Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972L0194

Richtlijn 72/194/EEG van de Raad van 18 mei 1972 ter uitbreiding van de werkingssfeer van de Richtlijn van 25 februari 1964 voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid tot de werknemers die het recht uitoefenen om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat na er een betrekking te hebben vervuld

OJ L 121, 26.5.1972, p. 32–32 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(II) P. 456 - 456
English special edition: Series I Volume 1972(II) P. 474 - 474
Greek special edition: Chapter 05 Volume 001 P. 218 - 218
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 6 - 6
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 6 - 6
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 161 - 161

No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2006; opgeheven door 32004L0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1972/194/oj

31972L0194

Richtlijn 72/194/EEG van de Raad van 18 mei 1972 ter uitbreiding van de werkingssfeer van de Richtlijn van 25 februari 1964 voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid tot de werknemers die het recht uitoefenen om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat na er een betrekking te hebben vervuld

Publicatieblad Nr. L 121 van 26/05/1972 blz. 0032 - 0032
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 5 Deel 1 blz. 0174
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1972(II) blz. 0456
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 5 Deel 1 blz. 0174
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1972(II) blz. 0474
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 05 Deel 1 blz. 0218
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 05 Deel 2 blz. 0006
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 05 Deel 2 blz. 0006


++++

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 18 mei 1972

ter uitbreiding van de werkingssfeer van de richtlijn van 25 februari 1964 voor de coordinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf , die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde , de openbare veiligheid en de volksgezondheid tot de werknemers die het recht uitoefenen om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat na er een betrekking te hebben vervuld

( 72/194/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op de artikelen 49 en 56 , lid 2 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ,

Overwegende dat bij de richtlijn van de Raad van 25 februari 1964 ( 1 ) de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf , die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde , de openbare veiligheid en de volksgezondheid zijn gecoordineerd en dat bij Verordening ( EEG ) nr . 1251/70 van de Commissie van 29 juni 1970 met betrekking tot het recht van werknemers om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat na er een betrekking te hebben vervuld ( 2 ) de voorwaarden zijn vastgesteld voor uitoefening van dit recht ;

Overwegende dat het van belang is dat de bepalingen van de richtlijn van 25 februari 1964 eveneens gelden voor degenen op wie bovengenoemde verordening van toepassing is ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

De richtlijn van de Raad van 25 februari 1964 voor de coordinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf , die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde , de openbare veiligheid en de volksgezondheid , is van toepassing op de onderdanen van de Lid-Staten en hun familieleden die het recht om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat uitoefenen op grond van Verordening ( EEG ) nr . 1251/70 .

Artikel 2

Binnen een termijn van zes maanden volgende op de kennisgeving van deze richtlijn stellen de Lid-Staten de nodige maatregelen voor het volgen van deze richtlijn in werking ; zij stellen de Commissie onverwijld in kennis van deze maatregelen .

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 18 mei 1972 .

Voor de Raad

De Voorzitter

M . MART

( 1 ) PB nr . 56 van 4 . 4 . 1964 , blz . 850/64 .

( 2 ) PB nr . L 142 van 30 . 6 . 1970 , blz . 24 .

Top