Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972R1035

Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit

OJ L 118, 20.5.1972, p. 1–17 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(II) P. 423 - 437
English special edition: Series I Volume 1972(II) P. 437 - 453
Greek special edition: Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 266
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 005 P. 258 - 274
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 005 P. 258 - 274
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 004 P. 162 - 178
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 004 P. 162 - 178

No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1997; opgeheven door 396R2200;

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/1035/oj

31972R1035

Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit

Publicatieblad Nr. L 118 van 20/05/1972 blz. 0001 - 0017
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1972(II) blz. 0423
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1972(II) blz. 0437
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 7 blz. 0250
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 5 blz. 0258
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 5 blz. 0258
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 4 blz. 0162
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 4 blz. 0162


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1035/72 VAN DE RAAD

van 18 mei 1972

houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op de artikelen 42 en 43 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ,

Overwegende dat de basisbepalingen betreffende de marktordening in de sector groenten en fruit thans verspreid zijn over een aantal op verschillende tijdstippen opgestelde verordeningen , waarvan sommige sedert hun aanneming meermaals werden gewijzigd ; dat aan deze teksten door hun aantal , hun ingewikkeldheid en hun moeilijk te coordineren bepalingen de voor elke regeling noodzakelijke duidelijkheid ontbreekt ; dat gezien deze omstandigheden tot codificatie van de bedoelde verordeningen moet worden overgegaan ;

Overwegende dat de werking en de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt voor landbouwprodukten gepaard moeten gaan met de totstandkoming van een gemeenschappelijk landbouwbeleid en dat dit beleid met name een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten dient te omvatten , die verschillende vormen kan aannemen naar gelang van de produkten ;

Overwegende dat de produktie van groenten en fruit een belangrijk element voor het landbouwinkomen vormt en dat derhalve dient te worden gestreefd naar het tot stand brengen van evenwicht tussen vraag en aanbod , rekening houdend met het handelsverkeer met derde landen , op een voor de producenten redelijk prijsniveau , waarbij de specialisatie binnen de Gemeenschap wordt bevorderd ;

Overwegende dat in het kader van de te bereiken doeleinden een der maatregelen die moeten worden getroffen voor de totstandbrenging van de gemeenschappelijke ordening der markten , bestaat in de vaststelling van gemeenschappelijke normen die moeten worden toegepast op groenten en fruit die binnen de Gemeenschap worden verhandeld of naar derde landen worden uitgevoerd ; dat de toepassing van deze normen tot gevolg moet hebben dat produkten van onbevredigende kwaliteit van de markt verdwijnen ; dat de produktie zodanig wordt gericht dat aan de eisen van de consument wordt voldaan , en dat de handelsbetrekkingen worden vergemakkelijkt op basis van eerlijke mededinging , waardoor zal worden bijgedragen tot verbetering van de rentabiliteit van de produktie ;

Overwegende dat de normalisatie slechts volledig effect kan sorteren indien zij wordt toegepast op alle stadia van de commercialisatie ; dat evenwel in uitzonderingen kan worden voorzien voor sommige verrichtingen welke in de beginfase van de commercialisatie plaatsvinden , alsmede voor de produkten die naar de be - en verwerkende industrie worden verzonden ;

Overwegende dat de kwaliteitsnormen indien nodig voor een beperkte periode moeten kunnen worden aangevuld door toevoeging van lagere kwaliteitsklassen ; dat deze klassen moeten worden vastgesteld met inachtneming van de stand der produktie - en commercialisatietechnieken en van de omstandigheid dat de afzet van de betrokken produkten slechts plaatselijk van belang is en dat het derhalve niet wenselijk is deze klassen toe te passen op de invoer van produkten uit derde landen ; dat het echter wenselijk is te bepalen dat deze kwaliteitsklassen of bepaalde kenmerken daarvan slechts van toepassing zijn voor zover de produkten die daaraan beantwoorden , noodzakelijk zijn om in de consumptieve behoeften te voorzien ;

Overwegende dat het dienstig is te bepalen dat in geval van een bijzonder slechte oogst voor een beperkte periode maatregelen kunnen worden getroffen welke afwijken van de toepassing van de kwaliteitsnormen ten einde de commercialisatie mogelijk te maken van de produkten welke niet aan deze normen voldoen ;

Overwegende dat , ingeval de produkten welke aan de normen beantwoorden de consumptieve behoeften overtreffen , zelfs indien voor deze produkten de bijkomende kwaliteitsklasse niet van toepassing zou zijn , het wenselijk is de mogelijkheid te scheppen maatregelen vast te stellen waarbij de voor deze produkten vereiste minimumgrootte gewijzigd wordt ;

Overwegende dat het , ten einde de naleving van de kwaliteitsnormen te waarborgen en een uniforme toepassing ervan te bereiken , noodzakelijk is een controle voor te schrijven alsmede de verplichting om sancties te stellen op eventuele inbreuken ;

Overwegende dat , gelet op de kenmerken van de markt voor groenten en fruit , de totstandkoming van telersverenigingen die aan hun leden de verplichting opleggen bepaalde regels , inzonderheid ten aanzien van de commercialisatie , in acht te nemen , kan bijdragen tot verwezenlijking van de doelstellingen van de gemeenschappelijke ordening der markten ;

Overwegende dat derhalve bepalingen dienen te worden vastgesteld om de oprichting en de werking van deze verenigingen te vergemakkelijken ; dat te dien einde de Lid-Staten dient te worden toegestaan aan deze verenigingen steun te verlenen , waarvan de financiering ten dele ten laste van de Gemeenschap komt ; dat het evenwel van belang is het bedrag van deze steun te beperken en daaraan een voorbijgaand en aflopend karakter te verlenen , zodat de financiële verantwoordelijkheid van de telers geleidelijk toeneemt ;

Overwegende dat het , ten einde de prijzen te stabiliseren , wenselijk is dat deze verenigingen op de markt kunnen interveniëren , met name door het toepassen van een bodemprijs beneden welke de produkten van hun leden aan de verkoop worden onttrokken ;

Overwegende dat het , ten einde voor bepaalde soorten groenten en fruit , die van bijzonder belang zijn voor het inkomen van de telers , het hoofd te bieden aan ernstige verstoringen op de markt van de Gemeenschap , noodzakelijk is voor elk van deze produkten een voor de produktiegebieden van de Gemeenschap met de laagste prijzen representatieve basisprijs alsmede een aankoopprijs vast te stellen , die dienen voor de vaststelling van de prijsniveaus voor de interventies en van het bedrag van de vergoedingen uit hoofde van deze interventies ;

Overwegende dat het dienstig is , wanneer deze verstoringen zich voordoen , aan de Lid-Staten de verplichting op te leggen om financiële vergoedingen toe te kennen aan de telersverenigingen die produkten uit de markt nemen , alsmede de verplichting om de aangeboden produkten in geval van een ernstige crisis aan te kopen ; dat evenwel , aangezien de nakoming van deze laatste verplichting in sommige Lid-Staten op ernstige moeilijkheden kan stuiten , moet worden voorzien in de mogelijkheid deze Lid-Staten van die verplichting vrij te stellen ;

Overwegende dat de telersverenigingen moeten kunnen werken met inachtneming van bepaalde plaatselijke marktomstandigheden , en dat zij met de nodige snelheid moeten kunnen ingrijpen ter voorkoming van een ineenstorting der prijzen van langere duur ;

Overwegende dat maatregelen dienen te worden vastgesteld ten einde de interventies bij voorrang betrekking te doen hebben op produkten van lagere kwaliteitsklassen , om met name een betere commercialisatie van de produkten van hogere kwaliteitsklassen mogelijk te maken ;

Overwegende dat de interventiemaatregelen slechts volledig tot hun recht kunnen komen wanneer de uit de markt genomen produkten niet opnieuw in de voor dit soort produkten gebruikelijke handelskanalen worden gebracht ; dat de verschillende vormen van bestemming of gebruik welke aan deze voorwaarde voldoen , dienen te worden bepaald , zodat destructie van de op deze wijze uit de markt genomen produkten zoveel mogelijk wordt voorkomen ;

Overwegende dat in een periode waarin interventies op de markt plaatsvinden , de hoeveelheden produkten die in aanmerking komen om uit de markt te worden genomen of om te worden aangekocht , de mogelijkheden van de toegestane vormen van bestemming of gebruik te buiten dreigen te gaan ; dat de Lid-Staten in dat geval gemachtigd dienen te worden om onder bepaalde voorwaarden maatregelen te nemen ten einde het gebruik van de produkten door de telers binnen hun bedrijf te stimuleren ;

Overwegende dat de totstandbrenging van een enkele markt voor de Gemeenschap in de sector groenten en fruit de instelling van een uniforme regeling van het handelsverkeer aan de buitengrenzen van de Gemeenschap medebrengt ; dat de toepassing van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief in beginsel moet volstaan om de markt van de Gemeenschap te stabiliseren , omdat daardoor wordt belet dat het peil en de schommelingen van de prijzen in derde landen een weerslag hebben op de binnen de Gemeenschap toegepaste prijzen ;

Overwegende evenwel dat verstoringen op de markt van de Gemeenschap , te wijten aan aanbiedingen uit derde landen tegen abnormale prijzen , moeten worden voorkomen ; dat daartoe voor groenten en fruit referentieprijzen dienen te worden vastgesteld en dat naast het douanerecht een compenserende heffing dient te worden toegepast , wanneer de invoerprijs van de geïmporteerde produkten beneden de referentieprijs ligt ;

Overwegende dat in de meeste gevallen de aldus ingestelde regeling het mogelijk maakt van iedere maatregel tot kwantitatieve beperking aan de buitengrenzen van de Gemeenschap af te zien ; dat dit stelsel echter in uitzonderlijke omstandigheden te kort kan schieten ; dat het dienstig is ten einde de markt van de Gemeenschap in dergelijke gevallen niet zonder bescherming te laten tegen de verstoringen die hieruit dreigen voort te vloeien , aangezien de voorheen bestaande invoerbelemmeringen zullen zijn opgeheven , dat de Gemeenschap in staat wordt gesteld snel de vereiste maatregelen te nemen ;

Overwegende dat een te snelle toepassing van deze regeling ten aanzien van bepaalde produkten echter tot ernstige verstoringen op sommige markten van de Lid-Staten zou kunnen leiden ; dat het , ten einde een aanpassing aan de uit deze verbodsbepalingen voortvloeiende nieuwe concurrentievoorwaarden mogelijk te maken , derhalve dienstig is voor die produkten gedurende een bepaalde periode en op bepaalde voorwaarden machtiging te verlenen tot het handhaven van de thans in de Lid-Staten geldende beperkende maatregelen ;

Overwegende dat , ten einde de deelneming van de Gemeenschap aan de internationale handel in groenten en fruit te verzekeren , dient te worden voorzien in de mogelijkheid tot toekenning van een restitutie bij uitvoer van deze produkten naar derde landen ;

Overwegende dat de totstandbrenging van een enkele markt door de toepassing van bepaalde steunmaatregelen in gevaar zou worden gebracht ; dat het derhalve dienstig is dat de bepalingen van het Verdrag die het mogelijk maken de door de Lid-Staten verleende steun te beoordelen en die steunmaatregelen , welke onverenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt , te verbieden , van toepassing zijn in de sector groenten en fruit ;

Overwegende dat bij de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit gelijkelijk en op passende wijze rekening moet worden gehouden met de in de artikelen 39 en 110 van het Verdrag gestelde doeleinden ;

Overwegende dat , om de uitvoering van de voorgenomen maatregelen te vergemakkelijken , dient te worden voorzien in een procedure waarbij in het kader van een Comité van beheer een nauwe samenwerking tussen de Lid-Staten en de Commissie tot stand wordt gebracht ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit omvat gemeenschappelijke regels op het gebied van de mededinging , een prijs - en interventieregeling , alsmede een regeling van het handelsverkeer met derde landen .

2 . Deze ordening geldt voor de produkten van post 07.01 , met uitzondering van de onderverdelingen 07.01 A en 07.01 N , en voor de produkten van de posten 08.02 tot en met 08.09 , met uitzondering van onderverdelingen 08.04 A II en 08.05 F , van het gemeenschappelijk douanetarief .

TITEL I

Gemeenschappelijke normen

Artikel 2

1 . Voor produkten die zijn bestemd om in verse toestand aan de consument te worden geleverd , kunnen per produkt of groep van produkten gemeenschappelijke normen worden vastgesteld , hierna genoemd " kwaliteitsnormen " .

Deze normen kunnen kwaliteitsklassen " III " omvatten die worden vastgesteld met inachtneming van :

- het economisch belang dat de betrokken produkten voor de telers hebben ,

- de noodzaak te voldoen aan de eisen van de verbruikers .

Kwaliteitsnormen kunnen eveneens worden vastgesteld voor produkten die voor industriële be - en verwerking zijn bestemd .

2 . De Raad besluit volgens de procedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag , voor welke produkten kwaliteitsnormen moeten worden vastgesteld .

De kwaliteitsnormen en de datum met ingang waarvan deze normen van toepassing zijn , worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 33 .

3 . De in bijlage I bedoelde produkten die bestemd zijn om in verse toestand aan de consument te worden geleverd , zijn aan kwaliteitsnormen onderworpen .

Wijzigingen die dienen te worden aangebracht in de normen die bestaan op de datum van inwerkingtreding van de onderhavige verordening , komen tot stand volgens de procedure van artikel 33 .

Artikel 3

1 . Wanneer kwaliteitsnormen zijn vastgesteld , mogen de produkten waarop zij van toepassing zijn binnen de Gemeenschap alleen te koop uitgestald , te koop aangeboden , verkocht , geleverd of op enige andere wijze verhandeld worden , indien zij aan deze normen voldoen .

2 . De verplichting om aan de kwaliteitsnormen te voldoen , geldt binnen een Lid-Staat niet voor :

a ) produkten die door de teler worden verkocht of geleverd aan sorteer - en pakstations of aan bewaarinrichtingen , of die van het bedrijf van de teler naar deze inrichtingen worden verzonden ;

b ) produkten die van de bewaarinrichtingen naar sorteer - en pakstations worden verzonden ;

c ) onverminderd meer beperkende nationale bepalingen :

- produkten die door de teler te koop uitgestald , te koop aangeboden , verkocht , geleverd of op enige andere wijze in de handel worden gebracht in de in het produktiegebied gelegen groothandelscentra , met name de telersmarkten ,

- produkten die van deze groothandelscentra naar in hetzelfde produktiegebied gelegen sorteer - en pakstations of bewaarinrichtingen worden verzonden .

3 . De verplichting om aan de kwaliteitsnormen te voldoen geldt niet voor :

a ) produkten die naar de be - of verwerkende industrie worden verzonden , onder voorbehoud van eventuele vaststelling van kwaliteitsnormen voor produkten die voor industriële be - of verwerking zijn bestemd ,

b ) produkten die door de teler op zijn bedrijf aan de consument voor diens persoonlijke behoeften worden geleverd .

4 . Voor de in lid 2 en in lid 3 , sub a ) , bedoelde produkten moet het bewijs geleverd worden dat deze produkten aan de gestelde eisen voldoen , met name ten aanzien van hun bestemming .

5 . Aanvullende maatregelen tot vrijstelling van de verplichting om aan de kwaliteitsnormen te voldoen , alsmede nadere regelen voor de toepassing van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 33 .

Artikel 4

1 . De kwaliteitsklassen " III " of bepaalde kenmerken daarvan zijn van toepassing voor zover de produkten die aan deze kwaliteitsklassen of aan bepaalde kenmerken daarvan voldoen , noodzakelijk zijn om in de consumptieve behoeften te voorzien .

Tot toepassing van deze kwaliteitsklassen of van bepaalde kenmerken daarvan wordt besloten volgens de procedure van artikel 33 .

2 . Behalve wanneer volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag tot verlenging wordt besloten , mogen de kwaliteitsklassen " III " na het vijfde jaar volgende op de datum van inwerkingtreding van de verordening waarin deze klassen werden omschreven , niet meer van toepassing worden verklaard .

Artikel 5

1 . Ingeval met de produkten die aan de kwaliteitsnormen voldoen , niet in de consumptieve behoeften kan worden voorzien , kunnen voor een beperkte periode maatregelen worden genomen waarbij van de toepassing van deze normen wordt afgeweken . Voor de produkten waarvoor een kwaliteitsklasse " III " is vastgesteld , mogen deze maatregelen slechts worden genomen wanneer deze kwaliteitsklasse van tevoren of tegelijkertijd van toepassing is verklaard .

2 . Ingeval de produkten die aan de kwaliteitsnormen voldoen , de consumptieve behoeften overtreffen , kunnen maatregelen worden vastgesteld waarbij de minimumgrootte welke vereist is voor de produkten die krachtens artikel 3 binnen de Gemeenschap in de handel mogen worden gebracht , wordt gewijzigd .

Voor de produkten waarvoor een kwaliteitsklasse " III " is vastgesteld , mogen deze maatregelen slechts worden genomen wanneer deze kwaliteitsklasse niet van toepassing is .

3 . De in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 33 .

Artikel 6

1 . De in de kwaliteitsnormen voorgeschreven gegevens betreffende de aanduiding van het produkt moeten in duidelijk leesbare en onuitwisbare letters op een van de zijkanten van de verpakking worden aangebracht door directe opdruk of door middel van een stevig aan de verpakkingseenheid bevestigd etiket .

2 . Voor goederen die zonder verpakking rechtstreeks in een vervoermiddel worden verzonden , moeten deze gegevens voorkomen op een begeleidend document of op een kaartje dat zichtbaar binnen het vervoermiddel is aangebracht .

Artikel 7

In het stadium van de kleinhandel moeten bij verpakte produkten de voorgeschreven gegevens betreffende de aanduiding van het produkt op zichtbare wijze zijn aangebracht .

De produkten behoeven niet in een verpakking te worden aangeboden , mits de kleinhandelaar de te koop aangeboden goederen voorziet van een opschrift dat in goed zichtbare letters de in de kwaliteitsnormen voorgeschreven gegevens vermeldt betreffende :

- variëteit ,

- oorsprong van het produkt ,

- kwaliteitsklasse .

Artikel 8

1 . Ten einde na te gaan of de produkten waarvoor kwaliteitsnormen zijn vastgesteld , voldoen aan de voorschriften van de artikelen 3 tot en met 7 , wordt steekproefsgewijs , in alle stadia van de commercialisatie , alsmede tijdens het vervoer , door de door iedere Lid-Staat aangewezen controle-instanties een verificatie verricht .

Deze controle dient bij voorkeur te geschieden voor het verlaten van de produktiegebieden , tijdens het verpakken of bij het laden van de goederen .

De Lid-Staten doen aan de andere Lid-Staten en aan de Commissie mededeling van de door hen aangewezen controle-instanties .

2 . Nadere regelen voor de toepassing van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 33 .

Artikel 9

De bepalingen van de artikelen 3 tot en met 8 zijn op in de Gemeenschap ingevoerde produkten van toepassing , na voltooiing van de werkzaamheden die bij de invoer overeenkomstig de ter zake geldende communautaire bepalingen moeten plaatsvinden .

Ingeval produkten van oorsprong of van herkomst uit derde landen , met uitzondering van de Europese derde landen en van de niet-Europese landen van het Middellandse-Zeegebied , in oorspronkelijke verpakking in de handel worden gebracht , zijn zij , met betrekking tot de aanduiding , slechts onderworpen aan de verplichting om te voldoen aan de voorschriften van de kwaliteitsnormen ten aanzien van de vermelding van de volgende gegevens :

- variëteit ,

- land van oorsprong ,

- kwaliteitsklasse .

Ingeval deze gegevens niet voorkomen op de tot de invoer toegelaten verpakkingseenheden , worden de technische handelingen in verband met de aanduiding van het produkt verricht door de importeur .

Deze kan echter van die verplichting worden ontheven , indien de eerste koper aan wie hij de goederen verkoopt , zich ertoe verbindt deze handelingen te verrichten onder toezicht van de bevoegde instantie van de invoerende Lid-Staat .

Artikel 10

1 . De maatregelen ter verzekering van een uniforme toepassing van het bepaalde in deze titel , met name ten aanzien van de controle , worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 33 .

2 . De Lid-Staten nemen passende maatregelen ten einde op inbreuken op het bepaalde in deze titel sancties te stellen .

Uiterlijk een maand nadat zij de in de vorige alinea bedoelde maatregelen hebben getroffen , brengen zij deze ter kennis van de Commissie .

Artikel 11

Produkten waarvoor kwaliteitsnormen zijn vastgesteld , mogen slechts worden ingevoerd uit derde landen , indien zij voldoen aan de kwaliteitsnormen voor de klassen " Extra " , " I " of " II " of aan ten minste gelijkwaardige normen . De Commissie treft de voor de toepassing van dit artikel nodige maatregelen .

Artikel 12

1 . Produkten waarvoor kwaliteitsnormen zijn vastgesteld , mogen slechts worden uitgevoerd naar derde landen , indien zij voldoen aan de kwaliteitsnormen voor de klassen " Extra " , " I " of " II " .

Afwijkingen kunnen evenwel worden toegestaan volgens de procedure van artikel 33 , met inachtneming van de eisen van de markten van bestemming .

2 . De uitvoerende Lid-Staat onderwerpt de voor uitvoer naar derde landen bestemde produkten aan een kwaliteitscontrole , alvorens deze produkten de grens van zijn grondgebied overschrijden .

3 . Nadere regelen voor de toepassing van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 33 .

TITEL II

Telersverenigingen

Artikel 13

Onder " telersvereniging " wordt in de zin van deze verordening verstaan elke vereniging van telers van groenten en fruit , die op initiatief van de telers zelf is opgericht om met name :

- voor één of meer van de in artikel 1 bedoelde produkten de concentratie van het aanbod en de regulering van de producentenprijzen te bevorderen ,

- geschikte technische hulpmiddelen voor verpakking en commercialisatie van de betrokken produkten ter beschikking van de aangesloten telers te stellen ,

en die de aangesloten telers ertoe verplicht :

- de gehele produktie van het produkt of de produkten waarvoor zij zich hebben aangesloten , via de telersvereniging te verkopen , waarbij zij evenwel voor bepaalde hoeveelheden door de vereniging van deze verplichting kunnen worden ontheven ,

- ten aanzien van produktie en commercialisatie de regels toe te passen , die door de telersvereniging zijn vastgesteld met het oog op de verbetering van de kwaliteit der produkten en de aanpassing van de aangeboden hoeveelheden aan de eisen van de markt .

Artikel 14

1 . Ten einde de oprichting van telersverenigingen te bevorderen en hun werking te vergemakkelijken , kunnen de Lid-Staten gedurende de drie jaren na de datum van oprichting aan deze verenigingen steun verlenen , op voorwaarde dat de verenigingen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de duur en de doelmatigheid van hun werkzaamheden . Deze steun mag voor het eerste , het tweede en het derde jaar niet meer bedragen dan respectievelijk 3 % , 2 % en 1 % van de waarde van de in de handel gebrachte produktie waarop de werkzaamheden van de telersvereniging betrekking hebben . Voor elk jaar wordt de waarde van deze produktie forfaitair berekend , waarbij wordt uitgegaan van :

- de gemiddelde door de aangesloten telers in de handel gebrachte produktie gedurende de drie kalenderjaren die aan dat van hun toetreding zijn voorafgegaan ,

- de gemiddelde producentenprijzen die tijdens dezelfde periode aan deze telers zijn betaald .

2 . De Lid-Staten kunnen gedurende de vijf jaren na de vorming van de in artikel 15 bedoelde interventiefondsen , hetzij rechtstreeks , hetzij door bemiddeling van kredietinstellingen , aan de telersverenigingen steun verlenen in de vorm van leningen op bijzondere voorwaarden , bestemd voor het dekken van een gedeelte van de voorziene kosten van de in artikel 15 bedoelde marktinterventies .

3 . De in dit artikel bedoelde steunmaatregelen worden ter kennis gebracht van de Commissie door middel van een verslag dat de Lid-Staten haar aan het einde van elk begrotingsjaar toesturen .

Artikel 15

1 . Voor de in artikel 1 bedoelde produkten kunnen de telersverenigingen of de groeperingen van deze verenigingen een bodemprijs vaststellen , waarbeneden de telersverenigingen de door hun leden aangevoerde produkten niet te koop aanbieden ; in dat geval kennen de telersverenigingen of , in voorkomend geval , de groeperingen van deze verenigingen aan de aangesloten telers een vergoeding toe voor de onverkocht gebleven hoeveelheden van de in bijlage II genoemde produkten die aan de kwaliteitsnormen voldoen , onverminderd de mogelijkheid tot toekenning van een vergoeding voor de overige in artikel 1 bedoelde produkten welke niet in bijlage II voorkomen . De Lid-Staten kunnen het maximumpeil van de bodemprijs vaststellen . In dat geval en wanneer het een in bijlage II bedoeld produkt betreft , stellen zij deze prijs vast op een peil dat ten minste gelijk is aan het peil dat voortvloeit uit de toepassing van artikel 18 .

De bestemming van de aldus uit de markt genomen produkten moet door de telersvereniging op zodanige wijze worden geregeld , dat de normale afzet van de betrokken produktie niet wordt gehinderd .

Voor de financiering van deze maatregelen wordt door de aangesloten telers een interventiefonds gevormd , dat van middelen wordt voorzien door heffingen op de te koop aangeboden hoeveelheden .

2 . De volgende gegevens worden door de telersvereniging aan de nationale overheid medegedeeld en door deze ter kennis gebracht van de Commissie :

- de lijst van de produkten waarvoor de vereniging voornemens is het in lid 1 bedoelde stelsel toe te passen ,

- de periode gedurende welke de bodemprijzen van toepassing zijn ,

- het peil van de voorgenomen en toegepaste bodemprijzen .

Nadere regelen voor de toepassing van dit lid worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 33 .

TITEL III

Prijs - en interventieregeling

Artikel 16

1 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag , voor elk der in bijlage II genoemde produkten jaarlijks voor het begin van het verkoopseizoen een basisprijs en een aankoopprijs vast , die respectievelijk worden bepaald volgens lid 2 en lid 3 van dit artikel .

Deze prijzen gelden voor de gehele Gemeenschap en worden vastgesteld voor elk verkoopseizoen of voor elk van de perioden waarin dit verkoopseizoen op grond van het prijsverloop volgens de seizoenen kan worden verdeeld . Bij de vaststelling van de duur van het verkoopseizoen worden de perioden met geringe handel aan het begin en het einde van het verkoopseizoen niet in aanmerking genomen .

2 . De basisprijs is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de prijzen , die op de representatieve markt of markten van de Gemeenschap in de produktiegebieden met een overschot en met de laagste prijzen zijn genoteerd gedurende de drie verkoopseizoenen die aan de datum van vaststelling van de basisprijs voorafgaan , voor een produkt waarvoor de handelskenmerken , zoals variëteit of type , kwaliteitsklasse , sortering naar grootte en verpakking , zijn vastgesteld . Bij het vaststellen van dit gemiddelde wordt geen rekening gehouden met de prijzen die voor elke representatieve markt als uitzonderlijk hoog of uitzonderlijk laag ten opzichte van de normale schommelingen op deze markt kunnen worden beschouwd .

De voor de bepaling van de basisprijs in aanmerking genomen produktiegebieden met een overschot moeten , te zamen voor het betrokken produkt in de betreffende periode tussen 20 en 30 % van de produktie van de Gemeenschap opleveren .

3 . De aankoopprijs wordt voor elk betrokken produkt vastgesteld op een peil dat ligt tussen :

- 40 en 45 % van de basisprijs , voor bloemkool en tomaten ,

- 50 en 55 % van de basisprijs , voor appelen en peren ,

- 60 en 70 % van de basisprijs , voor de overige produkten van bijlage II .

Hierbij wordt rekening gehouden met :

- de kenmerken van de markt , inzonderheid de omvang van de prijsschommelingen ,

- de noodzaak om deze prijs op een dusdanig niveau vast te stellen , dat hij , door de in de artikelen 15 , 18 en 19 bedoelde maatregelen , bijdraagt tot stabilisatie van de marktprijzen en toch niet leidt tot vorming van structurele overschotten in de Gemeenschap .

4 . Voor een produkt waarvan de handelskenmerken afwijken van die van het produkt dat gekozen is voor de vaststelling van de basisprijs , wordt de prijs waartegen het produkt in het kader van de bepalingen van artikel 19 wordt aangekocht , berekend door toepassing van aanpassingscoëfficiënten op de door de Raad vastgestelde aankoopprijs .

De aanpassingscoëfficiënten worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 33 .

Artikel 17

1 . Elke marktdag gedurende het tijdvak waarin de basisprijs en de aankoopprijs van toepassing zijn , delen de Lid-Staten aan de Commissie de producentenprijzen mede , die op hun representatieve markten zijn genoteerd voor produkten met dezelfde kenmerken als de voor de vaststelling van de basisprijs in aanmerking genomen produkten .

2 . Als representatief in de zin van lid 1 moeten worden beschouwd de markten van de Lid-Staten , waar gedurende het gehele verkoopseizoen of gedurende een van de perioden waarin het verkoopseizoen is verdeeld , voor een bepaald produkt een aanzienlijk deel van de nationale produktie wordt verhandeld .

De lijst van deze markten wordt vastgesteld volgens de procedure van artikel 33 .

Artikel 18

1 . De Lid-Staten kennen aan de telersverenigingen die in het kader van artikel 15 interventiemaatregelen nemen , een financiële vergoeding toe op voorwaarde dat :

a ) de bodemprijs ligt :

- op een peil dat ten hoogste gelijk is aan dat van de in artikel 19 , lid 2 , eerste streepje , bedoelde prijs , verhoogd met 10 % van de basisprijs , voor de produkten die de kenmerken bezitten welke in de kwaliteitsnormen zijn voorgeschreven voor kwaliteitsklasse " II " of voor de hogere kwaliteitsklassen ,

- op een peil dat ten hoogste gelijk is aan dat van de in artikel 19 , lid 2 , tweede streepje , bedoelde aankoopprijs , verhoogd met 10 % van de basisprijs , voor de produkten die de kenmerken bezitten welke in de kwaliteitsnormen zijn voorgeschreven voor kwaliteitsklasse " III " ,

b ) de vergoeding voor de aangesloten telers voor de uit de markt genomen hoeveelheden produkten niet hoger is dan het bedrag dat wordt verkregen door toepassing van de bodemprijs op deze hoeveelheden .

2 . Het bedrag van de financiële vergoeding is gelijk aan de door de telersverenigingen uitgekeerde vergoedingen waarop de netto-opbrengst van de uit de markt genomen produkten in mindering is gebracht .

3 . Voor de produkten waaraan de telersverenigingen niet een der in artikel 21 , lid 1 , eerste alinea , sub a ) , eerste , tweede en derde streepje , bedoelde bestemmingen kunnen geven , is het toekennen van de financiële vergoeding afhankelijk van een aanwending die in overeenstemming is met de voorschriften die de Lid-Staat krachtens artikel 21 heeft uitgevaardigd .

Artikel 19

1 . Indien voor een bepaald produkt en voor een van de in artikel 17 , lid 2 , bedoelde representatieve markten de overeenkomstig lid 1 van genoemd artikel aan de Commissie medegedeelde prijzen gedurende drie opeenvolgende marktdagen lager blijven dan de aankoopprijs , constateert de Commissie onverwijld dat de markt van het betrokken produkt een ernstige crisis doormaakt .

2 . Dadelijk na deze constatering verzekeren de Lid-Staten door middel van de instanties of van de natuurlijke personen of rechtspersonen welke zij hiertoe hebben aangewezen , de aankoop van de hun aangeboden produkten van oorsprong uit de Gemeenschap , voor zover deze voldoen aan de in de kwaliteitsnormen gestelde eisen inzake kwaliteit en sortering naar grootte , en voor zover zij niet overeenkomstig artikel 15 , lid 1 , uit de markt zijn genomen .

Deze produkten worden aangekocht :

- tegen de aankoopprijs , waarop de aanpassingscoëfficiënt voor kwaliteitsklasse " II " en in voorkomend geval andere aanpassingscoëfficiënten zijn toegepast , voor zover zij voldoen aan de eisen inzake kwaliteit en sortering naar grootte , welke in de kwaliteitsnormen voor deze kwaliteitsklasse of voor de hogere kwaliteitsklassen zijn gesteld ;

- tegen de aankoopprijs , waarop de aanpassingscoëfficiënt voor kwaliteitsklasse " III " en in voorkomend geval andere aanpassingscoëfficiënten zijn toegepast , voor zover zij voldoen aan de eisen inzake kwaliteit en sortering naar grootte welke in de kwaliteitsnormen voor deze kwaliteitsklasse zijn gesteld .

3 . De aankooptransacties worden geschorst zodra de prijzen gedurende drie opeenvolgende marktdagen hoger dan de aankoopprijs blijven ; de Commissie constateert onverwijld dat deze voorwaarde is vervuld .

4 . Van de in lid 2 gestelde verplichting kunnen die Lid-Staten worden vrijgesteld , die bij de nakoming van deze verplichting op ernstige moeilijkheden stuiten . Zij stellen de Commissie in kennis van het bestaan van deze moeilijkheden ten einde van de vrijstelling gebruik te maken .

De Lid-Staten die van deze vrijstelling gebruik maken , treffen alle maatregelen , nodig om telersverenigingen op te richten die in het kader van artikel 15 op de markt interveniëren .

5 . De Commissie brengt uiterlijk 1 mei 1971 aan de Raad verslag uit over de bij de tenuitvoerlegging van de interventieregeling verkregen resultaten , met name over de omvang van de produktie waarop de interventiemaatregelen van de telersverenigingen betrekking hebben .

De maatregelen die noodzakelijk blijken om een uniforme interventieregeling tot stand te brengen , worden door de Raad op voorstel van de Commissie volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag , vastgesteld .

Artikel 20

1 . Het bepaalde in de artikelen 18 en 19 is van toepassing , onverminderd de bepalingen vastgesteld krachtens artikel 4 en artikel 5 , lid 2 .

2 . Voor de produkten van bijlage II waarvoor geen kwaliteitsklasse " II " bestaat , dient men onder de uitdrukking " kwaliteitsklasse II " gebruikt in artikel 18 , lid 1 , sub a ) , eerste streepje , en in artikel 19 , lid 2 , eerste streepje , " kwaliteitsklasse I " te verstaan .

Artikel 21

1 . De produkten welke uit de markt zijn genomen in het kader van artikel 18 of zijn aangekocht overeenkomstig artikel 19 , worden afgezet door gebruikmaking van één van de volgende mogelijkheden :

a ) voor alle produkten :

- gratis uitreiking aan instellingen en stichtingen van liefdadigheid en aan personen die door hun nationale wetgeving erkend worden als rechthebbenden op bijstand van overheidswege , met name in verband met de onvoldoende middelen voor de voorziening in hun levensonderhoud ,

- gebruik voor andere dan voedingsdoeleinden ,

- gebruik , in verse toestand , voor dierlijke voeding ,

- gebruik , na verwerking door de veevoederindustrie , voor dierlijke voeding ,

- verwerking en gratis uitreiking van de door deze verwerking verkregen produkten aan de bij het eerste streepje bedoelde natuurlijke of rechtspersonen ,

- gratis uitreiking aan de kinderen in de scholen ; de Lid-Staten dragen er zorg voor dat de uit dezen hoofde uitgereikte hoeveelheden komen bij de hoeveelheden die door de schoolkantines plegen te worden gekocht ;

b ) voor appelen , peren en perziken , subsidiair : omzetting in alcohol met een gehalte van meer dan 80 * , verkregen door directe distillatie van het produkt .

Bovendien kan voor alle in de eerste alinea bedoelde produkten volgens de procedure van artikel 33 worden besloten tot levering van bepaalde categorieën van deze produkten aan de verwerkende industrie , mits zulks binnen de Gemeenschap niet tot concurrentiedistorsies voor de betrokken industrieën leidt .

2 . Wanneer bij het uit de markt nemen van produkten in het kader van artikel 18 of bij aankopen op grond van artikel 19 blijkt dat de afzet van de produkten die in aanmerking komen om uit de markt te worden genomen of te worden aangekocht , niet tijdig kan worden verzekerd door gebruikmaking van één van de in lid 1 opgesomde mogelijkheden , kunnen de Lid-Staten tot toepassing van de volgende regeling besluiten : telers van groenten en fruit , die zich ertoe verbinden een bepaalde hoeveelheid van hun produkten niet te leveren , inzonderheid met het oog op gebruik binnen hun bedrijf , ontvangen voor deze hoeveelheid een vergoeding van een bedrag per eenheid , dat wordt berekend door de door de Raad vastgestelde aankoopprijs te vermenigvuldigen met :

- aanpassingscoëfficiënten , vastgesteld op basis van die welke zijn bepaald in toepassing van artikel 16 , lid 4 , voor produkten welke geheel of gedeeltelijk aan de in de kwaliteitsnormen gestelde eisen voldoen ,

- specifieke aanpassingscoëfficiënten voor produkten die niet aan de in de kwaliteitsnormen gestelde eisen voldoen .

3 . De gratis uitreikingen , bedoeld in lid 1 , eerste alinea , sub a ) , eerste streepje , worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Lid-Staten .

De door de betrokken Lid-Staat aangewezen instantie levert de produkten aan de veevoederindustrie via een openbare inschrijving .

De verwerking , bedoeld in lid 1 , eerste alinea , sub a ) , vijfde streepje , wordt door de door de betrokken Lid-Staat aangewezen instantie via een openbare inschrijving aan het bedrijfsleven uitbesteed .

De distillatie bedoeld in lid 1 , eerste alinea , sub b ) , wordt door distilleerderijen uitgevoerd , hetzij voor eigen rekening , hetzij voor rekening van de door de betrokken Lid-Staat aangewezen instantie . In het eerste geval levert de instantie de produkten aan de distilleerderijen via een openbare inschrijving . In het tweede geval besteedt de instantie de distillatie aan deze bedrijven uit via een openbare inschrijving .

4 . Nadere regelen voor de toepassing van dit artikel , met name de voorwaarden voor tenuitvoerlegging van en controle op de in lid 2 bedoelde regeling , worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 33 . De aanpassingscoëfficiënten en de criteria voor de openbare inschrijvingen worden volgens dezelfde procedure vastgesteld .

5 . De Lid-Staten nemen alle passende maatregelen ter verhindering en bestraffing van bedrieglijke handelingen ten aanzien van de regeling tot toepassing waarvan zij op grond van lid 2 kunnen besluiten .

Zij delen deze maatregelen onverwijld aan de Commissie mede .

TITEL IV

Regeling van het handelsverkeer met derde landen

Artikel 22

1 . Behoudens andersluidende communautaire bepalingen of afwijkingen , waartoe door de Raad , op voorstel van de Commissie en volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag , is besloten , is het verboden om bij invoer van de in artikel 1 bedoelde produkten uit derde landen :

- enige heffing van gelijke werking als een douanerecht toe te passen ,

- enige kwantitatieve beperking of maatregel van gelijke werking toe te passen .

Voor de in de lijst van bijlage III genoemde produkten echter en onverminderd het bepaalde in lid 2 , tweede alinea , is het bepaalde in de vorige alinea , tweede streepje , niet van toepassing gedurende de in diezelfde bijlage vastgestelde perioden .

2 . De Raad beslist op voorstel van de Commissie volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag voor 1 januari 1973 , onder welke omstandigheden het in lid 1 , tweede streepje , genoemde verbod tot de in bijlage III genoemde produkten wordt uitgebreid gedurende de in die bijlage vastgestelde perioden .

Tot de inwerkingtreding van de maatregelen waartoe krachtens de vorige alinea wordt besloten , kunnen de Lid-Staten geen andere kwantitatieve beperkingen of maatregelen van gelijke werking toepassen dan die welke zij tijdens het aan 1 januari 1970 voorafgaande verkoopseizoen toepasten , zonder dat zij daaraan evenwel een meer beperkend karakter mogen geven .

De Lid-Staten die voldoen aan de voorwaarden voor de toepassing van de in de tweede alinea bedoelde maatregelen en die voornemens zijn deze maatregelen toe te passen , stellen de Commissie daarvan in kennis voor de aanvang van het invoerseizoen .

Artikel 23

1 . Ten einde verstoringen als gevolg van aanbiedingen uit derde landen tegen abnormale prijzen te voorkomen , worden jaarlijks referentieprijzen vastgesteld die gelden voor de gehele Gemeenschap .

2 . De referentieprijs is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de producentenprijzen van elke Lid-Staat , verhoogd met het in lid 4 omschreven bedrag . Deze producentenprijzen stemmen overeen met het gemiddelde van de prijzen die tijdens de drie jaren voorafgaande aan de datum van vaststelling van de referentieprijs voor een binnenlands produkt waarvan de handelskenmerken zijn bepaald , op de representatieve markt of markten in de produktiegebieden met de laagste prijzen zijn genoteerd voor de produkten of variëteiten die een aanzienlijk deel uitmaken van de in het gehele jaar of gedurende een deel daarvan in de handel gebrachte produktie en die ten aanzien van kwaliteitsklasse en verpakking aan bepaalde eisen voldoen . De referentieprijs wordt vastgesteld voor de duur van één jaar . Ten einde evenwel rekening te houden met de seizoenverschillen in de prijzen , kan elk jaar worden verdeeld in verschillende perioden waarbinnen de prijzen een betrekkelijke stabiliteit vertonen .

3 . Bij de bepaling van het gemiddelde van de prijzen voor elke representatieve markt worden de prijzen die uitzonderlijk hoog of uitzonderlijk laag kunnen worden geacht ten opzichte van de op deze markt waargenomen normale schommelingen , buiten beschouwing gelaten .

4 . Het bedrag bedoeld in lid 2 , eerste zin , dat forfaitair kan worden berekend , wordt vastgesteld op de grondslag van de commercialisatiekosten voor produkten van oorsprong uit de Gemeenschap , die worden geraamd ten einde in hetzelfde stadium van de commercialisatie de referentieprijs en de prijzen van uit derde landen ingevoerde produkten vergelijkbaar te maken .

Artikel 24

1 . Aan de hand van de inlichtingen verstrekt door de Lid-Staten of door haarzelf ingewonnen volgt de Commissie regelmatig het verloop van de gemiddelde prijzen van de uit derde landen ingevoerde produkten op de meest representatieve invoermarkten van de Lid-Staten voor een produkt waarvan de handelskenmerken zijn vastgesteld , en voor elke herkomst .

2 . Voor elk van de produkten waarvoor een referentieprijs geldt , wordt elke marktdag voor elke herkomst een invoerprijs berekend op basis van de prijzen geconstateerd in of teruggebracht tot het stadium van de importeur groothandelaar voor een produkt van de kwaliteitsklasse die voor de vaststelling van de referentieprijs is gekozen of , onder de hierna omschreven voorwaarden , voor een produkt dat in een lagere kwaliteitsklasse wordt verhandeld .

Ingeval de op een representatieve invoermarkt beschikbare noteringen voor een bepaalde herkomst slechts betrekking hebben op produkten die worden verhandeld in een lagere kwaliteitsklasse dan die welke voor de vaststelling van de referentieprijs is gekozen ,

- wordt op deze noteringen een aanpassingscoëfficiënt toegepast , indien deze produkten , wegens de produktievoorwaarden in het land van herkomst , op grond van hun kwaliteitskenmerken normaliter en ouder gewoonte niet worden verhandeld in de kwaliteitsklasse welke voor de vaststelling van de referentieprijs is gekozen ,

- worden deze noteringen ongewijzigd gebruikt voor de berekening van de invoerprijs , wanneer niet aan de na het eerste streepje genoemde voorwaarde is voldaan .

3 . De invoerprijs voor een bepaalde herkomst is gelijk aan de laagste prijs of aan het rekenkundig gemiddelde van de laagste prijzen , geconstateerd voor ten minste 30 % van de hoeveelheden van de betrokken herkomst , die op alle representatieve markten waarvoor noteringen beschikbaar zijn , in de handel zijn gebracht , welke prijs of prijzen , eventueel na toepassing van de aanpassingscoëfficiënt , vooraf worden verminderd :

- met de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief ,

- met de eventuele compenserende heffingen ,

- met de overige invoerbelastingen , voor zover de invloed hiervan in deze prijzen is inbegrepen ,

- met de vervoerkosten die drukken op deze produkten vanaf de plaatsen van grensoverschrijding van de Gemeenschap tot de representatieve invoermarkten waarop de prijzen zijn geconstateerd .

Artikel 25

1 . Wanneer de invoerprijs van een uit een derde land ingevoerd produkt zich gedurende twee opeenvolgende marktdagen handhaaft op een peil dat ten minste 0,5 rekeneenheid beneden de referentieprijs ligt , wordt , behoudens uitzonderlijke gevallen , een compenserende heffing voor de betrokken herkomst ingesteld . Deze heffing is gelijk aan het verschil tussen de referentieprijs en het rekenkundig gemiddelde van de laatste twee invoerprijzen welke voor deze herkomst bekend zijn , hierna genoemd " gemiddelde invoerprijs " . Deze gemiddelde invoerprijs wordt dan elke marktdag voor elke herkomst berekend tot de heffing voor deze herkomst wordt afgeschaft .

2 . Ingeval voor een zelfde produkt en voor een zelfde periode volgens voorgaande bepalingen een compenserende heffing voor verschillende herkomsten zou moeten worden toegepast , wordt hierop een enkele heffing toegepast , behalve wanneer de invoerprijzen van een of meer van deze herkomsten zich in vergelijking met de voor de andere betrokken herkomst of herkomsten geconstateerde invoerprijzen op een ongewoon laag peil bewegen . Ingeval een zelfde heffing wordt toegepast ten aanzien van meer landen van herkomst , is het bedrag van deze heffing gelijk aan het verschil tussen de referentieprijs en het rekenkundig gemiddelde van de gemiddelde invoerprijzen welke voor elke betrokken herkomst overeenkomstig lid 1 zijn bepaald .

3 . De compenserende heffing , die voor alle Lid-Staten gelijk is , wordt aan de geldende douanerechten toegevoegd .

Artikel 26

1 . De ingestelde heffing wordt niet gewijzigd zolang de op de importmarkten waargenomen situatie , met het oog waarop deze heffing was ingesteld , geen verandering heeft ondergaan waardoor :

- het bedrag van de heffing onvoldoende wordt ,

- wijziging in de groepering van de herkomsten nodig wordt .

2 . De beslissing tot afschaffing van de heffing wordt voor een herkomst genomen , wanneer de invoerprijzen gedurende twee opeenvolgende marktdagen gelegen zijn op een peil dat ten minste gelijk is aan de referentieprijs . Deze beslissing wordt eveneens genomen wanneer de prijsnoteringen voor deze herkomst gedurende vijf opeenvolgende marktdagen ontbreken .

Artikel 27

1 . Volgens de procedure van artikel 33 worden vastgesteld :

- nadere regelen voor de toepassing van de artikelen 23 tot en met 26 , met name de criteria voor wijziging van de van kracht zijnde heffingen ,

- de aanpassingscoëfficiënten ,

- de referentieprijzen .

2 . Tot invoering , wijziging en intrekking van de heffing wordt besloten volgens de procedure van artikel 33 .

In het tijdvak tussen twee bijeenkomsten van het Comité van beheer worden deze maatregelen echter door de Commissie vastgesteld . In dat geval zijn zij geldig tot de volgens de procedure van artikel 33 eventueel getroffen maatregelen van kracht worden .

Artikel 28

Ten aanzien van de in deze verordening bedoelde produkten , waarvan de rechten in het G.A.T.T . zijn geconsolideerd , ziet de Gemeenschap erop toe dat de compenserende heffing wordt toegepast met inachtneming van de verbintenissen die de Lid-Staten en de Gemeenschap in het kader van het G.A.T.T . hebben aangegaan .

Indien de toepassing van deze heffing een actie van andere overeenkomstsluitende partijen in het kader van het G.A.T.T . tot gevolg heeft , besluit de Raad , op basis van een voorstel of een aanbeveling van de Commissie , opgesteld uitgaande van de aldus ontstane situatie , omtrent de volgens de procedure van artikel 113 van het Verdrag te nemen maatregelen . Met name rust op de Raad de taak eventuele besluiten tot deconsolidatie te nemen .

Artikel 29

1 . Indien in de Gemeenschap de markt voor een of meer van de in artikel 1 bedoelde produkten als gevolg van invoer of uitvoer ernstige verstoringen ondergaat of dreigt te ondergaan , die de doeleinden van artikel 39 van het Verdrag in gevaar kunnen brengen , kunnen in het handelsverkeer met derde landen passende maatregelen worden toegepast totdat deze verstoring opgeheven of het gevaar daarvoor geweken is .

De Raad stelt op voorstel van de Commissie volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag , nadere regelen voor de toepassing van dit lid vast en bepaalt in welke gevallen en binnen welke grenzen de Lid-Staten conservatoire maatregelen kunnen treffen .

2 . Indien de in lid 1 bedoelde situatie zich voordoet , beslist de Commissie op verzoek van een Lid-Staat of op eigen initiatief ter zake van de noodzakelijke maatregelen , die aan de Lid-Staten worden medegedeeld en die onmiddellijk van toepassing zijn . Indien bij de Commissie een dergelijk verzoek van een Lid-Staat wordt ingediend , beslist zij hierover binnen vierentwintig uur na ontvangst van het verzoek .

3 . Iedere Lid-Staat kan de maatregel van de Commissie binnen de drie werkdagen volgende op de dag van mededeling daarvan aan de Raad voorleggen . De Raad komt onverwijld bijeen . Hij kan de desbetreffende maatregel van de Commissie volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag , wijzigen of vernietigen .

Artikel 30

1 . In de mate nodig om een economisch belangrijke uitvoer van de in artikel 1 bedoelde produkten op basis van de prijzen van deze produkten in de internationale handel mogelijk te maken , kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen in de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij de uitvoer .

2 . De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap . Zij kan naar gelang van de bestemming worden gedifferentieerd .

De restitutie wordt toegekend op verzoek van de belanghebbende .

3 . De Raad stelt , op voorstel van de Commissie , volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag , de algemene voorschriften vast betreffende de toekenning van de restituties bij de uitvoer en de criteria voor de bepaling van het restitutiebedrag .

4 . Nadere regelen voor de toepassing van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 33 . Volgens dezelfde procedure worden periodiek de restituties vastgesteld .

5 . Indien hiertoe de noodzaak bestaat , kan de Commissie , op verzoek van een Lid-Staat of op eigen initiatief , de restituties tussentijds wijzigen .

TITEL V

Algemene bepalingen

Artikel 31

Behoudens andersluidende bepalingen in deze verordening , zijn de artikelen 92 , 93 en 94 van het Verdrag van toepassing op de produktie van en de handel in de in artikel 1 bedoelde produkten .

Artikel 32

1 . Er is ingesteld een Comité van beheer voor groenten en fruit , hierna genoemd " Comité " , dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten en onder voorzitterschap staat van een vertegenwoordiger van de Commissie .

2 . In het Comité worden de stemmen van de Lid-Staten gewogen overeenkomstig het bepaalde in artikel 148 , lid 2 , van het Verdrag . De voorzitter neemt geen deel aan de stemming .

Artikel 33

1 . In de gevallen waarin wordt verwezen naar de in dit artikel omschreven procedure , leidt de voorzitter deze procedure bij het Comité in , hetzij op eigen initiatief , hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een Lid-Staat .

2 . De vertegenwoordiger van de Commissie dient een ontwerp in van de te nemen maatregelen . Het Comité brengt over deze maatregelen advies uit binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie der aan een onderzoek onderworpen vraagstukken . Het Comité spreekt zich uit met een meerderheid van twaalf stemmen .

3 . De Commissie stelt maatregelen vast die onmiddellijk van toepassing zijn . Indien echter deze maatregelen niet in overeenstemming zijn met het door het Comité uitgebrachte advies , worden zij door de Commissie onverwijld ter kennis van de Raad gebracht . In dat geval kan de Commissie de toepassing van de maatregelen waartoe zij heeft besloten , tot ten hoogste één maand na deze kennisgeving uitstellen .

De Raad kan binnen één maand volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag , een andersluidend besluit nemen .

Artikel 34

Het Comité kan elk ander vraagstuk onderzoeken dat door zijn voorzitter , hetzij op diens initiatief , hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een Lid-Staat , aan de orde wordt gesteld .

Artikel 35

Op voorstel van de Commissie kan de Raad volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag , aan de in bijlage II opgenomen lijst produkten toevoegen , de in de artikelen 16 en 18 bedoelde percentages wijzigen en voor elk produkt maatregelen treffen die van titel II en titel III afwijken .

Artikel 36

1 . Het bepaalde in de verordeningen betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is van toepassing op de markt van de in artikel 1 bedoelde produkten .

2 . De steun die de Lid-Staten overeenkomstig artikel 14 , lid 1 , verlenen , wordt voor 50 % vergoed door het Europees Oriëntatie - en Garantiefonds voor de Landbouw , afdeling Oriëntatie .

De Raad stelt , op voorstel van de Commissie , volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag , nadere regelen voor de toepassing van dit lid vast .

Artikel 37

Deze verordening moet zodanig worden toegepast dat gelijkelijk en op passende wijze rekening wordt gehouden met de in de artikelen 39 en 110 van het Verdrag gestelde doeleinden .

Artikel 38

1 . De Lid-Staten en de Commissie verstrekken elkaar de voor de toepassing van deze verordening benodigde gegevens . De wijze waarop deze gegevens worden medegedeeld en verspreid , wordt vastgesteld volgens de procedure van artikel 33 .

2 . De Lid-Staten brengen de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die ingevolge deze verordening worden vastgesteld , uiterlijk één maand na vaststelling ter kennis van de Commissie .

Artikel 39

Artikel 2 , lid 3 , van Verordening nr . 23 houdende geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2727/71 ( 2 ) , wordt als volgt gelezen :

" De kwaliteitsnormen voor bloemkool , sla , krulandijvie en andijvie , uien , tomaten , abrikozen , perziken en pruimen zijn vermeld in bijlage II . "

Artikel 40

Op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken , Ierland , het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie worden de artikelen 4 en 33 als volgt gewijzigd :

1 . Artikel 4 , lid 2 , wordt aangevuld met onderstaande alinea :

" De kwaliteitsklassen III voor bloemkool , tomaten , appelen en peren , perziken , citrusvruchten , tafeldruiven , sla , krulandijvie en andijvie , uien , witlof , kersen , aardbeien , asperges en komkommers kunnen evenwel tot en met 31 december 1977 van toepassing worden verklaard . "

2 . In artikel 33 , lid 2 , wordt het woord " twaalf " vervangen door het woord " drieënveertig " .

Artikel 41

1 . De hierna volgende verordeningen worden ingetrokken :

- Verordening nr . 23 , met uitzondering van artikel 2 , lid 3 , en van bijlage II ,

- Verordening nr . 158/66/EEG van de Raad van 25 oktober 1966 betreffende de toepassing van de kwaliteitsnormen op groenten en fruit die binnen de Gemeenschap in de handel worden gebracht ( 3 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2423/70 ,

- Verordening nr . 159/66/EEG van de Raad van 25 oktober 1966 houdende aanvullende bepalingen inzake de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit ( 4 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1425/71 ( 5 ) ;

- Verordening ( EEG ) nr . 2513/69 van de Raad van 9 december 1969 betreffende de coordinatie en de eenmaking van de invoerregelingen voor groenten en fruit die door elke Lid-Staat ten opzichte van derde landen worden toegepast ( 6 ) .

2 . De verwijzingen naar de uit hoofde van lid 1 ingetrokken verordeningen moeten worden opgevat als verwijzingen naar deze verordening .

De aanhalingen en verwijzingen die betrekking hebben op genoemde verordeningen moeten worden gelezen volgens de in bijlage IV voorkomende concordantietabel .

Artikel 42

Deze verordening treedt in werking op 1 juni 1972 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 18 mei 1972 .

Voor de Raad

De Voorzitter

M . MART

( 1 ) PB nr . 30 van 20 . 4 . 1962 , blz . 965/62 .

( 2 ) PB nr . L 282 van 23 . 12 . 1971 , blz . 8 .

( 3 ) PB nr . 192 van 27 . 10 . 1966 , blz . 3282/66 .

( 4 ) PB nr . 192 van 27 . 10 . 1966 , blz . 3286/66 .

( 5 ) PB nr . L 151 van 7 . 7 . 1971 , blz . 1 .

( 6 ) PB nr . L 318 van 18 . 12 . 1969 , blz . 6 .

BIJLAGE I

Produkten , bestemd om in verse toestand aan de consument te worden geleverd , die aan kwaliteitsnormen zijn onderworpen

Groenten

Bloemkool

Sluitkool

Spruiten

Spinazie

Sla , krulandijvie en andijvie

Witloof

Doperwten

Slabonen

Wortelen

Uien

Knoflook

Asperges

Artisjokken

Tomaten

Komkommers

Bleekselderij

Fruit

Citrusvruchten

Tafeldruiven

Appelen en peren

Abrikozen

Perziken

Kersen

Pruimen

Aardbeien

BIJLAGE II

Produkten onderworpen aan een prijs - en interventieregeling

Bloemkool

Tomaten

Zoete sinaasappelen

Mandarijnen

Citroenen

Tafeldruiven

Appelen ( andere dan persappelen )

Peren ( andere dan persperen )

Perziken ( andere dan bloedperziken en nectarines )

BIJLAGE III

Lijst bedoeld in artikel 22

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief * Produkten * Perioden *

ex 07.01 D * Sla , krulandijvie en andijvie * 15 november - 15 juni *

ex 07.01 F II * Bonen van de " Phaseolus " -soorten ( voor het doppen bestemde en gedopte bonen niet inbegrepen ) * 1 juni - 30 september *

ex 08.09 * Meloenen * 1 juli - 15 oktober *

08.04 A I * Tafeldruiven * 1 juli - 31 januari *

07.01 M * Tomaten * 15 mei - 31 december *

07.01 L * Artisjokken * 15 maart - 30 juni *

08.07 A * Abrikozen * 5 juni - 31 juli *

BIJLAGE IV

Concordantietabel

1 . VERORDENING Nr . 23 * ONDERHAVIGE VERORDENING *

artikel 2 , lid 1 * artikel 2 , lid 1 , eerste en derde alinea *

artikel 2 , lid 2 * artikel 11 *

artikel 4 * artikel 2 , lid 2 , eerste alinea *

artikel 5 , lid 1 * artikel 2 , lid 2 , tweede alinea *

artikel 5 , lid 2 * artikel 2 , lid 3 , tweede alinea *

artikel 7 * artikel 1 , lid 2 , ( werkingssfeer van de verordening ) , artikel 31 ( toepassing van de artikelen 92 , 93 en 94 van het Verdrag ) *

artikel 11 , lid 2 , alinea's 1 tot en met 4 * artikel 23 *

artikel 11 , lid 2 , alinea's 5 , 6 , 7 en 8 * artikel 24 *

artikel 11 , lid 2 , alinea's 9 , 10 en 11 * artikel 25 *

artikel 11 , lid 2 , alinea's 12 en 13 * artikel 26 *

artikel 11 , lid 2 , alinea 14 * artikel 27 , lid 1 *

artikel 11 , lid 2 , alinea 15 * artikel 27 , lid 2 *

artikel 11 , lid 2 , alinea's 16 en 17 * artikel 28 *

artikel 12 * artikel 32 *

artikel 13 * artikel 33 *

artikel 14 * artikel 34 *

artikel 16 bis * artikel 37 *

bijlagen I A - I B - I C - I D - I E * bijlage I *

2 . VERORDENING Nr . 158/66/EEG * ONDERHAVIGE VERORDENING *

artikel 1 , lid 1 * artikel 3 , lid 1 *

artikel 1 , lid 2 * artikel 3 , lid 2 *

artikel 1 , lid 3 * artikel 3 , lid 3 *

artikel 1 , lid 4 * artikel 3 , lid 4 *

artikel 1 , lid 5 * artikel 3 , lid 5 *

artikel 2 , lid 1 , eerste alinea * artikel 2 , lid 2 , tweede alinea *

artikel 2 , lid 1 , tweede alinea * artikel 2 , lid 1 , tweede alinea *

artikel 2 , lid 1 , derde alinea * artikel 2 , lid 3 , tweede alinea *

artikel 2 , lid 2 * artikel 4 , lid 1 *

artikel 2 , lid 3 * artikel 4 , lid 2 *

artikel 3 * artikel 6 *

artikel 4 * artikel 7 *

artikel 5 * artikel 8 *

artikel 6 , lid 1 * artikel 11 *

artikel 6 , lid 2 * artikel 9 *

artikel 7 * artikel 5 *

artikel 8 , tweede en derde alinea * artikel 10 , lid 2 *

artikel 10 * artikel 10 , lid 1 *

3 . VERORDENING Nr . 159/66/EEG * ONDERHAVIGE VERORDENING *

artikel 1 * artikel 13 *

artikel 2 * artikel 14 *

artikel 3 * artikel 15 *

artikel 4 * artikel 16 *

artikel 5 * artikel 17 *

artikel 6 * artikel 18 *

artikel 7 * artikel 19 *

artikel 7 bis * artikel 20 *

artikel 7 ter * artikel 21 *

artikel 10 * artikel 12 *

artikel 11 bis * artikel 30 *

artikel 12 , lid 1 * artikel 36 , lid 1 *

artikel 12 , lid 3 * artikel 36 , lid 2 *

artikel 14 * artikel 35 *

artikel 16 , tweede zin * artikel 38 , lid 2 *

bijlage I * bijlage II *

4 . VERORDENING ( EEG ) Nr . 2513/69 * ONDERHAVIGE VERORDENING *

artikel 1 * artikel 22 *

artikel 2 * artikel 29 *

bijlage * bijlage III

Top