoer

OJ L 240, 24.8.1992, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 430 - 430
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 430 - 430
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 430 - 430
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 430 - 430
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 430 - 430
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 430 - 430
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 430 - 430
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 430 - 430
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 430 - 430

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; stilzwijgende opheffing door 32004R0411

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2410/oj

31992R2410

Verordening (EEG) nr. 2410/92 van de Raad van 23 juli 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3975/87 tot vaststelling van de wijze van toepassing van de mededingingsregels op ondernemingen in de sector luchtvervoer

Publicatieblad Nr. L 240 van 24/08/1992 blz. 0018 - 0018


VERORDENING (EEG) nr. 2410/92 VAN DE RAAD van 23 juli 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3975/87 tot vaststelling van de wijze van toepassing van de mededingingsregels op ondernemingen in de sector luchtvervoer

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 87,

Gezien het voorstel van de Commissie(1) ,

Gezien het advies van het Europese Parlement(2) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(3) ,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3975/87(4) deel uitmaakte van een pakket van samenhangende maatregelen die door de Raad zijn vastgesteld als een eerste stap naar de voltooiing van de interne markt op het gebied van het vervoer; dat haar werkingssfeer bijgevolg beperkt was tot het internationale luchtvervoer tussen luchthavens in de Gemeenschap;

Overwegende dat de Commissie op het ogenblik dan ook over geen enkel middel beschikt om rechtstreeks een onderzoek in te stellen naar gevallen van vermoedelijke inbreuk op de artikelen 85 en 86 van het Verdrag en evenmin beschikt over de nodige bevoegdheden om de besluiten te nemen of de sancties op te leggen die nodig zijn om uit hoofde van artikel 85, lid 3, van het Verdrag goedkeuring te hechten aan overeenkomsten en om de door haar vastgestelde inbreuken met betrekking tot het vervoer binnen een Lid-Staat te doen eindigen;

Overwegende dat ook voor het luchtvervoer dat volledig binnen één enkele Lid-Staat plaatsvindt, thans communautaire liberalisatiemaatregelen gelden; dat het derhalve wenselijk is dat regels worden vastgesteld volgens welke de Commissie in nauw en voortdurend contact met de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten de noodzakelijke maatregelen kan nemen voor de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag op deze sector van het luchtvervoer, in situaties waarin de handel tussen de Lid-Staten ongunstig zou kunnen worden beinvloed;

Overwegende dat een helder en duidelijk juridisch kader moet worden geschapen voor het binnenlandse luchtvervoer in een Lid-Staat, waarbij een coherente toepassing van de mededingingsregels wordt gewaarborgd; dat derhalve de werkingssfeer van Verordening (EEG) nr. 3975/87 moet worden uitgebreid tot deze sector van luchtvervoer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3975/87 wordt het woord "internationale" geschrapt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 1992.

Voor de Raad De Voorzitter J. COPE

(1) PB nr. C 225 van 30. 8. 1991, blz. 9.

(2) PB nr. C 125 van 18. 5. 1992, blz. 130.

(3) PB nr. C 169 van 6. 7. 1992, blz. 13.

(4) PB nr. L 374 van 31. 12. 1987, blz. 1.

Top