Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991D0638

91/638/EEG: Beschikking van de Commissie van 3 december 1991 tot aanwijzing van een gemeenschappelijk server- station voor het computernetwerk Animo

OJ L 343, 13.12.1991, p. 48–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 039 P. 210 - 211
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 039 P. 210 - 211
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/638/oj

31991D0638

91/638/EEG: Beschikking van de Commissie van 3 december 1991 tot aanwijzing van een gemeenschappelijk server- station voor het computernetwerk Animo

Publicatieblad Nr. L 343 van 13/12/1991 blz. 0048 - 0049
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 39 blz. 0210
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 39 blz. 0210


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 3 december 1991 tot aanwijzing van een gemeenschappelijk server-station voor het computernetwerk Animo (91/638/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zooetechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 91/496/EEG (2), en met name op artikel 20, lid 3,

Overwegende dat de Commissie op 19 juli 1991 Beschikking 91/398/EEG (3) betreffende het opzetten van een computernetwerk voor gegevensuitwisseling tussen veterinaire autoriteiten (Animo) heeft gegeven;

Overwegende dat, om de werking van het computernetwerk Animo te garanderen, moet worden voorzien in een gemeenschappelijk server-station; dat in eerste instantie moet worden bepaald volgens welke procedure een dergelijk station moet worden aangewezen; dat de aanwijzing van het gemeenschappelijk dienstencentrum zal geschieden, naderhand, conform de procedure zoals die is vastgelegd in artikel 20, lid 3, van Richtlijn 90/425/EEG;

Overwegende dat het gemeenschappelijk server-station aan een aantal nauwkeurige technische eisen moet voldoen;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. De Commissie houdt een oproep tot het indienen van offertes met het oog op de aanwijzing van een gemeenschappelijk server-station voor het computernetwerk Animo.

2. In de in lid 1 bedoelde oproep tot het indienen van offertes dienen de in de bijlage vastgestelde technische eisen te worden vermeld.

3. Op basis van de resultaten van de in lid 1 bedoelde oproep tot het indienen van offertes selecteert de Commissie, met het oog op de aanwijzing van het server-station, ten minste drie kandidaturen die aan de in lid 2 bedoelde eisen voldoen.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten. Gedaan te Brussel, 3 december 1991. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 224 van 18. 8. 1990, blz. 29. (2) PB nr. L 268 van 24. 9. 1991, blz. 56. (3) PB nr. L 221 van 9. 8. 1991, blz. 30.

BIJLAGE

TECHNISCHE EISEN VOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK SERVER-STATION

1. Omschrijving

Het server-station dient uiterlijk op 1 juli 1992 operationeel te zijn.

Het dient met name te beschikken over:

- geheugencapaciteit voor gegevensopslag. Alle boodschappen moeten gedurende vier weken kunnen worden opgeslagen;

- processoren voor het beheer van grote hoeveelheden gegevens; zij moeten door verschillende gebruikers gelijktijdig kunnen worden ondervraagd;

- programmatuur voor gegevensbeheer en documentatie, waarmee de gegevens kunnen worden geordend;

- de nodige apparatuur en programmatuur voor het beheer van de communicaties tussen openbare netten (X 25-net en telefoonnet);

- voorzieningen voor elektronisch berichtenverkeer overeenkomstig de internationale normen;

- voorzieningen voor bestandsoverdracht;

- voorzieningen voor archivering gedurende één jaar;

- voorzieningen voor de programmahervatting na storing.

Het server-station dient interoperabel te zijn met de door de nationale veterinaire diensten gebruikte systemen overeenkomstig de internationale normen.

Het server-station dient zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 beschikbaar te zijn.

2. Beveiligingsvoorschriften

Het server-station dient te beschikken over stringente en coherente voorschriften voor de beveiliging en de integriteit van de gegevens. De toegang tot het systeem moet worden gecontroleerd met behulp van een aantal beveiligingsmethoden, met name wachtwoorden, die kunnen worden aangepast, en door middel van voorschriften inzake het aantal pogingen waarover de gebruiker beschikt, ten einde het risico van onbedoelde of onrechtmatige ondervragingen te beperken.

3. Lengte en formaat van de informatie

De lengte van de geformateerde boodschap zou ongeveer 4 000 tekens kunnen bedragen. Voor het formaat van de geformateerde boodschap wordt ASCII-tekst gebruikt met begrenzingstekens. Het aantal boodschappen per dag wordt op ongeveer 3 000 geraamd. In het kader van het beheer zullen naar schatting ongeveer 3 000 invoerbewerkingen en 6 000 uitvoerbewerkingen per dag worden verricht.

4. Capaciteit van het systeem

Met het systeem moeten 2 450 mogelijke gebruikers worden beheerd. De gebruikerstijd kan evenwel voor elke gebruiker in een verschillende periode vallen. Het aantal gebruikers dat gelijktijdig (verzending en ontvangst) van het systeem gebruik maakt, wordt op ongeveer 70 geraamd, met een maximum van 100. Deze capaciteit moet indien nodig kunnen worden opgedreven. Bovendien moet worden voorzien in een wachtrijsysteem.

5. Help desk

In het server-station dient een help desk aanwezig te zijn gedurende 12 uur per dag, van 7 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds, ten einde alle communicatieproblemen te kunnen oplossen.

6. Bestandsonderhoud

In het server-station moet worden voorzien in onmiddellijk toepasbare maatregelen inzake bewaring en herstel van de bestanden, zodat geen informatie verloren gaat.

Het server-station moet over het nodige gekwalificeerde personeel beschikken.

Top