EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0076

Richtlijn 79/76/EEG van de Commissie van 21 december 1978 houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 72/276/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de Lid- Staten inzake bepaalde methoden voor de kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels

OJ L 17, 24.1.1979, p. 17–18 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 008 P. 24 - 25
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 009 P. 158 - 159
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 009 P. 158 - 159
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 009 P. 148 - 149
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 009 P. 148 - 149

No longer in force, Date of end of validity: 23/02/1997; afgeschaft en vervangen door 396L0073;

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/76/oj

31979L0076

Richtlijn 79/76/EEG van de Commissie van 21 december 1978 houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 72/276/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de Lid- Staten inzake bepaalde methoden voor de kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels

Publicatieblad Nr. L 017 van 24/01/1979 blz. 0017 - 0018
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 13 Deel 9 blz. 0148
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 13 Deel 8 blz. 0024
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 13 Deel 9 blz. 0148
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 13 Deel 9 blz. 0158
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 13 Deel 9 blz. 0158


++++

RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE

van 21 december 1978

houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 72/276/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake bepaalde methoden voor de kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels

( 79/76/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 100 ,

Gelet op Richtlijn 72/276/EEG van de Raad van 17 juli 1972 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake bepaalde methoden voor de kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels ( 1 ) ,

Overwegende dat in Richtlijn 72/276/EEG de uniforme methoden zijn vastgelegd die op bepaalde binaire mengsels van textielvezels van toepassing zijn om bij de officiële controles die in de Lid-Staten worden verricht de vezelsamenstelling van de textielprodukten te bepalen , zowel voor wat betreft de voorbehandeling van het monster als de kwantitatieve analyse ;

Overwegende dat het noodzakelijk is gebleken de analysemethoden nr . 3 en 6 van Bijlage II bij Richtlijn 72/276/EEG aan de jongste stand van wetenschap en techniek aan te passen ; dat de wijzigingen waarin met dat doel is voorzien absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering en de gebruikmaking van dergelijke methoden ;

Overwegende dat het bepaalde in deze richtlijn in overeenstemming is met het advies van het Comité voor de aanpassing van de analysemethoden in de textielsector aan de technische vooruitgang , ingesteld bij artikel 5 van Richtlijn 72/276/EEG ;

Overwegende dat het noodzakelijk is te voorzien in een spoedige inwerkingtreding van de nationale wettelijke voorschriften die nodig zijn voor de toepassing van deze richtlijn , dat het tijdstip van die inwerkingtreding bijgevolg kan worden bepaald op zes maanden na de kennisgeving van de richtlijn ;

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Bijlage II , 2 , methoden nr . 3 en 6 van Richtlijn 72/276/EEG van de Raad wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage van deze richtlijn .

Artikel 2

1 . Binnen een termijn van zes maanden volgende op de kennisgeving van deze richtlijn treffen de Lid-Staten de nodige maatregelen om aan deze richtlijn te voldoen ; zij stellen de Commissie onverwijld hiervan in kennis .

2 . Vanaf de kennisgeving van deze richtlijn dragen de Lid-Staten er voorts zorg voor de Commissie op de hoogte te stellen van ieder ontwerp van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die zij overwegen in te voeren op het door de richtlijn bestreken gebied en wel op zodanig tijdstip dat de Commissie gelegenheid heeft haar opmerkingen ter zake te maken .

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 21 december 1978 .

Voor de Commissie

Richard BURKE

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 173 van 31 . 7 . 1972 , blz . 1 .

BIJLAGE

Wijziging van bijlage II , 2 , van Richtlijn 72/276/EEG van de Raad van 17 juli 1972

METHODE Nr . 3

Punt 3 : APPARATUUR EN REAGENTIA ( niet vermeld in het algemene gedeelte ) ; 3.2 . Reagentia ( 1 ) , komt als volgt te luiden :

Een waterige oplossing die 20 g gesmolten watervrij zinkchloride en 68 g watervrij mierenzuur per 100 g oplossing bevat ( d.w.z . 20 gewichtsdelen gesmolten watervrij zinkchloride op 80 gewichtsdelen mierenzuur van 85 gewichts-procenten ) .

In dit verband wordt de aandacht gevestigd op bijlage II , I , punt 1.3.2.2 . waarin wordt voorgeschreven dat alle gebruikte reagentia chemisch zuiver moeten zijn ; voorts is het noodzakelijk uitsluitend gebruik te maken van gesmolten watervrij zinkchloride .

Punt 4 : WERKWIJZE , op twee na laatste zin wordt gelezen als volgt :

Het vezelresidu spoelen met ongeveer 100 ml koude ammoniakoplossing ( 3.2 . ii ) en er hierbij voor zorgen dat dit residu gedurende 10 minuten geheel is ondergedompeld in de oplossing ( 1 ) ; vervolgens grondig met koud water spoelen .

( 1 ) Ten einde de onderdompeling gedurende 10 minuten van het vezelresidu in de ammoniakoplossing te verzekeren , kan men bijvoorbeeld de filterkroeshouder voorzien van een uitloop met kraantje , waarmee het wegvloeien van de ammoniakoplossing kan worden geregeld .

Punt 5 : BEREKENING , wordt gelezen als volgt :

De resultaten berekenen zoals aangegeven in het algemene gedeelte . De waarde van " d " voor katoen bedraagt 1,02 .

METHODE Nr . 6

Punt 4 : WERKWIJZE , Laatste zin wordt gelezen als volgt :

Ten slotte de overmaat vloeistof afzuigen , vervolgens het residu met kokend water behandelen om het gehele resterende oplosmiddel te verwijderen , afzuigen , de kroes met het residu drogen , afkoelen en wegen .

Top