EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R0311

Verordening (EEG) nr. 311/76 van de Raad van 9 februari 1976 betreffende de opstelling van statistieken over buitenlandse werknemers

OJ L 39, 14.2.1976, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 67 - 67
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 68 - 68
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 68 - 68
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 001 P. 189 - 189
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 001 P. 189 - 189
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 162 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 162 - 162

No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2007; opgeheven door 32007R0862

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/311/oj

31976R0311

Verordening (EEG) nr. 311/76 van de Raad van 9 februari 1976 betreffende de opstelling van statistieken over buitenlandse werknemers

Publicatieblad Nr. L 039 van 14/02/1976 blz. 0001 - 0001
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 5 Deel 1 blz. 0189
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 05 Deel 2 blz. 0067
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 5 Deel 1 blz. 0189
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 05 Deel 2 blz. 0068
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 05 Deel 2 blz. 0068


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 311/76 VAN DE RAAD

van 9 februari 1976

betreffende de opstelling van statistieken over buitenlandse werknemers

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 213 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ) ,

Overwegende dat dient te kunnen worden beschikt over statistieken betreffende het aantal buitenlandse werknemers en betreffende hun eerste werkkring in de Lid-Staten van de Gemeenschap ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Voor de werknemers die onderdaan zijn van een andere Lid-Staat of van een derde Staat , stellen de Lid-Staten statistieken op betreffende :

- het aantal ,

- de eerste werkkring van die werknemers op hun grondgebied in een bepaald jaar .

De statistieken bevatten de volgende gegevens :

- nationaliteit ,

- geslacht ,

- leeftijd ,

- bedrijfstak of beroepsgroep ,

- regio .

2 . De Lid-Staten stellen de statistieken eenmaal per jaar op aan de hand van de bronnen waarover zij normaliter beschikken , met name de gegevens betreffende sociale zekerheid , volkstellingen , statistische enquêtes bij de werkgevers of verblijfs - of arbeidsvergunningen .

Artikel 2

1 . Onmiddellijk na de inwerkingtreding van deze verordening zenden de Lid-Staten aan de Commissie alle beschikbare gegevens betreffende de in artikel 1 , lid 1 , bedoelde punten .

Uiterlijk 5 jaar na de inwerkingtreding van deze verordening zenden de Lid-Staten aan de Commissie alle gegevens betreffende de in artikel 1 , lid 1 , bedoelde punten .

2 . Bij het zenden van voornoemde gegevens aan de Commissie vermelden de Lid-Staten de gebruikte bronnen .

Artikel 3

1 . Voor de toepassing van deze verordening werken de Lid-Staten nauw samen met de Commissie .

2 . De Lid-Staten brengen de Commissie uiterlijk 31 maart van elk jaar op de hoogte van de bij de toepassing van artikel 2 , lid 1 , tweede alinea , geboekte vooruitgang .

De Commissie brengt verslag uit aan de Raad op bases van de verkregen inlichtingen .

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 9 februari 1976 .

Voor de Raad

De Voorzitter

G . THORN

( 1 ) PB nr . C 129 van 11 . 12 . 1972 , blz . 13 .

( 2 ) PB nr . C 60 van 26 . 7 . 1973 , blz . 7 .

Top