Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0380

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 13 juli 1990 tot bijwerking van bijlage I bij Richtlijn 89/440/EEG van de Raad (90/380/EEG)

OJ L 187, 19.7.1990, p. 55–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/1993; afgeschaft en vervangen door 393L0037

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/380/oj

31990D0380

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 13 juli 1990 tot bijwerking van bijlage I bij Richtlijn 89/440/EEG van de Raad (90/380/EEG)

Publicatieblad Nr. L 187 van 19/07/1990 blz. 0055 - 0059


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 13 juli 1990

tot bijwerking van bijlage I bij Richtlijn 89/440/EEG van de Raad

(90/380/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 71/305/EEG van de Raad van 26 juli 1971 betreffende de cooerdinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken (1), gewijzigd bij Richtlijn 89/440/EEG (2), en met name op artikel 1, onder b), en artikel 30 ter,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten,

Overwegende dat bijlage I bij Richtlijn 89/440/EEG lijsten bevat van publiekrechtelijke instellingen of categorieën van publiekrechtelijke instellingen die aan bepaalde criteria voldoen;

Overwegende dat deze lijsten zo volledig mogelijk moeten zijn;

Overwegende dat bijlage I bij Richtlijn 89/440/EEG door de Commissie naar behoren dient te worden gewijzigd op grond van periodieke kennisgevingen door de Lid-Staten van eventuele wijzigingen in hun lijsten;

Overwegende dat het wenselijk is bijlage I bij Richtlijn 89/440/EEG op grond van de door de Lid-Staten gedane kennisgevingen te wijzigen met vankrachtwording op de datum waarop de Lid-Staten de maatregelen die noodzakelijk zijn om aan Richtlijn 89/440/EEG te voldoen, in werking moeten doen treden,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Bijlage I bij Richtlijn 89/440/EEG wordt vervangen door de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 19 juli 1990.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 13 juli 1990.

Voor de Commissie

Martin BANGEMANN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 185 van 16. 8. 1971, blz. 5.

(2) PB nr. L 210 van 21. 7. 1989, blz. 1.

BIJLAGE

»BIJLAGE I

LIJSTEN VAN PUBLIEKRECHTELIJKE INSTELLINGEN EN CATEGORIEËN PUBLIEKRECHTELIJKE INSTELLINGEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1, ONDER b)

1.2 // I. // BELGIË // // Instellingen // // - het Wegenfonds 1955-1969 - le Fonds des routes 1955-1969 // // - de Regie der Luchtwegen - la Régie des voies aériennes // // - de Dienst voor Regeling van de Binnenvaart - l'Office régulateur de la navigation intérieure // // - de Regie der Belgische Rijkskoel- en Vriesdiensten - la Régie des services frigorifiques de l'État belge // // Categorieën // // - les centres publics d'aide sociale (de openbare centra voor maatschappelijk welzijn) // // - les fabriques d'église (de kerkfabrieken) // II. // DENEMARKEN // // Instellingen // // - Koebenhavns Havn // // - Danmarks Radio // // - Det Landsdaekkende Fjernsyn TV 2 // // - Danmarks Nationalbank // // - Storebaeltsforbindelsen A/S // // - Kjoebenhavns Telefon Aktieselskab // // - Jydsk Telefon-Aktieselskab // // - Fyns Telefon // // - Kommunedata // // - Datacentralen I/S // // - Kommunekemi // // Categorieën // // - de kommunale havne (gemeentelijke havens) // // - andre forvaltningssubjekter (andere bestuurslichamen) // III. // DUITSLAND // // Categorieën // // Publiekrechtelijke lichamen, instellingen en stichtingen die zijn opgericht door de Staat, de deelstaten of de gemeenten, alsmede onder de controle van de Staat vallende, niet-commerciële instellingen die in het algemeen belang werkzaam zijn. // IV. // GRIEKENLAND // // Categorieën // // De andere publiekrechtelijke rechtspersonen waarvan de opdrachten voor de uitvoering van werken onder de controle van de Staat vallen. // V. // SPANJE // // Categorieën // // - entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social (bestuurslichamen en gemeenschappelijke instellingen op het gebied van de sociale zekerheid) // // - organismos autónomos de la Administración del Estado (autonome lichamen op het gebied van het staatsbestuur) // // - organismos autónomos de las Comunidades Autónomas (autonome lichamen van de autonome gemeenschappen) // // - organismos autónomos de las Entidades Locales (autonome lichamen van de lagere overheid) // // - otras entidades sometidas a la legislación de contratos del Estado español (andere diensten die onder de wettelijke bepalingen inzake het plaatsen van opdrachten door de Spaanse Staat vallen) // VI. // FRANKRIJK // // Instellingen // // 1. Nationale openbare instellingen // // 1.1. van wetenschappelijke, culturele en professionele aard: // // - Collège de France // // - Conservatoire national des arts et métiers // // - Observatoire de Paris // // 1.2. met een wetenschappelijke en technische opdracht: // // - Centre national de la recherche scientifique - CNRS // // - Institut national de la recherche agronomique // // - Institut national de la santé et de la recherche médicale // // - ORSTOM - Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération // // 1.3. van bestuurlijke aard: // // - Agence nationale pour l'emploi // // - Caisse nationale des allocations familiales // // - Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés // // - Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés // // - Office national des anciens combattants et victimes de la guerre // // - agences financières de bassins // // Categorieën // // 1. Nationale openbare instellingen: // // - universités (universiteiten) // // - écoles normales d'instituteurs (opleidingsinstellingen voor docenten) // // 2. Regionale, departementale of plaatselijke openbare instellingen van bestuurlijke aard: // // - collèges (middelbare scholen) // // - lycées (middelbare scholen) // // - établissements publics hospitaliers (openbare ziekenhuizen) // // - offices publics d'habitation à loyer modéré (OPHLM) (openbare diensten voor de sociale woningbouw) // // 3. Groeperingen van territoriale lichamen: // // - syndicats de communes (verenigingen van gemeenten) // // - districts (districten) // // - communautés urbaines (stedelijke gemeenschappen) // // - institutions interdépartementales et interrégionales (interdepartementale en interregionale instellingen) // VII. // IERLAND // // Instellingen // // - Shannon Free Airport Development Company Ltd // // - Local Government Computer Services Board // // - Local Government Staff Negotiations Board // // - Coras Trachtála (Irish Export Board) // // - Industrial Development Authority // // - Irish Goods Council (Promotion of Irish Goods) // // - Coras Beostoic agus Feola (CBF) (Irish Meat Board) // // - Bord Fáilte Eireann (Irish Tourism Board) // // - Udarás na Gaeltachta (Development Authority for Gaeltacht Regions) // // - An Bord Pleanála (Irish Planning Board) // // Categorieën // // - Third-level educational bodies of a public character (openbare instellingen voor hoger onderwijs) // // - National training, cultural or research agencies (opleiding, nationale instanties op het gebied van cultuur en onderzoek) // // - Hospital boards of a public character (openbare ziekenhuisinstanties) // // - National health and social agencies of a public character (nationale instanties op het gebied van de gezondheidszorg en de sociale zekerheid) // // - Central and regional fishery boards (centrale en regionale raden voor de visserij) // VIII. // ITALIË // Instellingen // // // - agenzia per la promozione dello sviluppo nel mezzogiorno // // Categorieën // // - enti portuali e aeroportuali (haven- en luchthavenautoriteiten) // // - consorzi per le opere idrauliche (consortia voor waterbouwkundige werken) // // - le università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (de rijksuniversiteiten, de nationale universitaire instellingen, de consortia voor de vernieuwing van universiteiten) // // - gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (de hogere wetenschappelijke en culturele instellingen, de observatoria voor astronomie, astrofysica, geofysica en vulkanologie) // // - enti di ricerca e sperimentazione (instellingen voor onderzoek en proefnemingen) // // - le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (openbare welzijns- en weldadigheidsinstellingen) // // - enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (diensten die de verplichte stelsels van sociale zekerheid beheren) // // - consorzi di bonifica (consortia op het gebied van de grondverbetering) // // - enti di sviluppo o di irrigazione (diensten voor de ontwikkeling en irrigatie) // // - consorzi per le aree industriali (consortia voor industriegebieden) // // - comunità montane (doelcorporaties van gemeenten in berggebieden) // // - enti preposti a servizi di pubblico interesse (organisaties die diensten van algemeen belang verlenen) // // - enti pubblici proposti ad attività di spettacolo, sportivo, turistiche e del tempo libero (openbare lichamen op het gebied van toneel, muziek, sport, toerisme en vrijetijdsbesteding) // // - enti culturali e di promozione artistica (instellingen tot bevordering van culturele en artistieke activiteiten) // IX. // LUXEMBURG // // Categorieën // // - Les établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du Gouvernement (de openbare staatsinstellingen die onder toezicht staan van een lid van de regering) // // - Les établissements publics placés sous la surveillance des communes (de openbare instellingen die onder toezicht staan van de gemeenten) // // - Les syndicats de communes créés en vertu de la loi du 14 février 1900 telle qu'elle a été modifiée à la suite (de overeenkomstig de wet van 14 februari 1900 (zoals gewijzigd) opgerichte verenigingen van gemeenten) // X. // NEDERLAND // // Instellingen // // - de Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de daaronder ressorterende organisaties // // Categorieën // // - de waterschappen // // - de instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985), de academische ziekenhuizen // XI. // PORTUGAL // // Categorieën // // - estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (openbare instellingen voor onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en gezondheidszorg) // // - institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (openbare instellingen van niet-commerciële aard) // // - fundações públicas (openbare stichtingen) // // - administrações gerais e juntas autonómas (algemene bestuurslichamen en autonome raden) // XII. // VERENIGD KONINKRIJK // // Instellingen // // - National Rivers Authority // // - National Research Development Corporation // // - Universities Funding Council // // - Polytechnics and Colleges Funding Council // // - Central Blood Laboratory Service // // - Health and Safety Executive // // - Northern Ireland Housing Executive // // - Public Health Laboratory Service // // - Scottish Homes // // - Commission for the New Towns // // - Design Council // // - Arbitration, Conciliation and Advisory Service // // - Cardiff Bay Development Corporation // // - Development Board for Rural Wales // // - London Docklands Development Corporation // // - Merseyside Development Corporation // // - English Industrial Estates Corporation // // - Scottish Development Agency // // - Urban Development Corporation // // - Welsh Development Agency // // Categorieën // // - Education authorities (de voor het onderwijs verantwoordelijke instanties) // // - Research councils (de met de bevordering van het onderzoek belaste raden) // // - National health service authorities (de instanties van de nationale gezondheidsdienst) // // - New town corporations (verenigingen voor stadsplanning) // // - Fire authorities (diensten van de brandweer) // // - Police authorities (politieautoriteiten)"

Top