Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975L0035

Richtlijn 75/35/EEG van de Raad van 17 december 1974 houdende uitbreiding van de werkingssfeer van Richtlijn nr. 64/221/EEG voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid, tot de onderdanen van een Lid-Staat die het recht op voortgezet verblijf op het grondgebied van een andere Lid-Staat uitoefenen na er een werkzaamheid anders dan in loondienst te hebben uitgeoefend

OJ L 14, 20.1.1975, p. 14–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 195 - 195
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 45 - 45
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 45 - 45
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001 P. 175 - 175
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001 P. 175 - 175
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174

No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2006; opgeheven door 32004L0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/35/oj

31975L0035

Richtlijn 75/35/EEG van de Raad van 17 december 1974 houdende uitbreiding van de werkingssfeer van Richtlijn nr. 64/221/EEG voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid, tot de onderdanen van een Lid-Staat die het recht op voortgezet verblijf op het grondgebied van een andere Lid-Staat uitoefenen na er een werkzaamheid anders dan in loondienst te hebben uitgeoefend

Publicatieblad Nr. L 014 van 20/01/1975 blz. 0014 - 0014
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 6 Deel 1 blz. 0175
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 06 Deel 1 blz. 0195
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 6 Deel 1 blz. 0175
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 05 Deel 2 blz. 0045
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 05 Deel 2 blz. 0045


++++

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 17 december 1974

houdende uitbreiding van de werkingssfeer van Richtlijn nr . 64/221/EEG voor de coordinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde , de openbare veiligheid en de volksgezondheid , tot de onderdanen van een Lid-Staat die het recht op voortgezet verblijf op het grondgebied van een andere Lid-Staat uitoefenen na er een werkzaamheid anders dan in loondienst te hebben uitgeoefend

( 75/35/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 56 , lid 2 , en artikel 235 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europees Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ) ,

Overwegende dat door Richtlijn nr . 64/221/EEG ( 3 ) de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf , die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde , de openbare veiligheid en de volksgezondheid , zijn gecoordineerd en dat in Richtlijn nr . 75/34/EEG ( 4 ) de voorwaarden voor de uitoefening van het recht van onderdanen van een Lid-Staat om verblijf te houden op het grondgebied van een andere Lid-Staat na er een werkzaamheid anders dan in loondienst te hebben uitgeoefend , zijn vastgesteld ;

Overwegende dat het van belang is dat Richtlijn nr . 64/221/EEG dientengevolge van toepassing is op de begunstigden van Richtlijn nr . 75/34/EEG ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Richtlijn nr . 64/221/EEG is van toepassing op de onderdanen van de Lid-Staten en op hun familieleden die krachtens Richtlijn nr . 75/34/EEG het recht hebben verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat .

Artikel 2

Binnen een termijn van twaalf maanden volgende op de kennisgeving van deze richtlijn doen de Lid-Staten de nodige maatregelen voor het volgen van deze richtlijn in werking treden ; zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis .

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 17 december 1974 .

Voor de Raad

De Voorzitter

M . DURAFOUR

( 1 ) PB nr . C 14 van 27 . 3 . 1973 , blz . 21 .

( 2 ) PB nr . C 142 van 31 . 12 . 1972 , blz . 10 .

( 3 ) PB nr . 56 van 4 . 4 . 1964 , blz . 850/64 .

( 4 ) Zie blz . 10 van dit Publikatieblad .

Top