Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979D0639

79/639/EEG: Beschikking van de Commissie van 15 juni 1979 houdende uitvoeringsbepalingen van Beschikking 77/706/EEG van de Raad

OJ L 183, 19.7.1979, p. 1–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 12 Volume 002 P. 13 - 23
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 003 P. 162 - 171
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 003 P. 162 - 171
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002 P. 19 - 28
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002 P. 19 - 28
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 57 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 57 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 002 P. 20 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2015; opgeheven door 32015D0632

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1979/639/oj

31979D0639

79/639/EEG: Beschikking van de Commissie van 15 juni 1979 houdende uitvoeringsbepalingen van Beschikking 77/706/EEG van de Raad

Publicatieblad Nr. L 183 van 19/07/1979 blz. 0001 - 0010
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 12 Deel 2 blz. 0019
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 12 Deel 2 blz. 0013
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 12 Deel 2 blz. 0019
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 12 Deel 3 blz. 0162
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 12 Deel 3 blz. 0162


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 15 juni 1979

houdende uitvoeringsbepalingen van Beschikking 77/706/EEG van de Raad

( 79/639/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Beschikking 77/706/EEG van de Raad van 7 november 1977 tot vaststelling van een communautaire doelstelling inzake een beperking van het verbruik van primaire energiebronnen in geval van moeilijkheden bij de voorziening met ruwe aardolie en aardolieprodukten ( 1 ) en in het bijzonder artikel 5 daarvan ,

Na de Lid-Staten te hebben geraadpleegd overeenkomstig artikel 5 van genoemde beschikking ,

Overwegende dat de Raad op 21 juni 1976 Verordening ( EEG ) nr . 1729/76 betreffende de mededeling van inlichtingen over de toestand van de energievoorziening in de Gemeenschap ( 2 ) heeft vastgesteld ;

Overwegende dat de Commissie op 28 september 1978 Beschikking 78/890/EEG tot tenuitvoerlegging van Beschikking 77/186/EEG van de Raad betreffende de export van ruwe aardolie en aardolieprodukten van de ene Lid-Staat naar de andere bij voorzieningsmoeilijkheden ( 3 ) heeft gegeven ;

Overwegende dat in artikel 1 , lid 1 , van Beschikking 77/706/EEG wordt voorzien dat , indien er zich bij de voorziening van één of meer Lid-Staten met ruwe aardolie en aardolieprodukten moeilijkheden voordoen , de Commissie op verzoek van een Lid-Staat of eigener beweging , na raadpleging van de in Richtlijn 73/238/EEG bedoelde werkgroep , als doelstelling voor de hele Gemeenschap kan bepalen dat het verbruik van aardolieprodukten wordt beperkt met een hoeveelheid die 10 % van het normale verbruik kan bedragen ;

Overwegende dat in artikel 1 , lid 2 , van Beschikking 77/706/EEG wordt bepaald , dat , om de eenheid van de markt in stand te houden en te garanderen dat de moeilijkheden ten gevolge van de crisis op billijke wijze over alle energieverbruikers binnen de Gemeenschap worden verdeeld , de Commissie bij het verstrijken van een periode van twee maanden te rekenen vanaf de toepassing van artikel 1 , lid 1 , de Raad een nieuwe doelstelling voor de beperking van het verbruik tot 10 % of meer van het normale verbruik zal voorstellen , gedifferentieerd naar gelang van de Lid-Staten , volgens welke doelstelling de bespaarde hoeveelheden aardolieprodukten worden verdeeld onder de Lid-Staten ;

Overwegende dat in artikel 1 , lid 2 , van Beschikking 77/706/EEG wordt bepaald dat de Commissie bij een groter tekort aan de Raad kan voorstellen dat de doelstelling inzake beperking op meer dan 10 % wordt vastgesteld en tot andere vormen van energie wordt uitgebreid ;

Overwegende dat de verdeling tussen de Lid-Staten van de hoeveelheden die zijn bespaned als gevolg van de toepassing van artikel 1 , lid 3 , van Beschikking 77/706/EEG kan leiden tot extra kosten , waarvan de raming en de vereffening tot de bevoegdheid van de betrokken partijen behoren , maar dat de Commissie in staat moet zijn op verzoek van een Lid-Staat aanbevelingen te doen en adviezen aan de betrokken Lid-Staten te geven ter bevordering van het bereiken van overeenstemming tussen de Lid-Staten met betrekking tot de extra kosten ;

Overwegende dat de Commissie voor het bereiken van deze doelstellingen nauwkeurig op de hoogte moet zijn van de energiesituatie in de Lid-Staten , van hun voorziening met ruwe aardolie en aardolieprodukten , van de mogelijkheden voor substitutie tussen de verschillende energievormen , en van de maatregelen die op nationaal niveau zijn genomen met het oog op de beperking van het energieverbruik in de Lid-Staten ; dat de Lid-Staten hiertoe de Commissie de vereiste gegevens moeten verschaffen ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

1 . Voor de toepassing van deze beschikking zullen de definities worden gehanteerd die respectievelijk voorkomen in artikel 1 , sub a ) , b ) , c ) en d ) , van Beschikking 78/890/EEG , namelijk :

a ) " normaal verbruik van ruwe aardolie en aardolieprodukten " ,

b ) " basisperiode " ,

c ) " tekort bij de voorziening " en

d ) " normale voorziening " .

2 . Voor de toepassing van deze beschikking wordt verstaan onder :

a ) " normaal energieverbruik " het gemiddelde dagelijkse verbruik dat tijdens een basisperiode is genoteerd , te weten :

de binnenlandse produktie van primaire brandstoffen ,

vermeerderd met de invoer ,

vermeerderd met leveranties uit Lid-Staten ,

verminderd met de export ,

verminderd met leveranties aan Lid-Staten ,

vermeerderd of verminderd met schommelingen in de voorraden .

De bunkervoorraad van schepen wordt beschouwd als export ;

b ) " vervangbare aardolieprodukten " alle stookolie die wordt verbruikt in energiecentrales alsmede die welke wordt aangewend in andere industriële sectoren , met inbegrip van de centrales van de zelfproducenten , zoals berekend op grond van artikel 2 , lid 2 ;

c ) " vervangbare energie " alle energie die wordt verbruikt in energiecentrales , alsmede die welke wordt aangewend in andere industriële sectoren , met inbegrip van de centrales van de zelfproducenten , zoals berekend op grond van artikel 2 , lid 2 .

Artikel 2

1 . De omvang van elke gedifferentieerde besnoeiing van vervangbare aardolieprodukten , zoals bedoeld in artikel 1 , lid 2 , sub a ) , van Beschikking 77/706/EEG , zal de bestaande vervangingscapaciteit ingeval er zich moeilijkheden bij de voorziening voordoen zoals bedoeld onder de voorwaarden vervat in het navolgende lid 2 , niet overschrijden .

2 . De werkgroep die is opgericht bij Richtlijn 73/238/EEG zal jaarlijks , en in geval van moeilijkheden bij de voorziening , op basis van de statistische gegevens die door de Lid-Staten aan de Commissie zijn verstrekt , overeenkomstig artikel 10 van deze beschikking , een onderzoek instellen naar de vervangingsmogelijkheden in de Lid-Staten van aardolieprodukten , gedefinieerd als in de eerste plaats bestemd om de aardolievoorziening van elektriciteitscentrales te dekken , maar daarbij rekening houdend met alle mogelijkheden tot vervanging van aardolie in andere industrietakken , met inbegrip van de centrales van de zelfproducenten . Na dit onderzoek zal de Commissie nota nemen van de op deze wijze opgestelde mogelijkheden tot vervanging .

Artikel 3

1 . Indien , ingevolge artikel 1 , lid 1 , van Beschikking 77/706/EEG de Commissie een doelstelling bepaalt voor de beperking van het verbruik van aardolieprodukten met 10 % van het normale verbruik , zal zij in het bijzonder met het volgende rekening houden :

- de algemene situatie bij de voorziening met aardolieprodukten ;

- de voorzieningssituatie in elke Lid-Staat ;

- door de Lid-Staten genomen maatregelen ter beperking van het verbruik ;

- internationale verplichtingen die de Lid-Staten zijn aangegaan .

2 . Indien , ingevolge artikel 1 , lid 2 , sub a ) , van Beschikking 77/706/EEG de Commissie de Raad verschillende doelstellingen aanbeveelt ter beperking van het verbruik van niet-substitueerbare aardolieprodukten en substitueerbare aardolieprodukten , zal zij rekening houden met de criteria opgesomd in lid 1 , met name met de beperkingen die elke Lid-Staat zijn opgelegd door de praktische mogelijkheden van brandstofvervanging in elektriciteitscentrales , en eventueel in andere industrietakken , met inbegrip van de centrales van de zelfproducenten , berekend overeenkomstig artikel 2 van deze beschikking .

3 . Indien , ingevolge artikel 1 , lid 2 , sub b ) , van Beschikking 77/706/EEG de Commissie aan de Raad voorstelt de doelstelling voor de beperking van het gebruik op meer dan 10 % te bepalen en uit te breiden tot andere vormen van energie , zal zij in het bijzonder rekening moeten houden met de criteria opgesomd in lid 1 en , daarnaast , met het volgende :

- de algemene situatie van de energievoorziening ;

- de verwachte duur van de moeilijkheden bij de voorziening met ruwe aardolie en aardolieprodukten ;

- het beroep dat reeds is gedaan op de verplichte voorraden aan ruwe aardolie en/of aardolieprodukten die door de Lid-Staten worden aangehouden .

Artikel 4

Indien artikel 1 van Beschikking 77/706/EEG wordt toegepast , kan een Lid-Staat , in plaats van het verbruik te beperken , een beroep doen op dat deel van zijn voorraden ruwe aardolie en/of aardolieprodukten dat zijn verplichte voorraad , vastgelegd in de Richtlijnen 68/414/EEG en 72/425/EEG , overschrijdt .

Artikel 5

1 . De hoeveelheden die ingevolge artikel 1 , lid 3 , van Beschikking 77/706/EEG moeten worden bespaard en verdeeld tussen de Lid-Staten zullen worden berekend door toepassing van de mate van vermindering van het verbruik van aardolieprodukten voor iedere Lid-Staat overeenkomstig het tweede lid van artikel 1 van die beschikking .

2 . Een Lid-Staat waarvan de mate van vermindering van het verbruik het Gemeenschapsgemiddelde overschrijdt is verplicht tot toewijzing over te gaan van een hoeveelheid gelijk aan het verschil tussen enerzijds het verbruiksniveau dat de Lid-Staat had kunnen handhaven indien een uniform verminderingspercentage voor de Gemeenschap als geheel was toegepast , en anderzijds zijn ingevolge artikel 1 , lid 2 , van Beschikking 77/706/EEG verminderd gebruik .

3 . Een Lid-Staat waarvan de mate van vermindering van het verbruik lager ligt dan het Gemeenschapsgemiddelde zal het recht hebben tot toewijzing van een hoeveelheid gelijk aan het verschil tussen enerzijds zijn verbruik zoals beperkt ingevolge artikel 1 , lid 2 , van Beschikking 77/706/EEG en anderzijds het verbruiksniveau dat de Lid-Staat had kunnen handhaven indien een uniform verminderingspercentage voor de Gemeenschap als geheel was toegepast .

Artikel 6

1 . De extra kosten die de verdeling onder de Lid-Staten van bespaarde hoeveelheden , ontstaan als gevolg van toepassing van artikel 1 , lid 3 , van Beschikking 77/706/EEG , met zich meebrengt , zijn ten laste van de partijen die van deze verdeling profijt trekken . De raming van deze extra kosten behoort tot de bevoegdheid van de betrokken partijen .

2 . Indien over de extra kosten een geschil ontstaat kan de Commissie , op verzoek van een Lid-Staat , aanbevelingen doen of adviezen geven aan de betrokken Lid-Staten .

Artikel 7

1 . De Commissie kan de ondernemingen die de Gemeenschap met ruwe aardolie en aardolieprodukten bevoorraden raadplegen ten einde algemene informatie te verkrijgen en , indien noodzakelijk , passende technische bijstand voor de tenuitvoerlegging van artikel 1 , lid 3 , van Beschikking 77/706/EEG , zoals bepaald in artikel 4 van Beschikking 78/890/EEG .

2 . De Commissie zal de Lid-Staten die gepaste maatregelen treffen op de hoogte stellen van hun rechten of verplichtingen inzake toewijzing als bedoeld in artikel 1 , lid 3 , van Beschikking 77/706/EEG .

Artikel 8

De inlichtingen over het energieverbruik , onderverdeeld naar de voornaamste produkten en verbruikssectoren , zullen worden verkregen aan de hand van de antwoorden die de Lid-Staten aan de Commissie toezenden overeenkomstig Verordening ( EEG ) nr . 1729/76 .

Artikel 9

1 . De inlichtingen betreffende het normale verbruik zullen worden verkregen aan de hand van de antwoorden die de Lid-Staten aan de Commissie zenden ingevolge artikel 5 van Beschikking 78/890/EEG .

2 . Indien moeilijkheden optreden bij de voorziening met ruwe aardolie en aardolieprodukten kan de Commissie verzoeken dat deze inlichtingen worden verstrekt in de vorm van ramingen op grond van een procedure die zij vaststelt op basis van de formulieren opgenomen als bijlage bij deze beschikking .

3 . Ten einde een beter inzicht in de voorzieningssituatie te verkrijgen , in het bijzonder in het licht van de toepassing van artikel 1 , lid 3 , van Beschikking 77/706/EEG , kan de Commissie , na raadpleging van de werkgroep opgericht ingevolge Richtlijn 73/238/EEG , de Lid-Staten verzoeken haar de in de leden 1 en 2 bedoelde inlichtingen , onderverdeeld naar onderneming , te verstrekken .

Artikel 10

1 . Uiterlijk op 31 december van elk jaar delen de Lid-Staten overeenkomstig artikel 2 en op basis van een door de Commissie opgesteld standaardmodel , haar de gegevens mede die vereist zijn voor het bepalen van de op 1 oktober van dat jaar bestaande brandstofvervangingscapaciteit .

2 . Bij enigerlei toepassing van artikel 1 van Beschikking 77/706/EEG zullen de Lid-Staten haar de gegevens mededelen welke dienen ter bepaling van de reële substitutiemogelijkheden op die datum .

Artikel 11

Indien artikel 1 van Beschikking 77/706/EEG wordt toegepast , stellen de Lid-Staten de Commissie op de hoogte van elke maatregel die wordt genomen ter beperking van het verbruik van aardolieprodukten , zodra deze maatregel is uitgevaardigd .

Artikel 12

De Commissie zal , na ontvangst van de informatie bijeengebracht op grond van de artikelen 9 , 10 en 11 , een samenvatting daarvan doen toekomen aan de werkgroep bedoeld in artikel 3 van Richtlijn 73/238/EEG .

Artikel 13

De op grond van deze beschikking verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld . Deze bepaling staat niet in de weg aan de verspreiding van algemene informatie of van samenvattingen die geen bijzonderheden bevatten betreffende afzonderlijke ondernemingen .

Artikel 14

Op verzoek van een Lid-Staat zal de Commissie en in overleg met de groep bedoeld in artikel 3 van Richtlijn 73/238/EEG , overgaan tot een onderzoek van mogelijke problemen inzake de toepassing van deze beschikking met het oog op het aanbrengen van noodzakelijke wijzigingen in de tekst , in het licht van de verkregen ervaring , of in het licht van belangrijke veranderingen in de structuur van de bevoorrading met energie , in het bijzonder van elektrische centrales , in een of meer Lid-Staten .

Artikel 15

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 15 juni 1979 .

Voor de Commissie

Guido BRUNNER

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 292 van 16 . 11 . 1977 , blz . 9 .

( 2 ) PB nr . L 198 van 23 . 7 . 1976 , blz . 1 .

( 3 ) PB nr . L 311 van 4 . 11 . 1978 , blz . 13 .

BIJLAGE

MAANDELIJKSE VRAGENLIJST BETREFFENDE DE TOESTAND VAN DE AARDOLIEVOORZIENING VAN DE GEMEENSCHAP

I . TOELICHTINGEN

A . Eenheden en omrekeningsfactoren

a ) Eenheden

Alle gegevens moeten worden uitgedrukt in duizend ton , afgerond op het dichtstbijgelegen duizendtal metrieke ton .

b ) Aardolieprodukten en " ruwe aardolie-equivalent "

Elk produkt moet worden omgerekend in " ruwe aardolie-equivalent " door vermenigvuldiging van de hoeveelheden aardolieprodukten uitgedrukt in metrieke ton met de omrekeningsfactor 1,065 .

c ) Omrekening van vaten in metrieke ton

Om de vaten in metrieke ton om te rekenen wordt gedeeld door de omrekeningsfactoren die overeenkomen met de werkelijke soortelijke gewichten . Indien de omrekening heeft moeten plaatsvinden met vaten/dag als uitgangspunt , worden de eenheden vermenigvuldigd met het aantal dagen van de betrokken maand .

d ) Omrekening van kubieke meters ( kiloliters ) in metrieke ton

Om de kubieke meters om te rekenen in metrieke ton worden de omrekeningsfactoren gebruikt die overeenkomen met de werkelijke soortelijke gewichten .

B . Aantekeningen betreffende de geografische toepassingssfeer

De produktie van de Faeroereilanden wordt in de produktie van Denemarken verwerkt .

De produktie van Suriname en van de Nederlandse Aantillen wordt niet opgenomen in de produktie van Nederland .

De produktie van de Canarische eilanden wordt opgenomen in de produktie van Spanje .

De raffinaderijen op de Antillen in tabel III omvatten de invoer afkomstig van de Nederlandse Antillen , de Bahama-eilanden , Trinidad en Tobago .

II . DEFINITIES EN VERKLARENDE AANTEKENINGEN BETREFFENDE DE VERSCHILLENDE TABELLEN

1 . Nationale produktie aan ruwe aardolie en aardgascondensaten ( tabel I )

Aanduiding van de hoeveelheden ruwe aardolie en aardgascondensaten ( 1 ) ( d.w.z . alle vloeistoffen die van het gas zijn gescheiden in de fabrieken die aardgas behandelen ) geproduceerd op het nationale grondgebied , met inbegrip van het continentaal plat ( off-shore ) . Deze hoeveelheden moeten de condensaten omvatten die uit de gasvormige koolwaterstoffen zijn verkregen in de scheidingsinstallaties .

2 . Invoer/uitvoer van ruwe aardolie , aardgascondensaten en " feedstocks " - Tabellen I , II , IV ( afkomstig van/met bestemming voor de landen van de Gemeenschap en derde landen )

De invoer/uitvoer wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de datum dat de goederen de nationale grenzen werkelijk overschrijden , ongeacht of de lading is uitgeklaard . Moeten echter niet in aanmerking worden genomen de hoeveelheden in transitoverkeer via een maritieme terminal of die op enigerlei wijze in transito over het nationale grondgebied gaan , met name door pijpleidingen ( het voorafgaande geldt eveneens voor de invoer/uitvoer van aardolieprodukten ) . Daarentegen moet wel bij de invoer worden inbegrepen de aardolie die is ingevoerd voor loonverrijking voor heruitvoer , in zones onder douanetoezicht . De heruitvoer van aardolie die is ingevoerd voor verwerking in zones onder douanetoezicht moet worden opgenomen in de uitvoercijfers .

Onder " feedstocks " wordt een produkt of een combinatie van produkten verstaan , afgeleid van ruwe aardolie , dat of die bestemd is later een andere behandeling te ondergaan dan een menging om te worden omgezet in een of meer mengselcomponenten en/of eindprodukten . Nafta wordt niet beschouwd als " feedstock " .

3 . Invoer/uitvoer van aardolieprodukten ( afkomstig van/met bestemming voor landen van de Gemeenschap en derde landen ) - Tabellen I , III , V

- Zie punt 2 .

- Het gaat hierbij om de volgende aardolieprodukten : vloeibaar aardoliegas ( LPG ) , nafta , bezine voor motoren , carbureactoren , keroseen , gasoil/dieselolie , aardolieresiduen , smeermiddelen en bitumen ( 2 ) .

De internationale bunkerplaatsen moeten niet worden opgenomen onder punt 5 van tabel I maar zijn afzonderlijk te vermelden onder punt 9 .

4 . Niveau van de voorraden ( tabel I )

Onder het niveau van de voorraden wordt alle aardolie verstaan die is opgeslagen binnen de grenzen van het land dat de verklaring aflegt , met uitzondering van de aardolie in de pijpleidingen , bij de detailhandel en bij de benzinepompen , de niet aan administratieve controles onderworpen voorraden bij de uiteindelijke verbruikers , de voorraden voor militaire doeleinden .

5 . Voorraadschommelingen ( tabel I )

Deze worden gevormd door het verschil tussen het niveau van de voorraden aan het eind van de periode en het niveau van de voorraden aan het begin van de periode .

De voorraadschommeling voor de " maand voorafgaand aan de voorgaande " ( tabel I ) is gelijk aan het verschil tussen de definitieve gegevens ( maand voor de voorgaande ) van deze mededeling en de definitieve gegevens ( maand voor de voorgaande ) van de voorgaande mededeling .

( 1 ) Etaan inbegrepen .

( 2 ) Definities : zie Supplement bij het Bulletin " Energiestatistieken " 3/1976 , gepubliceerd door het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen .

MAANDELIJKSE VRAGENLIJST INZAKE DE AARDOLIEVOORZIENING VAN DE GEMEENSCHAP

TABEL I

VERBRUIK VAN RUWE AARDOLIE ( 1 ) EN RUWE AARDOLIE-EQUIVALENTEN ( 2 )

Land :

Lopende maand :

* ( in duizend ton ) *

* Voorvorige maand ( M - 2 ) * Vorige maand ( M - 1 ) * Lopende maand ( M ) * Volgende maand ( M + 1 ) * Overvolgende maand ( M + 2 ) *

* Reële cijfers * Voorlopig * Raming * Schatting * Schatting *

1 . Binnenlandse produktie ( 1 ) * * * * * *

2 . Invoer van ruwe aardolie ( 1 ) * * * * * *

3 . Invoer van aardolieprodukten ( 2 ) * * * * * *

4 . Uitvoer van ruwe aardolie ( 1 ) * * * * * *

5 . Uitvoer van aardolieprodukten ( 2 ) * * * * * *

6 . Stand van de voorraden ( 3 ) * * * * * *

te weten : * * * * * *

a ) Ruwe aardolie ( 1 ) * * * * * *

b ) Aardolieprodukten ( 2 ) * * * * * *

7 . Veranderingen in de voorraden ( 4 ) * * * * * *

te weten : * * * * * *

a ) Ruwe aardolie ( 1 ) * * * * * *

b ) Aardolieprodukten ( 2 ) * * * * * *

8 . Totaal ( 5 ) * * * * * *

9 . Bunkers ( 6 ) ( 2 ) * * * * * *

( 1 ) Met inbegrip van gecondenseerd aardgas en voedingsprodukten .

( 2 ) Aardolieprodukten omgezet in ruwe aardolie-equivalent bij een coëfficiënt van 1,065 .

( 3 ) Per einde maand .

( 4 ) Verschil tussen de stand van de voorraden per einde maand en de stand per einde voorgaande maand .

( 5 ) 8 = 1 + 2 + 3 - 4 - 5 - 7 .

( 6 ) Bunkers voor de schepen .

TABEL II

INVOER VAN RUWE AARDOLIE ( 1 )

Land :

Lopende maand :

* ( in duizend ton ) *

Land van herkomst * Voorvorige maand ( M - 2 ) * Vorige maand ( M - 1 ) * Lopende maand ( M ) * Volgende maand ( M + 1 ) * Overvolgende maand ( M + 2 ) *

* Reële cijfers * Voorlopig * Raming * Schatting * Schatting *

Aboe Dhabi * * * * * *

Algerije * * * * * *

Ecuador * * * * * *

Indonesie * * * * * *

Iran * * * * * *

Irak * * * * * *

Koeweit * * * * * *

Libie * * * * * *

Nigeria * * * * * *

Katar * * * * * *

Saoedi Arabië * * * * * *

Verenigde Arabische Emiraten ( 2 ) * * * * * *

Venezuela * * * * * *

Noorwegen * * * * * *

Verenigd Koninkrijk * * * * * *

USSR * * * * * *

Overig Oost-Europa * * * * * *

China * * * * * *

Overige landen * * * * * *

Totaal invoer * * * * * *

( 1 ) Met inbegrip van vloeibaar gemaakt aardgas en vordingsprodukten .

( 2 ) Zonder Aboe Dhabi .

TABEL III

INVOER VAN RUWE AARDOLIE ( 1 )

Land :

Lopende maand :

* ( in duizend ton ) *

Land van herkomst * Voorvorige maand ( M - 2 ) * Vorige maand ( M - 1 ) * Lopende maand ( M ) * Volgende maand ( M + 1 ) * Overvolgende maand ( M + 2 ) *

* Reële cijfers * Voorlopig * Raming * Schatting * Schatting *

België * * * * * *

Denemarken * * * * * *

Duitsland * * * * * *

Frankrijk * * * * * *

Ierland * * * * * *

Italië * * * * * *

Luxemburg * * * * * *

Nederland * * * * * *

Verenigd Koninkrijk * * * * * *

Griekenland * * * * * *

Spanje * * * * * *

Portugal * * * * * *

Noorwegen * * * * * *

Zweden * * * * * *

Verenigde Staten * * * * * *

Bahrein * * * * * *

Indonesië * * * * * *

Iran * * * * * *

Koeweit * * * * * *

Saoedie Arabië * * * * * *

Venezuela * * * * * *

USSR * * * * * *

Overig Oost-Europa * * * * * *

Overige landen * * * * * *

Totaal invoer * * * * * *

( 1 ) Aardolieprodukten worden in ruwe olie-equivalenten omgezet door vermenigvuldiging met de coëfficiënt 1,065 .

TABEL IV

UITVOER VAN RUWE AARDOLIE ( 1 )

Land :

Lopende maand :

* ( in duizend ton ) *

Land van bestemming * Voorvorige maand ( M - 2 ) * Vorige maand ( M - 1 ) * Lopende maand ( M ) * Volgende maand ( M + 1 ) * Overvolgende maand ( M + 2 ) *

* Reele cijfers * Voorlopig * Raming * Schatting * Schatting *

België * * * * * *

Denemarken * * * * * *

Duitsland * * * * * *

Frankrijk * * * * * *

Ierland * * * * * *

Italië * * * * * *

Luxemburg * * * * * *

Nederland * * * * * *

Verenigd Koninkrijk * * * * * *

Griekenland * * * * * *

Spanje * * * * * *

Portugal * * * * * *

Oostenrijk * * * * * *

Zweden * * * * * *

Zwitserland * * * * * *

Verenigde Staten * * * * * *

Overige landen * * * * * *

Totaal uitvoer * * * * * *

( 1 ) Met inbegrip van vloeibaar gemaakt aardgas en voedingsprodukten .

TABEL V

UITVOER VAN AARDOLIEPRODUKTEN ( 1 )

Land :

Lopende maand :

* ( in duizend ton * olie-equivalent ( 1 ) ) *

Land van bestemming * Voorvorige maand ( M - 2 ) * Vorige maand ( M - 1 ) * Lopende maand ( M ) * Volgende maand ( M + 1 ) * Overvolgende maand ( M + 2 ) *

* Reële cijfers * Voorlopig * Raming * Schatting * Schatting *

België * * * * * *

Denemarken * * * * * *

Duitsland * * * * * *

Frankrijk * * * * * *

Ierland * * * * * *

Italië * * * * * *

Luxemburg * * * * *

Nederland * * * * *

Verenigd Koninkrijk * * * * * *

Griekenland * * * * * *

Spanje * * * * * *

Portugal * * * * * *

Oostenrijk * * * * * *

Noorwegen * * * * * *

Zweden * * * * * *

Zwitserland * * * * * *

Turkije * * * * * *

Verenigde Staten * * * * * *

Andere landen * * * * * *

Totaal uitvoer ( 2 ) * * * * * *

( 1 ) Aardolieprodukten worden in ruwe olie-equivalenten omgezet door vermenigvuldiging met de coëfficiënt 1,065 .

( 2 ) Zonder bunkers voor de schepen .

Top