Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979D0538

79/538/EEG: Beschikking van de Commissie van 29 mei 1979 met betrekking tot de uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in het Groothertogdom Luxemburg overeenkomstig de Richtlijnen 72/159/EEG, 72/160/EEG en titel II van Richtlijn 75/268/EEG (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

OJ L 143, 12.6.1979, p. 15–16 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1979/538/oj

31979D0538

79/538/EEG: Beschikking van de Commissie van 29 mei 1979 met betrekking tot de uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in het Groothertogdom Luxemburg overeenkomstig de Richtlijnen 72/159/EEG, 72/160/EEG en titel II van Richtlijn 75/268/EEG (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 143 van 12/06/1979 blz. 0015 - 0016


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 29 mei 1979

met betrekking tot de uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in het Groothertogdom Luxemburg overeenkomstig de Richtlijnen 72/159/EEG , 72/160/EEG en titel II van Richtlijn 75/268/EEG

( Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek )

( 79/538/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Richtlijn 72/159/EEG van de Raad van 17 april 1972 betreffende de modernisering van landbouwbedrijven ( 1 ) , gewijzigd bij de Richtlijnen 76/837/EEG ( 2 ) en 77/390/EEG ( 3 ) , met name op artikel 18 , lid 3 ,

Gelet op Richtlijn 75/268/EEG van de Raad van 28 april 1975 betreffende de landbouw in bergstreken en in sommige probleemgebieden ( 4 ) , en met name op artikel 13 ,

Gelet op Richtlijn 72/160/EEG van de Raad van 17 april 1972 ter bevordering van de bedrijfsbeëindiging in de landbouw en van de aanwending van cultuurgrond tot verbetering van de structuur ( 5 ) , en met name op artikel 9 , lid 3 ,

Overwegende dat de Regering van het Groothertogdom Luxemburg de volgende regelingen heeft medegedeeld :

- Wet van 30 november 1978 ter bevordering van de modernisering van de landbouw ,

- Groothertogelijke verordening houdende nadere regels voor de toepassing van de wet van 30 november 1978 ter bevordering van de modernisering van de landbouw ,

- Groothertogelijke verordening tot vaststelling , voor 1979 , van het vergelijkbaar arbeidsinkomen en van een aantal bepalingen betreffende dit inkomen ,

- Ministeriële verordening tot vaststelling van de wijze van berekening van de jaarlijkse compenserende vergoeding voor landbouwbedrijven ,

- Wet van 10 mei 1974 houdende maatregelen met het oog op de economische en sociale omscholing in de landbouw , de handel en de sector van de ambachtelijke bedrijven ,

- Groothertogelijke verordening van 29 december 1977 houdende verhoging van de in artikel 20 van de wet van 10 mei 1974 houdende maatregelen met het oog op de economische en sociale omscholing in de landbouw , de handel en de sector van de ambachtelijke bedrijven bedoelde bedrijfsbeëindigingspremie .

Overwegende dat de Commissie krachtens artikel 18 , lid 3 , van Richtlijn 72/159/EEG , artikel 9 , lid 3 , van Richtlijn 72/160/EEG en artikel 13 van Richtlijn 75/268/EEG moet besluiten of op grond van de verenigbaarheid van de medegedeelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen met voornoemde richtlijnen van de Raad en met inachtneming van de in deze richtlijnen gestelde doeleinden en van het noodzakelijke verband tussen de maatregelen , aan de voorwaarden voor financiële deelneming van de Gemeenschap aan de in artikel 15 van Richtlijn 72/159/EEG , in artikel 13 van Richtlijn 75/268/EEG en in artikel 6 van Richtlijn 72/160/EEG bedoelde gemeenschappelijke acties is voldaan .

Overwegende dat de wet van 30 november 1978 , de groothertogelijke verordening houdende nadere regels voor de toepassing van de wet van 30 november 1978 en de groothertogelijke verordening tot vaststelling , voor 1979 , van het vergelijkbaar arbeidsinkomen en van een aantal bepalingen betreffende dit inkomen beantwoorden aan het doel en de voorwaarden van Richtlijn 72/159/EEG ;

Overwegende dat de ministeriële verordening tot vaststelling van de wijze van berekening van de jaarlijkse compenserende vergoeding voor landbouwbedrijven beantwoordt aan het doel en de voorwaarden van titel II van Richtlijn 75/268/EEG ;

Overwegende dat het Comité van het EOGFL over de financiële aspecten is geraadpleegd ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte vaststelling in overeenstemming is met het advies van het Permanent Comité voor de Landbouwstructuur ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

De in de considerans vermelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen ter uitvoering van de Richtlijnen 72/159/EEG , 75/268/EEG en 72/160/EEG in het Groothertogdom Luxemburg vervullen de voorwaarden voor financiële deelneming van de Gemeenschap aan de in artikel 15 van Richtlijn 72/159/EEG , artikel 13 van Richtlijn 75/268/EEG en artikel 6 van Richtlijn 72/160/EEG genoemde gemeenschappelijke acties .

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Groothertogdom Luxemburg .

Gedaan te Brussel , 29 mei 1979 .

Voor de Commissie

Finn GUNDELACH

Vice-Voorzitter

( 1 ) PB nr . L 96 van 23 . 4 . 1972 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 302 van 4 . 11 . 1976 , blz . 19 .

( 3 ) PB nr . L 145 van 13 . 6 . 1977 , blz . 43 .

( 4 ) PB nr . L 128 van 19 . 5 . 1975 , blz . 1 .

( 5 ) PB nr . L 96 van 23 . 4 . 1972 , blz . 9 .

Top