Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981R3796

Verordening (EEG) nr. 3796/81 van de Raad van 29 december 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijprodukten

OJ L 379, 31.12.1981, p. 1–26 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 04 Volume 001 P. 185 - 210
Portuguese special edition: Chapter 04 Volume 001 P. 185 - 210

No longer in force, Date of end of validity: 25/12/1991; opgeheven door 391R3687

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/3796/oj

31981R3796

Verordening (EEG) nr. 3796/81 van de Raad van 29 december 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijprodukten

Publicatieblad Nr. L 379 van 31/12/1981 blz. 0001 - 0026
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 04 Deel 1 blz. 0185
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 04 Deel 1 blz. 0185


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 3796/81 VAN DE RAAD

VAN 29 DECEMBER 1981

HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR VISSERIJPRODUKTEN

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP , INZONDERHEID OP DE ARTIKELEN 42 EN 43 ,

GEZIEN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE ,

GEZIEN HET ADVIES VAN HET EUROPESE PARLEMENT ( 1 ) ,

GEZIEN HET ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE ( 2 ) ,

OVERWEGENDE DAT DE BASISBEPALINGEN INZAKE DE MARKTORDENING IN DE SECTOR VISSERIJPRODUKTEN MOETEN WORDEN HERZIEN OM REKENING TE HOUDEN MET DE ONTWIKKELING OP DE MARKT , MET DE VERANDERINGEN DIE ZICH DE LAATSTE JAREN HEBBEN VOORGEDAAN BIJ DE UITOEFENING VAN DE VISSERIJ EN MET DE GEBREKEN DIE ZIJN GECONSTATEERD BIJ DE TOEPASSING VAN DE THANS GELDENDE MARKTVOORSCHRIFTEN ; DAT DE AAN TE BRENGEN WIJZIGINGEN ZO TALRIJK EN ZO INGEWIKKELD ZIJN DAT DEZE BEPALINGEN VOLLEDIG HERSCHREVEN DIENEN TE WORDEN OMDAT ANDERS DE VOOR ELKE REGELING NOODZAKELIJKE DUIDELIJKHEID NIET GEWAARBORGD ZOU ZIJN ; DAT VERORDENING ( EEG ) NR . 100/76 ( 3 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 3443/80 ( 4 ) , DAAROM MOET WORDEN VERVANGEN ;

OVERWEGENDE DAT DE WERKING EN DE ONTWIKKELING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT VOOR LANDBOUWPRODUKTEN GEPAARD MOETEN GAAN MET DE TOTSTANDBRENGING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID EN DAT DIT BELEID MET NAME EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING VAN DE LANDBOUWMARKTEN DIENT TE OMVATTEN DIE VERSCHILLENDE VORMEN KAN AANNEMEN NAAR GELANG VAN DE PRODUKTEN ;

OVERWEGENDE DAT DE VISSERIJ VOOR DE LANDBOUWECONOMIE VAN BEPAALDE KUSTGEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP VAN BIJZONDERE BETEKENIS IS ; DAT DE OPBRENGST VAN DEZE PRODUKTIE VOOR DE VISSERS IN DEZE GEBIEDEN EEN OVERWEGEND DEEL VAN HUN INKOMSTEN VORMT ; DAT DE STABILITEIT VAN DE MARKT DERHALVE DOOR MIDDEL VAN PASSENDE MAATREGELEN DIENT TE WORDEN VERZEKERD ;

OVERWEGENDE DAT EEN DER MAATREGELEN DIE MOET WORDEN GETROFFEN VOO DE TENUITVOERLEGGING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN BESTAAT IN DE TOEPASSING VAN GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSNORMEN VOOR DE BETROKKEN PRODUKTEN ; DAT DE TOEPASSING VAN DEZE NORMEN TOT GEVOLG MOET HEBBEN DAT PRODUKTEN VAN ONBEVREDIGENDE KWALITEIT VAN DE MARKT VERDWIJNEN EN DAT DE HANDELSBETREKKINGEN WORDEN VERGEMAKKELIJKT OP BASIS VAN EERLIJKE MEDEDINGING , WAARMEE ZAL WORDEN BIJGEDRAGEN TOT VERBETERING VAN DE RENTABILITEIT VAN DE PRODUKTIE ;

OVERWEGENDE DAT DE TOEPASSING VAN DEZE NORMEN CONTROLE NOODZAKELIJK MAAKT VAN DE PRODUKTEN WAARVOOR DE NORMEN GELDEN ; DAT DERHALVE MAATREGELEN TER REGELING VAN DEZE CONTROLE DIENEN TE WORDEN GETROFFEN ;

OVERWEGENDE DAT HET IN HET KADER VAN DE REGELS INZAKE DE WERKING VAN DE MARKTEN NODIG IS BEPALINGEN VAST TE STELLEN WAARDOOR HET AANBOD AAN DE EISEN VAN DE MARKT KAN WORDEN AANGEPAST EN DE PRODUCENTEN VOOR ZOVER MOGELIJK EEN REDELIJK INKOMEN KAN WORDEN GEWAARBORGD ; DAT , GELET OP DE KENMERKEN VAN DE MARKT VOOR VISSERIJPRODUKTEN , DE OPRICHTING VAN PRODUCENTENORGANISATIES WAARVAN DE LEDEN VERPLICHT ZIJN BEPAALDE REGELS , MET NAME TEN AANZIEN VAN PRODUKTIE EN AFZET , IN ACHT TE NEMEN , BIJDRAAGT TOT DE VERWEZENLIJKING VAN DEZE DOELEINDEN ;

OVERWEGENDE DAT BEPALINGEN DIENEN TE WORDEN VASTGESTELD WAARDOOR DE OPRICHTING EN DE WERKING VAN DEZE ORGANISATIES , ALSMEDE DE AAN DE TOEPASSING VAN HUN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS VERBONDEN INVESTERINGEN , KUNNEN WORDEN VERGEMAKKELIJKT ; DAT TE DIEN EINDE AAN DE LID-STATEN DIENT TE WORDEN TOEGESTAAN AAN DEZE ORGANISATIES STEUN TE VERLENEN , WAARVAN DE FINANCIERING TEN DELE TEN LASTE VAN DE GEMEENSCHAP KOMT ; DAT HET EVENWEL VAN BELANG IS HET BEDRAG VAN DEZE STEUN TE BEPERKEN EN DEZE EEN VOORBIJGAAND EN AFLOPEND KARAKTER TE VERLENEN , ZODAT DE FINANCIELE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE PRODUCENTEN GELEIDELIJK TOENEEMT ;

OVERWEGENDE DAT DE CONCENTRATIE EN DE STRUCTUUR VAN DEZE ORGANISATIES IN BEPAALDE LID-STATEN NIET TOEREIKEND ZIJN EN DAAROM MOET WORDEN BEPAALD DAT DE LID-STATEN DEZE ORGANISATIES EEN HOGER STEUNBEDRAG MOGEN TOEKENNEN TIJDENS EEN OVERGANGSPERIODE ;

OVERWEGENDE DAT TEN EINDE DE ACTIE VAN DEZE ORGANISATIES TE ONDERSTEUNEN EN ALDUS EEN GROTERE STABILITEIT VAN DE MARKT TE BEVORDEREN , MOET WORDEN BEPAALD DAT DE LID-STATEN ONDER BEPALDE VOORWAARDEN DE REGELS DIE DE PRODUCENTENORGANISATIE VAN EEN BEPAALD GEBIED VOOR HAAR LEDEN HEEFT VASTGESTELD , EN MET NAME DE REGELS TEN AANZIEN VAN HET OP DE MARKT BRENGEN VAN PRODUKTEN , OOK VERBINDEND MOGEN VERKLAREN VOOR ALLE NIET-AANGESLOTENEN DIE HUN PRODUKTEN IN DAT GEBIED IN DE HANDEL BRENGEN ;

OVERWEGENDE DAT DE TOEPASSING VAN DE HIERBOVEN BEDOELDE REGELING KOSTEN MEEBRENGT VOOR DE ORGANISATIE WAARVAN DE REGELS OOK VOOR NIET-AANGESLOTENEN VERBINDEND ZIJN VERKLAARD ; DAT HET DAAROM WENSELIJK IS DE NIET-AANGESLOTENEN TE LATEN BIJDRAGEN IN DEZE KOSTEN ; DAT BOVENDIEN MOET WORDEN BEPAALD DAT DE BETROKKEN LID-STAAT NIET-AANGESLOTENEN EEN VERGOEDING KAN TOEKENNEN VOOR DE PRODUKTEN DIE WEL AAN DE HANDELSNORMEN VOLDOEN , MAAR DIE NIET KONDEN WORDEN VERKOCHT EN DIE UIT DE MARKT ZIJN GENOMEN ;

OVERWEGENDE DAT IN ELK GEVAL BEPALINGEN MOETEN WORDEN VASTGESTELD OM ERVOOR TE ZORGEN DAT DE PRODUCENTENORGANISATIES GEEN MACHTSPOSITIE INNEMEN IN DE GEMEENSCHAP ;

OVERWEGENDE DAT HET NOODZAKELIJK IS , TEN EINDE VOOR BEPAALDE VISSERIJPRODUKTEN DIE VAN BIJZONDER BELANG ZIJN VOOR HET INKOMEN VAN DE PRODUCENTEN HET HOOFD TE BIEDEN AAN MARKTSITUATIES DIE KUNNEN LEIDEN TOT PRIJZEN DIE VERSTORINGEN OP DE MARKT VAN DE GEMEENSCHAP KUNNEN VEROORZAKEN , VOOR ELK VAN DEZE PRODUKTEN EEN VOOR DE PRODUKTIEGEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP REPRESENTATIEVE ORIENTATIEPRIJS VAST TE STELLEN , DIE DIENT VOOR DE VASTSTELLING VAN HET PRIJSPEIL VOOR DE INTERVENTIES OP DE MARKT ;

OVERWEGENDE DAT HET TER STABILISATIE VAN DE PRIJZEN GEWENST IS DAT DEZE ORGANISATIES OP DE MARKT KUNNEN INTERVENIEREN IN HET BIJZONDER DOOR BIJ TOEPASSING VAN DE OPHOUDPRIJS BINNEN BEPAALDE MARGES TE BLIJVEN TEN EINDE REKENING TE HOUDEN MET DE SEIZOENSCHOMMELINGEN VAN DE MARKTPRIJZEN ;

OVERWEGENDE DAT HET IN BEPAALDE GEVALLEN EN ONDER BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN DIENSTIG IS DE ACTIE VAN DE PRODUCENTENORGANISATIES TE ONDERSTEUNEN DOOR DEZE ORGANISATIES FINANCIELE COMPENSATIES VOOR DE UIT DE MARKT GENOMEN HOEVEELHEDEN TOE TE KENNEN ;

OVERWEGENDE DAT DE ERVARING UITWIJST DAT DE AAN DEZE ORGANISATIES TOEGEKENDE FINANCIELE COMPENSATIE IN BEPAALDE GEVALLEN NIET HOOG GENOEG IS OM VISSERS ERTOE TE BRENGEN ZICH BIJ DEZE ORGANISATIES AAN TE SLUITEN ; DAT DE FINANCIELE COMPENSATIE DAAROM MOET WORDEN VERHOOGD ;

OVERWEGENDE DAT UIT ERVARING IS GEBLEKEN DAT ENIGE SOEPELHEID BIJ DE TOEPASSING VAN DE INTERVENTIEREGELING MOGELIJK MOET WORDEN GEMAAKT DOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE OPHOUDPRIJZEN ZODANIG VAST TE STELLEN DAT DE ORGANISATIES BINNEN ZEKERE GRENZEN PRODUKTEN UIT DE MARKT KUNNEN NEMEN NAAR GELANG VAN DE OP DE MARKT GECONSTATEERDE SCHOMMELINGEN ;

OVERWEGENDE DAT DE FINANCIELE COMPENSATIE NAAR GELANG VAN DE UIT DE MARKT GENOMEN HOEVEELHEID MOET WORDEN GEDIFFERENTIEERD OM DE VISSERS ERTOE AAN TE ZETTEN HUN AANBOD AF TE STEMMEN OP DE BEHOEFTEN VAN DE MARKT ;

OVERWEGENDE DAT HET MET NAME GEZIEN DE SCHAARSTE AAN BEPAALDE SOORTEN , WENSELIJK IS DESTRUCTIE VAN UIT DE MARKT GENOMEN VIS MET EEN HOGE COMMERCIELE WAARDE ZOVEEL MOGELIJK TE VOORKOMEN ; DAT TE DIEN EINDE VOOR BEPAALDE HOEVEELHEDEN VERSE PRODUKTEN DIE UIT DE MARKT GENOMEN ZIJN , STEUN MOET WORDEN VERLEEND VOOR DE VERWERKING EN DE OPSLAG VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE ; DAT GEZIEN DE BIJZONDERE MOEILIJKHEDEN IN DE SECTOR ANSJOVIS EN SARDIENEN EN GEZIEN DE GERINGE ONTWIKKELING VAN DE PRODUCENTENORGANISATIES IN DE MEDITERRANE ZONES , VOOR EEN BEPERKTE PERIODE EEN BIJZONDERE STEUNREGELING DIENT TE WORDEN INGESTELD VOOR DEZE TWEE PRODUKTEN DIE IN DEZE ZONES WORDEN GEVANGEN ;

OVERWEGENDE DAT , IN GEVAL VAN EEN DUIDELIJKE TENDENS IN BENEDENWAARTSE RICHTING VAN DE PRIJZEN VOOR BEPAALDE BEVROREN PRODUKTEN , DIENT TE WORDEN VOORZIEN IN DE MOGELIJKHEID DE PRODUCENTEN STEUN BIJ DE PARTICULIERE OPSLAG VAN DEZE PRODUKTEN VAN COMMUNAUTAIRE OORSPRONG TOE TE KENNEN ;

OVERWEGENDE DAT EEN DALING VAN DE INVOERPRIJZEN VOOR TONIJN , BESTEMD VOOR DE CONSERVENINDUSTRIE , HET INKOMENSPEIL VAN DE PRODUCENTEN IN DE GEMEENSCHAP IN GEVAAR KAN BRENGEN ; DAT DERHALVE DIENT TE WORDEN BEPAALD DAT , VOOR ZOVER NODIG , AAN DEZE PRODUCENTEN COMPENSERENDE VERGOEDINGEN WORDEN TOEGEKEND ;

OVERWEGENDE DAT , TEN EINDE HET INKOMENSPEIL VAN ZALM - EN KREEFTPRODUCENTEN VEILIG TE STELLEN , IN DE MOGELIJKHEID DIENT TE WORDEN VOORZIEN AAN DEZE PRODUCENTEN ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN COMPENSERENDE VERGOEDINGEN TOE TE KENNEN ;

OVERWEGENDE DAT HET EVENWEL IN HET BELANG VAN DE GEMEENSCHAP IS DAT DE TOEPASSING VAN DE RECHTEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF VOOR BEPAALDE PRODUKTEN GEHEEL WORDT GESCHORST ; DAT NAMELIJK , AANGEZIEN DE TONIJNPRODUKTIE VAN DE GEMEENSCHAP ONTOEREIKEND IS , VOOR DE VERWERKENDE INDUSTRIEEN DIE DEZE PRODUKTEN GEBRUIKEN VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN DE VOORZIENING DIENEN TE WORDEN GEHANDHAAFD , DIE VERGELIJKBAAR ZIJN MET DIE WELKE VOOR EXPORTERENDE DERDE LANDEN GELDEN , TEN EINDE HUN ONTWIKKELING IN HET KADER VAN DE INTERNATIONALE CONCURRENTIEVERHOUDINGEN NIET TE BELEMMEREN ; DAT DE NADELEN DIE DEZE REGELING VOOR DE TONIJNPRODUCENTEN IN DE GEMEENSCHAP KAN MEEBRENGEN , GECOMPENSEERD KUNNEN WORDEN DOOR TOEKENNING VAN VERGOEDINGEN WAARIN TE DIEN EINDE IS VOORZIEN ; DAT HET DAARENBOVEN OM REDENEN VAN ECONOMISCHE EN SOCIALE AARD VERANTWOORD IS TEN AANZIEN VAN BASISVOEDINGSMIDDELEN , ZOALS GEZOUTEN EN GEDROOGDE KABELJAUW , DE BESTAANDE VOORZIENINGSMOGELIJKHEDEN ONDER DE TRADITIONELE VOORWAARDEN IN STAND TE HOUDEN ;

OVERWEGENDE DAT DE ERVARING UITWIJST DAT HET SOMS NOODZAKELIJK IS OM ZEER SNEL TARIEFMAATREGELEN TE NEMEN TEN EINDE DE VOORZIENING VAN DE MARKT VAN DE GEMEENSCHAP VEILIG TE STELLEN EN DE NALEVING VAN DE INTERNATIONALE VERPLICHTINGEN VAN DE GEMEENSCHAP TE WAARBORGEN ; DAT , TEN EINDE DE GEMEENSCHAP IN STAAT TE STELLEN ONVERWIJLD HET HOOFD TE BIEDEN AAN DERGELIJKE SITUATIES , MOET WORDEN VOORZIEN IN EEN PROCEDURE OM SNEL DE NODIGE MAATREGELEN TE NEMEN ;

OVERWEGENDE DAT VOOR BEPAALDE PRODUKTEN MAATREGELEN MET BETREKKING TOT DE INVOER UIT DERDE LANDEN TEGEN ABNORMAAL LAGE PRIJZEN DIENEN TE WORDEN GENOMEN TEN EINDE VERSTORINGEN OP DE MARKTEN VAN DE GEMEENSCHAP TE VOORKOMEN ; DAT OM DEZE MAATREGELEN DOELTREFFENDER TE DOEN ZIJN , ER VOOR DIENT TE WORDEN GEZORGD DAT DE REGELING VOOR DE CONSTATERING VAN DE INVOERPRIJZEN WORDT VERBETERD EN DAT DE LIJST VAN DE PRODUKTEN DIE AAN DE REGELING INZAKE REFERENTIEPRIJZEN KUNNEN WORDEN ONDERWORPEN , WORDT UITGEBREID ;

OVERWEGENDE DAT DE HIER BEDOELDE REGELING HET MOGELIJK MAAKT VOOR DE MEESTE PRODUKTEN AF TE ZIEN VAN ALLE KWANTITATIEVE BEPERKINGEN AAN DE BUITENGRENZEN VAN DE GEMEENSCHAP EN SLECHTS DE DAADWERKELIJK GESCHREVEN RECHTEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF TOE TE PASSEN ;

OVERWEGENDE DAT HET NOG NIET MOGELIJK IS VOOR ENKELE PRODUKTEN EEN COMMUNAUTAIRE INVOERREGELING VAST TE STELLEN ; DAT HET ONDER DIE OMSTANDIGHEDEN NOODZAKELIJK IS DE LID-STATEN TOE TE STAAN VOOR DEZE PRODUKTEN DE KWANTITATIEVE BEPERKINGEN DIE UIT HUN NATIONALE REGELING VOORTVLOEIEN TE HANDHAVEN ;

OVERWEGENDE DAT DE HIERBOVEN BEDOELDE REGELING IN UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN TE KORT KAN SCHIETEN ; DAT , TEN EINDE DE MARKT VAN DE GEMEENSCHAP IN DERGELIJKE GEVALLEN NIET ZONDER BESCHERMING TE LATEN TEGEN DE VERSTORINGEN DIE ZICH ZOUDEN KUNNEN VOORDOEN , DE GEMEENSCHAP IN STAAT DIENT GESTELD TE WORDEN DE VEREISTE MAATREGELEN TE NEMEN ;

OVERWEGENDE DAT TER AANVULLING VAN DE HIERBOVEN BEDOELDE REGELING , VOOR ZOVER ZULKS VOOR EEN GOEDE WERKING ERVAN VEREIST IS , DIENT TE WORDEN BEPAALD DAT HET GEBRUIK VAN DE REGELING " ACTIEVE VEREDELING " KAN WORDEN GEREGELD EN , VOOR ZOVER DE MARKTTOESTAND HET NOODZAKELIJK MAAKT , GEHEEL OF GEDEELTELIJK KAN WORDEN VERBODEN ; DAT HET VOORTS DIENSTIG IS DE RESTITUTIES ZODANIG VAST TE STELLEN DAT DE UIT DE GEMEENSCHAP AFKOMSTIGE GRONDSTOFFEN DIE DOOR DE VERWERKENDE INDUSTRIE IN DE GEMEENSCHAP WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DE UITVOER , NIET WORDEN BENADEELD DOOR EEN REGELING " ACTIEVE VEREDELING " DIE DE VERWERKENDE INDUSTRIE AANLEIDING ZOU GEVEN DE VOORKEUR TE GEVEN AAN DE INVOER VAN GRONDSTOFFEN UIT DERDE LANDEN ;

OVERWEGENDE DAT MOET WORDEN VERMEDEN DAT DE CONCURRENTIE TUSSEN DE ONDERNEMINGEN VAN DE GEMEENSCHAP OP DE MARKTEN VAN DERDE LANDEN WORDT VERVALST ; DAT DERHALVE GELIJKE MEDEDINGINGSVOORWAARDEN TOT STAND DIENEN TE WORDEN GEBRACHT , DOOR MIDDEL VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIE VOORZIET IN DE MOGELIJKHEID TOT TOEKENNING VAN RESTITUTIES BIJ DE UITVOER VAN VISSERIJPRODUKTEN NAAR DERDE LANDEN , VOOR ZOVER ZULKS NOODZAKELIJK IS OM DE DEELNEMING VAN DE GEMEENSCHAP AAN DE INTERNATIONALE HANDEL IN DE BETROKKEN PRODUKTEN , EN MET NAME IN DE PRODUKTEN WAARVOOR HET AANBOD IN DE GEMEENSCHAP GROOT GENOEG IS , VEILIG TE STELLEN IN DE GEVALLEN WAARIN DEZE UITVOER ECONOMISCH BELANGRIJK IS ;

OVERWEGENDE DAT IN HET HANDELSVERKEER BINNEN DE GEMEENSCHAP DE TOEPASSING VAN ENIG DOUANERECHT OF ENIGE HEFFING VAN GELIJKE WERKING EN DE TOEPASSING VAN ENIGE KWANTITATIEVE BEPERKING OF MAATREGEL VAN GELIJKE WERKING KRACHTENS HET VERDRAG RECHTSTREEKS ZIJN VERBODEN ;

OVERWEGENDE DAT DE TOTSTANDBRENGING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT DIE BERUST OP EEN STELSEL VAN GEMEENSCHAPPELIJKE PRIJZEN , DOOR DE TOEPASSING VAN BEPAALDE STEUNMAATREGELEN IN GEVAAR ZOU WORDEN GEBRACHT ; DAT HET DERHALVE DIENSTIG IS DAT DE BEPALINGEN VAN HET VERDRAG DIE HET MOGELIJK MAKEN DE DOOR DE LID-STATEN VERLEENDE STEUN TE BEOORDELEN EN DIE STEUNMAATREGELEN WELKE ONVERENIGBAAR ZIJN MET DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT TE VERBIEDEN , VAN TOEPASSING WORDEN VERKLAARD OP DE SECTOR VISSERIJPRODUKTEN ;

OVERWEGENDE DAT BIJ DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR VISSERIJPRODUKTEN GELIJKELIJK EN OP PASSENDE WIJZE REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN MET DE IN DE ARTIKELEN 39 EN 110 VAN HET VERDRAG GESTELDE DOELEINDEN ;

OVERWEGENDE DAT BIJ DE TENUITVOERLEGGING VAN DEZE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING OOK REKENING DIENT TE WORDEN GEHOUDEN MET HET BELANG VOOR DE GEMEENSCHAP OM DE VISSTAND ZO GOED MOGELIJK IN STAND TE HOUDEN ; DAT DERHALVE GEEN MAATREGELEN DIENEN TE WORDEN GEFINANCIERD DIE BETREKKING HEBBEN OP HOEVEELHEDEN WELKE GROTER ZIJN DAN DE AAN DE LID-STATEN EVENTUEEL TOEGEWEZEN HOEVEELHEDEN ;

OVERWEGENDE DAT , OM DE UITVOERING VAN DE VOORGENOMEN MAATREGELEN TE VERGEMAKKELIJKEN , DIENT TE WORDEN VOORZIEN IN EEN PROCEDURE WAARBIJ IN HET KADER VAN EEN COMITE VAN BEHEER EEN NAUWE SAMENWERKING TUSSEN DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE TOT STAND WORDT GEBRACHT ;

OVERWEGENDE DAT DE UITGAVEN DIE DE LID-STATEN VERRICHTEN OP GROND VAN DE VERPLICHTINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE TOEPASSING VAN DEZE VERORDENING , OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 2 EN 3 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 729/70 VAN DE RAAD VAN 21 APRIL 1970 BETREFFENDE DE FINANCIERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID ( 5 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 3509/80 ( 6 ) , VOOR REKENING KOMEN VAN DE GEMEENSCHAP ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

1 . IN DE SECTOR VISSERIJPRODUKTEN WORDT EEN GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENING TOT STAND GEBRACHT DIE EEN PRIJSREGELING EN EEN REGELING VAN HET HANDELSVERKEER OMVAT , ALSMEDE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS TER ZAKE VAN DE MEDEDINGING .

2 . DEZE MARKTORDENING GELDT VOOR DE VOLGENDE PRODUKTEN :

NR . VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF*OMSCHRIJVING*

A ) 03.01*VIS , VERS ( LEVEND OF DOOD ) , GEKOELD OF BEVROREN*

B ) 03.02*VIS , GEDROOGD , GEZOUTEN OF GEPEKELD ; GEROOKTE VIS , OOK INDIEN VOOR OF TIJDENS HET ROKEN GEKOOKT*

C ) 03.03*SCHAAL - , SCHELP - EN WEEKDIEREN ( OOK INDIEN ONTDAAN VAN SCHAAL OF SCHELP ) , VERS ( LEVEND OF DOOD ) , GEKOELD , BEVROREN , GEDROOGD , GEZOUTEN OF GEPEKELD ; SCHAALDIEREN IN DE SCHAAL , ENKEL GEKOOKT IN WATER*

D ) 05.15*PRODUKTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG , NIET ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN ; DODE DIEREN VAN DE SOORTEN BEDOELD BIJ DE HOOFDSTUKKEN 1 EN 3 , NIET GESCHIKT VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE : *

*A . VIS , SCHAAL - , SCHELP - EN WEEKDIEREN*

E ) 16.04*BEREIDINGEN EN CONSERVEN , VAN VIS ( KAVIAAR EN KAVIAARSURROGATEN DAARONDER BEGREPEN*

F ) 16.05*BEREIDINGEN EN CONSERVEN , VAN SCHAAL - , SCHELP - OF WEEKDIEREN*

G ) 23.01*MEEL EN POEDER VAN VLEES , VAN SLACHTAFVALLEN , VAN VIS OF VAN SCHAAL - , SCHELP - OF WEEKDIEREN , ONGESCHIKT VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE ; KANEN : *

*B . MEEL EN POEDER , VAN VIS OF VAN SCHAAL - , SCHELP - OF WEEKDIEREN*

TITEL I

HANDELSNORMEN

ARTIKEL 2

1 . VOOR DE IN ARTIKEL 1 GENOEMDE PRODUKTEN OF VOOR GROEPEN VAN DEZE PRODUKTEN KUNNEN GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSNORMEN EN HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE NORMEN WORDEN VASTGESTELD ; DEZE NORMEN KUNNEN MET NAME BETREKKING HEBBEN OP DE INDELING NAAR KWALITEITS - , GROOTTE - OF GEWICHTSKLASSEN , DE VERPAKKING , DE AANBIEDINGSVORM ALSMEDE DE ETIKETTERING .

2 . WANNEER NORMEN ZIJN VASTGESTELD , MOGEN DE PRODUKTEN WAARVOOR ZIJ GELDEN SLECHTS TEN VERKOOP WORDEN UITGESTALD , VOOR VERKOOP WORDEN AANGEBODEN , VERKOCHT OF ANDERSZINS VERHANDELD , INDIEN ZIJ IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET GENOEMDE NORMEN , BEHOUDENS DE BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN DIE VOOR HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN KUNNEN WORDEN VASTGESTELD .

3 . DE NORMEN EN DE ALGEMENE REGELS VOOR DE TOEPASSING DAARVAN , MET INBEGRIP VAN DE IN LID 2 BEDOELDE BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN , WORDEN DOOR DE RAAD , OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE , MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VAN STEMMEN VASTGESTELD .

ARTIKEL 3

DE BESLISSINGEN TER ZAKE VAN DE WIJZIGINGEN DIE IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSNORMEN MOETEN WORDEN AANGEBRACHT , TEN EINDE REKENING TE HOUDEN MET DE ONTWIKKELING VAN PRODUKTIE EN VERKOOP , WORDEN GENOMEN VOLGENS DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 33 .

ARTIKEL 4

1 . DE LID-STATEN CONTROLEREN OF DE PRODUKTEN WAARVOOR GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSNORMEN ZIJN VASTGESTELD , MET DEZE NORMEN IN OVEREENSTEMMING ZIJN .

DEZE CONTROLE KAN IN ALLE HANDELSSTADIA ALSMEDE TIJDENS HET VERVOER PLAATSVINDEN .

2 . DE LID-STATEN TREFFEN ALLE DIENSTIGE MAATREGELEN OM DE OVERTREDINGEN VAN HET BEPAALDE IN ARTIKEL 2 TE BESTRAFFEN .

3 . DE LID-STATEN STELLEN DE ANDERE LID-STATEN EN DE COMMISSIE UITERLIJK EEN MAAND NA HET VAN KRACHT WORDEN VAN ELKE HANDELSNORM IN KENNIS VAN NAAM EN ADRES VAN DE ORGANEN DIE BELAST ZIJN MET DE CONTROLE VOOR HET PRODUKT OF DE GROEP VAN PRODUKTEN WAARVOOR DE NORM WERD VASTGESTELD .

4 . DE WIJZE VAN TOEPASSING VAN LID 1 WORDT , VOOR ZOVER NODIG , VASTGESTELD VOLGENS DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 33 , MET NAME REKENING HOUDEND MET DE NOODZAAK DE WERKZAAMHEDEN VAN DE CONTROLEORGANEN TE COORDINEREN ALSMEDE VOOR EEN UNIFORME INTERPRETATIE EN TOEPASSING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSNORMEN TE ZORGEN .

TITEL II

PRODUCENTENORGANISATIES

ARTIKEL 5

1 . ONDER " PRODUCENTENORGANISATIE " IN DE ZIN VAN DEZE VERORDENING WORDT VERSTAAN ELKE ERKENDE ORGANISATIE OF VERENIGING VAN DERGELIJKE ORGANISATIES DIE OP INITIATIEF VAN DE PRODUCENTEN IS OPGERICHT MET HET DOEL MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN EEN RATIONELE BEOEFENING VAN DE VISSERIJ EN TER VERBETERING VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN HUN PRODUKTEN TE TREFFEN .

DEZE MAATREGELEN , DIE MET NAME DIENEN TER BEVORDERING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN VANGSTPROGRAMMA'S , DE CONCENTRATIE VAN HET AANBOD EN DE REGULARISERING VAN DE PRIJZEN , MOETEN VOOR DE AANGESLOTENEN DE VERPLICHTING INHOUDEN :

- DE GEHELE PRODUKTIE VAN HET PRODUKT OF DE PRODUKTEN WAARVOOR ZIJ ZICH HEBBEN AANGESLOTEN , DOOR BEMIDDELING VAN DE ORGANISATIE AF TE ZETTEN ; DE ORGANISATIE KAN BESLISSEN DAT BOVENGENOEMDE VERPLICHTING NIET GELDT VOOR ZOVER DE AFZET PLAATSVINDT VOLGENS VAN TEVOREN VASTGESTELDE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS ;

- TEN AANZIEN VAN PRODUKTIE EN VERHANDELING DE REGELS NA TE LEVEN DIE DOOR DE PRODUCENTENORGANISATIES ZIJN VASTGESTELD , MET NAME MET HET OOG OP DE VERBETERING VAN DE KWALITEIT DER PRODUKTEN EN DE AANPASSING VAN DE AANGEBODEN HOEVEELHEDEN AAN DE EISEN VAN DE MARKT .

2 . DE PRODUCENTENORGANISATIES MOGEN GEEN MACHTSPOSITIE INNEMEN OP DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT , TENZIJ DIT NODIG IS VOOR HET BEREIKEN VAN DE DOELSTELLINGEN VAN ARTIKEL 39 VAN HET VERDRAG .

3 . DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGELS VOOR DE TOEPASSING VAN DIT ARTIKEL WORDEN DOOR DE RAAD , OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE , MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VAN STEMMEN VASTGESTELD .

ARTIKEL 6

1 . TEN EINDE DE OPRICHTING VAN PRODUCENTENORGANISATIES TE BEVORDEREN EN DE WERKING DAARVAN TE VERGEMAKKELIJKEN , KUNNEN DE LID-STATEN AAN DE PRODUCENTENORGANISATIES DIE WORDEN OPGERICHT NA DE INWERKINGTREDING VAN DEZE VERORDENING STEUN TOEKENNEN .

2 . A ) DEZE STEUN WORDT TOEGEKEND GEDURENDE DE DRIE JAREN NA DE DATUM VAN DE ERKENNING . HET BEDRAG VAN DEZE STEUN MAG VOOR HET EERSTE , HET TWEEDE EN HET DERDE JAAR NIET MEER BEDRAGEN DAN RESPECTIEVELIJK 3 % , 2 % EN 1 % VAN DE WAARDE VAN DE VERHANDELDE PRODUKTEN WAAROP DE WERKZAAMHEDEN VAN DE PRODUCENTENORGANISATIE BETREKKING HEBBEN . DEZE STEUN MAG ECHTER TIJDENS HET EERSTE JAAR NIET MEER DAN 60 % , TIJDENS HET TWEEDE JAAR NIET MEER DAN 40 % EN TIJDENS HET DERDE JAAR NIET MEER DAN 20 % BEDRAGEN VAN DE BEHEERSKOSTEN VAN DE PRODUCENTENORGANISATIE .

HET STEUNBEDRAG WORDT UITGEKEERD GEDURENDE DE PERIODE VAN VIJF JAAR NA DE DATUM VAN DE ERKENNING .

B ) IN AFWIJKING VAN HET BEPAALDE SUB A ) KAN DEZE STEUN WORDEN TOEGEKEND GEDURENDE VIJF JAREN NA DE DATUM VAN DE ERKENNING AAN DE PRODUCENTENORGANISATIES DIE ZIJN OPGERICHT TIJDENS DE PERIODE VAN VIJF JAREN NA DE INWERKINGTREDING VAN DEZE VERORDENING , MITS DE OPRICHTING VAN DEZE ORGANISATIES LEIDT TOT EEN VERBETERING VAN DE PRODUKTIE - EN AFZETSTRUCTUUR TEN OPZICHTE VAN DE BESTAANDE SITUATIE .

HET BEDRAG VAN DEZE STEUN IS VOOR HET EERSTE , HET TWEEDE , HET DERDE , HET VIERDE EN HET VIJFDE JAAR RESPECTIEVELIJK GELIJK AAN TEN HOOGSTE 5 % , 4 % , 3 % , 2 % EN 1 % VAN DE WAARDE VAN DE VERHANDELDE PRODUKTIE WAAROP DE WERKZAAMHEDEN VAN DE PRODUCENTENORGANISATIES BETREKKING HEBBEN .

DE STEUN MAG ECHTER TIJDENS HET EERSTE JAAR NIET MEER DAN 80 % , TIJDENS HET TWEEDE JAAR NIET MEER DAN 70 % , TIJDENS HET DERDE JAAR NIET MEER DAN 60 % , TIJDENS HET VIERDE JAAR NIET MEER DAN 40 % EN TIJDENS HET VIJFDE JAAR NIET MEER DAN 20 % BEDRAGEN VAN DE BEHEERSKOSTEN VAN DE PRODUCENTENORGANISATIE .

HET STEUNBEDRAG WORDT UITGEKEERD GEDURENDE DE PERIODE VAN ZEVEN JAAR NA DE DATUM VAN DE ERKENNING .

3 . VOOR ELK JAAR WORDT DE WAARDE VAN DE VERHANDELDE PRODUKTEN FORFAITAIR VASTGELEGD OP BASIS VAN :

- DE GEMIDDELDE PRODUKTIE DIE DOOR DE AANGESLOTEN PRODUCENTEN IS VERHANDELD GEDURENDE DE DRIE KALENDERJAREN DIE AAN DAT VAN HUN TOETREDING ZIJN VOORAFGEGAAN ,

- DE GEMIDDELDE PRIJZEN DIE TIJDENS HETZELFDE TIJDVAK DOOR DEZE PRODUCENTEN VOOR DE PRODUKTIE ZIJN VERKREGEN .

4 . GEDURENDE DE VIJF JAREN NA DE VORMING VAN DE IN ARTIKEL 9 BEDOELDE INTERVENTIEFONDSEN KUNNEN DE LID-STATEN DE PRODUCENTENORGANISATIES , RECHTSTREEKS OF VIA KREDIETINSTELLINGEN , STEUN VERLENEN IN DE VORM VAN LENINGEN OP BIJZONDERE VOORWAARDEN , DIE BESTEMD ZIJN ALS DEKKING VAN EEN GEDEELTE VAN DE TE VERWACHTEN KOSTEN IN VERBAND MET DE IN ARTIKEL 9 BEDOELDE MARKTINTERVENTIES .

5 . DE IN LID 2 BEDOELDE STEUN WORDT TER KENNIS VAN DE COMMISSIE GEBRACHT DOOR MIDDEL VAN EEN VERSLAG DAT DE LID-STATEN HAAR AAN HET EINDE VAN ELK BEGROTINGSJAAR DOEN TOEKOMEN .

DE IN LID 4 BEDOELDE STEUN WORDT AAN DE COMMISSIE MEDEGEDEELD ZODRA HIJ WORDT VERLEEND .

6 . DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGELS VOOR DE TOEPASSING VAN DIT ARTIKEL WORDEN DOOR DE RAAD OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VAN STEMMEN VASTGESTELD .

ARTIKEL 7

1 . INGEVAL EEN PRODUCENTENORGANISATIE REPRESENTATIEF WORDT GEACHT VOOR DE PRODUKTIE EN DE AFZET IN EEN KUSTGEDEELTE OF IN EEN OF MEER IN DAT KUSTGEDEELTE GELEGEN AANVOERPLAATSEN , KAN DE BETROKKEN LID-STAAT VOOR DEGENEN DIE NIET BIJ DIE ORGANISATIE ZIJN AANGESLOTEN EN DIE IN HET KUSTGEDEELTE OF IN EEN OF MEER BETROKKEN AANVOERPLAATSEN EEN OF MEER VAN DE IN ARTIKEL 1 , LID 2 , GENOEMDE PRODUKTEN VERHANDELEN , VERBINDEND VERKLAREN :

A ) DE IN ARTIKEL 5 , LID 1 , TWEEDE ALINEA , TWEEDE STREEPJE , BEDOELDE REGELS TEN AANZIEN VAN DE VERHANDELING ,

B ) DE DOOR DE ORGANISATIE AANGENOMEN REGELS BETREFFENDE HET UIT DE MARKT NEMEN VAN DE IN BIJLAGE I , SUB A EN D , OPGENOMEN PRODUKTEN VOOR ZOVER DE OPHOUDPRIJS GELIJK IS AAN DE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12 VASTGESTELDE PRIJS .

DE DOOR DE ORGANISATIE AANGENOMEN REGELS INZAKE OPHOUDPRIJZEN VOOR DE IN ARTIKEL 1 , LID 2 , SUB A ) EN C ) , BEDOELDE VERSE OF GEKOELDE PRODUKTEN , ANDERE DAN DIE OPGENOMEN IN BIJLAGE I , SUB A EN D , MOGEN ECHTER WORDEN UITGEBREID TOT DEGENEN DIE NIET BIJ DE ORGANISATIES ZIJN AANGESLOTEN EN ZIJN GEVESTIGD IN DE ZONES BEDOELD IN DE EERSTE ALINEA .

ER KAN WORDEN BESLOTEN DAT DE BOVENGENOEMDE REGELS NIET VAN TOEPASSING ZIJN VOOR BEPAALDE VERKOOPCATEGORIEEN .

2 . DE LID-STATEN MOGEN LID 1 SLECHTS TOEPASSEN IN KUSTGEDEELTEN MET HOMOGENE PRODUKTIE - EN AFZETVOORWAARDEN .

3 . DE LID-STATEN DELEN AAN DE COMMISSIE MEDE WELKE REGELS ZIJ VOORNEMENS ZIJN KRACHTENS LID 1 VERBINDEND TE VERKLAREN .

BINNEN TWEE MAANDEN NA DIE MEDEDELING KAN DE COMMISSIE :

A ) BESLUITEN DAT DE MEDEGEDEELDE REGELS NIET VERBINDEND KUNNEN VERKLAARD WORDEN , OF

B ) HET DOOR DE LID-STAAT GENOMEN BESLUIT TOT UITBREIDING VAN DE REGELS ANNULEREN , MET NAME WANNEER ZIJ OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2 VAN VERORDENING NR . 26 CONSTATEERT DAT ARTIKEL 85 , LID 1 , VAN HET VERDRAG VAN TOEPASSING IS OP DE OVEREENKOMST , HET BESLUIT OF DE GEDRAGING WAARBIJ DE BETROKKEN REGELS WORDEN VASTGESTELD OF TEN UITVOER GELEGD . IN DAT GEVAL IS HET DOOR DE COMMISSIE GENOMEN BESLUIT TEN AANZIEN VAN DIE OVEREENKOMST , DAT BESLUIT OF DIE GEDRAGING EERST VAN TOEPASSING VANAF DE DATUM VAN DE CONSTATERING .

4 . DE LID-STATEN NEMEN ALLE DIENSTIGE MAATREGELEN

- OM CONTROLE UIT TE OEFENEN OP DE NALEVING VAN DE BOVENBEDOELDE REGELS ,

- OM OVERTREDINGEN VAN DIE REGELS TE BESTRAFFEN .

ZIJ BRENGEN DIE MAATREGELEN ONMIDDELLIJK TER KENNIS VAN DE COMMISSIE .

5 . IN GEVAL VAN TOEPASSING VAN LID 1 KAN DE BETROKKEN LID-STAAT BESLUITEN DAT DE NIET-AANGESLOTENEN DE DOOR DE AANGESLOTEN PRODUCENTEN BETAALDE BIJDRAGEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK VERSCHULDIGD ZIJN AAN DE ORGANISATIE , VOOR ZOVER DIE BIJDRAGEN BESTEMD ZIJN OM DE ADMINISTRATIEKOSTEN TE DEKKEN DIE UIT DE TOEPASSING VAN DE IN LID 1 BEDOELDE REGELING VOORTVLOEIEN .

6 . IN GEVAL VAN TOEPASSING VAN LID 1 DRAGEN DE LID-STATEN ER ZORG VOOR , IN VOORKOMEND GEVAL DOOR BEMIDDELING VAN DE PRODUCENTENORGANISATIES , DAT DE PRODUKTEN DIE NIET AAN DE HANDELSNORMEN VOLDOEN OF NIET KONDEN WORDEN VERKOCHT TEGEN EEN PRIJS DIE TEN MINSTE GELIJK IS AAN DE OPHOUDPRIJS , UIT DE MARKT WORDEN GENOMEN .

7 . DE ALGEMENE REGELS VOOR DE TOEPASSING VAN DIT ARTIKEL WORDEN DOOR DE RAAD OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VAN STEMMEN VASTGESTELD .

8 . DE LIJST VAN DE IN LID 1 BEDOELDE GEBIEDEN EN DE ANDERE BEPALINGEN TER UITVOERING VAN DIT ARTIKEL WORDEN VASTGESTELD VOLGENS DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 33 .

ARTIKEL 8

1 . IN GEVAL VAN TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 , LID 1 , KAN DE LID-STAAT AAN DE BETROKKEN NIET-AANGESLOTENEN DIE IN DE GEMEENSCHAP ZIJN GEVESTIGD , EEN VERGOEDING TOEKENNEN VOOR DE HOEVEELHEDEN PRODUKTEN

- DIE KRACHTENS ARTIKEL 7 , LID 1 , SUB A ) , NIET KUNNEN WORDEN VERHANDELD , OF

- DIE KRACHTENS ARTIKEL 7 , LID 1 , SUB B ) , UIT DE MARKT WERDEN GENOMEN .

DEZE VERGOEDING WORDT TOEGEKEND ZONDER ENIG ONDERSCHEID NAAR NATIONALITEIT OF PLAATS VAN VESTIGING VAN DE BEGUNSTIGDEN ; ZIJ MAG NIET MEER BEDRAGEN DAN 60 % VAN HET BEDRAG DAT VOORTVLOEIT UIT DE TOEPASSING VAN DE KRACHTENS ARTIKEL 12 VASTGESTELDE OPHOUDPRIJS OP DE UIT DE MARKT GENOMEN HOEVEELHEDEN .

2 . DE KOSTEN IN VERBAND MET DE TOEKENNING VAN DE IN LID 1 BEDOELDE VERGOEDING KOMEN TEN LASTE VAN DE BETROKKEN LID-STAAT .

TITEL III

PRIJSREGELING

ARTIKEL 9

1 . VOOR DE IN ARTIKEL 1 BEDOELDE PRODUKTEN KUNNEN DE PRODUCENTENORGANISATIES EEN OPHOUDPRIJS VASTSTELLEN WAARONDER ZIJ DE DOOR DE BIJ HEN AANGESLOTEN PRODUCENTEN AANGEVOERDE PRODUKTEN NIET VERKOPEN .

IN DIT GEVAL :

- KENNEN DE PRODUCENTENORGANISATIES VOOR DE UIT DE MARKT GENOMEN HOEVEELHEDEN , WANNEER HET IN DE BIJLAGE I , SUB A EN D , GENOEMDE PRODUKTEN BETREFT DIE VOLDOEN AAN DE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2 VASTGESTELDE NORMEN , AAN DE AANGESLOTEN PRODUCENTEN EEN VERGOEDING TOE ,

- KUNNEN DE PRODUCENTENORGANISATIES VOOR DE UIT DE MARKT GENOMEN HOEVEELHEDEN , WANNEER HET DE OVERIGE IN ARTIKEL 1 BEDOELDE PRODUKTEN BETREFT DIE NIET IN BIJLAGE I , SUB A EN D , ZIJN GENOEMD , AAN DE AANGESLOTEN PRODUCENTEN EEN VERGOEDING TOEKENNEN .

VOOR ELK DER IN ARTIKEL 1 GENOEMDE PRODUKTEN KAN VOLGENS HET BEPAALDE IN LID 5 EEN MAXIMUMBEDRAG VOOR DE OPHOUDPRIJS WORDEN VASTGESTELD .

2 . DE BESTEMMING VAN DE ALDUS UIT DE MARKT GENOMEN PRODUKTEN MOET DOOR DE PRODUCENTENORGANISATIE OP ZODANIGE WIJZE WORDEN GEREGELD , DAT DE NORMALE AFZET VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN NIET WORDT BELEMMERD .

3 . VOOR DE FINANCIERING VAN DEZE MAATREGELEN RICHTEN DE PRODUCENTENORGANISATIES INTERVENTIEFONDSEN OP , DIE WORDEN GEVORMD UIT BIJDRAGEN WELKE GEBASEERD ZIJN OP DE IN DE HANDEL GEBRACHTE HOEVEELHEDEN , OF PASSEN ZIJ EEN VEREVENINGSSTELSEL TOE .

4 . DE ONDERSTAANDE GEGEVENS WORDEN DOOR DE PRODUCENTENORGANISATIES AAN DE NATIONALE OVERHEID MEEGEDEELD EN DOOR DEZE TER KENNIS VAN DE COMMISSIE GEBRACHT :

- DE LIJST VAN DE PRODUKTEN WAARVOOR ZIJ VOORNEMENS ZIJN HET IN LID 1 BEDOELDE STELSEL TOE TE PASSEN ,

- DE PERIODE WAARIN DE OPHOUDPRIJZEN VAN TOEPASSING ZIJN ,

- HET PEIL VAN DE OVERWOGEN EN DE TOEGEPASTE OPHOUDPRIJZEN .

5 . DE WIJZE VAN TOEPASSING VAN DIT ARTIKEL WORDT VASTGESTELD VOLGENS DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 33 .

ARTIKEL 10

1 . VOOR ELK VAN DE IN BIJLAGE I , SUB A EN D , GENOEMDE PRODUKTEN WORDT VOOR DE AANVANG VAN HET VISSEIZOEN EEN ORIENTATIEPRIJS VASTGESTELD .

DEZE PRIJZEN GELDEN VOOR DE GEHELE GEMEENSCHAP EN WORDEN VASTGESTELD VOOR ELK VISSEIZOEN OF VOOR ELK VAN DE PERIODEN WAARIN HET VISSEIZOEN WORDT ONDERVERDEELD .

2 . DE ORIENTATIEPRIJS WORDT VASTGESTELD :

- OP BASIS VAN HET GEMIDDELDE VAN DE PRIJZEN DIE TIJDENS DE LAATSTE DRIE AAN HET VISSEIZOEN WAARVOOR DEZE PRIJS WORDT VASTGESTELD VOORAFGAANDE VISSEIZOENEN OP DE REPRESENTATIEVE GROOTHANDELSMARKTEN OF IN DE REPRESENTATIEVE HAVENS VOOR EEN BELANGRIJK GEDEELTE VAN DE COMMUNAUTAIRE PRODUKTIE ZIJN GECONSTATEERD VOOR EEN PRODUKT WAARVAN DE HANDELSKENMERKEN NAUWKEURIG OMSCHREVEN ZIJN ;

- MET INACHTNEMING VAN DE VOORUITZICHTEN INZAKE DE ONTWIKKELING VAN DE PRODUKTIE EN DE VRAAG .

BIJ DEZE VASTSTELLING WORDT OOK REKENING GEHOUDEN MET DE NOODZAAK OM :

- VOOR STABIELE MARKTPRIJZEN TE ZORGEN EN DE VORMING VAN OVERSCHOTTEN IN DE GEMEENSCHAP TE VOORKOMEN ;

- HET INKOMEN VAN DE PRODUCENTEN TE ONDERSTEUNEN ;

- DE BELANGEN VAN DE CONSUMENTEN IN AANMERKING TE NEMEN .

3 . HET PEIL VAN DE IN LID 1 BEDOELDE ORIENTATIEPRIJZEN WORDT DOOR DE RAAD , OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VAN STEMMEN VASTGESTELD .

ARTIKEL 11

1 . GEDURENDE HET GEHELE TIJDVAK WAARIN DE ORIENTATIEPRIJS VAN TOEPASSING IS , DELEN DE LID-STATEN AAN DE COMMISSIE DE PRIJZEN MEE DIE OP DE REPRESENTATIEVE GROOTHANDELSMARKTEN OF IN DE REPRESENTATIEVE HAVENS WORDEN GECONSTATEERD VOOR DE PRODUKTEN MET DE KENMERKEN DIE VOOR DE VASTSTELLING VAN DE ORIENTATIEPRIJS ZIJN GEKOZEN .

2 . ALS REPRESENTATIEF IN DE ZIN VAN LID 1 MOETEN WORDEN BESCHOUWD DE MARKTEN EN DE HAVENS VAN DE LID-STATEN , WAAR VOOR EEN BEPAALD PRODUKT EEN BELANGRIJK GEDEELTE VAN DE COMMUNAUTAIRE PRODUKTIE WORDT VERHANDELD .

3 . DE LID-STATEN STELLEN DE COMMISSIE ELK KWARTAAL IN KENNIS VAN DE VERKOOPPRIJZEN DIE IN DE LOOP VAN HET VOORAFGAANDE KWARTAAL BIJ DE GROOTHANDEL GELDEN VOOR DE IN BIJLAGE IV , SUB B , BEDOELDE PRODUKTEN DIE AAN BOORD EN AAN DE WAL ZIJN INGEVROREN .

4 . DE WIJZE VAN TOEPASSING VAN DIT ARTIKEL EN DE LIJST VAN DE IN LID 2 BEDOELDE REPRESENTATIEVE MARKTEN EN HAVENS WORDEN VASTGESTELD VOLGENS DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 33 .

ARTIKEL 12

1 . VOOR ELK VAN DE IN BIJLAGE I , SUB A EN D , GENOEMDE PRODUKTEN WORDT NAAR GELANG VAN VERSHEID , GROOTTE OF GEWICHT EN AANBIEDINGSVORM , HIERNA TE NOEMEN " PRODUKTKLASSE " , EEN COMMUNAUTAIRE OPHOUDPRIJS VASTGESTELD DOOR DE AANPASSINGSCOEFFICIENT VOOR DE BETROKKEN PRODUKTKLASSE TOE TE PASSEN OP EEN BEDRAG VAN TEN MINSTE 70 % EN TEN HOOGSTE 90 % VAN DE ORIENTATIEPRIJS . DEZE COEFFICIENT GEEFT DE PRIJSVERHOUDING WEER TUSSEN DE BETROKKEN PRODUKTKLASSE EN DE PRODUKTKLASSE WAARVAN IS UITGEGAAN VOOR DE VASTSTELLING VAN DE ORIENTATIEPRIJS . DE COMMUNAUTAIRE OPHOUDPRIJS MAG IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN 90 % VAN DE ORIENTATIEPRIJS .

2 . TEN EINDE AAN DE PRODUCENTEN IN DE AANVOERGEBIEDEN DIE VERAFGELEGEN ZIJN VAN DE VOORNAAMSTE VERBRUIKSCENTRA VAN DE GEMEENSCHAP BEVREDIGENDE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG TOT DE MARKTEN TE VERLENEN , KUNNEN VOOR DIE GEBIEDEN OP DE IN LID 1 BEDOELDE PRIJS AANPASSINGSCOEFFICIENTEN WORDEN TOEGEPAST .

3 . DE WIJZE VAN TOEPASSING VAN DIT ARTIKEL , INZONDERHEID DE BEPALING VAN HET PERCENTAGE VAN DE ORIENTATIEPRIJS WAARVAN WORDT UITGEGAAN BIJ DE BEREKENING VAN DE OPHOUDPRIJS EN DE BEPALING VAN DE IN LID 2 BEDOELDE AANVOERGEBIEDEN , WORDT VASTGESTELD VOLGENS DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 33 .

ARTIKEL 13

1 . VOOR DE IN BIJLAGE I , SUB A EN D , GENOEMDE PRODUKTEN KENNEN DE LID-STATEN AAN DE PRODUCENTENORGANISATIES DIE IN HET KADER VAN ARTIKEL 9 INTERVENIEREN , EEN FINANCIELE VERGOEDING TOE , OP VOORWAARDE :

A ) DAT DOOR DEZE ORGANISATIES ALS OPHOUDPRIJS DE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12 VASTGESTELDE COMMUNAUTAIRE OPHOUDPRIJS WORDT TOEGEPAST ; EEN TOLERANTIEMARGE TUSSEN 10 % ONDER EN 5 % BOVEN DEZE PRIJS IS EVENWEL TOEGESTAAN TEN EINDE MET NAME REKENING TE HOUDEN MET DE SEIZOENSCHOMMELINGEN VAN DE MARKTPRIJZEN ;

B ) DAT DE UIT DE MARKT GENOMEN PRODUKTEN IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2 VASTGESTELDE NORMEN ;

C ) DAT DE VERGOEDING DIE VOOR DE UIT DE MARKT GENOMEN HOEVEELHEDEN AAN DE AANGESLOTEN PRODUCENTEN WORDT TOEGEKEND ,

- NIET MEER BEDRAAGT DAN HET BEDRAG DAT VOORTVLOEIT UIT DE TOEPASSING OP DEZE HOEVEELHEDEN VAN DE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12 VASTGESTELDE OPHOUDPRIJS EN

- VOOR DE VERSCHILLENDE TRANCHES VAN DE UIT DE MARKT GENOMEN HOEVEELHEDEN TEN MINSTE GELIJK IS AAN HET PERCENTAGE VAN DE OPHOUDPRIJS BEDOELD IN LID 3 , VERHOOGD MET 2,5 ;

D ) DAT EEN OPHOUDPRIJS DIE TEN MINSTE GELIJK IS AAN DE IN ARTIKEL 12 BEDOELDE PRIJS WORDT TOEGEPAST VOOR ELKE KLASSE VAN HET BETROKKEN PRODUKT . EEN PRODUCENTENORGANISATIE DIE IN HET KADER VAN DE IN ARTIKEL 5 , LID 1 , BEDOELDE MAATREGELEN DE VERKOOP VAN BEPAALDE PRODUKTKLASSEN VERBIEDT , HOEFT DE OP DEZE PRODUKTKLASSEN BETREKKING HEBBENDE COMMUNAUTAIRE OPHOUDPRIJS ECHTER NIET TOE TE PASSEN .

2 . DE FINANCIELE VERGOEDING WORDT SLECHTS TOEGEKEND OP VOORWAARDE DAT DE UIT DE MARKT GENOMEN PRODUKTEN VOOR ANDERE DOELEINDEN DAN MENSELIJKE CONSUMPTIE WORDEN GEBRUIKT , DAN WEL OP ZODANIGE WIJZE WORDEN AFGEZET DAT ZIJ GEEN BELEMMERING VORMEN VOOR DE NORMALE AFZET VAN DE IN ARTIKEL 12 BEDOELDE PRODUKTEN .

DE VERGOEDING WORDT EVENWEL NIET TOEGEKEND INDIEN DE GEDURENDE EEN DAG UIT DE MARKT GENOMEN PRODUKTEN NIET EEN VAST TE STELLEN MINIMUMHOEVEELHEID OF MINIMUMWAARDE BEREIKEN .

3 . HET BEDRAG VAN DE FINANCIELE VERGOEDING IS GELIJK AAN :

- 85 % VAN DE OPHOUDPRIJS VOOR DE DOOR DE BETROKKEN PRODUCENTENORGANISATIE UIT DE MARKT GENOMEN HOEVEELHEDEN VAN NIET MEER DAN 5 % ;

- 70 % VAN DE OPHOUDPRIJS VOOR DE DOOR DE BETROKKEN PRODUCENTENORGANISATIE UIT DE MARKT GENOMEN HOEVEELHEDEN VAN MEER DAN 5 % EN NIET MEER DAN 10 % ;

- 55 % VAN DE OPHOUDPRIJS VOOR DE DOOR DE BETROKKEN PRODUCENTENORGANISATIE UIT DE MARKT GENOMEN HOEVEELHEDEN VAN MEER DAN 10 % EN NIET MEER DAN 15 % ;

- 40 % VAN DE OPHOUDPRIJS VOOR DE DOOR DE BETROKKEN PRODUCENTENORGANISATIE UIT DE MARKT GENOMEN HOEVEELHEDEN VAN MEER DAN 15 % EN NIET MEER DAN 20 % ;

- 0 % VAN DE OPHOUDPRIJS VOOR DE DOOR DE BETROKKEN PRODUCENTENORGANISATIE UIT DE MARKT GENOMEN HOEVEELHEDEN VAN MEER DAN 20 % ,

VAN DE HOEVEELHEDEN VAN HET BETROKKEN PRODUKT DIE JAARLIJKS OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5 , LID 1 , VOOR VERKOOP WORDEN AANGEBODEN . DE UIT DE MARKT GENOMEN HOEVEELHEDEN KOMEN NAAR CHRONOLOGISCHE VOLGORDE VAN HET UIT DE MARKT NEMEN VOOR DE FINANCIELE VERGOEDING IN AANMERKING .

4 . DE PRODUKTIE VAN DE LEDEN VAN EEN ORGANISATIE , DIE DOOR DEZE OF DOOR EEN ANDERE ORGANISATIE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7 UIT DE MARKT WORDT GENOMEN , WORDT IN AANMERKING GENOMEN VOOR DE BEREKENING VAN HET BEDRAG VAN DE FINANCIELE VERGOEDING DIE MOET WORDEN TOEGEKEND AAN DE ORGANISATIE WAARBIJ DE BETROKKEN PRODUCENTEN ZIJN AANGESLOTEN .

DE HOEVEELHEDEN WAARVOOR DE IN ARTIKEL 14 BEDOELDE PREMIE WORDT TOEGEKEND , WORDEN VOOR 80 % IN AANMERKING GENOMEN VOOR DE BEREKENING VAN DE FINANCIELE VERGOEDING .

5 . HET BEDRAG VAN DE FINANCIELE VERGOEDING WORDT VERMINDERD MET DE FORFAITAIR VASTGESTELDE WAARDE VAN HET VOOR ANDERE DOELEINDEN DAN MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE PRODUKT OF MET DE NETTO-ONTVANGSTEN VERKREGEN UIT DE AFZET , OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN LID 2 , VAN DE VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE PRODUKTEN . BOVENBEDOELDE WAARDE WORDT VASTGESTELD AAN HET BEGIN VAN HET VISSEIZOEN ; HET NIVEAU ERVAN WORDT EVENWEL GEWIJZIGD WANNEER OP DE MARKTEN VAN DE GEMEENSCHAP BELANGRIJKE EN DUURZAME VERANDERINGEN IN DE PRIJZEN WORDEN GECONSTATEERD .

6 . DE RAAD STELT , OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE , MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VAN STEMMEN DE ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR DE UITVOERING VAN DIT ARTIKEL VAST .

7 . DE WIJZE VAN TOEPASSING VAN DIT ARTIKEL WORDT VASTGESTELD VOLGENS DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 33 .

ARTIKEL 14

1 . VOOR BEPAALDE IN BIJLAGE I , SUB A EN D , GENOEMDE PRODUKTEN DIE TEGEN DE IN ARTIKEL 12 BEDOELDE OPHOUDPRIJS UIT DE MARKT ZIJN GENOMEN , WORDT EEN UITSTELPREMIE TOEGEKEND , VOOR ZOVER DEZE PRODUKTEN

- DOOR EEN AANGESLOTEN PRODUCENT ZIJN AANGEVOERD ,

- AAN BEPAALDE VOORSCHRIFTEN INZAKE KWALITEIT , GROOTTE EN AANBIEDINGSVORM VOLDOEN ,

- EEN OF VERSCHILLENDE VAN DE IN LID 5 GENOEMDE BEHANDELINGEN EN VERWERKINGEN ONDERGAAN ,

- GEDURENDE EEN NADER TE BEPALEN PERIODE WORDEN OPGESLAGEN .

2 . DE PREMIE WORDT SLECHTS TOEGEKEND VOOR HOEVEELHEDEN DIE NIET GROTER ZIJN DAN 15 % VAN DE HOEVEELHEID VAN HET BETROKKEN PRODUKT DIE JAARLIJKS OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5 , LID 1 , VOOR VERKOOP WORDT AANGEBODEN .

HET BEDRAG VAN DE PREMIE MAG NIET HOGER ZIJN DAN DE KOSTEN VAN TECHNISCHE AARD VOOR DE BEHANDELING , DE VERWERKING EN DE OPSLAG , EN MAG OOK NIET HOGER ZIJN DAN 50 % VAN DE COMMUNAUTAIRE OPHOUDPRIJS VOOR HET VERSE PRODUKT .

3 . VOOR IN DE MEDITERRANE ZONES GEVANGEN SARDINES EN ANSJOVIS DIE BESTEMD ZIJN VOOR DE VERWERKENDE INDUSTRIE , WORDT ONDER NADER TE BEPALEN VOORWAARDEN GEDURENDE EEN PERIODE VAN VIER JAAR DIE BEGINT OP DE DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN DE IN LID 6 BEDOELDE UITVOERINGSVERORDENING EEN SPECIALE UITSTELPREMIE TOEGEKEND . DE HOEVEELHEDEN DIE VOOR DEZE PREMIE IN AANMERKING KOMEN , BLIJVEN BUITEN BESCHOUWING BIJ DE BEREKENING VAN DE IN ARTIKEL 13 , LID 3 , BEDOELDE FINANCIELE VERGOEDING .

4 . GEDURENDE DE PERIODE WAARIN DE IN LID 3 BEDOELDE BEPALINGEN WORDEN TOEGEPAST , WORDT DE IN ARTIKEL 16 BEDOELDE STEUN NIET UITGEKEERD VOOR DE IN DAT LID GENOEMDE PRODUKTEN .

5 . DE IN DIT ARTIKEL BEDOELDE BEHANDELINGEN EN VERWERKINGEN ZIJN :

A ) - INVRIEZEN

- ZOUTEN

- DROGEN

- OVEREENKOMSTIG LID 3 VERVAARDIGING VAN CONSERVEN VAN SARDINES EN ANSJOVIS VAN POST 16.04 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF

B ) FILEREN OF IN MOTEN SNIJDEN , VOOR ZOVER DIT GEPAARD GAAT MET EEN VAN DE SUB A ) GENOEMDE BEHANDELINGEN .

6 . DE RAAD STELT , OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE , MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VAN STEMMEN DE ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR DE UITVOERING VAN DIT ARTIKEL VAST , INZONDERHEID DE REGELING VAN DE IN LID 3 BEDOELDE SPECIALE UITSTELPREMIE EN DE LIJST VAN PRODUKTEN WAARVOOR , NAAST SARDINES EN ANSJOVIS UIT HET MIDDELLANDSE-ZEEGEBIED , EEN UITSTELPREMIE WORDT TOEGEKEND .

7 . DE WIJZE VAN TOEPASSING VAN DIT ARTIKEL WORDT VASTGESTELD VOLGENS DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 33 .

ARTIKEL 15

1 . VOOR ELK DER IN BIJLAGE II GENOEMDE PRODUKTEN OF GROEPEN VAN PRODUKTEN WORDT JAARLIJKS EEN ORIENTATIEPRIJS VASTGESTELD DIE GEDURENDE HET GEHELE JAAR VOOR DE GEMEENSCHAP GELDT EN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 10 , LID 2 , WORDT BEPAALD .

2 . DE LID-STATEN DELEN DE COMMISSIE DE PRIJZEN MEE DIE OP DE REPRESENTATIEVE GROOTHANDELSMARKTEN OF IN DE REPRESENTATIEVE HAVENS WORDEN GECONSTATEERD VOOR DE PRODUKTEN OF GROEPEN VAN PRODUKTEN MET DE KENMERKEN DIE VOOR DE VASTSTELLING VAN DE IN LID 1 BEDOELDE ORIENTATIEPRIJS ZIJN GEKOZEN .

3 . ALS REPRESENTATIEF IN DE ZIN VAN LID 2 MOETEN WORDEN BESCHOUWD DE MARKTEN EN HAVENS VAN DE LID-STATEN , WAAR VOOR EEN BEPAALD PRODUKT EEN BELANGRIJK GEDEELTE VAN DE COMMUNAUTAIRE PRODUKTIE WORDT VERHANDELD .

4 . DE WIJZE VAN TOEPASSING VAN DIT ARTIKEL EN DE LIJST VAN DE IN LID 3 BEDOELDE REPRESENTATIEVE MARKTEN EN HAVENS WORDEN VASTGESTELD VOLGENS DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 33 .

5 . DE IN LID 1 BEDOELDE ORIENTATIEPRIJS WORDT DOOR DE RAAD , OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE , MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VAN STEMMEN VASTGESTELD .

ARTIKEL 16

1 . WANNEER VOOR DE IN BIJLAGE II GENOEMDE PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT DE GEMEENSCHAP EN VOOR EEN VAN DE IN ARTIKEL 15 , LID 2 , BEDOELDE REPRESENTATIEVE MARKTEN OF HAVENS DE PRIJZEN LAGER BLIJVEN DAN 85 % VAN DE IN ARTIKEL 15 , LID 1 , BEDOELDE ORIENTATIEPRIJS GEDURENDE EEN PERIODE VAN ZO LANGE DUUR DAT ZIJ OP EEN TENDENS TOT HET ZICH ONTWIKKELEN VAN EEN MARKTVERSTORING DUIDT , KAN AAN DE PRODUCENTEN STEUN VOOR PARTICULIERE OPSLAG WORDEN TOEGEKEND , VOOR ZOVER DE PRODUKTEN , WANNEER ZIJ OPNIEUW IN HET HANDELSVERKEER WORDEN GEBRACHT , VOLDOEN AAN DE HANDELSNORMEN .

2 . HET BEDRAG VAN DE STEUN VOOR PARTICULIERE OPSLAG MAG NIET HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG VAN DE TECHNISCHE OPSLAGKOSTEN EN VAN DE INTEREST .

3 . DE WIJZE VAN TOEPASSING VAN DIT ARTIKEL , MET NAME HET BEDRAG EN DE DUUR VAN DE STEUN AAN DE PARTICULIERE OPSLAG ALSMEDE DE VOORSCHRIFTEN VOOR DE UITSLAG , WORDT VASTGESTELD VOLGENS DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 33 .

ARTIKEL 17

1 . VOOR DE IN BIJLAGE III GENOEMDE TONIJN , BESTEMD VOOR DE CONSERVENINDUSTRIE , WORDT ZO NODIG AAN DE TONIJNPRODUCENTEN VAN DE GEMEENSCHAP EEN COMPENSERENDE VERGOEDING TOEGEKEND .

2 . DE LID-STATEN DELEN AAN DE COMMISSIE HET MAANDGEMIDDELDE MEE VAN DE PRIJZEN DIE OP DE REPRESENTATIEVE GROOTHANDELSMARKTEN OF IN DE REPRESENTATIEVE HAVENS WORDEN GECONSTATEERD VOOR DE IN LID 1 BEDOELDE PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT DE GEMEENSCHAP , WAARVAN DE HANDELSKENMERKEN ZIJN OMSCHREVEN .

3 . ALS REPRESENTATIEF IN DE ZIN VAN LID 2 MOETEN WORDEN BESCHOUWD DE MARKTEN EN HAVENS VAN DE LID-STATEN , WAAR EEN BELANGRIJK GEDEELTE VAN DE COMMUNAUTAIRE PRODUKTIE VAN TONIJN WORDT VERHANDELD .

4 . VOOR DE IN LID 1 BEDOELDE PRODUKTEN WORDT EEN COMMUNAUTAIRE PRODUKTIEPRIJS VASTGESTELD OP DE GRONDSLAG VAN HET GEMIDDELDE VAN DE PRIJZEN DIE TIJDENS DE LAATSTE DRIE AAN DE VASTSTELLING VAN DEZE PRIJS VOORAFGAANDE VISSEIZOENEN OP DE REPRESENTATIEVE GROOTHANDELSMARKTEN OF IN DE REPRESENTATIEVE HAVENS VOOR EEN BELANGRIJK GEDEELTE VAN DE COMMUNAUTAIRE PRODUKTIE ZIJN GECONSTATEERD VOOR EEN PRODUKT WAARVAN DE HANDELSKENMERKEN OMSCHREVEN ZIJN .

5 . DE ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR DE TOEKENNING VAN DE IN LID 1 BEDOELDE VERGOEDING , ALSMEDE DE IN LID 4 BEDOELDE COMMUNAUTAIRE PRODUKTIEPRIJS WORDEN DOOR DE RAAD , OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE , MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VAN STEMMEN VASTGESTELD .

6 . DE WIJZE VAN TOEPASSING VAN DIT ARTIKEL , MET NAME DE VASTSTELLING VAN DE AANPASSINGSCOEFFICIENTEN VOOR DE VERSCHILLENDE SOORTEN , GROOTTEN EN AANBIEDINGSVORMEN VAN TONIJN , EN DE LIJST VAN DE IN LID 3 BEDOELDE REPRESENTATIEVE MARKTEN EN HAVENS WORDEN VASTGESTELD VOLGENS DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 33 .

ARTIKEL 18

1 . AAN DE PRODUCENTEN IN DE GEMEENSCHAP VAN DE IN BIJLAGE IV , ONDER A , SUB 2 , GENOEMDE PRODUKTEN WORDT ZO NODIG EEN COMPENSERENDE VERGOEDING VOOR DIE PRODUKTEN TOEGEKEND .

2 . DE ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR DE TOEKENNING VAN DE IN LID 1 BEDOELDE VERGOEDING WORDEN DOOR DE RAAD , OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE , MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VAN STEMMEN VASTGESTELD .

3 . DE WIJZE VAN TOEPASSING VAN DIT ARTIKEL WORDT VASTGESTELD VOLGENS DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 33 .

TITEL IV

REGELING INZAKE HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN

ARTIKEL 19

1 . HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF WORDT OVEREENKOMSTIG BIJLAGE VI GEWIJZIGD .

2 . DE ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE UITLEGGING EN DE BIJZONDERE REGELS VOOR DE TOEPASSING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ZIJN VAN TOEPASSING VOOR DE CLASSIFICATIE VAN DE PRODUKTEN DIE ONDER DEZE VERORDENING VALLEN ; DE TARIEFNOMENCLATUUR DIE VOORTVLOEIT UIT DE TOEPASSING VAN DEZE VERORDENING , WORDT OPGENOMEN IN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF .

3 . BEHOUDENS ANDERSLUIDENDE BEPALINGEN IN DEZE VERORDENING OF AFWIJKINGEN WAARTOE DE RAAD , OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE , MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VAN STEMMEN BESLUIT , ZIJN VERBODEN :

- DE TOEPASSING VAN ENIGE HEFFING VAN GELIJKE WERKING ALS EEN DOUANERECHT ,

- DE TOEPASSING VAN ENIGE KWANTITATIEVE BEPERKING .

4 . TOT HET TIJDSTIP WAAROP EEN COMMUNAUTAIRE REGELING BIJ DE INVOER VAN DE IN BIJLAGE IV , SUB C , GENOEMDE PRODUKTEN VAN TOEPASSING WORDT , KUNNEN DE LID-STATEN VOOR DEZE PRODUKTEN TEN AANZIEN VAN DERDE LANDEN DE KWANTITATIEVE BEPERKINGEN HANDHAVEN DIE BIJ DE INWERKINGTREDING VAN DEZE VERORDENING GELDEN .

ARTIKEL 20

1 . DE RECHTEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF VOOR DE IN ONDERSTAANDE TABEL GENOEMDE PRODUKTEN WORDEN VOLLEDIG GESCHORST :

NR . VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF*OMSCHRIJVING*

03.01 B I C ) 1*TONIJN , BESTEMD VOOR DE INDUSTRIELE VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN BEDOELD BIJ POST 16.04*

03.02 A I B ) *KABELJAUW*

03.02 A II A ) *FILETS VAN KABELJAUW*

2 . INDIEN SPOED IS VEREIST IN VERBAND MET

- MOEILIJKHEDEN BIJ DE VOORZIENING VAN DE COMMUNAUTAIRE MARKT , OF

- DE NAKOMING VAN INTERNATIONALE VERBINTENISSEN ,

WORDT VOLGENS DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 33 BESLOTEN DE RECHTEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF VOOR DE IN ARTIKEL 1 BEDOELDE PRODUKTEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK GESCHORST .

3 . DE COMMISSIE STELT HET EUROPESE PARLEMENT EN DE RAAD IN KENNIS VAN ELK OP GROND VAN LID 2 GENOMEN BESLUIT .

ARTIKEL 21

1 . TEN EINDE TE VOORKOMEN DAT ZICH VERSTORINGEN VOORDOEN ALS GEVOLG VAN AANBIEDINGEN UIT DERDE LANDEN TEGEN ABNORMALE PRIJZEN OF ONDER ZODANIGE VOORWAARDEN DAT DE IN ARTIKEL 12 , 13 , 14 , 15 OF 17 BEDOELDE STABILISERENDE MAATREGELEN IN GEVAAR WORDEN GEBRACHT , WORDEN JAARLIJKS VOOR DE IN DE BIJLAGEN I , II , III , IV , SUB B , EN V , GENOEMDE PRODUKTEN PER PRODUKTKLASSE VOOR DE GEMEENSCHAP GELDENDE REFERENTIEPRIJZEN VASTGESTELD .

2 . VOOR DE IN BIJLAGE I , SUB A EN D , GENOEMDE PRODUKTEN IS DE REFERENTIEPRIJS GELIJK AAN DE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12 , LID 1 , VASTGESTELDE OPHOUDPRIJS . VOOR DE IN BIJLAGE I , SUB C , GENOEMDE PRODUKTEN WORDT DE REFERENTIEPRIJS VASTGESTELD OP BASIS VAN DE REFERENTIEPRIJS VOOR DE IN BIJLAGE I , SUB A , GENOEMDE PRODUKTEN EN MET INACHTNEMING VAN DE BEWERKINGSKOSTEN EN DE NOODZAAK EEN PRIJSVERHOUDING IN OVEREENSTEMMING MET DE MARKTSITUATIE TE VERZEKEREN .

VOOR DE IN DE BIJLAGEN I , SUB B , IV , SUB B , EN V GENOEMDE PRODUKTEN WORDT DE REFERENTIEPRIJS BEPAALD OP BASIS VAN HET GEMIDDELDE VAN DE REFERENTIEPRIJZEN VOOR HET VERSE PRODUKT EN MET INACHTNEMING VAN DE BEWERKINGSKOSTEN EN DE NOODZAAK EEN PRIJSVERHOUDING IN OVEREENSTEMMING MET DE MARKTSITUATIE TE VERZEKEREN . WANNEER ER VOOR EEN VERS PRODUKT GEEN REFERENTIEPRIJS IS , WORDT DEZE PRIJS BEPAALD OP BASIS VAN DE REFERENTIEPRIJS DIE GELDT VOOR EEN IN COMMERCIEEL OPZICHT ANALOOG VERS PRODUKT .

VOOR DE IN BIJLAGE II GENOEMDE PRODUKTEN WORDT DE REFERENTIEPRIJS AFGELEID VAN DE IN ARTIKEL 15 , LID 1 , BEDOELDE ORIENTATIEPRIJS AAN DE HAND VAN HET IN ARTIKEL 16 , LID 1 , BEDOELDE PEIL WAAROP HET MOGELIJK WORDT DE ALDAAR BEDOELDE INTERVENTIEMAATREGELEN TOE TE PASSEN EN VASTGESTELD MET INACHTNEMING VAN DE MARKTSITUATIE VAN DEZE PRODUKTEN .

VOOR DE IN BIJLAGE III GENOEMDE TONIJN , BESTEMD VOOR DE CONSERVENINDUSTRIE , WORDT DE REFERENTIEPRIJS BEPAALD OP BASIS VAN HET GEWOGEN GEMIDDELDE VAN DE PRIJZEN FRANCO-GRENS DIE OP DE MEEST REPRESENTATIEVE INVOERMARKTEN OF IN DE MEEST REPRESENTATIEVE INVOERHAVENS VAN DE LID-STATEN ZIJN GECONSTATEERD TIJDENS DE DRIE JAREN WELKE VOORAFGAAN AAN DE DATUM WAAROP DE REFERENTIEPRIJS WORDT VASTGESTELD , VERMINDERD MET EEN BEDRAG DAT GELIJK IS AAN DE DOUANERECHTEN EN HEFFINGEN DIE EVENTUEEL OP DEZE PRODUKTEN ZIJN TOEGEPAST , ALSMEDE MET DE KOSTEN VAN HET LOSSEN EN HET VERVOER VAN DE PLAATSEN WAAR DE GRENS VAN DE GEMEENSCHAP WORDT OVERSCHREDEN NAAR DEZE MARKTEN OF HAVENS .

VOOR DE VERSCHILLENDE SOORTEN TONIJN EN DE VERSCHILLENDE AANBIEDINGSVORMEN WORDEN DE VOLGENS DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 17 , LID 6 , VASTGESTELDE COEFFICIENTEN TOEGEPAST .

3 . VOOR DE IN BIJLAGE I , SUB A EN SUB D , GENOEMDE PRODUKTEN WORDT EEN PRIJS FRANCO-GRENS VASTGESTELD OP BASIS VAN DE PRIJZEN DIE DOOR DE LID-STATEN VOOR DE VERSCHILLENDE PRODUKTKLASSEN VAN HET INGEVOERDE PRODUKT IN EEN BEPAALD HANDELSSTADIUM ZIJN GECONSTATEERD OP DE REPRESENTATIEVE INVOERMARKTEN OF IN DE REPRESENTATIEVE INVOERHAVENS , VERMINDERD MET EEN BEDRAG DAT OVEREENKOMT MET HET DAADWERKELIJK GEHEVEN DOUANERECHT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF , EN MET HET BEDRAG VAN DE OP DEZE PRODUKTEN TOEGEPASTE HEFFINGEN , ALSMEDE MET DE KOSTEN VAN HET LOSSEN EN VAN HET VERVOER VAN DE PLAATSEN WAAR DE GRENS VAN DE GEMEENSCHAP WORDT OVERSCHREDEN NAAR DEZE MARKTEN OF HAVENS .

VOOR DE IN DE BIJLAGEN I , SUB B EN C , II , III , IV , SUB B , EN V GENOEMDE PRODUKTEN WORDT EEN PRIJS FRANCO-GRENS VASTGESTELD OP BASIS VAN DE DOOR ELKE LID-STAAT GECONSTATEERDE PRIJS VOOR DE GEBRUIKELIJKE IN DE GEMEENSCHAP INGEVOERDE HANDELSPARTIJEN , VERMINDERD MET EEN BEDRAG DAT OVEREENKOMT MET HET DAADWERKELIJK GEHEVEN DOUANERECHT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF , EN MET HET BEDRAG VAN DE OP DEZE PRODUKTEN TOEGEPASTE HEFFINGEN , ALSMEDE MET DE LOS - EN VERVOERKOSTEN .

DE LID-STATEN STELLEN DE COMMISSIE REGELMATIG IN KENNIS VAN :

- DE OP DE REPRESENTATIEVE MARKTEN OF IN DE REPRESENTATIEVE HAVENS GECONSTATEERDE PRIJZEN VAN DE IN DE EERSTE ALINEA BEDOELDE PRODUKTEN ,

- DE PRIJZEN VAN DE IN DE TWEEDE ALINEA BEDOELDE PRODUKTEN .

4 . INDIEN DE PRIJS FRANCO-GRENS VAN EEN BEPAALD PRODUKT DAT UIT DERDE LANDEN WORDT INGEVOERD , GEDURENDE TEN MINSTE DRIE OPEENVOLGENDE MARKTDAGEN LAGER BLIJFT DAN DE REFERENTIEPRIJS EN INDIEN BELANGRIJKE HOEVEELHEDEN VAN DIT PRODUKT WORDEN INGEVOERD :

A ) KAN WORDEN AFGEZIEN VAN DE TOEPASSING VAN DE AUTONOME SCHORSING VAN DE RECHTEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF VOOR DE INVOER WAARVAN DE PRIJS FRANCO-GRENS LAGER BLIJKT TE ZIJN DAN DE REFERENTIEPRIJS ;

B ) KAN VOOR DE PRODUKTEN DIE WORDEN GENOEMD IN BIJLAGE I , SUB A , ( UITGEZONDERD HET ONDER 1 BEDOELDE PRODUKT ) , ALSMEDE VOOR DE PRODUKTEN GENOEMD IN DE BIJLAGEN I , SUB C EN D , II , IV , SUB B , EN V , DE INVOER AFHANKELIJK WORDEN GESTELD VAN DE VOORWAARDE DAT DE OVEREENKOMSTIG LID 3 BEPAALDE PRIJS FRANCO-GRENS TEN MINSTE GELIJK IS AAN DE REFERENTIEPRIJS ;

C ) KAN , VOOR DE IN BIJLAGE I , SUB A , ONDER 1 , EN SUB B , ALSMEDE IN BIJLAGE III GENOEMDE PRODUKTEN , DE INVOER WORDEN ONDERWORPEN AAN EEN COMPENSERENDE HEFFING , MET INACHTNEMING VAN DE VOORWAARDEN VAN DE CONSOLIDATIE IN HET GATT . INDIEN ECHTER DE INVOER TEGEN LAGERE INVOERPRIJZEN DAN DE REFERENTIEPRIJS SLECHTS PLAATSVINDT UIT BEPAALDE LANDEN OF SLECHTS BEPAALDE SOORTEN BETREFT , DAN ZAL DE COMPENSERENDE HEFFING SLECHTS BETREKKING HEBBEN OP DE INVOER UIT DEZE LANDEN OF VAN DEZE SOORTEN .

HET BEDRAG VAN DE COMPENSERENDE HEFFING IS GELIJK AAN HET VERSCHIL TUSSEN DE REFERENTIEPRIJS EN DE PRIJS FRANCO-GRENS . DEZE HEFFING , WAARVAN HET BEDRAG VOOR ALLE LID-STATEN GELIJK IS , WORDT BIJ DE GELDENDE DOUANERECHTEN OPGETELD .

5 . DE IN LID 4 , SUB C ) , BEDOELDE MAATREGELEN ZIJN ECHTER NIET VAN TOEPASSING OP DERDE LANDEN DIE ZICH ERTOE VERBINDEN OM , ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN , TE GARANDEREN DAT HUN PRODUKTEN ZULLEN WORDEN AANGEBODEN TEGEN OVEREENKOMSTIG LID 3 TEN MINSTE OP HET PEIL VAN DE REFERENTIEPRIJS TE BEPALEN PRIJZEN EN DIE DEZE PRIJS BIJ HUN LEVERINGEN MET BESTEMMING NAAR DE GEMEENSCHAP DAADWERKELIJK IN ACHT NEMEN .

6 . DE WIJZE VAN TOEPASSING VAN DIT ARTIKEL , EN MET NAME HET PEIL VAN DE REFERENTIEPRIJS , WORDT VASTGESTELD VOLGENS DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 33 . VOLGENS DEZELFDE PROCEDURE WORDT BESLOTEN TOT TOEPASSING EN INTREKKING VAN DE IN LID 4 BEDOELDE MAATREGELEN .

IN DE TIJDRUIMTE TUSSEN DE PERIODIEKE VERGADERINGEN VAN HET COMITE VAN BEHEER WORDEN DEZE MAATREGELEN EVENWEL VASTGESTELD DOOR DE COMMISSIE . IN DAT GEVAL GELDEN ZIJ TOT DE INWERKINGTREDING VAN EVENTUELE VOLGENS DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 33 GETROFFEN MAATREGELEN .

ARTIKEL 22

1 . TEN EINDE VERSTORINGEN TEN GEVOLGE VAN AANBIEDINGEN UIT DERDE LANDEN TEGEN ABNORMAAL LAGE PRIJZEN TE VOORKOMEN , KUNNEN VOOR HET BEGIN VAN ELK VERKOOPSEIZOEN REFERENTIEPRIJZEN VOOR DE IN BIJLAGE IV , SUB A , ONDER 1 , BEDOELDE PRODUKTEN WORDEN VASTGESTELD . DEZE PRIJZEN KUNNEN WORDEN GEDIFFERENTIEERD VOOR BINNEN ELK VERKOOPSEIZOEN AAN DE HAND VAN DE SEIZOENGEBONDEN ONTWIKKELING VAN DE PRIJZEN VAST TE STELLEN PERIODEN .

2 . DE IN LID 1 BEDOELDE REFERENTIEPRIJZEN WORDEN VASTGESTELD OP DE GRONDSLAG VAN HET GEMIDDELDE VAN DE PRODUCENTENPRIJZEN DIE GEDURENDE DE LAATSTE DRIE JAREN VOORAFGAANDE AAN DE DATUM VAN DE VASTSTELLING VAN DE REFERENTIEPRIJS IN DE REPRESENTATIEVE PRODUKTIEGEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP ZIJN GENOTEERD VOOR EEN PRODUKT WAARVAN DE HANDELSKENMERKEN ZIJN BEPAALD .

3 . INDIEN DE PRIJS FRANCO-GRENS VOOR EEN GEBRUIKELIJKE HANDELSPARTIJ VAN DE IN LID 1 BEDOELDE PRODUKTEN VAN EEN BEPAALDE HERKOMST LAGER IS DAN DE REFERENTIEPRIJS , KAN OP DE INVOER VAN DEZE PRODUKTEN UIT HET DESBETREFFENDE DERDE LAND , MET INACHTNEMING VAN DE VOORWAARDEN VAN DE CONSOLIDATIE IN HET GATT , EEN COMPENSERENDE HEFFING WORDEN GELEGD DIE GELIJK IS AAN HET VERSCHIL TUSSEN DE REFERENTIEPRIJS EN DE PRIJS FRANCO-GRENS , VERMEERDERD MET DE INVLOED VAN HET DAADWERKELIJK GEHEVEN DOUANERECHT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF . DE COMMISSIE VOLGT REGELMATIG DE ONTWIKKELING VAN DE PRIJZEN FRANCO-GRENS VAN DE INGEVOERDE PRODUKTEN VAN ELKE HERKOMST .

4 . DE IN LID 3 BEDOELDE COMPENSERENDE HEFFING WORDT EVENWEL NIET TOEGEPAST TEN OPZICHTE VAN DERDE LANDEN DIE BEREID EN IN STAAT ZIJN TE WAARBORGEN DAT BIJ INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN DE IN LID 1 BEDOELDE PRODUKTEN VAN OORSPRONG EN HERKOMST UIT HUN GRONDGEBIED DE TOEGEPASTE PRIJS , VERMEERDERD MET HET DAADWERKELIJK GEHEVEN DOUANERECHT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF , NIET LAGER ZAL ZIJN DAN DE REFERENTIEPRIJS EN DAT ELKE VERLEGGING VAN HET HANDELSVERKEER ZAL WORDEN VOORKOMEN .

5 . DE WIJZE VAN TOEPASSING VAN DIT ARTIKEL , MET NAME VOOR WAT BETREFT HET PEIL VAN DE REFERENTIEPRIJZEN , WORDT VASTGESTELD VOLGENS DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 33 . DE INSTELLING , DE WIJZIGING EN DE AFSCHAFFING VAN DE COMPENSERENDE HEFFING , ALSOOK DE AANWIJZING VAN DE DERDE LANDEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR DE IN LID 4 BEDOELDE REGELING , GESCHIEDEN VOLGENS DEZE ZELFDE PROCEDURE .

ARTIKEL 23

1 . VOOR ZOVER NODIG VOOR DE GOEDE WERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN VAN VISSERIJPRODUKTEN , KAN DE RAAD , OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE , MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VAN STEMMEN IN BIJZONDERE GEVALLEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK DE MOGELIJKHEID UITSLUITEN DAT GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN DE REGELING " ACTIEVE VEREDELING " VOOR DE PRODUKTEN , GENOEMD IN ARTIKEL 1 , LID 2 , SUB A ) , B ) EN C ) , DIE BESTEMD ZIJN VOOR DE VERVAARDIGING VAN GOEDEREN DIE IN GENOEMD LID WORDEN VERMELD ONDER B ) , C ) , E ) EN F ) .

2 . DE HOEVEELHEID GRONDSTOFFEN DIE IN HET KADER VAN DE REGELING " ACTIEVE VEREDELING " NIET AAN DOUANERECHTEN OF HEFFINGEN VAN GELIJKE WERKING ZIJN ONDERWORPEN , MOET IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE WERKELIJKE OMSTANDIGHEDEN WAARONDER DE BETROKKEN VEREDELINGSVERRICHTING PLAATSVINDT .

ARTIKEL 24

1 . INDIEN IN DE GEMEENSCHAP DE MARKT VOOR EEN OF MEER VAN DE IN ARTIKEL 1 , LID 2 , GENOEMDE PRODUKTEN ALS GEVOLG VAN INVOER OF UITVOER ERNSTIGE VERSTORINGEN ONDERGAAT OF DREIGT TE ONDERGAAN , DIE DE DOELEINDEN VAN ARTIKEL 39 VAN HET VERDRAG IN GEVAAR KUNNEN BRENGEN , KUNNEN IN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN PASSENDE MAATREGELEN WORDEN TOEGEPAST TOTDAT DEZE VERSTORING OPGEHEVEN OF HET GEVAAR DAARVOOR GEWEKEN IS .

DE RAAD STELT , OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE , MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VAN STEMMEN DE WIJZE VAN TOEPASSING VAN DIT LID VAST EN BEPAALT IN WELKE GEVALLEN EN BINNEN WELKE GRENZEN DE LID-STATEN CONSERVATOIRE MAATREGELEN KUNNEN TREFFEN .

2 . INDIEN DE IN LID 1 BEDOELDE SITUATIE ZICH VOORDOET , NEEMT DE COMMISSIE OP VERZOEK VAN EEN LID-STAAT OF OP EIGEN INITIATIEF DE NOODZAKELIJKE MAATREGELEN , DIE AAN DE LID-STATEN WORDEN MEDEGEDEELD EN DIE ONMIDDELLIJK VAN TOEPASSING ZIJN . INDIEN BIJ DE COMMISSIE EEN DERGELIJK VERZOEK VAN EEN LID-STAAT WORDT INGEDIEND , BESLIST ZIJ HIEROVER BINNEN VIERENTWINTIG UUR NA ONTVANGST VAN HET VERZOEK .

3 . IEDERE LID-STAAT KAN DE MAATREGEL VAN DE COMMISSIE BINNEN DRIE WERKDAGEN VOLGENDE OP DE DAG VAN DE MEDEDELING DAARVAN AAN DE RAAD VOORLEGGEN . DE RAAD KOMT ONVERWIJLD BIJEEN . HIJ KAN DE BETREFFENDE MAATREGEL MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VAN STEMMEN WIJZIGEN OF VERNIETIGEN .

ARTIKEL 25 1 . VOOR ZOVER NODIG IS OM EEN UIT ECONOMISCH OOGPUNT BELANGRIJKE UITVOER VAN DE IN ARTIKEL 1 , LID 2 , GENOEMDE PRODUKTEN TEGEN DE VOOR DEZE PRODUKTEN GELDENDE WERELDMARKTPRIJZEN MOGELIJK TE MAKEN , KAN HET VERSCHIL TUSSEN DEZE PRIJZEN EN DE PRIJZEN IN DE GEMEENSCHAP WORDEN OVERBRUGD DOOR EEN RESTITUTIE BIJ DE UITVOER . DEZE BEPALING BETREFT MET NAME PRODUKTEN WAARVOOR IN DE GEMEENSCHAP VOLDOENDE AANBOD BESTAAT EN WAARVOOR DOOR HET TOEKENNEN VAN EEN RESTITUTIE AANPASSING AAN DE OP DE WERELDMARKT GELDENDE BIJZONDERE VOORWAARDEN MOGELIJK WORDT GEMAAKT .

2 . DE RESTITUTIE IS GELIJK VOOR DE GEHELE GEMEENSCHAP . ZIJ KAN NAARGELANG VAN DE BESTEMMING WORDEN GEDIFFERENTIEERD .

DE VASTGESTELDE RESTITUTIE WORDT TOEGEKEND OP VERZOEK VAN DE BELANGHEBBENDE .

BIJ DE VASTSTELLING VAN DE RESTITUTIE WORDT IN HET BIJZONDER REKENING GEHOUDEN MET DE NOODZAAK EEN EVENWICHT TOT STAND TE BRENGEN TUSSEN HET GEBRUIK VAN DE BASISPRODUKTEN UIT DE GEMEENSCHAP MET HET OOG OP DE UITVOER VAN VERWERKTE GOEDEREN NAAR DERDE LANDEN EN HET GEBRUIK VAN DE TOT HET VEREDELINGSVERKEER TOEGELATEN PRODUKTEN VAN DEZE LANDEN .

DE VASTSTELLING VAN DE RESTITUTIES GESCHIEDT PERIODIEK VOLGENS DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 33 .

ZO NODIG KAN DE COMMISSIE DE RESTITUTIES TUSSENTIJDS WIJZIGEN OP VERZOEK VAN EEN LID-STAAT OF OP EIGEN INITIATIEF .

3 . HET BEDRAG VAN DE RESTITUTIE BIJ UITVOER VAN DE IN ARTIKEL 1 , LID 2 , BEDOELDE PRODUKTEN , IS HET BEDRAG DAT OP DE DAG VAN UITVOER GELDT .

4 . DE ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR DE TOEKENNING VAN DE RESTITUTIE BIJ UITVOER EN DE CRITERIA VOOR DE VASTSTELLING VAN HET BEDRAG DAARVAN WORDEN DOOR DE RAAD , OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE , MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VAN STEMMEN VASTGESTELD .

5 . DE WIJZE VAN TOEPASSING VAN DIT ARTIKEL WORDT VASTGESTELD VOLGENS DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 33 .

TITEL V

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 26

1 . DE STEUN DIE DE LID-STATEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 6 , LEDEN 1 EN 2 , TOEKENNEN , WORDT VOOR 50 % VERGOED DOOR HET EUROPEES ORIENTATIE - EN GARANTIEFONDS VOOR DE LANDBOUW , AFDELING ORIENTATIE .

2 . INTERVENTIEMAATREGELEN VOOR PRODUKTEN UIT EEN BESTAND OF EEN GROEP BESTANDEN MOGEN SLECHTS OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 8 , 13 , 14 , 16 , 17 EN 18 WORDEN GEFINANCIERD BINNEN DE GRENS VAN DE HOEVEELHEDEN DIE EVENTUEEL AAN DE BETROKKEN LID-STAAT ZIJN TOEGEWEZEN OP BASIS VAN HET TOTALE VANGSTVOLUME DAT VOOR DAT BESTAND OF DIE GROEP BESTANDEN IS TOEGESTAAN .

3 . DE WIJZE VAN TOEPASSING VAN DIT ARTIKEL WORDT DOOR DE RAAD , OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE , MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VAN STEMMEN VASTGESTELD .

ARTIKEL 27

1 . DE IN ARTIKEL 1 BEDOELDE GOEDEREN WAARIN PRODUKTEN , WELKE NOCH IN ARTIKEL 9 , LID 2 , NOCH IN ARTIKEL 10 , LID 1 , VAN HET VERDRAG ZIJN BEDOELD , VERWERKT ZIJN , OF DIE UIT ZODANIGE PRODUKTEN ZIJN VERKREGEN , WORDEN NIET TOEGELATEN TOT HET VRIJE VERKEER BINNEN DE GEMEENSCHAP .

2 . ONVERMINDERD ANDERE COMMUNAUTAIRE BEPALINGEN , TREFFEN DE LID-STATEN DE NODIGE MAATREGELEN OM AAN ALLE VISSERSVAARTUIGEN DIE ONDER DE VLAG VAN EEN DER LID-STATEN VAREN , GELIJKE VOORWAARDEN TE VERZEKEREN TEN AANZIEN VAN DE TOEGANG TOT DE HAVENS EN HET GEBRUIK VAN DE INRICHTINGEN WAAR DE PRODUKTEN IN EERSTE AANLEG WORDEN VERHANDELD , ALSMEDE VAN ALLE UITRUSTINGEN EN ALLE TECHNISCHE INSTALLATIES DIE DAARTOE BEHOREN .

ARTIKEL 28

BEHOUDENS ANDERSLUIDENDE BEPALINGEN , VASTGESTELD OP GROND VAN DE ARTIKELEN 42 EN 43 VAN HET VERDRAG , ZIJN DE ARTIKELEN 92 TOT EN MET 94 VAN HET VERDRAG VAN TOEPASSING OP DE PRODUKTIE VAN EN DE HANDEL IN DE IN ARTIKEL 1 BEDOELDE PRODUKTEN .

ARTIKEL 29

WANNEER OP DE MARKT VAN DE GEMEENSCHAP EEN PRIJSSTIJGING WORDT GECONSTATEERD WAARDOOR EEN VAN DE IN ARTIKEL 10 , LID 1 , EN IN ARTIKEL 15 , LID 1 , BEDOELDE ORIENTATIEPRIJZEN OF DE IN ARTIKEL 17 , LID 4 , BEDOELDE COMMUNAUTAIRE PRODUKTIEPRIJS MET MEER DAN EEN NADER TE BEPALEN PERCENTAGE WORDT OVERSCHREDEN , EN DEZE SITUATIE KAN VOORTDUREN , ZODAT DE MARKT WORDT OF DREIGT TE WORDEN VERSTOORD , KUNNEN DE NODIGE MAATREGELEN WORDEN GETROFFEN TEN EINDE DE TOESTAND TE VERBETEREN .

DE ALGEMENE REGELS VOOR DE TOEPASSING VAN DIT ARTIKEL WORDEN DOOR DE RAAD , OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE , MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VAN STEMMEN VASTGESTELD .

ARTIKEL 30

DE BIJLAGEN , ALSMEDE DE IN DE ARTIKELEN 12 EN 16 BEDOELDE PERCENTAGES KUNNEN DOOR DE RAAD , OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE , MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VAN STEMMEN WORDEN GEWIJZIGD .

ARTIKEL 31

DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VERSTREKKEN ELKAAR DE VOOR DE TOEPASSING VAN DEZE VERORDENING BENODIGDE GEGEVENS . DE WIJZE WAAROP DEZE GEGEVENS WORDEN MEDEGEDEELD EN VERSPREID , WORDT VASTGESTELD VOLGENS DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 33 .

ARTIKEL 32

1 . ER WORDT EEN COMITE VAN BEHEER VOOR VISSERIJPRODUKTEN INGESTELD , HIERNA TE NOEMEN HET " COMITE " , DAT IS SAMENGESTELD UIT VERTEGENWOORDIGERS VAN DE LID-STATEN EN ONDER VOORZITTERSCHAP STAAT VAN EEN VERTEGENWOORDIGER VAN DE COMMISSIE .

2 . IN HET COMITE WORDEN DE STEMMEN VAN DE LID-STATEN GEWOGEN OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 148 , LID 2 , VAN HET VERDRAG . DE VOORZITTER NEEMT GEEN DEEL AAN DE STEMMING .

ARTIKEL 33

1 . IN DE GEVALLEN WAARIN WORDT VERWEZEN NAAR DE IN DIT ARTIKEL OMSCHREVEN PROCEDURE , LEIDT DE VOORZITTER DEZE PROCEDURE BIJ HET COMITE IN , HETZIJ OP EIGEN INITIATIEF , HETZIJ OP VERZOEK VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN EEN LID-STAAT .

2 . DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE COMMISSIE DIENT EEN ONTWERP IN VAN DE TE NEMEN MAATREGELEN . HET COMITE BRENGT OVER DEZE MAATREGELEN ADVIES UIT BINNEN EEN TERMIJN DIE DE VOORZITTER KAN VASTSTELLEN NAARGELANG VAN DE URGENTIE DER AAN EEN ONDERZOEK ONDERWORPEN VRAAGSTUKKEN . HET COMITE SPREEKT ZICH UIT MET EEN MEERDERHEID VAN VIJFENVEERTIG STEMMEN .

3 . DE COMMISSIE STELT MAATREGELEN VAST , DIE ONMIDDELLIJK VAN TOEPASSING ZIJN . INDIEN ECHTER DEZE MAATREGELEN NIET IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET DOOR HET COMITE UITGEBRACHTE ADVIES , WORDEN ZIJ DOOR DE COMMISSIE ONVERWIJLD TER KENNIS VAN DE RAAD GEBRACHT ; IN DAT GEVAL KAN DE COMMISSIE DE TOEPASSING VAN DE MAATREGELEN WAARTOE ZIJ HEEFT BESLOTEN , TOT TEN HOOGSTE EEN MAAND NA DEZE KENNISGEVING UITSTELLEN .

DE RAAD KAN BINNEN EEN MAAND MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VAN STEMMEN EEN ANDERSLUIDEND BESLUIT NEMEN .

ARTIKEL 34

HET COMITE KAN ELK ANDER VRAAGSTUK ONDERZOEKEN DAT DOOR ZIJN VOORZITTER , HETZIJ OP DIENS INITIATIEF , HETZIJ OP VERZOEK VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN EEN LID-STAAT , AAN DE ORDE WORDT GESTELD .

ARTIKEL 35

DEZE VERORDENING MOET ZODANIG WORDEN TOEGEPAST DAT GELIJKTIJDIG EN OP PASSENDE WIJZE REKENING WORDT GEHOUDEN MET DE IN DE ARTIKELEN 39 EN 110 VAN HET VERDRAG GESTELDE DOELEINDEN .

ARTIKEL 36

1 . A ) VERORDENING ( EEG ) NR . 100/76 VAN DE RAAD VAN 19 JANUARI 1976 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR VISSERIJPRODUKTEN ,

B ) VERORDENING ( EEG ) NR . 107/76 VAN DE RAAD VAN 19 JANUARI 1976 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE ALGEMENE REGELS VOOR DE BEPALING VAN HET PERCENTAGE VAN DE ORIENTATIEPRIJS WAARVAN WORDT UITGEGAAN VOOR DE BEREKENING VAN DE OPHOUDPRIJS VOOR BEPAALDE VISSERIJPRODUKTEN ( 7 ) ,

C ) EN VERORDENING ( EEG ) NR . 108/76 VAN DE RAAD VAN 19 JANUARI 1976 TOT VASTSTELLING VAN DE ALGEMENE REGELS VOOR DE BEPALING , VOOR DE VISSERIJSECTOR , VAN DE LOSSINGSGEBIEDEN DIE VERAFGELEGEN ZIJN VAN DE VOORNAAMSTE VERBRUIKSCENTRA VAN DE GEMEENSCHAP ( 8 ) ,

WORDEN INGETROKKEN .

2 . VERWIJZINGEN NAAR DE KRACHTENS LID 1 INGETROKKEN VERORDENINGEN MOETEN WORDEN GELEZEN ALS VERWIJZINGEN NAAR ONDERHAVIGE VERORDENING .

AANHALINGEN EN VERWIJZINGEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE ARTIKELEN VAN GENOEMDE VERORDENINGEN , MOETEN WORDEN GELEZEN VOLGENS DE CONCORDANTIETABEL IN BIJLAGE VII .

ARTIKEL 37

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DERDE DAG VOLGENDE OP DIE VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

ZIJ IS VAN TOEPASSING MET INGANG VAN 1 JUNI 1982 OF OP ELK EERDER MOMENT , DOOR DE RAAD VASTGESTELD MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 29 DECEMBER 1981 .

VOOR DE RAAD

DE VOORZITTER

P . WALKER

( 1 ) PB NR . C 50 VAN 9 . 3 . 1981 , BLZ . 85 .

( 2 ) PB NR . C 159 VAN 29 . 6 . 1981 , BLZ . 7 .

( 3 ) PB NR . L 20 VAN 28 . 1 . 1976 , BLZ . 1 .

( 4 ) PB NR . L 359 VAN 31 . 12 . 1980 , BLZ . 13 .

( 5 ) PB NR . L 94 VAN 28 . 4 . 1970 , BLZ . 13 .

( 6 ) PB NR . L 367 VAN 31 . 12 . 1980 , BLZ . 87 .

( 7 ) PB NR . L 20 VAN 28 . 1 . 1976 , BLZ . 44 .

( 8 ) PB NR . L 20 VAN 28 . 1 . 1976 , BLZ . 45 .

BIJLAGEN : ZIE P.B .

Top