Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R1367

Verordening (EEG) nr. 1367/85 van de Commissie van 24 mei 1985 tot wijziging, met ingang van 27 mei 1985, van de uitvoeringsbepalingen betreffende de monetaire compenserende bedragen voor tegen verlaagde prijs verkochte boter uit de interventievoorraden

OJ L 139, 27.5.1985, p. 22–23 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/1367/oj

31985R1367

Verordening (EEG) nr. 1367/85 van de Commissie van 24 mei 1985 tot wijziging, met ingang van 27 mei 1985, van de uitvoeringsbepalingen betreffende de monetaire compenserende bedragen voor tegen verlaagde prijs verkochte boter uit de interventievoorraden

Publicatieblad Nr. L 139 van 27/05/1985 blz. 0022 - 0023


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1367/85 VAN DE COMMISSIE

van 24 mei 1985

tot wijziging, met ingang van 27 mei 1985, van de uitvoeringsbepalingen betreffende de monetaire compenserende bedragen voor tegen verlaagde prijs verkochte boter uit de interventievoorraden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 974/71 van de Raad van 12 mei 1971 betreffende bepaalde conjunctuurpolitieke maatregelen welke naar aanleiding van de tijdelijke verruiming van de fluctuatiemarges van de valuta's van sommige Lid-Staten dienen te worden genomen in de landbouwsector (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 855/84 (2), en met name op artikel 6,

Overwegende dat in artikel 7, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1160/82 van de Commissie van 14 mei 1982 tot invoering van de vaststelling vooraf van monetaire compenserende bedragen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 469/85 (4), is bepaald dat de vooraf vastgestelde monetaire compenserende bedragen moeten worden aangepast ingeval een nieuwe representatieve koers van kracht wordt tijdens de geldigheidsduur van het certificaat; dat de nieuwe koers moet zijn bepaald vóór de indiening van de certificaataanvraag; dat die situatie zich op 27 mei 1985 voor Frankrijk, Griekenland en Italië zal voordoen;

Overwegende dat de bij Verordening (EEG) nr. 974/71 ingestelde monetaire compenserende bedragen zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1343/85 van de Commissie (5); dat in bijlage IV van die verordening de coëfficiënten zijn vastgesteld die moeten worden toegepast op de vooraf vastgestelde monetaire compenserende bedragen voor melk en zuivelprodukten die met ingang van 27 mei 1985 worden uitgevoerd;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2268/84 van de Commissie (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1007/85 (7), bij Verordening (EEG) nr. 2278/84 van de Commissie (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3480/84 (9), en bij Verordening (EEG) nr. 2956/84 van de Commissie (10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3457/84 (11), interventieboter bestemd voor uitvoer naar derde landen tegen verlaagde prijs ter beschikking van de handelaren wordt gesteld; dat in die verordeningen is bepaald dat eventuele wijzigingen van de representatieve koers tijdens de looptijd van het contract geen weerslag hebben op de aankoopprijs van de betrokken boter; dat de aanpassing, overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1160/82, van de vóór 16 mei 1985 vooraf vastgestelde monetaire compenserende bedragen derhalve niet mag gelden voor tegen verlaagde prijs verkochte interventieboter die na de genoemde datum uit Frankrijk wordt uitgevoerd;

Overwegende dat de monetaire compenserende bedragen voor de genoemde Lid-Staten met ingang van 27 mei 1985 worden aangepast als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe representatieve koersen; dat de betrokken bedragen evenwel ongewijzigd moeten blijven voor boter die op grond van de Verordeningen (EEG) nr. 2268/84, (EEG) nr. 2278/84 en (EEG) nr. 2956/84 vóór 27 mei 1985 wordt verkocht en met ingang van die datum naar een andere Lid-Staat wordt verzonden om er, vóór uitvoer, tot butteroil te worden verwerkt;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Ten aanzien van de vóór 16 mei 1985 vooraf vastgestelde monetaire compenserende bedragen worden, voor interventieboter die vóór die datum overeenkomstig de bepalingen van de Verordeningen (EEG) nr. 2268/84, (EEG) nr. 2278/84 en (EEG) nr. 2956/84 wordt verkocht en in de vorm van boter of andere produkten van post 04.03 van het gemeenschappelijk douanetarief met ingang van 27 mei 1985 wordt uitgevoerd, de in bijlage IV van Verordening (EEG) nr. 1343/85 vastgestelde coëfficiënten voor Frankrijk niet toegepast.

Artikel 2

Voor overeenkomstig de Verordeningen (EEG) nr. 2268/84, (EEG) nr. 2278/84 en (EEG) nr. 2956/84 verkochte boter waarvoor de verkoopcontracten vóór 27 mei 1985 zijn gesloten, blijven de op 26 mei 1985 voor Frankrijk geldende monetaire compenserende bedragen van toepassing voor de hoeveelheden die met ingang van 27 mei 1985 vanuit deze Lid-Staat naar een andere Lid-Staat worden verzonden.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 24 mei 1985.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 106 van 12. 5. 1971, blz. 1.

(2) PB nr. L 90 van 1. 4. 1984, blz. 1.

(3) PB nr. L 134 van 15. 5. 1982, blz. 22.

(4) PB nr. L 58 van 26. 2. 1985, blz. 5.

(5) PB nr. L 138 van 27. 5. 1985, blz. 2.

(6) PB nr. L 208 van 3. 8. 1984, blz. 35.

(7) PB nr. L 108 van 20. 4. 1985, blz. 7.

(8) PB nr. L 209 van 4. 8. 1984, blz. 8.

(9) PB nr. L 326 van 13. 12. 1984, blz. 13.

(10) PB nr. L 279 van 23. 10. 1984, blz. 4.

(11) PB nr. L 319 van 8. 12. 1984, blz. 9.

Top